ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 19 din 27 februarie 2008pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 3 martie 2008  Având în vedere faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2008 a fost extinsă plata obligațiilor fiscale în contul unic pentru toți contribuabilii, indiferent dacă au sau nu obligații fiscale restante, asigurându-se astfel o reducere a costurilor administrative suportate de contribuabil, fiind necesară reglementarea modalității de distribuire a sumelor colectate în contul unic pentru corelarea cu legislația în domeniul ajutorului de stat și cu cea din domeniul insolvenței și o unificare a termenelor de plată a obligațiilor către bugete,având în vedere necesitatea reglementării plății sumelor datorate către bugete prin intermediul cardurilor bancare și a cesiunii creanțelor fiscale ca mijloc de stingere a creanțelor fiscale pentru a atrage sume suplimentare la bugetul general consolidat,având în vedere necesitatea de a fi reglementată modalitatea de acordare a asistenței și îndrumării contribuabililor printr-o singură instituție,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile subordonate acesteia, precum și compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale sunt denumite în prezentul cod organe fiscale.2. La articolul 32, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Asistența și îndrumarea contribuabililor privind aplicarea unitară a prevederilor legislației privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și alte venituri bugetare administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală se realizează de către aceasta și de unitățile sale subordonate, conform procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.3. La articolul 47, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Desființarea totală sau parțială, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creanțe fiscale principale atrage desființarea totală sau parțială a actelor administrative prin care s-au stabilit creanțe fiscale accesorii aferente creanțelor principale anulate.4. La articolul 60, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În realizarea scopului prezentului cod, organele fiscale pot accesa on-line baza de date a instituțiilor prevăzute la alin. (1), pentru informațiile stabilite pe bază de protocol.5. La articolul 78, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce nu își îndeplinesc obligațiile declarative la două termene de declarare consecutive și cărora, la cerere, nici nu li s-a aprobat de către organul fiscal competent o măsură privind îndeplinirea obligațiilor lor fiscale vor fi declarați inactivi, fiind aplicabile prevederile art. 11 alin. (1^1) și (1^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.6. La articolul 99, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Competența de exercitare a inspecției fiscale pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale subordonate se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Organele de inspecție fiscală din aparatul central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală au competență în efectuarea inspecției fiscale pe întregul teritoriu al țării.7. La articolul 105, alineatul (4) se abrogă.8. La articolul 111, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Pentru creanțele fiscale stabilite pe baza declarațiilor fiscale cărora li se aplică prevederile art. 114 alin. (2^1) și care au termenul de plată diferit de data de 25, acesta se înlocuiește cu data de 25 a lunii prevăzute de actul normativ care le reglementează.9. La articolul 111 alineatul (7), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de către contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum și de către persoanele fizice care au calitatea de angajator;10. La articolul 114, după alineatul (2^6) se introduce un nou alineat, alineatul (2^7), cu următorul cuprins:(2^7) Prin excepție de la alin. (2^2), în cazul în care debitorii beneficiază de înlesniri la plată potrivit reglementărilor legale în vigoare ori debitorii se află sub incidența Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare, sau debitorii se află în executare silită și efectuează plăți după comunicarea somației, distribuirea sumelor achitate în contul unic se efectuează de către organul fiscal competent, potrivit ordinii prevăzute la art. 115 alin. (1) sau alin. (3) ori art. 169, după caz, indiferent de tipul de creanță.11. La articolul 114 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) în cazul plăților efectuate prin intermediul cardurilor bancare, data la care a fost efectuată tranzacția, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia; procedura și categoriile de impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.12. La articolul 115 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) obligațiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu excepția cazului în care s-a început executarea silită, când se aplică prevederile art. 169 în mod corespunzător. În cazul stingerii creanțelor fiscale prin dare în plată se aplică prevederile art. 175 alin. (4^1).13. La articolul 141, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevăzut la alin. (1) se înscriu toate creanțele fiscale neachitate la scadență, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului general consolidat, precum și accesoriile aferente acestora, stabilite