COMUNICAT din 25 iunie 2020privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (3) și (4), art. 65 lit. s), ș), art. 66 lit. a), b) și c) și art. 67 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat pe  www.ccr.ro
  Conținutul comunicatului
  În ziua de 25 iunie 2020, Plenul Curții Constituționale s-a pronunțat asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (3) și (4), art. 65 lit. s), ș), art. 66 lit. a), b) și c) și art. 67 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Dispozițiile criticate au următorul cuprins: – Art. 4 alin. (3) și (4):„(3) Când starea de alertă se instituie pe cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale de pe teritoriul țării, măsura se supune încuviințării Parlamentului. Parlamentul se pronunță în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, în termen de 5 zile de la data solicitării de încuviințare. Dacă Parlamentul respinge solicitarea de încuviințare, starea de alertă încetează de îndată.(4) Parlamentul poate încuviința măsura adoptată de Guvern integral sau cu modificări.”– Art. 65 lit. s) și ș):„Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte săvârșite pe durata stării de alertă: (...) s) neefectuarea lucrărilor pentru demolarea parțială sau totală a unor construcții, instalații sau amenajări, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantații sau păduri, de către persoanele fizice sau juridice ori de către personalul instituțiilor și autorităților publice desemnate potrivit art. 5 alin. (4) lit. g);ș) împiedicarea de către orice persoană fizică a efectuării lucrărilor pentru demolarea parțială sau totală a unor construcții, instalații sau amenajări, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantații sau păduri, stabilite potrivit art. 5 alin. (4) lit. h).”– Art. 66 lit. a), b) și c):„Contravențiile prevăzute la art. 65 se sancționează după cum urmează: a) cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei contravențiile prevăzute la art. 65 lit. c), d), e), g), h), k), m), n) și ș);b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei contravențiile prevăzute la art. 65 lit. a), b), f), i), o), q) și s);c) cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei contravențiile prevăzute la art. 65 lit. l), r) și t).”– Art. 67 alin. (2) lit. b):„(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 65 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 66 se fac de către: (...) b) personalul de control din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, precum și subofițerii și ofițerii de pompieri și protecție civilă, pentru contravențiile prevăzute la art. 65 lit. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), s), ș) și t).”
  În urma deliberărilor,
  Curtea Constituțională,
  cu unanimitate de voturi,
  A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 4 alin. (3) și (4), precum și ale art. 65 lit. s), ș), art. 66 lit. a), b) și c) în ceea ce privește trimiterile la art. 65 lit. s), ș) și t) și ale art. 67 alin. (2) lit. b) în ceea ce privește trimiterile la art. 65 lit. s), ș) și t) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 sunt neconstituționale. Curtea a constatat că sunt întemeiate criticile formulate de Avocatul Poporului reținând, în esență: I. Neconstituționalitatea art. 4 alin. (3) și (4) din Legea nr. 55/2020 în raport cu prevederile art. 1 alin. (4), art. 21, art. 52, art. 108 și art. 126 alin. (6) din Constituție întrucât, prin aceste texte de lege:– Parlamentul cumulează funcțiile legislativă și executivă, cu consecința încălcării principiul separației și echilibrului puterilor în stat, consacrat de art. 1 alin. (4) din Constituție;– se denaturează regimul juridic al hotărârilor de Guvern, ca acte de executare a legii, cu consecința încălcării art. 108 din Constituție;– se creează un regim juridic confuz al hotărârilor de Guvern, de natură să ridice problema exceptării acestora de la controlul judecătoresc, cu consecința încălcării prevederilor art. 21, art. 52 și art. 126 din Constituție, care consacră accesul liber la justiție, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică și garantarea controlului judecătoresc al actelor administrative ale autorităților publice, pe calea contenciosului administrativ, cu excepția celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum și a actelor de comandament cu caracter militar.II. Neconstituționalitatea art. 65 lit. s), ș), art. 66 lit. a), b) și c) în ceea ce privește trimiterile la art. 65 lit. s), ș) și t) și art. 67 alin. (2) lit. b) în ceea ce privește trimiterile la art. 65 lit. s), ș) și t) din Legea nr. 55/2020 în raport cu dispozițiile art. 1 alin. (5) din Constituție, în componenta de calitate a legii.Astfel, câtă vreme art. 5 din Legea nr. 55/2020 are un număr de 3 alineate, nu se poate determina care sunt instituțiile și autoritățile publice ”desemnate potrivit art. 5 alin. (4) lit. g)”, la care se referă art. 65 lit. s) din aceeași lege și nici construcțiile, instalațiile sau amenajările, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantații sau păduri, ”stabilite potrivit art. 5 alin. (4) lit. h)” la care se referă art. 65 lit. ș) din lege, pentru a stabili elementele constitutive ale contravențiilor la care se referă textele legale menționate. Această imprecizie afectează, în mod corespunzător, și prevederile care trimit la art. 65 lit. s) și ș) din lege, respectiv art. 66 lit. a) și b) și art. 67 alin. (2) lit. b), criticate de asemenea. Tot astfel, întrucât nu există lit. t) a art. 65, dispozițiile art. 66 lit. c) și ale art. 67 alin. (2) lit. b) care trimit la lit. t) a art. 65, inexistentă, sunt, practic, fără obiect.