ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 15 din 3 martie 2005privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor publice vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 martie 2005  Având în vedere necesitatea ocupării de urgență a funcțiilor publice vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice implicate direct în procesul de implementare a angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență se aplică până la data de 15 octombrie 2005, pentru cazurile prevăzute la art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005. (la 21-05-2005, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 130 din 17 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005 )  +  Articolul 2Prin derogare de la prevederile art. 51 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, condițiile de desfășurare a concursurilor organizate de autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării concursului. (la 21-05-2005, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 130 din 17 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005 )  +  Articolul 3Procedura de organizare și desfășurare a concursurilor este prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările ulterioare, cu următoarele excepții:a) autoritățile și instituțiile publice în organigrama cărora se află postul scos la concurs au obligația să solicite avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu cel puțin 20 de zile înainte de data susținerii concursului;b) Agenția Națională a Funcționarilor Publici are obligația să emită avizul prevăzut la lit. a) și să transmită numele, prenumele și funcția deținută de reprezentantul acesteia în comisia de concurs, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării;c) autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului are obligația de a constitui comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor cu cel puțin 10 zile înainte de data susținerii concursului;d) autoritatea sau instituția publică în organigrama căreia se află postul scos la concurs are obligația de a afișa la sediul său, de a publică în presă și, acolo unde există, pe pagina de Internet condițiile de desfășurare a concursului, condițiile de participare la concurs, bibliografia și actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere cu cel puțin 15 zile înainte de data susținerii concursului;e) candidații depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs în termen de 5 zile de la data publicării anunțului prevăzut la lit. d);f) comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, în termen de maximum 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la lit. e);g) actul administrativ de numire se emite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care candidatul a fost declarat admis. (la 21-05-2005, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 130 din 17 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Birtalan Jozsef
  București, 3 martie 2005.Nr. 15.-----