PROCEDURĂ din 28 iulie 2016privind procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 1 august 2016  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 819 din 28 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. nr. 583 din 1 august 2016.
   +  Articolul 1Scopul proceduriiPrezenta procedură stabilește modalitatea de alocare a sumelor, responsabilitățile privind analiza, sinteza, decizia, coordonarea și monitorizarea finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de către unitățile administrativ-teritoriale în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (34^1)-(34^12) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Domeniul de aplicarePrezenta procedură se aplică lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (program) inițiate de unitățile administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale din cadrul acestora, astfel cum sunt prevăzute la art. 9 alin. (34^1) și (34^2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3BeneficiariBeneficiarii sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, respectiv comunele, orașele și municipiile, inclusiv subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestora.  +  Articolul 4Definiții și acronime utilizateUAT - unitatea administrativ-teritorială;ANCPI - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;OCPI - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;Finanțare complementară - surse complementare de finanțare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare;Prestator - executantul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, persoană fizică autorizată să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, în categoriile A, B sau D, indiferent de forma de organizare a acesteia, ori persoană juridică autorizată în clasele I, II sau III; (la 24-04-2018, Definiția cuvântului Prestator din Articolul 4 a fost modificată de Punctul 1 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) PVR tehnic - procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală», astfel cum este prevăzut în specificațiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI;PVR servicii - procesul-verbal de recepție a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziție publică încheiate de unitățile administrativ-teritoriale, denumit în specificațiile tehnice proces-verbal de acceptanță a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală».Calculul termenelor - termenele prevăzute de prezenta procedură se calculează conform prevederilor art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.Lege - Legea cadastrului și a publicitării imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-04-2018, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) (la 12-03-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1 din ANEXA la ORDINUL nr. 224 din 7 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 )  +  Articolul 5Descrierea proceduriiModalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a derulării contractelor având ca obiect lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale se desfășoară după cum urmează:1. Analiza bugetului de venituri proprii și realizarea proiectului de buget pe venituri propriiÎn vederea alocării sumelor pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică ce au ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unităților administrativ-teritoriale, ANCPI efectuează o analiză bugetară asupra realizării veniturilor proprii, comparativ cu celelalte cheltuieli care se finanțează din această sursă de finanțare, și transmite Consiliului de administrație suma disponibilă pentru finanțarea acestor categorii de lucrări pentru anul corespunzător.2. Aprobarea bugetului destinat finanțării lucrărilor de înregistrare sistematicăConsiliul de administrație va aproba și va dispune alocarea în mod egal a sumelor necesare finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică pentru fiecare UAT, în limita fondurilor disponibile. Aceste sume vor fi prevăzute la o poziție distinctă de transferuri în bugetul ANCPI și, ulterior aprobării bugetului conform prevederilor legale în vigoare, vor fi repartizate în bugetele OCPI-urilor și vor constitui surse de finanțare complementare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare.Prin excepție, Consiliul de administrație poate realoca suma aprobată inițial în situația UAT-urilor care intră sub incidența prevederilor privind respectarea criteriilor de prioritizare, stabilite de art. 9 alin. (34^7) din Lege, cu obligația identificării sumelor disponibile pentru finanțarea acestor categorii de lucrări pentru anul corespunzător și cu reluarea etapelor prezentei proceduri. (la 24-04-2018, Punctul 2. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) 3. Repartizare buget/Solicitare de rectificare bugetarăDupă aprobarea bugetului, ANCPI va repartiza în bugetul fiecărui OCPI, la o poziție distinctă de transferuri, sumele corespunzătoare finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică, astfel cum au fost aprobate de Consiliul de administrație. În cazul în care un OCPI solicită suplimentarea/diminuarea bugetului alocat pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică, în baza unei note de fundamentare cu privire la motivele, necesitatea și oportunitatea rectificării bugetului, propunerile vor fi supuse aprobării Consiliului de administrație. După aprobare se vor transmite solicitanților bugetele conținând modificările corespunzătoare, cu respectarea termenelor și prevederilor legale în vigoare privind competențele și responsabilitățile ordonatorilor de credite în modificarea bugetului. (la 24-03-2017, Punctul 3 din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 ) 4.  