în condițiile legii.14. La articolul 148, alineatul (5^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(5^1) În măsura în care creanțele fiscale înscrise în titluri executorii se sting prin plată, prin poprire sau prin alte modalități prevăzute de prezentul cod, sechestrele aplicate pe acele titluri asupra bunurilor, cu valoare mai mică sau egală cu suma creanțelor fiscale astfel stinse, se ridică, prin decizie întocmită de organul de executare, în cel mult două zile de la data stingerii.15. La articolului 175, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul în care operațiunea de transfer al proprietății bunurilor imobile prin dare în plată este taxabilă, cu valoarea stabilită, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adăugată, se stinge cu prioritate taxa pe valoarea adăugată aferentă operațiunii de dare în plată.16. După articolul 175 se introduce un nou articol, articolul 175^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 175^1Cesiunea creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală poate cesiona creanțele fiscale principale și accesorii pe care le are în administrare, datorate de contribuabili, astfel cum acestea sunt individualizate prin titluri de creanță și confirmate prin certificate de atestare fiscală.(2) Cesiunea creanțelor fiscale se face prin licitație, selecție de oferte sau încredințare directă, după caz.(3) Procedura de cesiune a creanțelor fiscale este demarată la inițiativa Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau a unităților sale subordonate și începe prin transmiterea spre publicare a unui anunț de intenție.(4) Publicarea anunțului de intenție nu creează Agenției Naționale de Administrare Fiscală obligația de a efectua respectiva cesiune de creanțe.(5) Intenția de cesionare a creanței fiscale se va notifica debitorului fiscal. Începând cu data eliberării certificatului de atestare fiscală, orice plată efectuată de debitor sau în numele său se consideră a fi efectuată în contul obligațiilor fiscale curente sau viitoare. În cazul în care nu se realizează procedura cesiunii creanțelor fiscale, organul fiscal va proceda la stingerea creanțelor fiscale cu sumele achitate în condițiile prezentului alineat, cu respectarea prevederilor art. 114 și 115 din prezentul cod.(6) Agenția Națională de Administrare Fiscală poate cesiona creanțele fiscale principale și accesorii pe care le administrează, ale debitorilor prevăzuți la alin. (1), la un preț care nu va putea fi mai mic decât valoarea creanțelor fiscale principale, parcurgând următoarele etape:a) se publică anunțul de participare la cesionarea creanțelor fiscale prin licitație publică cu strigare, la un preț ce nu va putea fi mai mic decât valoarea creanțelor fiscale astfel cum acestea sunt individualizate prin titlurile de creanță și confirmate prin certificate de atestare fiscală;b) în situația în care există un singur ofertant pentru care oferta a fost declarată calificată, Agenția Națională de Administrare Fiscală poate să treacă la încredințarea directă, cu condiția ca prețul din ofertă să nu fie mai mic decât valoarea totală a creanțelor fiscale. În situația în care există mai multe oferte declarate calificate este declarată câștigătoare oferta cea mai avantajoasă;c) în cazul în care nu există nicio ofertă, licitația în vederea cesiunii creanțelor fiscale se va organiza la un alt termen, pentru care se va publică un nou anunț în care prețul nu va putea fi mai mic decât valoarea creanțelor fiscale principale plus 75% din valoarea creanțelor fiscale accesorii;d) în cazul în care nu există nicio ofertă, licitația în vederea cesiunii creanțelor fiscale se va organiza la un alt termen, pentru care se va publică un nou anunț în care prețul nu va putea fi mai mic decât valoarea creanțelor fiscale principale la care se adaugă 50% din valoarea creanțelor fiscale accesorii;e) în cazul în care în cadrul etapei prevăzute la lit. c) sau d) există un singur ofertant, Agenția Națională de Administrare Fiscală poate să treacă la încredințarea directă, cu condiția ca prețul din ofertă să nu fie mai mic decât valoarea creanțelor fiscale înscrisă în anunț. Dacă există mai multe oferte calificate, este declarată câștigătoare oferta cea mai avantajoasă;f) dacă nu se obține prețul înscris în anunț, cesiunea creanțelor fiscale va fi făcută la cel mai mare preț oferit, dacă acesta depășește valoarea creanțelor fiscale principale.(7) Distribuirea prețului cesiunii creanțelor fiscale se face de organul fiscal competent, mai întâi pe obligațiile fiscale principale și apoi, după caz, diferența se va distribui pe obligațiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii acestora.(8) Cesionarul creanței fiscale preia ca urmare a cesiunii de creanță toate drepturile cedentului, inclusiv garanțiile deținute de creditorul bugetar.(9) Contractul de cesiune a creanțelor încheiat în aplicarea prezentului articol constituie titlu executoriu, fără a fi necesară transmiterea titlurilor de creanță și a titlurilor executorii.(10) După realizarea cesiunii creanțelor fiscale, acestea devin creanțe comerciale.