ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 205 din 22 decembrie 2005pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005  Având în vedere necesitatea corelării reglementărilor interne cu cele internaționale privind statutul sportivului profesionist în România, ținând cont de specificul activității sportive, pentru evitarea unor pierderi financiare însemnate ale unor importante structuri sportive din România, în perioada decembrie 2005 - februarie 2006, ca urmare a acestei necorelări, acest fapt constituind o situație extraordinară ce vizează interesul general și imediat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IArticolul 14 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) În condițiile legii și în conformitate cu prevederile cuprinse în statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale și internaționale, sportivii de performanță pot fi:a) amatori;b) profesioniști.(2) Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului respectiv îndeplinește următoarele condiții:a) are licența de sportiv profesionist;b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă sau o convenție civilă în condițiile legii. (la 13-05-2006, Alineatul (2) din Articolul 14 , Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 124 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 mai 2006 ) (3) Sportivului profesionist, care a încheiat cu o structură sportivă o convenție civilă, i se asigură, la cerere, participarea și plata contribuției la un sistem de pensii, public și/sau privat, în condițiile legii. (la 13-05-2006, Alineatul (3) din Articolul 14 , Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 124 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 mai 2006 ) (4) Licența de sportiv profesionist se obține în conformitate cu procedurile prevăzute în statutele și în regulamentele federațiilor sportive naționale.(5) Sportivii străini pot desfășura activitate ca sportivi profesioniști la o structură sportivă din România, în baza permisului de muncă eliberat în condițiile legii.(6) Federațiile sportive naționale asigură organizarea evidenței sportivilor profesioniști din ramura de sport respectivă.(7) Drepturile și obligațiile sportivului profesionist sunt cele prevăzute în statutele și în regulamentele federațiilor sportive naționale, precum și în contractele sau convențiile, după caz, încheiate între părți.(8) Calitatea de sportiv profesionist încetează în conformitate cu prevederile statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale.(9) Ramurile de sport în care se poate practica sportul profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Agenția Națională pentru Sport, la propunerea federațiilor sportive naționale.(10) Condițiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin normele federațiilor sportive naționale, cu avizul Agenției Naționale pentru Sport.  +  Articolul IIDupă aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe de urgență, Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Dan Petrescu
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 22 decembrie 2005.Nr. 205.------------