ORDIN nr. 1.490 din 3 decembrie 2018privind modificarea art. 31 alin. (1) lit. c) din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.198/2018 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole" în cadrul PNDR 2014-2020
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1031 din 5 decembrie 2018    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 205.550 din 28.11.2018, întocmit de Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală și Avizul Consiliului Concurenței nr. 15.646 din 27 noiembrie 2018,în baza prevederilor:– Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017,în temeiul prevederilor:– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul ILa articolul 31 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.198/2018 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole“ în cadrul PNDR 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 20 iunie 2018, la alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) contractarea: după aprobarea raportului de selecție, în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanțare, AFIR notifică solicitantul privind decizia de selecție în vederea semnării contractului de finanțare, în conformitate cu procedurile de lucru ale AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Petre Daea
    București, 3 decembrie 2018.Nr. 1.490.-----