ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 4 septembrie 2003privind completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 9 septembrie 2003  (la 02-07-2004, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 280 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 29 iunie 2004 ) În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IDupă articolul 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un articol nou, articolul 82^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 82^1(1) Deputatul sau senatorul care, pe durata exercitării mandatului de parlamentar, dorește să exercite și profesia de avocat nu poate să pledeze în cauzele ce se judecă de către judecătorii sau tribunale și nici nu poate acorda asistență juridică la parchetele de pe lângă aceste instanțe.(2) Deputatul sau senatorul aflat în situația prevăzută la alin. (1) nu poate acorda asistență juridică învinuiților sau inculpaților și nici nu îi poate asista în instanțe în cauzele penale privind:a) infracțiunile de corupție, infracțiunile asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiunile în legătură directă cu infracțiunile de corupție, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;b) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare;c) infracțiunile privind traficul de persoane și infracțiunile în legătură cu traficul de persoane, prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare;d) infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările ulterioare;e) infracțiunile contra siguranței statului, prevăzute în art. 155-173 din Codul penal;f) infracțiunile care împiedică înfăptuirea justiției, prevăzute în art. 259-272 din Codul penal;g) infracțiunile contra păcii și omenirii, prevăzute în art. 356-361 din Codul penal.(3) Deputatul sau senatorul aflat în situația prevăzută la alin. (1) nu poate să pledeze în cauzele civile sau comerciale împotriva statului, a autorităților sau instituțiilor publice, a companiilor naționale ori a societăților naționale în care acestea sunt părți. De asemenea, nu poate să pledeze în procese intentate statului român, în fața instanțelor internaționale.(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în cauzele în care avocatul este parte în proces sau acordă asistență ori reprezentare soțului sau rudelor până la gradul IV inclusiv. (la 02-07-2004, Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 280 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 29 iunie 2004 )  +  Articolul IIPrevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică în cauzele pentru care, la data intrării în vigoare, era încheiat contract de asistență juridică, în condițiile legii. (la 02-07-2004, Articolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 280 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 29 iunie 2004 )  +  Articolul IIIAbrogat. (la 02-07-2004, Articolul III a fost abrogat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 280 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 29 iunie 2004 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  Ministru delegat pentru relația cu Parlamentul,
  Acsinte Gaspar
  București, 4 septembrie 2003.Nr. 77.-----------