ORDIN nr. 4.112 din 11 mai 2009privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Iulica” din Galați
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 26 mai 2009  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 martie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008 - martie 2009,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,ministrul educației, cercetării și inovării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Iulica", cu sediul în localitatea Galați, strada Smârdan nr. 54A, județul Galați, pentru nivelul de învățământ "preșcolar", limba de predare "română", program "normal" și "prelungit”. (la 01-09-2009, Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 4.748 din 19 august 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 01 septembrie 2009 )  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Iulica" din Galați, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2009-2010.  +  Articolul 3(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Iulica" din Galați dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.(2) În caz de desființare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Iulica" din Galați revine fondatorilor.  +  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița "Iulica" din Galați.  +  Articolul 5Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Iulica" din Galați este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Galați, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 6Fundația "Iulica" din Galați, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița "Iulica" din Galați, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Județului Galați vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației,
  cercetării și inovării,
  Ecaterina Andronescu
  București, 11 mai 2009.Nr. 4.112.-----