GHIDUL DE PLATĂ din 30 iulie 2018a ajutorului de stat acordat în baza H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 666 bis din 31 iulie 2018  Notă
  Aprobat prin Ordinul nr. 2.629 din 30 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 31 iulie 2018

  - Revizia 2, iulie 2018 -
   +  CUPRINS CAPITOLUL I - INFORMAȚII GENERALE1. Ce etape se parcurg după obținerea Acordului pentru finanțare?2. Care este termenul maxim de transmitere a cererii de plată? CAPITOLUL II - PLATA AJUTORULUI DE STAT1. Ce etape se parcurg în vederea efectuării plății ajutorului de stat?1.1. Înregistrarea Cererii de plată a ajutorului de stat1.2. Ordinea îndosarierii documentelor din Dosarul Cererii de plată a ajutorului de stat1.3. Cerințele din punct de vedere al conformității și al condițiilor în baza cărora a fost emis acordul pentru finanțare privind documentele cuprinse în Dosarul Cererii de plată a ajutorului de statA. Documente generale emise sau validate de întreprindere sau de alte autorități publiceA1. Condiții de conformitateA2. Ce informații trebuie să conțină Opisul?B. Documente specifice cheltuielilor eligibile decontate cu ajutor de statB1. Cerere de plată a ajutorului de statB2. Formularul de decontB3. Documentele prin care se demonstrează respectarea procedurii interne de achiziție și selecție furnizoriB4. Documentele justificative privind achiziția și plata activelor corporale aferente planului de investiții aprobat4.1. lucrări de construcție4.2. închiriere construcții4.3. instalații tehnice, mașini și echipamenteB5. Documentele justificative privind activele necorporale aferente planului de investiții aprobatB6. Alte documentele justificative1.4. Verificarea la fața locului a investiției2. Cum se soluționează Cererea de plată a ajutorului de stat?3. Care este termenul de efectuare a plății ajutorului de stat? Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5  +  Capitolul I INFORMAȚII GENERALE1. Ce etape se parcurg după obținerea Acordului pentru finanțare? În vederea plății ajutorului de stat întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să parcurgă următoarele etape:a) să demareze investiția în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare, cu respectarea calendarului asumat în documentația anexată Cererii de acord pentru finanțare; În acest sens, întreprinderea transmite Ministerului Finanțelor Publice date și informații privind demararea investiției și anexează, în copie legalizată, primul contract sau comandă fermă de executare a lucrărilor de construcții sau achiziție echipamente. În cazul contractelor/comenzilor ferme încheiate cu furnizori externi, acestea vor fi traduse în limba română și vor fi certificate de traducători autorizați. ATENȚIE! Nu se iau în considerare cereri, documente, înscrisuri transmise prin e-mail, fax sau la o altă adresă decât adresa Registraturii generale a Ministerului Finanțelor Publice din Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5, București. ATENȚIE! Dacă investiția nu se demarează în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare, Ministerul Finanțelor Publice aplică măsurile privind revocarea acordului pentru finanțare, conform prevederilor art. 8, Cap. III din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare.b) să efectueze cheltuielii eligibile aferente investiției inițiale, conform acordului pentru finanțare, având în vedere calendarul realizării investiției;c) să transmită cel puțin documentele necesare efectuării plății ajutorului de stat aprobat, prevăzute la alin. (1), art. 10, Cap. III, Anexa nr. 2 din H.G. nr. 807/2014, cu respectarea calendarului prevăzut în acordul pentru finanțare.2. Care este termenul maxim de transmitere a cererii de plată? Cererile de plată a ajutorului de stat se depun până la data de 30 septembrie a fiecărui an, conform alin. (2), art. 10, Cap. III, Anexa