ORDIN nr. 1.038 din 14 septembrie 2018privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul a 5 unități administrativ-teritoriale
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 10 octombrie 2018    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) și ale art. 15 alin. (1) și (3) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se declară finalizate lucrările de înregistrare sistematică la nivelul următoarelor unități administrativ-teritoriale:a) Miroși, județul Argeș;b) Bilciurești, județul Dâmbovița;c) Oboga, județul Olt;d) Lița și Ciuperceni, județul Teleorman.  +  Articolul 2(1) De la data deschiderii cărților funciare din oficiu orice alte evidențe de cadastru și publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru unitățile administrativ-teritoriale menționate la art. 1 lit. a)-d), cu planul cadastral și noile cărți funciare.(2) Vechile evidențe se păstrează în arhiva biroului teritorial și pot fi consultate pentru istoric.(3) Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri și alte evidențe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului și deschiderii noilor cărți funciare, în unitățile administrativ-teritoriale menționate la art. 1 lit. a)-d), își pierd valabilitatea.(4) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică în unitățile administrativ-teritoriale menționate la art. 1 lit. a)-d), dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară. Dovada delimitării unui imobil față de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu-Codruț Ștefănescu
    București, 14 septembrie 2018.Nr. 1.038.-----