Comunicarea documentelor către OCPIDupă aprobarea bugetului, ANCPI va transmite fiecărui OCPI: fila de buget cu suma aprobată și alocată (credite de angajament și credite bugetare) pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică corespunzătoare UAT-urilor din aria de competență a fiecărui OCPI, modelul contractului de finanțare, specificațiile tehnice pentru realizarea lucrărilor sistematice de cadastru, aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI, extrasul din anexa la hotărârea Consiliului de administrație prin care s-au repartizat sumele pe fiecare UAT din fiecare județ, precum și o anexă în care se vor detalia creditele de angajament și creditele bugetare aprobate pe fiecare categorie de finanțare (contracte noi sau contracte în derulare). Finanțarea de către ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ-teritoriale se efectuează pe bază de contract de finanțare multianual. Contractele de finanțare anuale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 243/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 pot fi transformate în contracte de finanțare multianuale, prin prelungirea duratei acestora până cel târziu la data de 30 noiembrie 2017, prin acte adiționale. Prin excepție, în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică care nu au fost finalizate până la data de 30 noiembrie 2017, dar pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare», până cel târziu la data de 27 octombrie 2017, durata contractului de finanțare poate fi prelungită până la cel mult 24 de luni de la data încheierii acestuia, prin act adițional. (la 28-11-2017, Ultimul paragraf din Punctul 4., Articolul 5 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.517 din 27 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 28 noiembrie 2017 ) (la 24-03-2017, Punctul 4 din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 ) 5. Comunicarea documentelor către UAT-uriOCPI va comunica fiecărei UAT din aria de competență teritorială suma alocată pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1. De asemenea va transmite modelul contractului de finanțare prevăzut în anexa nr. 2, precum și specificațiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI.6. Transmiterea solicitărilor de finanțare de către UAT-uri către OCPI(1) În situația în care UAT dorește finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică, transmite către OCPI solicitarea de finanțare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, precum și contractul de finanțare semnat, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Termenul maxim până la care UAT-urile pot solicita încheierea contractului de finanțare este cel prevăzut de art. 9 alin. (34^7) din Lege. (la 24-04-2018, Alineatul (1) din Punctul 6. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) (2) Abrogat. (la 16-11-2017, Alineatul (2) din Punctul 6. , Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 2 din ANEXA la ORDINUL nr. 1.389 din 30 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 16 noiembrie 2017 ) 7. Încheierea contractului de finanțare (1) OCPI va semna contractul de finanțare în limita sumelor aprobate în buget și comunicate de către ANCPI, conform extrasului din anexa la hotărârea consiliului de administrație, un exemplar al acestuia urmând a fi transmis UAT-ului. (2) Contractele de finanțare se încheie în limita creditelor de angajament comunicate prin fila de buget, pentru o perioadă de cel mult 18 luni. (la 15-10-2018, Alineatul (2) din Punctul 7. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1 din ANEXA la ORDINUL nr. 1.104 din 5 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 15 octombrie 2018 ) (2^1) Prevederile alin. (2) referitoare la durata de valabilitate de 18 luni a contractului de finanțare se aplică contractelor de finanțare în baza cărora nu au fost încheiate contracte de achiziție publică până la instituirea acestui termen. (la 15-10-2018, Punctul 7. din Articolul 5 a fost completat de Punctul 2 din ANEXA la ORDINUL nr. 1.104 din 5 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 15 octombrie 2018 ) (3) UAT-urile vor include sumele prevăzute în contractul de finanțare în bugetul de venituri și cheltuieli, la o poziție distinctă, ca sursă de finanțare complementară. (la 29-05-2017, Punctul 7. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 511 din 16 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) 8. Atribuții și responsabilități(1) După semnarea contractului de finanțare, atât OCPI, cât și UAT vor desemna prin act administrativ o persoană responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanțare. Persoana responsabilă din cadrul UAT va răspunde și de urmărirea derulării contractului de achiziție publică.(2) Principalele atribuții ale responsabililor de contract, ce vor fi stabilite prin fișa postului, sunt:a) asigurarea derulării contractului de finanțare în conformitate cu prevederile și termenele contractuale;b) îndeplinirea tuturor demersurilor în vederea efectuării recepțiilor, comunicării documentelor în forma, condițiile și termenele stabilite de prezenta procedură și de prevederile legale în vigoare, referitoare la avizarea acestor documente;c) comunicarea, în termenele și în forma prevăzute de contractele de finanțare, contractele de achiziție încheiate cu prestatorii de servicii și prevederile legale în vigoare, a tuturor documentelor necesare solicitărilor de transfer de sume pentru asigurarea finanțării, efectuării recepțiilor serviciilor și a efectuării plăților, astfel încât să nu se pericliteze buna desfășurare a contractelor;d) informarea de îndată a șefilor ierarhic superiori asupra oricărei probleme apărute în derularea contractelor și asigurarea comunicării acesteia către instituțiile implicate;e) efectuarea tuturor raportărilor solicitate de ANCPI în vederea monitorizării contractelor în termenele și condițiile stabilite;f) Abrogată. (la 24-04-2018, Litera f) din Alineatul (2) , Punctul 8. , Articolul 5 a fost abrogată de Punctul 6 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) g) verificarea și confirmarea în scris a corespondenței dintre numărul imobilelor recepționate în PVR tehnic și imobilele menționate în PVR servicii și în factură, transmise de către UAT în vederea transferului sumelor necesare efectuării plății. (la 12-03-2018, Alineatul (2) din Punctul 8. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2 din ANEXA la ORDINUL nr. 224 din 7 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 ) (3) La nivelul UAT, responsabilul de contract mai îndeplinește și următoarele atribuții:a) asigură corelarea prevederilor și termenelor din contractele de finanțare cu cele din contractele de achiziție publică încheiate cu prestatorii de servicii;b) transmite către OCPI toate documentele necesare finanțării și monitorizării, fiind responsabil pentru realitatea și exactitatea tuturor datelor și documentelor comunicate.9. Realizarea achiziției și încheierea contractului de achiziție publică cu persoanele autorizate de ANCPI/OCPI(1) UAT este responsabilă de modalitatea de atribuire a contractelor de achiziție publică și de încheierea acestora cu prestatorii de servicii. (la 24-04-2018, Alineatul (1) din Punctul 9. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 7 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) (2) Contractul de achiziție publică va fi încheiat în baza ofertei financiare, caietului de sarcini care include specificațiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI și cu respectarea clauzelor din contractul de finanțare.