HOTĂRÂRE nr. 609 din 20 mai 2009privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Centrului Național de Cultură al Romilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 3 iunie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Centrul Național de Cultură al Romilor se reorganizează și va purta denumirea de Centrul Național de Cultură a Romilor - Româno Kher, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri și cu dispozițiile legale în vigoare.(2) Centrul Național de Cultură a Romilor - Româno Kher este succesor universal al Centrului Național de Cultură a Romilor.(3) Centrul Național de Cultură a Romilor - Româno Kher, denumit în continuare Centrul, este așezământ cultural de drept public.(4) Sediul Centrului este situat în municipiul București, calea Ferentari nr. 86, sectorul 5.(5) La data finalizării lucrărilor de construcție și amenajare a sediului Centrului, situat la adresa prevăzută la alin. (4), imobilul va fi înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Centrului, în condițiile legii.(6) Până la data finalizării lucrărilor de construcție și amenajare a sediului Centrului, acesta funcționează într-un imobil, pe bază de contract de închiriere.  +  Articolul 2(1) Centrul își îndeplinește rolul de serviciu cultural de utilitate publică, desfășurând activități în domeniul cultural, de informare, de educație permanentă, de susținere și derulare a programelor și proiectelor culturale destinate comunității rome și/sau de promovare a culturii rome, în conformitate cu legislația română în vigoare.(2) Centrul își desfășoară activitatea, în principal, pe bază de programe și proiecte elaborate de conducerea acestuia, concepute pentru a răspunde nevoilor comunității căreia i se adresează, în concordanță cu strategiile în domeniu stabilite de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.  +  Articolul 3(1) Desfășurarea activității Centrului urmărește, în principal, realizarea următoarelor obiective:a) oferirea de programe și servicii culturale pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor de etnie romă la viața culturală;b) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii și a patrimoniului imaterial tradițional al minorității rome;c) susținerea programelor, proiectelor și acțiunilor artiștilor independenți, ale organizațiilor neguvernamentale și ale altor organizații, în acord cu principiile și obiectivele Centrului;d) sprijinirea debutului și afirmării tinerilor creatori și interpreți și implicarea în educarea prin artă a publicului pentru receptarea culturii rome;e) realizarea de parteneriate cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, din țară și din străinătate, care urmăresc aceleași obiective.(2) În scopul îndeplinirii obiectivelor sale, Centrul organizează și desfășoară, în condițiile legii, activități de tipul:a) programe anuale și/sau multianuale, proiecte și acțiuni culturale în domeniul artelor spectacolului, expozițional, muzeal, precum și alte activități artistice;b) evenimente culturale cu rol educativ și/sau de divertisment, la nivel național și internațional, precum și promovarea acestora;c) cursuri de educație permanentă și formare profesională continuă din domeniul culturii, autorizate potrivit legii;d) finanțare de programe, proiecte și acțiuni culturale ale persoanelor fizice și ale persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu misiune social-educativă sau culturală romă explicită;e) realizarea și editarea de publicații specifice pe orice tip de suport;f) realizarea de studii și cercetări culturale, singur sau în parteneriat cu instituții abilitate;g) ocrotirea și promovarea mediului cultural tradițional și a meseriilor tradiționale rome;h) organizarea de rezidențe pentru tinerii artiști.  +  Articolul 4(1) Centrul organizează, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, cel puțin o sesiune anuală de finanțare a ofertelor culturale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. d).(2) Centrul are obligația să prevadă distinct în bugetul anual propriu fondurile publice necesare pentru acordarea de finanțări nerambursabile în condițiile prezentei hotărâri și ale prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5(1) Numărul de posturi pentru Centru se stabilește în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare. (la 30-11-2010, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Articolul IX din HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 10 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 noiembrie 2010 ) (2) Structura organizatorică a Centrului cuprinde departamente, servicii, birouri și alte compartimente funcționale.(3) Structura organizatorică, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Centrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național, la propunerea directorului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6(1) Funcționarea Centrului se asigură prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcții de specialitate, precum și prin activitatea unor persoane care participă la realizarea programelor și proiectelor culturale în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe sau în baza unor convenții reglementate de Codul civil.(2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă se face în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare.(3) Salarizarea personalului Centrului se face cu respectarea dispozițiilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare.(4) Personalul existent la data reorganizării Centrului este preluat pe bază de concurs sau examen, după caz, în vederea verificării aptitudinilor profesionale, corespunzător atribuțiilor și structurii organizatorice ale instituției, organizat în termen de 30 de zile de la data aprobării organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului.  +  Articolul 7Statul de funcții al Centrului cuprinde următoarele posturi de conducere:a) director;b) director adjunct programe;c) director adjunct economic.  +  Articolul 8(1) Directorul asigură organizarea, gestionarea și conducerea activității Centrului în baza și în conformitate cu clauzele contractului de management încheiat cu Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, în condițiile legii.(2) Directorul Centrului este ordonator terțiar de credite.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul Centrului emite decizii.(4) Angajarea directorilor adjuncți prevăzuți la art. 7 lit. b) și c) se face pe bază de concurs organizat de Centru, cu participarea reprezentanților Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 9(1) Prin decizie a directorului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se înființează Consiliul administrativ și Consiliul consultativ ale Centrului.(2) Consiliul administrativ este format din:a) președinte - directorul Centrului;b) membri:(i) directorul adjunct programe și directorul adjunct economic;(ii) reprezentantul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național;(iii) șefii de compartiment, după caz.(3) Consiliul consultativ este format din 5-7 membri, personalități culturale, și are rolul de:a) a sprijini directorul în elaborarea strategiilor culturale pentru îndeplinirea obiectivelor Centrului;b) a face propuneri cu privire la domeniile prioritare pentru care Centrul va acorda finanțări nerambursabile.(4) Consiliul administrativ și Consiliul consultativ se organizează și funcționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului.  +  Articolul 10(1) Activitatea Centrului este finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, precum și din alte surse, potrivit prevederilor legale.(2) Veniturile proprii ale Centrului pot proveni din:a) realizarea activităților prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c);b) vânzarea biletelor de intrare la spectacole/concerte;c) editarea și vânzarea de cărți, studii, cercetări și alte publicații de specialitate;d) prestarea de servicii culturale;e) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său;f) sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine, în condițiile legii;g) alte activități specifice, realizate de Centru, în condițiile legii.(3) Centrul stabilește, în condițiile legii, prețuri sau tarife pentru activitățile pe care le desfășoară, conform legii, sumele încasate reprezentând venituri proprii ale instituției.(4) Liberalitățile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiții ori de sarcini care pot afecta autonomia Centrului sau care sunt contrare obiectului său de activitate.  +  Articolul 11Centrul are în dotare un număr de două autoturisme, pentru activitățile sale specifice, cu un consum lunar maxim de 300 litri.  +  Articolul 12Nr. crt. 37 de la pct. II "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009, se modifică și va avea următorul cuprins:
  "37. Centrul Național de Cultură a Romilor - Româno Kher Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat"
   +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 834/2003 privind înființarea Centrului Național de Cultură al Romilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 22 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  cultelor și patrimoniului național,
  Theodor Paleologu
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 20 mai 2009.Nr. 609.-------