nr. 2 din H.G. nr. 807/2014. ATENȚIE! Cererile depuse după termenul legal se restituie întreprinderilor. Ajutorul de stat plătit nu poate fi în cuantum mai mare decât ajutorul prevăzut anual în Acordul pentru finanțare. În situația în care o întreprindere estimează că nu poate transmite cererea de plată până la 30 septembrie a fiecărui an sau că nu va solicita spre decontare întreaga sumă prevăzută în Acordul pentru finanțare pentru anul respectiv, este necesară transmiterea până la data de 31 august a fiecărui an, a unei notificări pentru solicitarea transferului sumei rămase neutilizate în anul următor sau anii următori, după caz, cu respectarea perioadei de plată a ajutorului de stat conform Acordului pentru finanțare. Notificarea va conține fundamentarea noii repartizări a ajutorului de stat pe ani. Ministerul Finanțelor Publice va emite un Act adițional la Acordul pentru finanțare, care prevede relocarea sumelor aferente ajutorului de stat conform notificării.  +  Capitolul II PLATA AJUTORULUI DE STAT1. Ce etape se parcurg în vederea efectuării plății ajutorului de stat? ATENȚIE! Ministerul Finanțelor Publice soluționează cererea de plată a ajutorului de stat:a) după analizarea la sediul ministerului a documentelor justificative anexate cererii de plată și a eligibilității activelor pentru care se solicită plata ajutorului de stat, șib) după verificarea la fața locului a existenței activelor și a conformității declarațiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere.1.1. Înregistrarea Cererii de plată a ajutorului de stat ATENȚIE! În vederea efectuării plății ajutorului de stat, întreprinderea beneficiară transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, o Cerere de plată a ajutorului de stat, însoțită de documentele justificative. Pe plic se menționează "Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014". Transmiterea documentației se poate face prin poștă sau servicii de curierat. De asemenea este permisă și depunerea personală a documentației la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice. ATENȚIE! Nu se iau în considerare cereri, documente, înscrisuri transmise prin e-mail, fax sau la o altă adresă decât cea specificată mai sus. Cererea de plată a ajutorului de stat și documentele justificative anexate acesteia formează Dosarul Cererii de plată a ajutorului de stat. ATENȚIE! Toate documentele în original aferente Dosarului Cererii de plată a ajutorului de stat trebuie să fie datate și semnate de emitent. Conformitatea documentelor prezentate în copie este asumată de reprezentantul legal al întreprinderii prin declarația pe proprie răspundere din cadrul cererii de plată. ATENȚIE! Întreprinderea beneficiară trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data plății ultimei tranșe de ajutor de stat toate documentele referitoare la ajutorul de stat.1.2. Ordinea îndosarierii documentelor din Dosarul Cererii de plată a ajutorului de stat Documentele Cererii de plată a ajutorului de stat se îndosariază în ordinea următoare:
  Nr. Dosar/ BiblioraftDocumentele justificative conținute în dosar
  1- Cererea de plată a ajutorului de stat- Formularul de decont- Documentele generale menționate la punctul 1.3.A
  2- Nota privind procedura internă de achiziție și selecție furnizori- Situația privind selecția furnizorilor de active corporale/necorporale/servicii prevăzută în Anexa nr. 4 la prezentul Ghid- Contracte/comenzi aferente chiriilor, activelor corporale și necorporale.În cazul în care documentele justificative sunt îndosariate în mai multe bibliorafturi, acestea se vor numerota 2.1, 2.2, 2.3 etc., în ordinea cheltuielilor eligibile aferente activelor corporale/necorporale, chiriilor prezentate în formularul de decont.Între aceste documente se vor insera separatoare cu identificarea corespunzătoare a activului și a tipului de cheltuială.