(3) UAT beneficiară a finanțării complementare răspunde de respectarea legislației în materia achizițiilor publice în ceea ce privește organizarea și derularea procesului de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate din bugetul ANCPI prin bugetul OCPI, potrivit destinației pentru care au fost alocate.(4) În vederea obținerii fondurilor destinate finanțării, UAT are obligația de a încheia cu prioritate, după caz, contracte de achiziție publică având ca obiect imobile situate în sectoarele cadastrale prioritare, astfel cum este prevăzut în art. 9 alin. (34^7) din Lege. În acest scop, sectoarele cadastrale în care se vor desfășura lucrările de înregistrare sistematică se stabilesc de UAT împreună cu OCPI, anterior demarării procesului de achiziție publică și cu respectarea de către OCPI a procedurilor interne stabilite la nivelul ANCPI privind stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale pentru lucrările de înregistrare sistematică. (la 24-04-2018, Alineatul (4) din Punctul 9. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 7 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) (la 12-03-2018, Punctul 9. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3 din ANEXA la ORDINUL nr. 224 din 7 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 ) 10. Ajustarea sumelor alocate prin contractul de finanțare (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de achiziție publică, UAT are obligația de a transmite la OCPI o copie conformă cu originalul a acestuia. (la 24-04-2018, Alineatul (1) din Punctul 10. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 8 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) (2) În cazul în care valoarea contractului de finanțare este mai mică decât valoarea rezultată, ca urmare a intabulării unui număr mai mare de imobile decât cel prognozat la încheierea contractului de finanțare, UAT va transmite către OCPI o solicitare de suplimentare a valorii contractului de finanțare în mod corespunzător. Solicitarea va fi însoțită de o notă de fundamentare în care se vor descrie motivele suplimentării. OCPI va solicita ANCPI rectificarea bugetului alocat conform pct. 3, anexând toate documentele justificative. După primirea bugetului modificat, OCPI va proceda la modificarea contractului de finanțare prin act adițional, conform anexei nr. 5. După încheierea actului adițional la contractul de finanțare, UAT adiționează contractul de prestări servicii corespunzător limitelor de finanțare stabilite prin contractul de finanțare adiționat. (la 29-05-2017, Punctul 10. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 511 din 16 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) 11. Derularea și recepția lucrărilor de înregistrare sistematică(1) Lucrările de înregistrare sistematică se realizează cu respectarea specificațiilor tehnice pentru realizarea lucrărilor sistematice de cadastru, aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI, și a celorlalte prevederi legale în domeniul cadastrului și publicității imobiliare.(2) UAT va comunica către OCPI lunar, până la data de 5 a lunii curente, pentru luna anterioară, stadiul privind derularea contractului, prin întocmirea unui raport, conform anexei nr. 6.(3) OCPI va comunica către ANCPI lunar, până la data de 10 a lunii curente, pentru luna anterioară, stadiul privind derularea contractului, prin întocmirea unui raport, conform anexei nr. 7.(4) Ulterior soluționării, în termenele prevăzute la art. 14 alin. (1) din Lege, a cererilor de rectificare a documentelor tehnice realizate și afișate pentru sectoarele cadastrale din cadrul unităților administrativ-teritoriale, OCPI întocmește PVR tehnic, în care se vor menționa numărul de imobile recepționate în vederea deschiderii cărților funciare și numărul de imobile pentru care au existat cărți funciare care au geometrie asociată, înregistrate în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară până la data emiterii PVR tehnic aferent «Documentelor tehnice ale cadastrului - copie spre publicare». (la 24-04-2018, Alineatul (4) din Punctul 11. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) (5) OCPI va transmite un exemplar original al PVR tehnic către UAT, în vederea emiterii PVR servicii. (la 12-03-2018, Alineatul (5) din Punctul 11. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5 din ANEXA la ORDINUL nr. 224 din 7 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 ) (6) UAT va emite PVR servicii pentru serviciile prestate pe baza PVR tehnic emis de OCPI. PVR servicii va fi semnat de către UAT și prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic.(7) Nu vor face obiectul decontării potrivit prezentei proceduri: a) imobilele care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanțare din fonduri publice. Prin planuri parcelare în cadrul prezentei proceduri se înțelege: – planurile parcelare realizate din fonduri publice ca urmare a derulării procedurilor de achiziție prevăzute de lege, executate conform prevederilor Regulamentului privind conținutul, modul de întocmire și recepție a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele executate conform Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, recepționate de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară prin alocarea de numere cadastrale imobilelor componente; – planurile parcelare în curs de execuție, contractate din fonduri publice;b) imobilele care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanțate din fonduri publice. (la 24-04-2018, Alineatul (7) din Punctul 11. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) (8) În cazul imobilelor prevăzute la art. 11 alin. (22^1)-(22^11) din Lege, pentru cartea funciară a titlurilor de proprietate se va deconta suma prevăzută la art. 9 alin. (34^5) din Lege și 50% din prețul contractat pentru un imobil pentru cărțile funciare individuale derivate. (la 24-04-2018, Alineatul (8) din Punctul 11. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) (8^1) În cazul imobilelor cu geometrie asociată, înregistrate în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară până la data emiterii PVR tehnic aferent livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare», pentru cărțile funciare aferente acestor imobile, se va deconta 50% din prețul contractat pentru un imobil. Prin excepție, nu vor face obiectul decontării imobilele cu geometrie asociată prevăzute la alin. (7) lit. a) și b). (la 24-04-2018, Punctul 11. din Articolul 5 a fost completat de Punctul 10 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) (9) UAT-urile care au inițiat lucrări de înregistrare sistematică prin protocoale de colaborare încheiate cu ANCPI vor beneficia de cofinanțarea prevăzută la art. 9 alin. (32) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.12. Emiterea facturii de către prestatorPrestatorul va emite factura corespunzătoare serviciilor prestate în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii PVR servicii, care va fi înregistrată la sediul primăriei UAT.13. Solicitarea de către UAT a transferului sumelor necesare efectuării plăților către OCPI UAT va transmite la OCPI solicitarea privind transferul sumelor necesare efectuării plăților, întocmită conform anexei nr. 8, care va fi însoțită de PVR tehnic, de PVR servicii și de factură, în copie conform cu originalul. (la 24-04-2018, Punctul 13. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 11 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) 14. Verificarea documentelor de plată și solicitarea de către OCPI a transferului de fonduri(1) OCPI va verifica documentele prevăzute la pct. 13, inclusiv în ceea ce privește corespondența dintre numărul imobilelor recepționate în PVR tehnic și imobilele menționate în PVR servicii și în factură. OCPI va solicita ANCPI deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.(2) Ulterior verificării corespondenței dintre numărul de cărți funciare înființate din oficiu în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară și numărul de imobile stabilit în documentele prevăzute la pct. 13, OCPI va transmite către ANCPI solicitarea transferului de fonduri întocmită conform anexei nr. 9.(3) OCPI certifică prin solicitarea de transferuri de fonduri în vederea efectuării plăților verificarea realității, regularității și legalității tuturor acțiunilor și documentelor emise până la această etapă. (la 12-03-2018, Punctul 14. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6 din ANEXA la ORDINUL nr. 224 din 7 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 ) 15. Deschiderea de fonduri către OCPIANCPI va efectua virarea sumelor la OCPI în ordinea înregistrării solicitărilor și în limita fondurilor disponibile. (la 24-04-2018, Punctul 15. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 12 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) 16. Transferul fondurilor către UAT (1) OCPI va efectua transferul fondurilor corespunzătoare în contul UAT menționat în contractul de finanțare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora în contul de Trezorerie. OCPI va întreprinde toate demersurile pentru a aplica dispozițiile legale în vigoare referitoare la angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.(2) Pentru transferul fondurilor corespunzătoare, UAT va deschide la Trezorerie cont cu simbol distinct pentru finanțarea contractelor de înregistrare sistematică. (la 29-05-2017, Punctul 16. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 511 din 16 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) 17. Efectuarea plății de către UAT(1) UAT va efectua plata către prestatorul de servicii conform contractului de achiziție publică și va transmite către OCPI o copie conformă cu originalul a ordinului de plată și a extrasului de cont în termen de trei zile lucrătoare de la data efectuării plății. (la 29-05-2017, Alineatul (1) din Punctul 17. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 511 din 16 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (2) Plata facturilor se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.(3) Fondurile neutilizate vor fi restituite în contul OCPI, până cel târziu în luna următoare transferului fondurilor sau, după caz, până cel târziu la data de 20 decembrie, în cazul în care transferul fondurilor se realizează în luna decembrie. (la 24-03-2017, Alineatul (3) din Punctul 17, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 ) (4) OCPI va transfera aceste sume în contul ANCPI, conform normelor privind încheierea exercițiului bugetar emise anual de către Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 6AnexeAnexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta procedură. (la 12-03-2018, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 8 din ANEXA la ORDINUL nr. 224 din 7 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 )  +  Anexa nr. 1 la procedurăJUDEȚUL …………………OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……………………..Nr. ...../ …………..Către Primăria Municipiului/Orașului/Comunei ……………………..Vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (34^3) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost alocate în bugetul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară ......................................... următoarele sume aferente finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică:• ............. lei reprezentând credite de angajament care reprezintă limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 24 de luni, sumă destinată finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică ce pot fi inițiate de dumneavoastră, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate;• suma totală de ........... lei reprezentând credite bugetare aferente anului ............, din care:– suma de .................. lei reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăți în anul ................., sumă destinată efectuării plăților pentru lucrările de înregistrare sistematică aferente Contractului de finanțare nr. ............./data.................. având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, aflate în derulare;– suma de .................. lei reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăți în anul ...................., sumă destinată efectuării plăților pentru lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi inițiate de dumneavoastră, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate.Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale este cea aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările ulterioare.Vă transmitem alăturat modelul contractului de finanțare și specificațiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI.Cu deosebită considerație,Director,..........................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)Contabil-șef,……….......................………..(numele, prenumele, semnătura) (la 24-03-2017, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 )  +  Anexa nr. 2la procedurăOFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.........................................Nr. ........./..........JUDEȚUL …………..........UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ...........................................Nr. ........../..........
