ORDIN nr. 1.850 din 17 iunie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016  Notă
  Art. III din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018, astfel cum a fost modificat prin ORDINUL nr. 2761 din 7 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 8 noiembrie 2018, prevede:
  ”Articolul III
  (1) Operatorii economici care au fost înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, produse energetice, precum și cei înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat pot să depună, până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare și documentele aferente, potrivit prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
  (2) Atestatele deținute de operatorii economici înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, produse energetice, precum și ale celor înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, care depun cerere de autorizare în termenul menționat la alin. (1), rămân valabile până la soluționarea cererii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data depunerii cererii.”
  Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 2.761 din 7 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 8 noiembrie 2018, atestatele deținute de operatorii economici înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, produse energetice, precum și ale celor înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, care au depus cerere de autorizare până la data de 8 noiembrie 2018, rămân valabile până la soluționarea cererii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2018.
  având în vedere prevederile art. 435 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul formularului "Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat", prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă modelul și conținutul formularului "Atestat pentru distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat", prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Birourile vamale de interior/frontieră, precum și Serviciul autorizări din cadrul Direcției Generale a Vămilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.138/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun" și al formularului "Atestat pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor", precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 6 octombrie 2011, se abrogă.  +  Articolul 7(1) Operatorii economici care dețin atestate valabile, emise anterior prezentului ordin, pot, până la 15 februarie 2017 inclusiv, să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare și documentele aferente, potrivit prezentului ordin. (la 20-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.620 din 16 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 20 decembrie 2016 ) (2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), atestatele emise anterior își pierd valabilitatea.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale
  de Administrare Fiscală,
  Eugen-Dragoș Doroș
  București, 17 iunie 2016.Nr. 1.850.  +  Anexa nr. 1PROCEDURAde înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro, cu sau fără depozitare,de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat (Anexa 1)*  +  Anexa nr. 2
  CERERE
  de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat
  A. Datele de identificare a beneficiarului
  Denumirea operatorului economic   Codul de înregistrare fiscală                 
  Adresa                                                                                  
  Județul        Sectorul Localitatea 
  Strada              Nr.   Bloc    Scara     Ap.  
  Codul poștal  Telefon Fax     E-mail           
  B. Date privind produsul/produsele pentru care se solicita înregistrarea*)1. .......................................................................2. .......................................................................3. .......................................................................4. .......................................................................5. .......................................................................C. Date privind locul/locurile utilizat/utilizate pentru desfășurarea activității de distribuție și comercializare angro a produsului/produselor (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, și adresa completă)1. .......................................................................2. .......................................................................3. .......................................................................4. .......................................................................5. .......................................................................D. Mențiuni privind îndeplinirea condițiilor de înregistrare.Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile de înregistrare și anexez următoarele documente doveditoare:1. .......................................................................2. .......................................................................3. .......................................................................4. .......................................................................5. .......................................................................E. Alte mențiuniCunoscând dispozițiile art. 326 privind falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în acest formular, precum și în documentele anexate sunt corecte și complete.    Numele și prenumele Semnătura                                       ..............    Funcția/Calitatea         Loc rezervat autorității vamale competente             Nr. de înregistrare ..................             Data ................................. Notă
  *) Produsele se vor detalia astfel:
  - pentru băuturi alcoolice: bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, produse intermediare, băuturi din grupa alcoolului etilic, astfel cum sunt definite în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și alcool etilic îmbuteliat;
  - pentru tutun prelucrat: țigarete, țigări și țigări de foi, tutun de fumat, astfel cum sunt definite în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 3MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR/DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE - DIRECȚIA REGIONALĂ VAMALĂServiciul autorizări/Biroul vamal de interior/frontieră
  ATESTAT
  Nr. ......../........
  pentru distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat
  Ca urmare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat nr. ........ din data de ......... și în baza prevederilor art. 435 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se atestă înregistrarea .........., cu domiciliul fiscal în județul ..........., localitatea ........., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul ........., cod poștal ........Cod de identificare fiscală: ............... cu cod TVA: ........... și cod acciză: ......... în vederea distribuției și comercializării angro a următoarelor produse:
  Nr. crt.  Denumire produse, pentru care se face înregistrarea
    
  prin următoarele locuri:
  Denumire Cod de identificare fiscalăCod accize locație Adresa
      
  Prezentul atestat este valabil începând cu data de ..................... .Data emiterii .....................Director general/Șef birou vamal,(numele și prenumele, semnătura și ștampila)
  ----