HOTĂRÂRE nr. 578 din 9 iulie 2014privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2014Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, și ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Abrogat. (la 09-11-2018, Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 9 din HOTĂRÂREA nr. 868 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 09-11-2018, Articolul 2 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 9 din HOTĂRÂREA nr. 868 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 09-11-2018, Articolul 3 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 9 din HOTĂRÂREA nr. 868 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 )  +  Articolul 4Potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările și completările ulterioare, pentru măsura de promovare a vinurilor se poate acorda sprijin financiar național, sub formă de cofinanțare în cuantum de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile.  +  Articolul 5Abrogat. (la 09-11-2018, Articolul 5 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 9 din HOTĂRÂREA nr. 868 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 09-11-2018, Articolul 6 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 9 din HOTĂRÂREA nr. 868 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 09-11-2018, Articolul 7 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 9 din HOTĂRÂREA nr. 868 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 09-11-2018, Articolul 8 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 9 din HOTĂRÂREA nr. 868 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 09-11-2018, Articolul 9 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 9 din HOTĂRÂREA nr. 868 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 ) *Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru implementarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347, din data de 20 decembrie 2013, ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347, din data de 20 decembrie 2013, cu completările ulterioare, și ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 30 iunie 2008.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean
București, 9 iulie 2014.Nr. 578.---------