ORDONANȚA nr. 48 din 29 iulie 2003pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 6 august 2003  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. II. 12 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul UNICOrdonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 29 august 1997, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 412/2002, se modifica și se completează după cum urmează:1. După alineatul (3) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Persoanele juridice române care au în proprietate sau operează nave fluviale care au obținut dreptul de arborare a pavilionului român, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2), și la care participarea capitalului românesc este sub 51% nu vor fi autorizate să efectueze activitățile de transport public fluvial de persoane și/sau de mărfuri prevăzute la alin. (1) lit. a).2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Constituirile ori transmiterile de drepturi reale asupra navelor, precum și stingerea acestor drepturi, care nu sunt transcrise în registrele prevăzute la art. 18 și 18^1, nu sunt opozabile terților.3. Literele a), b) și d) ale alineatului (2) al articolului 24 vor avea următorul cuprins:a) navelor maritime și fluviale proprietate a persoanelor juridice sau fizice române;b) navelor maritime proprietate a persoanelor fizice străine cu domiciliul în România sau a filialelor din România ale persoanelor juridice străine;.............................................................d) navelor maritime sau fluviale proprietate a persoanelor juridice sau fizice străine, închiriate prin contracte de tip bare-boat ori leasing, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române.4. Literele c) și e) ale alineatului (2) al articolului 24 se abroga.5. Partea introductivă a articolului 43^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43^1În cazul în care navele care arboreaza pavilionul român se afla în afară apelor naționale navigabile ale României, raportul comandantului privind evenimentele prevăzute la art. 43 alin. (1) se depune după cum urmează:6. Alineatul (1) al articolului 103^2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 103^2(1) Până la data de 31 decembrie 2003, proprietarii navelor se vor prezenta la capitaniile de port pentru reconfirmarea actelor de naționalitate prevăzute la art. 18^3.7. Alineatul (1) al articolului 103^5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 103^5(1) Certificatele de clasa și certificatele care atesta conformitatea navelor maritime cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte, eliberate de Regia Autonomă "Registrul Naval Roman", sunt valabile până la data expirării lor, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2003. Toate celelalte certificate eliberate navelor și companiilor de navigație de către minister, de Inspectoratul Navigației Civile - I.N.C. sau de Regia Autonomă "Registrul Naval Roman" rămân valabile până la data expirării lor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2003.8. La articolul 103^5, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Persoanele juridice române cu capital majoritar străin, care la data de 1 august 2003 erau autorizate să efectueze transport public fluvial de mărfuri, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) până la data de 1 ianuarie 2007. (la 27-12-2003, Articolul UNIC a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 601 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 24 decembrie 2003 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Sergiu Sechelariu,
  secretar de stat
  București, 29 iulie 2003.Nr. 48.------------