LEGE nr. 37 din 1 martie 2006privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Protecția plantelor cultivate, a pădurilor, pășunilor și fânețelor naturale și a altor forme de vegetație utilă, precum și a produselor vegetale depozitate împotriva bolilor, dăunătorilor și buruienilor este o problemă de interes național și constituie o obligație pentru autoritățile publice, producătorii agricoli și pentru toți cetățenii României.  +  Articolul 2(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este autoritatea de reglementare în domeniul protecției plantelor, carantinei fitosanitare și al produselor de uz fitosanitar, care coordonează și controlează aplicarea prevederilor legale specifice prin Agenția Națională Fitosanitară.(2) Agenția Națională Fitosanitară se înființează în structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale*), cu rang de direcție, cu un număr total de 20 de posturi, prin reorganizarea Direcției fitosanitare și pentru selecție vegetală, care se desființează. Notă
  *) Conform art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007, privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale”.
  (la 22-04-2007, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 93 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 19 aprilie 2007 )
  (3) Structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Fitosanitare se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.
   +  Articolul 3Agenția Națională Fitosanitară are următoarele atribuții:1. organizarea activității de protecție a plantelor și de carantină fitosanitară pe întregul teritoriu al țării după o concepție unitară, care să asigure sănătatea plantelor cultivate, a pădurilor, pășunilor și fânețelor naturale și a altor forme de vegetație utilă și a produselor agricole depozitate;2. coordonarea, îndrumarea tehnică și controlul activității în domeniul fitosanitar și al omologării și utilizării produselor de uz fitosanitar;3. stabilirea normelor fitosanitare, unice și obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice deținătoare de culturi agricole și alte forme de vegetație utilă, precum și pentru cei care depozitează, transportă și valorifică plante și produse vegetale;4. elaborarea strategiei fitosanitare privind apărarea sănătății plantelor, prevenirea introducerii și diseminării pe teritoriul țării a organismelor de carantină și în domeniul produselor de uz fitosanitar, în concordanță cu normele Uniunii Europene, urmărind implementarea acesteia;5. elaborarea proiectelor de lege, a hotărârilor, a ordinelor și a altor acte normative care privesc activitatea de protecție a plantelor și carantină fitosanitară și regimul produselor de uz fitosanitar, armonizată cu directivele Uniunii Europene, în scopul îmbunătățirii și perfecționării legislației naționale, organizării, dotării și funcționării serviciilor naționale fitosanitare;6. elaborarea sau, după caz, reactualizarea regulamentului de organizare și funcționare a unităților fitosanitare județene, respectiv a municipiului București, precum și a altor regulamente care privesc activitatea de protecție a plantelor, carantină fitosanitară și produsele de uz fitosanitar;7. controlul aplicării și respectării tuturor dispozițiilor legale, normelor tehnice în domeniul fitosanitar și al produselor de uz fitosanitar;8. organizarea și urmărirea asigurării dotării tehnice și materiale a unităților fitosanitare județene, respectiv a municipiului București, Laboratorului Central pentru Carantină Fitosanitară, Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante și Produse Vegetale și a inspectoratelor de control fitosanitar vamal;9. organizarea unui sistem informațional unic pentru monitorizarea plantelor vegetale și produselor vegetale care se exportă, se importă sau tranzitează România;10. stabilirea necesarului de personal și elaborarea, în condițiile legii și ale normativelor în vigoare, a criteriilor tehnice privind încadrarea și asigurarea personalului de specialitate pentru unitățile fitosanitare județene, respectiv a municipiului București, Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante și Produse Vegetale și pentru inspectoratele de control fitosanitar vamal;11. promovarea, implementarea și menținerea sistemului de asigurare a calității în concordanță cu normele în vigoare pentru toate unitățile aflate în coordonare tehnică;12. coordonarea tuturor activităților privind evaluarea dosarelor produselor de uz fitosanitar în vederea omologării;13. Abrogat. (la 22-04-2007, Punctul 13. din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 93 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 19 aprilie 2007 ) 14. asigurarea controlului oficial al reziduurilor de pesticide din plante și produse vegetale, în cadrul siguranței alimentare, prin Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante și Produse Vegetale;15. asigurarea coordonării eliberării pașaportului fitosanitar, înregistrării producătorilor, importatorilor, centrelor de expediere și depozitelor colective de plante și produse vegetale, gestionarea filierelor de risc pe sectoare de producție;16. gestionarea apariției organismelor de carantină;17. asigurarea controlului postomologare al calității produselor pentru protecția plantelor prin laboratoarele specializate și controlul utilizării acestor produse prin unitățile fitosanitare;18. asigurarea instruirii personalului de specialitate de la nivel teritorial și vamal;19. organizarea sistemului național de omologare a produselor de uz fitosanitar, conform standardelor Uniunii Europene, și participă la elaborarea periodică a Codexului produselor pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate în România;20. organizarea la nivel național a poliției fitosanitare;21. participarea la organizarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale;22. abilitarea agenților economici pentru importul mostrelor de produse de uz fitosanitar, în condițiile legii;23. fundamentarea și elaborarea de propuneri, anual, privind necesarul de fonduri pentru acțiunile de protecție a plantelor și carantină fitosanitară finanțate de la bugetul de stat;24. reprezentarea României la următoarele organisme internaționale: Organizația Europeană și Mediteraneeană de Protecția Plantelor, Organizația pentru Alimentație și Agricultură, Organizația Mondială a Sănătății, Uniunea Internațională pentru Chimie Pură și Aplicată, Unitatea pentru Asistență Tehnică și Schimb de Informații, Comisia Europeană pentru Prezervare și Acces, Autoritatea Europeană