ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 66 din 3 iunie 2009pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 19 iunie 2009  Având în vedere obiectivele Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, care urmăresc reducerea poluării generate de emisiile de gaze de eșapament și prevenirea formării deșeurilor generate de autovehicule, îmbunătățirea stării de sănătate a populației și ameliorarea factorilor de mediu,luând în considerare necesitatea încadrării aerului ambiental în valorile-limită admise la nivel european și a atingerii țintelor prevăzute de acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea și reciclarea deșeurilor provenite din vehiculele uzate,toate acestea reclamă adoptarea unui cadru legislativ în concordanță cu angajamentele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene și fundamentat deopotrivă pe actuala situație de criză economică mondială, cu implicații negative majore asupra economiei naționale și implicit la nivelul cetățeanului.Ținând cont că toate aceste elemente constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată și vizează totodată interesul public,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2009, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Obiectivul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor și autoutilitarelor ușoare vechi, cu nivel de poluare ridicat, proprietate a persoanelor fizice române.2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) Autoritatea - Administrația Fondului pentru Mediu;b) autoturism - autovehicul aparținând categoriei de folosință M(1), conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;c) autoutilitară ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință N(1), conceput și construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone;d) autovehicul - vehicul care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepția celui care circulă pe șine;e) autovehicul uzat - orice autovehicul prevăzut la lit. b) și c), înmatriculat în România și având o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricației, care conține cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație;f) autovehicul nou - orice autovehicul prevăzut la lit. b) și c), care nu a fost înmatriculat niciodată;g) proprietar - orice persoană fizică având domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, precum și moștenitorii săi;h) producător validat - orice persoană juridică, producător de autovehicule sau importator autorizat de autovehicule noi ori distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program.3. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Producătorul validat garantează accesul la Program proprietarului care depune în termen toate documentele necesare pentru achiziționarea unui autovehicul nou. În cazul în care accesul la Program nu se realizează din culpa producătorului validat, acesta este obligat să ofere respectivului proprietar posibilitatea achiziționării unui autovehicul nou la un preț mai mic cu 3.800 lei față de prețul de achiziție.4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Poate beneficia de o primă în cuantum de 3.800 lei proprietarul definit la art. 3 lit. g), care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziționarea unui autovehicul nou;b) a predat autovehiculul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, obținând un certificat de distrugere;c) a radiat autovehiculul uzat;d) achiziționează un autovehicul nou de la producătorul validat la care s-a înscris.5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Suma prevăzută la art. 6 se scade din prețul de achiziție al autovehiculului nou.6. La articolul 8, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Se interzic omologarea pentru circulație, reînmatricularea sau reutilizarea caroseriei, șasiului ori a motorului unui autovehicul uzat, predat spre casare conform prevederilor art. 6.(2) Comercializarea ulterioară a autovehiculelor prevăzute la alin. (1) sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, șasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizați prevăzuți la art. 6 lit. b) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2009 a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se alocă de la Fondul pentru mediu suma de 190.000 mii lei din sumele virate Administrației Fondului pentru Mediu cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule.8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Instrucțiunile privind modalitățile de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul II(1) Instrucțiunile privind modalitățile de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 16 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Metodologia de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național destinat persoanelor juridice se stabilește prin ghidul de finanțare aferent programului, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al ministrului mediului, cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului pentru Mediu parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat. (la 12-11-2009, Articolul II a fost completat de Articolul 34, Capitolul VII din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 09 noiembrie 2009 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului,
  Nicolae Nemirschi
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 3 iunie 2009.Nr. 66.-----------