  3Pentru fiecare activ corporal/necorporal sau cheltuială cu chiria se atașează:- Facturi de achiziție- Ordine de plată/Dispoziții de plată externe sau alte documente asimilate acestora prin care întreprinderea solicită băncii sale plata respectivelor active/chirii- Extrase de cont- Note contabile- Situații de lucrări, după caz- Fotografii ale construcțiilor, instalațiilor tehnice, mașinilor și echipamentelor, după cazÎn cazul în care documentele justificative sunt îndosariate în mai multe bibliorafturi, acestea se vor numerota 3.1, 3.2, 3.3 etc., în ordinea cheltuielilor eligibile aferente activelor corporale/necorporale, chiriilor prezentate în formularul de decont.Între aceste documente se vor insera separatoare cu identificarea corespunzătoare a activului și a tipului de cheltuială.
  4- Declarație pe propria răspundere privind activele pentru care se solicită plata ajutorului de stat- Situația cheltuielilor eligibile și a ajutorului de stat, conform modelului prezentat în Anexa nr. 3 la prezentul Ghid, în cazul în care facturile sunt achitate în rate și solicitate spre decontare în cadrul mai multor cereri de plată a ajutorului de stat- Nota privind îndeplinirea mențiunilor speciale prevăzute în Acordul pentru finanțare, după caz- Nota privind stadiul îndeplinirii planului de investiții- Alte documente relevante
  1.3 Cerințele din punct de vedere al conformității și al condițiilor în baza cărora a fost emis acordul pentru finanțare privind documentele cuprinse în Dosarul Cererii de plată a ajutorului de stat Documentele necesare efectuării plății sunt:A. Documente generale emise sau validate de întreprindere sau de alte autorități publiceA1. Condiții de conformitate
  Nr.crt.DocumentCondiții de conformitate
  1.Situații financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiatSituațiile finaciare anuale trebuie să conțină:- Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - Formularul 10,- Contul de profit și pierdere - Formularul 20,- Date informative - Formularul 30,- Situația activelor imobilizate - Formularul 40,- Dovada depunerii acestora la organele fiscale abilitate,- Raportul auditorului independent.
  2.Certificat constatator emis de O.N.R.C. de pe lângă Tribunalul județului unde își are sediul întreprinderea- este prezentat în original sau eliberat sub semnătură electronică de serviciile on-line ale Oficiului Național al Registrului Comerțului,- este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de plată a ajutorului de stat,- conține cel puțin următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate inclusiv cel pentru care se acordă finanțare, punctele de lucru ale întreprinderii.
  3.Opis cu documentele transmise în vederea plății ajutorului de stat- menționează denumirea fiecărui document și pagina la care este îndosariat.
  ATENȚIE! În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii de plată, transmisă de întreprindere, Ministerul Finanțelor Publice solicită organelor fiscale centrale și locale eliberarea certificatului de atestare fiscală care se emite potrivit art. 158, respectiv art. 159, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Ministerul Finanțelor Publice efectuează plata dacă certificatele fiscale nu cuprind debite restante.
  A2. Ce informații trebuie să conțină Opisul? Numerotarea paginilor este obligatorie și se va face în ordine crescătoare, după constituirea întregului dosar de plată, pagina numărul 1 fiind prima filă a cererii de plată a ajutorului de stat. Se numerotează și documentele emise de alte autorități ale statului, astfel încât toate documentele care constituie Dosarul Cererii de plată să fie înregistrate și menționate în opis. ATENȚIE! Toate documentele se îndosariază, se numerotează pe fiecare pagină și se opisează în ordinea prevăzută în prezentul Ghid.