pentru siguranța Alimentară și Organizația Europeană pentru Coordonarea Pesticidelor și altele asemenea;25. colaborarea cu universitățile de profil, Societatea Națională pentru Protecția Plantelor și Academia de Științe Agricole și Silvice, în elaborarea strategiilor de protecție a plantelor;26. stabilirea și organizarea de întâlniri și vizite reciproce cu autoritățile fitosanitare și organizațiile profesionale din alte țări;27. asigurarea relației cu Comisia Uniunii Europene;28. asigurarea relației cu asociațiile profesionale;29. organizarea de consfătuiri, simpozioane, instruiri și dezbateri pe teme profesionale;30. inițierea, elaborarea și urmărirea implementării următoarelor proiecte: instrumente de preaderare finanțate de Uniunea Europeană pentru a sprijini țările candidate din Europa Centrală și de Est în vederea aderării la Uniunea Europeană (PHARE), Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Programul Special de Preaderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (SAPARD), Banca Mondială, în domeniul fitosanitar;31. coordonarea și asigurarea funcționării programelor informatice din domeniul fitosanitar: FITOEXPERT, PESTEXPERT și SINPP.32. asigurarea colaborării dintre unitățile fitosanitare județene și a municipiului București și direcțiile județene pentru agricultură și dezvoltare rurală și a municipiului București. (la 22-04-2007, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 93 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 19 aprilie 2007 )  +  Articolul 4(1) Agenția Națională Fitosanitară coordonează din punct de vedere tehnic următoarele instituții publice:a) Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară;b) unitățile fitosanitare județene, respectiv a municipiului București;c) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor;d) Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante și Produse Vegetale.(2) Unitățile fitosanitare județene și a municipiului București se reorganizează ca unități cu personalitate juridică și vor desfășura activități suplimentare privind controlul și monitorizarea organismelor de carantină pentru producătorii agricoli și prestatorii de servicii cu plante și produse vegetale. Numărul de posturi aferent unităților fitosanitare se suplimentează cu 126 de posturi. (la 22-04-2007, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 93 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 19 aprilie 2007 )  +  Articolul 5Unitățile fitosanitare județene și a municipiului București efectuează următoarele activități:a) diagnoza și prognoza agenților de dăunare și avertizare a producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, privind apariția și evoluția acestora;b) controlul fitosanitar al plantelor și produselor vegetale importate și exportate, care circulă însoțite de pașaport fitosanitar;c) organizarea la nivel de județ a rețelei de centre pentru protecția plantelor;d) depistarea bolilor, a dăunătorilor și buruienilor de carantină;e) testarea acțiunii biologice a produselor de uz fitosanitar, în vederea omologării în condiții de producție;f) abilitarea agenților economici pentru import, comercializare și prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar, în condițiile legii;g) prelevarea probelor pentru controlul oficial al calității produselor pentru protecția plantelor, prin laboratorul central și prin laboratoarele regionale specializate;h) prelevarea probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide din plante și produse vegetale din producția internă și din import;i) asigurarea la nivelul județului a controlului, monitorizării generale și monitorizărilor specifice pentru organismele de carantină, în conformitate cu planurile anuale de monitorizare fitosanitară;j) coordonarea, elaborarea și urmărirea aplicării tehnologiilor din domeniul protecției plantelor;k) activitatea de poliție fitosanitară;l) urmărirea respectării legislației în vigoare în domeniu;m) eliberarea pașapoartelor fitosanitare, a certificatelor fitosanitare și a altor documente prevăzute de lege;n) dezvoltarea sistemului de asigurare a calității;o) participarea la implementarea programelor cu finanțare externă, și anume: Instrumentul de preaderare finanțat de Uniunea Europeană pentru a sprijini țările candidate din Europa Centrală și de Est în vederea aderării la Uniunea Europeană (PHARE), Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Programul Special de Preaderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (SAPARD) și Banca Mondială, în domeniul fitosanitar;p) actualizarea bazei de date a Sistemului Informatic Național pentru Protecția Plantelor;r) asigurarea implementării reglementărilor specifice, armonizate cu reglementările comunitare în domeniu;s) participarea la misiunile de evaluare tehnică organizate de Comisia Europeană TAIEX;ș) fac, anual, propuneri Agenției Naționale Fitosanitare privind necesarul de fonduri pentru combaterea agenților de dăunare subvenționați de la bugetul de stat;t) urmărirea modului de utilizare a fondurilor bugetare destinate protecției plantelor;ț) organizarea simpozioanelor și instruirilor pe probleme specifice pentru producătorii agricoli și prestatorii de servicii de la nivelul județului;u) controlul utilizării, depozitării și etichetării produselor pentru protecția plantelor;v) participarea la activitățile și întâlnirile organizate în cadrul sistemului de siguranță alimentară.  +  Articolul 6(1) Activitățile publice de protecție a plantelor sunt servicii publice descentralizate, aflate în subordinea consiliilor județene și a Consiliului General al Municipiului București, și se pot privatiza.(2) Numărul de posturi ce va fi preluat de fiecare unitate fitosanitară de la serviciile publice de protecție a plantelor va fi stabilit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.(3) Personalul se preia fără examen sau concurs, în limita posturilor aprobate. (la 22-04-2007, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 93 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 19 aprilie 2007 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 02-01-2011, Articolul 7 a fost abrogat de Litera g), Alineatul (1), Articolul I din LEGEA nr. 281 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010 )  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 11 octombrie 2002, și orice alte dispoziții contrare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LUCIAN AUGUSTIN BOLCAȘ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 1 martie 2006.Nr. 37.-----------