HOTĂRÂRE nr. 792 din 4 octombrie 2018pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara și transmiterea acestuia în domeniul public al orașului Deta, județul Timiș, precum și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 10 octombrie 2018  Având în vedere art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MFP 105063, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea imobilului prevăzut la art. 1 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara în domeniul public al orașului Deta, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local.(2) Trecerea în domeniul public al orașului Deta a imobilului prevăzut la alin. (1) se face în scopul realizării de către Consiliul Local al Orașului Deta a obiectivului de investiții de interes public local „Anexă gospodărie orășenească“.  +  Articolul 3Dacă în termen de 5 ani de la data preluării imobilului prevăzut la art. 2 nu se finalizează lucrările de investiții sau nu se respectă destinația imobilului, acesta revine în domeniul public al statului și se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, în condițiile legii. Ministerul Afacerilor Interne este abilitat să inițieze procedurile necesare în acest sens.  +  Articolul 4Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 4 octombrie 2018.Nr. 792.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în domeniul public al statului și administrarea
  Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara,
  pentru care se actualizează valoarea de inventar și care se transmite
  în domeniul public al orașului Deta, județul Timiș
  Nr. M.F.P.Cod de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDatele de identificare ale imobilului care se transmiteValoarea de inventar actualizată (lei)
  1050638.19.0149-291Localitatea Deta, Calea Ghiladului nr. 10, județul TimișStatul român și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara CUI 4250638Domeniul public al orașului Deta, județul Timiș CUI 2503378Suprafață teren = 1.900 mp Nr. construcții = 4 C1 „cocină porci“ Sc = 202 mp C2 „atelier tâmplar“ Sc = 40 mp C3 „adăpost câini“ Sc = 31 mp C4 „hambar cereale“ Sc = 37 mp Suprafață totală construită = 310 mp CF 401605119.467,50
  -----