  B. Documente specifice cheltuielilor eligibile decontate cu ajutor de statB1. Cerere de plată a ajutorului de stat– informațiile se completează conform Anexei nr. 1 la prezentul Ghid. ATENȚIE! Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, cererea de plată a ajutorului de stat:– are toate rubricile completate ou datele solicitate, respectă modelul formularului din anexa nr. 4a la procedura din H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, este datată și semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;– conține informații corelate cu informațiile din Acordul pentru finanțare, Certificatul constatator, planul de investiții aprobat, actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea Modelul Cererii de plată a ajutorului de stat se regăsește pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (www.mfinante.ro - Agenți economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 807/2014 - Formulare plată ajutor de stat - Cerere de plată a ajutorului de stat).B2. Formularul de decont– se structurează și se completează în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul Ghid. ATENȚIE! Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, formularul:– are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă modelul formularului din anexa nr. 4b la procedura din H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare;– este datat și semnat în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. ATENȚIE! Pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, formularul de decont conține informații corelate cu informațiile din planul de investiții aprobat, facturi, ordine de plată/dispoziții de plată, extrase de cont, documentele contabile. Modelul formularului de decont se regăsește pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (www.mfinante.ro - Agenți economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 807/2014 - Formulare plată ajutor de stat - Formular de decont).B3. Documentele prin care se demonstrează respectarea procedurii interne de achiziție și selecție furnizori Activele/serviciile/lucrările achiziționate trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor proiectului de investiții, cu respectarea calendarului realizării investiției și a Acordului pentru finanțare. DEFINIȚIE Calendarul realizării investiției - perioada de realizare a planului de investiții de la data demarării investiției până la data de 31 decembrie a anului în care se finalizează investiția.3.1. Nota privind procedura internă de achiziție și selecție furnizori Întreprinderea trebuie să dețină sau să elaboreze, după caz, o Procedură proprie de atribuire aplicabilă inclusiv/exclusiv activelor/serviciilor/lucrărilor aferente proiectului de investiții. Procedura de atribuire a contractelor de achiziționare a activelor/serviciilor/lucrărilor aferente proiectului de investiții trebuie să respecte principiile nediscriminării, tratamentului egal, recunoașterii reciproce, transparenței, proporționalității și eficienței utilizării fondurilor. Aceasta stabilește etapele obligatorii care trebuie parcurse în procesul de achiziție, documentele întocmite și persoanele din cadrul societății care au atribuții pe parcursul acestor etape. ATENȚIE! Întreprinderea trebuie să întocmească și să prezinte o Notă privind procedura internă de achiziție și selecție a furnizorilor aplicabilă inclusiv/exclusiv activelor/serviciilor/lucrărilor ce fac obiectul proiectului de investiții finanțat cu ajutor de stat, semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea, în care se prezintă cel puțin următoarele aspecte prevăzute în Procedură:– etapele obligatorii care trebuie parcurse în procesul de achiziție,– documentele întocmite,– persoanele din cadrul societății care au atribuții pe parcursul acestor etape.3.2. Situația privind selecția furnizorilor de active corporale/necorporale/servicii ATENȚIE! În vederea demonstrării achiziției în condiții de piață a activelor corporale/necorporale sau cheltuielilor cu chiria, se atașează Situația privind selecția furnizorilor de active corporale/necorporale/servicii prevăzută în Anexa nr. 4 la prezentul GhidB4. Documentele justificative privind achiziția și plata activelor corporale aferente planului de investiții aprobat ATENȚIE! Înregistrările categoriilor de cheltuieli se realizează în conformitate cu prevederile Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare. Întreprinderea este obligată să țină distinct contabilitatea proiectelor finanțate din subvenții conform prevederilor art. 397 din Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare. ATENȚIE! Pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate:– denumirea categoriilor de costuri din planul de investiții aprobat trebuie să se reconcilieze cu înregistrările contabile pe categorii;– toate cheltuielile pentru care se solicită finanțare cu ajutor de stat sunt plătite și înregistrate în contabilitate. ATENȚIE! Toate documentele transmise Ministerului Finanțelor Publice de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor depuse într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoțite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizați.4.1. Lucrări de construcție
  Nr.crt.DocumentDocumentele justificative trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente
  1.Contracte de execuție lucrări construcții încheiate cu furnizorul desemnat în urma procesului de achiziție- Contractele trebuie să asigure posibilitatea identificării obiectelor de investiții ce fac obiectul proiectului de investiții finanțat cu ajutor de stat.- În conținutul acestora trebuie să se regăsească suprafața desfășurată a fiecărui obiect de investiții, devizele pe fiecare obiect de investiții, valoarea acestora cu defalcarea pe cheltuieli eligibile și neeligibile.- Se vor prezenta, dacă este cazul, toate anexele și eventualele acte adiționale la contracte.