(11) Cesiunea creanțelor fiscale nu poate fi făcută persoanelor afiliate cu debitorul cedat. Creanțele fiscale cesionate în condițiile prezentului cod nu pot fi cesionate de către cesionar către debitorul cedat sau persoanelor afiliate cu debitorul cedat, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(12) În situația în care ulterior realizării cesiunii creanțelor fiscale, potrivit prezentului cod, au fost încălcate prevederile alin. (11), cesionarul are obligația de plată a diferenței dintre creanța fiscală totală cesionată și valoarea la care s-a realizat cesiunea. Această diferență se stabilește prin decizie întocmită de organul fiscal competent în administrarea cesionarului, dispozițiile art. 28 aplicându-se în mod corespunzător.(13) În situația în care nu se realizează cesiunea de creanță, debitorul va fi notificat asupra acestui fapt, prevederile art. 114 și 115 aplicându-se în mod corespunzător.(14) Procedura și condițiile de realizare a cesiunii creanțelor fiscale se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (la 04-06-2009, Articolul 175^1 din Punctul 16. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 194 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 01 iunie 2009 ) 17. La articolul 177, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) În situația în care organul fiscal din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală deține cel puțin 50% din valoarea totală a creanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală poate decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i și remunerația. Confirmarea administratorului judiciar/lichidatorului desemnat de Agenția Națională de Administrare Fiscală de către judecătorul-sindic se va face în cadrul primei ședințe, conform art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare.(5) În dosarele în care organul fiscal deține cel puțin 50% din valoarea totală a creanțelor, acesta are dreptul să verifice activitatea administratorului judiciar/lichidatorului și să îi solicite prezentarea documentelor referitoare la activitatea desfășurată și onorariile încasate.18. La articolul 209 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) contestațiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, accesoriile acestora, al căror cuantum este de 1.000.000 lei sau mai mare, cele formulate împotriva actelor emise de organe centrale, cele formulate de marii contribuabili care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, inclusiv accesoriile aferente acestora, indiferent de cuantum, și cele formulate împotriva actelor de control financiar se soluționează de către Direcția generală de soluționare a contestațiilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.19. La articolul 220 alineatul (1), literele k) și y) se modifică și vor avea următorul cuprins:k) transportul de produse accizabile care nu sunt însoțite de documentul administrativ de însoțire a mărfii - DAI - prevăzut la titlul VII din Codul fiscal sau pentru care documentul este completat cu date incorecte ori incomplete referitoare la cantitate, cod NC sau mijlocul de transport, precum și transportul de produse accizabile efectuat prin cisterne ori recipiente care nu poartă sigiliile supraveghetorului fiscal ori au sigilii deteriorate;...............................................y) comercializarea produselor accizabile într-un antrepozit fiscal în perioada în care autorizația a fost suspendată, revocată sau anulată, fără acordul autorității fiscale competente pentru valorificarea stocurilor de produse, acordat în condițiile prevăzute de lege, precum și nerespectarea prevederilor art. 178 alin. (3) din Codul fiscal.20. La articolul 220 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) confiscarea cisternelor, recipientelor și a mijloacelor de transport utilizate în transportul produselor accizabile, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. k);21. La articolul 220, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei următoarele fapte: (la 04-06-2009, Partea introductivă a Alineatului (2^1) din Punctul 21., Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 194 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 01 iunie 2009 ) a) netransmiterea în termenul legal a documentului administrativ de însoțire a mărfii către autoritatea fiscală competentă, la momentul expedierii produselor accizabile în regim suspensiv;b) primirea produselor accizabile fără prezentarea documentului administrativ de însoțire a mărfii la destinație, cu excepția cazului în care prin lege se prevede altfel.22. La articolului 227, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Sistemul de acordare a stimulentelor pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Economiei și Finanțelor și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și din unitățile subordonate va fi stabilit similar sistemului de salarizare pentru personalul bugetar și va fi aprobat prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, la propunerea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Până la data aprobării ordinului, reglementările privind distribuirea fondului de stimulente rămân aplicabile.  +  Articolul II(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. I pct. 9, care intră în vigoare la 1 iulie 2008, și a art. I pct. 19-21, care intră în vigoare începând cu 1 aprilie 2008.(2) Aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă până la 1 ianuarie 2010.(3) Dispozițiile art. I pct. 18 se aplică tuturor contestațiilor înregistrate la organele fiscale și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IIIOrdonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 27 februarie 2008.Nr. 19.-------