ORDIN nr. 1.103 din 21 noiembrie 2018privind aprobarea modelului-cadru de raportare de către ocoalele silvice a situației comparative dintre prevederile amenajamentului silvic și lucrările silviculturale efectiv realizate în anul anterior, la nivel de unitate de producție
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1031 din 5 decembrie 2018  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 143.891 din 12.11.2018 al Direcției politici și strategii în silvicultură,în temeiul art. 22 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul-cadru de raportare de către ocoalele silvice a situației comparative dintre prevederile amenajamentului silvic și lucrările silviculturale efectiv realizate în anul anterior, la nivel de unitate de producție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Ocoalele silvice sunt obligate să transmită structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură situația comparativă prevăzută la alin. (1) în perioada 1-31 ianuarie, pentru anul anterior.(3) Pentru anul 2018, situația comparativă dintre prevederile amenajamentului silvic și lucrările silviculturale efectiv realizate în anul anterior, la nivel de unitate de producție, se face în perioada menționată la alin. (2).  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  București, 21 noiembrie 2018.Nr. 1.103.  +  ANEXĂOcolul Silvic ................... (denumire ...................)Amenajamentul ...................Perioada de valabilitate ...................
  Modelul-cadru de raportare de către ocoalele silvice a situației comparative dintre
  prevederile amenajamentului silvic și lucrările silviculturale efectiv realizate în anul anterior, la nivel de unitate de producție
  Prevederi anuale:Împăduriri ha/an ..................Degajări ha/an ..................Curățări ha/mc ..................Rărituri ha/mc ..................Tăieri de regenerare ha/mc ..................Lucrări de conservare ha/mc ..................Tăieri de igienă ha/mc ..................
  UP*(nr./denumire)AnulSuprafațaU.P.- ha -Împăduriri**DegajăriCurățăriRărituriTăieri de regenerareAcc. I*****Depășire posibilitate******Lucrări de conservareIgienăAcc. II*******
  S***V****SVSVSVDocumentVolum - mc -SVSVSV
  - ha -- ha -- ha -- mc -- ha -- mc -- ha -- mc -- ha --mc -- ha -- mc -- ha -- mc -- ha -- mc -
  123456789101112131415161718192021
   1                   
  2                   
  3                   
  4                   
  5                   
  6                   
  7                   
  8                   
  9                   
  10                   
  TOTAL                  
  * Unitate de producție. ** Se însumează suprafețele pe care s-au efectuat împăduriri și completări. *** Suprafață. **** Volum. ***** Produse accidentale I. ****** În cazul depășirii posibilității/posibilității anuale.******* Produse accidentale II.
  Inginer-șef de ocol
  Numele și prenumele
  ....................
  Semnătura/ștampila
  ....................
  Responsabil fond forestier
  Numele și prenumele
  ....................
  Semnătura
  ....................
  -----