  2.Situații de lucrări- Situațiile de lucrări pentru fiecare obiect de investiții corespunzător. Devizului pe obiect de investiții din contract, cu defalcarea pe cheltuieli eligibile și neeligibile prezintă numărul și data. În cuprinsul lor se menționează numărul și data contractului de execuție lucrări construcții.- Documentele sunt semnate de întreprinderea beneficiară, executantul lucrărilor și dirigintele de șantier.
  3.Facturi aferente cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanțare cu ajutor de statFacturile se prezintă în ordinea înregistrării în formularul de decont.Facturile trebuie să conțină:- număr, dată, denumire, furnizor, denumire beneficiar și semnătură furnizor,- numărul și data contractului în baza căruia s-a emis factura sau numărul și data Situației de lucrări aferente, după caz.În cazul în care în cuprinsul facturilor sunt prezentate cheltuieli eligibile și neeligibile, acestea trebuie prezentate distinct, cu indicarea separată a TVA-ului aferent acestora. În cuprinsul facturilor se marchează: numărul, data și valoarea acestora.
  4.Ordine de plată și/sau Dispoziții de plată externe sau alte documente asimilate acestora prin care întreprinderea solicită băncii sale plata respectivelor situații de lucrări- În cuprinsul documentelor trebuie să se identifice și să se marcheze numărul, data și valoarea facturilor care fac obiectul plăților. Întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să completeze toate rubricile.- În cazul mai multor facturi plătite cu un/o singur/(ă) ordin de plată/dispoziție de plată, se va întocmi o Notă explicativă privind facturile plătite cu ordinul/dispoziția de plată respectiv/(ă), semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Nota va conține un tabel centralizator în care se vor menționa distinct numărul și data facturilor, valoarea fiecărei facturi și totalul general al acestora.- În cazul în care în cuprinsul ordinului de plată apar erori materiale se va întocmi o declarație pe propria răspundere a persoanei autorizate să reprezinte întreprinderea, cu numărul și valoarea facturii eligibile, corecte.
  5.Extrase de contÎn extrasele de cont trebuie să se identifice și să se marcheze numărul, data și valoarea facturilor și a ordinelor de plată/dispozițiilor de plată care fac obiectul plăților. Documentele trebuie să certifice efectuarea plăților de către întreprinderea beneficiară de ajutor de stat.
  6.Note contabile- Se prezintă notele contabile de înregistrare a activelor, în lei, în conturile de imobilizări 231 - “Imobilizări corporale în curs de execuție” sau 212 - “Construcții”.- Notele contabile vor fi semnate de persoana care le-a întocmit, și avizate de directorul financiar. În cuprinsulacestora se vor regăsi numărul și data facturii înregistrate, valoarea acesteia; toate aceste informații vor fi marcate.- Notele contabile pentru facturile emise în valută vor conține explicit cursul de referință utilizat la înregistrarea acestora în contabilitate.
  7.Fotografii ale construcțiilor corespunzătoare Situațiilor de lucrăriLa ultima transă a ajutorului de stat solicitat pentru acest tip de cheltuială, se vor atașa câteva fotografii relevante care să ilustreze construcțiile.
  Documentele se prezintă în copie, cu excepția notelor explicative și declarațiilor pe propria răspundere.