  CONTRACT
  pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară
  a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale
  În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (34^1)-(34^12) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 pct. 7 din Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare,Părțile contractanteOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .........................., denumit în continuare OCPI, cu sediul în ....................., tel. .............. fax ............., cod fiscal ................., cont ................, deschis la ...................., reprezentat de .............., director, în calitate de finanțator,șiunitatea administrativ-teritorială ............................., județul .................., reprezentată prin ....................., în calitate de primar, cu sediul în ................, județul ....................., tel. ..............., fax ................., cod fiscal ..............., cont ............., deschis la Trezoreria .............., ca beneficiar al finanțării,au convenit încheierea prezentului contract.  +  Articolul 1Definiții și abrevieriTermenii utilizați în prezentul contract vor avea următoarele înțelesuri:a) ANCPI - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;b) OCPI - oficiul de cadastru și publicitate imobiliară;c) OMFP - ordinul ministrului finanțelor publice;d) contract de finanțare - reprezintă prezentul contract de finanțare;e) prestator - executantul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, persoană fizică autorizată să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, în categoriile A, B sau D, indiferent de forma de organizare a acesteia, ori persoană juridică autorizată în clasele I, II sau III;f) Lege - Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) surse ANCPI - sume alocate din bugetul de venituri proprii ale ANCPI prin bugetele oficiilor teritoriale;h) credit de angajament - limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar;i) Procedură - Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare;j) PVR tehnic - procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală» prevăzut de specificațiile tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI;k) PVR servicii - procesul-verbal de recepție a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziție publică încheiate de unitățile administrativ-teritoriale, denumit în specificațiile tehnice procesverbal de acceptanță a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală (la 24-04-2018, Articolul 1 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 13 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 )  +  Articolul 2InterpretareÎn prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma plural și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.  +  Articolul 3Obiectul și valoarea contractuluiObiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări de la o poziție distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI ..................., pe anii ............, în sumă de ........... lei, reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii). (la 24-04-2018, Articolul 3 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 14 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 )  +  Articolul 4Modalitatea de transfer al sumelor(1) Transferul sumelor de la OCPI către beneficiar se va face în conformitate cu prevederile din Procedură, în limita creditelor bugetare aprobate, precum și ale prezentului contract de finanțare.(2) Solicitarea de transfer se întocmește în scris, în original, conform modelului și în baza documentației prevăzute în Procedură, în limita contractului de finanțare încheiat.(3) În situația în care documentația transmisă de beneficiar la OCPI în vederea decontării nu este completă și conformă cu prevederile legale și/sau necesită clarificări, observațiile și/sau propunerile necesare modificării/completării acesteia se comunică beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de modificare/completare prevăzute la alin. (3), beneficiarul va transmite documentele modificate/completate corespunzător.(5) Sumele care constituie transferuri se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificației bugetare.(6) Beneficiarul poate solicita transferul sumelor în maximum 10 zile de la primirea facturii corespunzătoare serviciilor prestate, dar nu mai târziu de data de 2 decembrie pentru anul în curs.(7) Sumele acordate și neutilizate vor fi restituite până cel târziu luna următoare transferului fondurilor sau, după caz, nu mai târziu de 20 decembrie, în cazul în care transferul fondurilor se realizează în luna decembrie, prin virarea acestora de către beneficiar în contul OCPI din care s-a efectuat finanțarea.  +  Articolul 5 Durata contractuluiContractul de finanțare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și are valabilitate .....^1 de la data semnării. ^1 Se va completa cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 5 pct. 7 alin. (2) din procedură. (la 15-10-2018, Articolul 5 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3 din ANEXA la ORDINUL nr. 1.104 din 5 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 15 octombrie 2018 )  +  Articolul 6Obligațiile părților(1) Părțile înțeleg să își asume respectarea drepturilor și obligațiilor aferente prezentului contract și Procedurii.