ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 17 decembrie 1997pentru reglementarea plății premiilor anuale pe anul 1997 sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, care, de regula, se acordă la finele anului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 17 decembrie 1997  (la 02-07-1998, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 135 din 29 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 02 iulie 1998 ) În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1(1) Regiile autonome și societățile comerciale, care au capital majoritar de stat și care, potrivit balantelor de verificare și declarațiilor pentru impozitul pe profit la data de 31 octombrie a anului în curs, au înregistrat pierderi sau plati restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale, nu au dreptul de a plati, la finele anului 1997, premiul anual sau orice alte sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii. (2) Pentru regiile autonome și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, prevăzute la alin. (1), băncile nu vor elibera sumele aferente premiului anual sau alte sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii.(3) Pentru regiile autonome și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, altele decât cele prevăzute la alin. (1), băncile vor elibera sumele aferente premiului anual sau alte sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, numai pe baza documentelor menționate la același alineat, avizate de serviciile publice descentralizate ale Ministerului Finanțelor, din care să rezulte ca sunt îndeplinite condițiile cerute de prevederile prezentei ordonanțe de urgență. (la 02-07-1998, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 135 din 29 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 02 iulie 1998 )  +  Articolul 2În cazul în care unitățile prevăzute la art. 1 alin. (1), potrivit bilanțului contabil la 31 decembrie, înregistrează profit și nu au plăți restante față de bugetele prevăzute la același alineat, pot acorda drepturile respective după aprobarea bilanțului contabil aferent anului expirat, potrivit legii.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor art. 1 și 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 la 100 milioane lei, precum și cu recuperarea sumelor acordate, de natura celor prevăzute mai sus, din fondul de salarii aferent trimestrului I al anului următor. (la 02-07-1998, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 135 din 29 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 02 iulie 1998 )  +  Articolul 4Instituțiile publice din sectorul bugetar și regiile autonome cu specific deosebit pot acorda premiul anual prevăzut de reglementările în vigoare, în doua transe egale, după cum urmează:– în cursul lunii ianuarie a anului următor, prima tranșă;– până la finele semestrului I al anului următor, a doua tranșă.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență orice dispoziții contrare privitoare la data plății premiilor anuale sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, se abroga. (la 02-07-1998, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 135 din 29 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 02 iulie 1998 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul muncii și
  protecției sociale,
  Alexandru Athanasiu
  p. Ministrul finanțelor,
  Dan Radu Rușanu,
  secretar de stat
  -------