  ATENȚIE! În cuprinsul contractelor de execuție lucrări construcții se vor prezenta Devize pe fiecare obiect de investiții ce urmează a fi realizat conform structurii devizului pe obiect de investiții, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Structura devizului pe obiect de investiții se regăsește în Anexa nr. 8 din H.G. nr. 907/2016. Se consideră eligibile doar cheltuielile regăsite în Subcapitolul 4.1 - Construcții și instalații din Devizul pe obiect, astfel cum este prezentat în Anexa nr. 8 la H.G. nr. 907/2016, care se vor înregistra în contabilitatea întreprinderii în contul de imobilizări 212 - "Construcții". Devizele pe obiecte de investiții reprezintă documente justificative pentru susținerea cheltuielilor eligibile în conformitate cu Subcapitolul 4.1 - Construcții și instalații din Devizul pe obiect. ATENȚIE! Valoarea maximă a cheltuielilor considerate eligibile aferente realizării construcțiilor nu poate depăși standardul de cost de 1.650 lei/mp arie desfășurată. Cheltuielile aferente realizării de construcții care depășesc valoarea standardului de cost sunt considerate neeligibile. ATENȚIE! În cuprinsul Ordinelor de plată/Dispozițiilor de plată externe și a Extraselor de cont se specifică numele furnizorului în contul căruia se va efectua plata conform contractului încheiat.
  4.2. Închiriere construcții
  Nr.crt.DocumentDocumentele justificative trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente
  1.Contracte de închiriere construcții- În conținutul acestora trebuie să se regăsească cel puțin următoarele elemente: obiectul contractului, suprafața închiriată, valoarea contractului.- Se vor prezenta, dacă este cazul, toate anexele și eventualele acte adiționale la contracte.
  2.Facturi aferente chiriilor pentru care se solicită finanțare cu ajutor de statFacturile se prezintă în ordinea înregistrării în formularul de decont.Facturile trebuie să conțină:- număr, dată, denumire furnizor, denumire beneficiar și semnătură furnizor,- numărul și data contractului în baza căruia s-a emis factura.În cuprinsul facturilor se vor marca numărul, data și valoarea acestora.
  3.Ordine de plată și/sau Dispoziții de plată externe sau alte documente asimilate acestora prin care întreprinderea solicită băncii sale plata respectivelor servicii- În cuprinsul documentelor trebuie oă se identifice și să se marcheze numărul, data și valoarea facturilor care fac obiectul plăților. Întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să completeze toate rubricile.- În cazul mai multor facturi plătite cu un/o singur/(ă) ordin de plată/dispoziție de plată, se va întocmi o Notă explicativă privind facturile plătite cu ordinul/dispoziția de plată respectiv/(ă), semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Nota va conține un tabel centralizator în care se vor menționa distinct numărul și data facturilor, valoarea fiecărei facturi și totalul general al acestora.- În cazul în care în cuprinsul ordinului de plată apar erori materiale se va întocmi o declarație pe propria răspundere a persoanei autorizate să reprezinte întreprinderea, cu numărul și valoarea facturii eligibile, corecte.
  4.Extrase de contÎn extrasele de cont trebuie să se identifice și să se marcheze numărul, data și valoarea facturilor și a ordinelor de plată/dispozițiilor de plată care fac obiectul plăților.Documentele trebuie să certifice efectuarea plăților de către întreprinderea beneficiară de ajutor de stat.
  5.Note contabile- Se prezintă notele contabile ale facturilor privind înregistrarea cheltuielilor cu chiria în contul 612 “Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile”.- Notele contabile vor fi semnate de persoana care le-a întocmit și avizate de directorul financiar. În cuprinsul acestora se vor regăsi numărul și data facturii înregistrate, valoarea acesteia; toate aceste informații vor fi marcate.
  Documentele se prezintă în copie, cu excepția notelor explicative și declarațiilor pe propria răspundere.
  ATENȚIE! Sunt considerate eligibile cheltuielile cu chiria construcțiilor aferente investiției inițiale, înregistrate pe perioada realizării planului de investiții. Valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăși 22 lei/mp/lună; valoarea chiriei care depășește valoarea maximă eligibilă este neeligibilă și este finanțată de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat din surse proprii. ATENȚIE! În cuprinsul Ordinelor de plată/Dispozițiilor de plată externe și a Extraselor de cont se specifică numele furnizorului de servicii în contul căruia se va efectua plata conform contractului încheiat.