(2) Obligațiile beneficiarului:a) de a utiliza sumele alocate și transferate cu respectarea prevederilor legale și contractuale;b) de a utiliza sumele transferate în scopul și la termenele pentru care au fost acordate;c) de a achiziționa servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică în limita sumei finanțate pe carte funciară prevăzută de Lege la momentul inițierii achiziției, cu respectarea prevederilor legale în domeniul cadastrului și publicității imobiliare, precum și a celor în materia achizițiilor publice; (la 24-04-2018, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 6 , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 16 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) d) de a stabili împreună cu finanțatorul sectoarele cadastrale în care se vor desfășura lucrările de înregistrare sistematică, anterior demarării procesului de achiziție publică, precum și de a încheia cu prioritate, după caz, contracte de achiziție publică având ca obiect sectoare cadastrale prioritare potrivit prevederilor art. 9 alin. (34^7) din Lege; (la 24-04-2018, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 6 , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 16 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) e) de a încheia contracte de achiziție publică cu prestatorii de servicii; (la 24-04-2018, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 6 , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 16 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) f) de a achiziționa servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale, pentru un număr minim de 50 de imobile/contract de achiziție publică sau pentru un număr mai mic în cazul în care la nivelul UAT-ului nu există mai multe imobile neînscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară care pot face obiectul acestor lucrări de înregistrare sistematică;g) de a prevedea sumele transferate de la finanțator în bugetul propriu la o poziție distinctă de venituri, ca buget complementar;h) de a deschide un cont distinct la Trezorerie, cont în care vor fi transferate sumele alocate de la bugetul de venituri proprii al ANCPI prin bugetul OCPI;i) de a desemna prin act administrativ persoana responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanțare, care va răspunde și de urmărirea derulării contractului de achiziție publică;j) de a desemna prin act administrativ persoana/persoanele responsabilă(e) cu emiterea PVR servicii, conform contractului de achiziție publică;k) de a comunica PVR servicii pentru serviciile prestate după primirea PVR tehnic emis de OCPI. PVR servicii va fi semnat de către beneficiar și prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic;l) de a transmite OCPI o notă justificativă cu privire la orice modificare a datelor transmise prin solicitarea de finanțare;m) de a utiliza, pentru solicitarea sumelor ce urmează a fi transferate în vederea efectuării plății, formularul standard prevăzut în anexele la Procedură;n) de a transmite odată cu solicitarea prevăzută la lit. l) documentele justificative prevăzute în Procedură;o) de a respecta prevederile specificațiilor tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI, precum și prevederile Procedurii;p) de a încheia un contract de achiziție publică în maximum 60 de zile de la încheierea prezentului contract. Prin excepție, în cazul în care în termenul de 60 de zile a fost demarată o procedură de atribuire, reglementată de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, termenul de încheiere a contractului de achiziție publică poate fi prelungit cu până la 5 zile de la finalizarea procedurii, în baza unor documente justificative;q) de a nu încheia contracte de achiziție publică al căror termen să depășească termenul contractului de finanțare.(3) Obligațiile finanțatorului:a) să transmită către ANCPI solicitarea transferului de fonduri;b) să transfere, prin ordin de plată, sumele necesare efectuării plății, în limita fondurilor disponibile;c) Abrogată. (la 24-04-2018, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 6 , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 17 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 )  +  Articolul 7Modificarea și încetarea contractului de finanțare(1) Prezentul contract de finanțare poate fi modificat, prin acordul scris al părților, în cazuri bine justificate, în baza unei note justificative transmise de partea care dorește modificarea celeilalte părți.(2) În cazul în care prin contractul de achiziție beneficiarul nu angajează întreaga sumă prevăzută la art. 3, diferența neangajată se va disponibiliza după încheierea unui act adițional, în maximum 10 zile de la încheierea de către beneficiar a contractului de achiziție.(3) Prezentul contract de finanțare încetează prin ajungere la termen. De asemenea, contractul poate înceta prin acordul părților, prin reziliere sau prin denunțare unilaterală.(4) Prezentul contract de finanțare poate fi reziliat, cu o notificare prealabilă de 30 de zile, în situația în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile contractuale.(5) Contractul de finanțare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile de la art. 6 alin. (2) lit. d), e) și p), cu excepția cazului în care beneficiarul justifică depășirea termenului.(6) Prezentul contract de finanțare poate fi denunțat unilateral, în situația în care beneficiarul nu este de acord cu încheierea unui act adițional conform alin. (2).(7) Orice transfer necuvenit efectuat de către finanțator constituie plată nedatorată pe care beneficiarul are obligația de a o restitui în condițiile prevăzute la alin. (8) și (9). Finanțatorul va notifica beneficiarul cu privire la suma datorată și care trebuie restituită.(8) În termen de 30 de zile calendaristice de la data confirmării primirii de către beneficiar a notificării cu privire la sumele datorate, acesta este obligat să restituie sumele notificate.(9) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la alin. (8) se vor calcula majorări de întârziere conform prevederilor legale.  +  Articolul 8Forța majoră(1) Forța majoră este evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să își execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.(2) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.(4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție pentru limitarea consecințelor.  +  Articolul 9Soluționarea litigiilor(1) Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a contractului.(2) Dacă părțile nu ajung la soluționarea litigiului pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanțelor competente.  +  Articolul 10Limba care guvernează contractulLimba care guvernează prezentul contract de finanțare este limba română.  +  Articolul 11Legea aplicabilă contractuluiContractul va fi interpretat conform legislației în vigoare din România.  +  Articolul 12Comunicări(1) Orice comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanțare trebuie să fie transmisă în scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.(3) Comunicările între părți se pot face prin e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, fiecare exemplar având aceeași valoare juridică.
  OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  ..........................................................
  Județul ..........
  Director,
  ..........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Vizat CFPP,
  ...........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Serviciu/Birou/Compartiment economic,
  .........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Vizat pentru legalitate,
  Șef BJRUSP/Consilier juridic,
  .......................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Birou/Compartiment înregistrare sistematică,
  ..................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Responsabil achiziții, înregistrare sistematică OCPI (dacă există),
  ..........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  BENEFICIAR, UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
  .............................................................
  Județul ..........
  Primar,
  .....................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Vizat CFPP,
  ......................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Direcția economică/Compartimentul financiar-contabil
  .......................................................
  Vizat pentru legalitate,
  Direcția juridică/Șef Serviciu juridic-contencios/Secretar,
  ........................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Serviciul/Compartimentul achiziții publice,
  ..........................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  (la 12-03-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 9 din ANEXA la ORDINUL nr. 224 din 7 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 )
   +  Anexa nr. 3la procedurăJUDEȚUL ……………………...........UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....................................................................Nr. ........../...........Solicitare de finanțareStimată Doamnă/Stimate Domnule Director,Municipiul/orașul/comuna .........., prin primar ..........., în calitate de reprezentant legal, solicităm încheierea unui contract de finanțare în condițiile art. 9 alin. (34^7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de ………………........... lei reprezentând credite de angajament, limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 24 de luni, sumă destinată finanțării lucrării de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoare cadastrale în cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate.Atașat prezentei solicitări vă transmitem cele două exemplare ale contractului de finanțare.Cu deosebită considerație,Primar...................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila) (la 24-04-2018, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 18 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 )  +  Anexa nr. 4Abrogată. (la 16-11-2017, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Punctul 3 din ANEXA la ORDINUL nr. 1.389 din 30 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 16 noiembrie 2017 )  +  Anexa nr. 5la procedurăOFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.....................................................................Nr. ............................../................................JUDEȚUL …………………………...UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....................................................................Nr. ……………............/..............................
  ACTUL ADIȚIONAL Nr. ........................
  la contractul pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru
  și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate
  de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale
  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ........., denumit în continuare OCPI, cu sediul în ..................., tel. ............., fax ..............., cod fiscal .................., cont ..........., deschis la ............, reprezentat de ..........., director, în calitate de finanțator,șiunitatea administrativ-teritorială .........., județul ............, reprezentată prin .........., în calitate de primar, cu sediul în .........., județul ..........., tel. .........., fax ............, cod fiscal ............, cont ..........., deschis la Trezoreria .........., ca beneficiar al finanțării,au convenit modificarea prevederilor contractuale după cum urmează:Articolul 3 din Contractul pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, înregistrat cu nr. ........., se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3 Obiectul și valoarea contractuluiObiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări de la o poziție distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI ..........., pe anii .........., în sumă de ...........lei reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii) pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, inițiate de beneficiar, altele decât cele contractate/finalizate.Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, fiecare exemplar având aceeași valoare juridică.OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ....................................................................Județul ...............Director,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)Vizat CFPP.....................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)Serviciu/Birou/Compartiment economic,Vizat pentru legalitate.....................................................................(numele, prenumele, semnătura)Șef BJRUSP/Consilier juridic,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura)Birou/Compartiment înregistrare sistematică,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura)Responsabil achiziții, înregistrare sistematică OCPI (dacă există),.....................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)BENEFICIAR,UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ .............................Județul .....................Localitate ...............................................Primar,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)Vizat CFPP.....................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)Direcția economică/Compartimentul financiar-contabil,.....................................................................Vizat pentru legalitate.....................................................................(numele, prenumele, semnătura)Direcția juridică/Șef serviciu juridic-contencios/Secretar,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura)Serviciul/Compartimentul achiziții publice,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura) (la 24-04-2018, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 19 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 )
   +  Anexa nr. 6la procedură
  Raportare lunară a UAT către OCPI
  Denumirea UAT .......Județul ..........1. Date privind contractul de finanțare: – Numărul și data contractului: ......– Valoarea creditului de angajament prevăzut în contractul de finanțare/act adițional: ....... lei2. Date privind contractul de achiziție publică: – Numărul și data contractului ........– Valoarea contractului …… lei (cu TVA) – Termen finalizare conform contract .......– Obiectul contractului: sector cadastral nr. …… – Numărul estimat de imobile al sectorului cadastral ..............3. Date privind executantul lucrărilor de înregistrare sistematică: – Numele persoanei fizice autorizate …….– Nr. certificat de autorizare ……… – Categoria de autorizare .......sau – Denumirea persoanei juridice ……– Nr. certificat de autorizare .........– Categoria de autorizare ..........4. Responsabil de contract din cadrul UAT:– Numele și prenumele: ......– Date de contact: – Telefon: ………– E-mail: ……….5. Stadiul lucrărilor*:
  Denumirea activitățiiLuna 1Luna 2Luna 3Luna 4 …Observații
  Preluare date de la OCPI, primărie     
  Derulare campanie de informare locală     
  Execuție măsurători     
  Colectare acte de proprietate     
  Integrare date existente     
  Întocmire documente tehnice ale cadastrului     
  Predare documente tehnice în copie spre publicare la OCPI     
  Publicare documente tehnice conform termenului legal     
  Soluționare cereri de rectificare în termenul legal     
  Actualizare documente tehnice     
  Predare documente tehnice ale cadastrului în copie finală la OCPI     
  Responsabil de contract, ......................................................(numele, prenumele și semnătura)Primar, .........................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)* Neefectuat/În curs de execuție/Efectuat (Proces-verbal nr. ...../.....). (la 24-04-2018, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 20 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 )
   +  Anexa nr. 7la procedură
  Raportare lunară a oficiului de cadastru și publicitate imobiliară
  către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  Denumirea unității administrativ-teritoriale ……..Județul …… Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară …….. 1. Date privind contractul de finanțare: – Numărul și data contractului: ………– Valoarea creditului de angajament prevăzut în contractul de finanțare/act adițional: …… lei 2. Date privind contractul de achiziție publică: – Numărul și data contractului ……. – Valoarea contractului ……. lei (cu TVA) – Termen finalizare conform contract ……. – Obiectul contractului: sectorul cadastral nr. ……– Numărul estimat de imobile al sectorului cadastral ……3. Date privind executantul lucrărilor de înregistrare sistematică: – Numele persoanei fizice autorizate …….– Nr. certificat de autorizare ……..– Categoria de autorizare …….sau – Denumirea persoanei juridice …….– Nr. certificat de autorizare ……. – Categoria de autorizare .......4. Responsabil de contract din cadrul UAT: – Numele și prenumele …… – Date de contact: – Telefon …….. – E-mail …… 5. Stadiul lucrărilor*:
  Denumirea activitățiiLuna 1Luna 2Luna 3Luna 4 …Observații
  Predare date la executant     
  Participare la derulare campanie de informare locală     
  Verificare execuție măsurători     
  Predare copii conforme ale titlurilor de proprietate, alte acte de proprietate     
  Verificare și recepție documente tehnice ale cadastrului - copie spre publicare     
  Publicare documente tehnice conform termenului legal     
  Soluționare cereri de rectificare în termenul legal     
  Verificare și recepție documente tehnice ale cadastrului - copie finală     
  Deschidere cărți funciare     
  Responsabil de contract, .............................(numele, prenumele și semnătura)Director OCPI ......,………...........................………............(numele, prenumele, semnătura și ștampila)* Neefectuat/În curs de execuție/Efectuat (Proces-verbal nr. ……/……). (la 24-04-2018, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 21 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 )
   +  Anexa nr. 8la procedură JUDEȚUL ……………………………..UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.........................................................Nr. .............../........................Solicitare privind transferul sumelor necesare efectuării plățilorSubsemnatul, ..........................................., în calitate de reprezentant legal al municipiului/orașului/comunei ………………, având în vedere Contractul de finanțare nr. ...........….. din data de ................, încheiat între .................................... și ..............................., precum și Contractul de achiziție publică nr. ................................ din data de ........................., încheiat între ..................... și ....................., solicit efectuarea transferului sumei de ............................. în contul ...................................., deschis la .................................................................. .Suma de ................................ lei reprezintă contravaloarea serviciilor prestate de ............................. în perioada ....................................., ce au fost recepționate de OCPI ......................................... prin PVR tehnic nr. ................... din data ................ și acceptate ca fiind în deplină concordanță cu prevederile contractului de achiziție publică prin PVR servicii nr. ..................... din data de ........................... . Anexăm prezentei în copie conformă cu originalul următoarele documente:a) PVR tehnic nr. ......................... din data .........................; b) PVR servicii nr. ............................ din data ........................; c) Factura nr. ....................... din data ....................., avizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu viza «Certific realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor» și cu viza «Bun de plată». (la 24-03-2017, Anexa nr. 8 a fost modificată de Punctul 16, ARTICOLUL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 )  +  Anexa nr. 9la procedurăANTET OCPI Nr. ........../...............
  Către:Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  În atenția:Domnului ......................................, director general
  Referitor la:Solicitare privind transferul de fonduri
  Stimate Domnule Director,În temeiul art. 5 pct. 14 alin. (2) din Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm efectuarea transferului sumei de .......................... lei, necesare efectuării plății aferente Contractului nr. ................. din data de ...................., având ca obiect finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de:UAT ....................................., județul ....................... pentru sectorul cadastral/sectoarele cadastrale nr. ....................Prin prezenta solicitare privind transferul de fonduri confirmăm efectuarea verificărilor prevăzute de art. 5 pct. 13 și 14 din procedura mai sus menționată și certificăm realitatea, regularitatea și legalitatea tuturor acțiunilor și documentelor emise până la această etapă.
  DIRECTOR OCPI ..............
  ........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Șef Birou înregistrare sistematică,
  .....................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Șef Serviciu economic,
  ......................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Responsabil contract finanțare,
  ....................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  (la 12-03-2018, Actul a fost completat de Punctul 11 din ANEXA la ORDINUL nr. 224 din 7 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 )
  ----