  4.3. Instalații tehnice, mașini și echipamente
  Nr.crt.DocumentDocumentele justificative trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente
  1.Contracte de achiziție și/sau comenzi către furnizorii desemnați în urma procesului de achiziție- În conținutul acestora trebuie să se regăsească denumirea activelor și valoarea acestora.- Se vor prezenta, dacă este cazul, toate anexele și eventualele acte adiționale la contracte/comenzi.- În cazul în care în conținutul contractelor/comenzilor sunt menționate mai multe tipuri de mașini, utilaje sau echipamente, se va prezenta distinct denumirea și valoarea aferentă acestora.
  2.Facturi aferente cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanțare cu ajutor de statFacturile se prezintă în ordinea înregistrării în formularul de decont.Facturile trebuie să conțină:- număr, dată, denumire furnizor, denumire beneficiar și semnătură furnizor,- denumirea activului corporal, prevăzut în planul de investiții aprobat.În cazul în care în cuprinsul facturilor sunt prezentate cheltuieli eligibile și neeligibile, acestea trebuie prezentate distinct, cu indicarea separată a TVA-ului aferent acestora. În cuprinsul facturilor se vor marca numărul, data și valoarea acestora.În cazul facturilor emise de furnizori externi, acestea vor fi traduse în limba română și vor fi certificate de traducători autorizați.
  3.Ordine de plată și/sau Dispoziții de plată externe sau alte documente asimilate acestora prin care întreprinderea solicită băncii sale plata respectivelor active- În cuprinsul documentelor trebuie să se identifice și să se marcheze numărul, data și valoarea facturilor care fac obiectul plăților. Întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să completeze toate rubricile.- În cazul mai multor facturi plătite cu un/o singur/(ă) ordin de plată/dispoziție de plată, se va întocmi o Notă explicativă privind facturile plătite cu ordinul/dispoziția de plată respectiv/(ă), semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Nota va conține un tabel centralizator în care se vor menționa distinct numărul și data facturilor, valoarea fiecărei facturi și totalul general al acestora.- În cazul în care în cuprinsul ordinului de plată apar erori materiale se va întocmi o declarație pe propria răspundere a persoanei autorizate să reprezinte întreprinderea, cu numărul și valoarea facturii eligibile, corecte.
  4.Extrase de contÎn extrasele de cont trebuie să se identifice și să se marcheze numărul, data și valoarea facturilor și a ordinelor de plată/dispozițiilor de plată care fac obiectul plăților. Documentele trebuie să certifice efectuarea plăților de către întreprinderea beneficiară de ajutor de stat.
  5.Note contabile- Se prezintă notele contabile de înregistrare a activelor, în lei, în conturile de imobilizări 231 “Imobilizări corporale în curs de execuție”, 213 “Instalații tehnice și mijloace de transport" sau 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale”.- Notele contabile pentru activele achiziționate în valută vor conține explicit cursul de referință utilizat la înregistrarea activelor în contabilitate.- Notele contabile vor fi semnate de persoana care le-a întocmit și avizate de directorul financiar. În cuprinsul acestora se vor regăsi numărul și data facturii înregistrate, cursul valutar utilizat, valoarea acesteia în valută și în lei; toate aceste informații vor fi marcate.
  6.Fotografii ale echipamentelor prezentate în formularul de decontLa ultima tranșă a ajutorului de stat solicitat pentru acest tip de cheltuială, se vor atașa fotografii relevante în care să fie vizibil numărul de inventar atribuit fiecărui activ.
  Documentele se prezintă în copie, cu excepția notelor explicative și declarațiilor pe propria răspundere.
  ATENȚIE! Pentru activele care s-au achiziționat în valută se prezintă, în funcție de modul de înregistrare a activului în contabilitate, după caz.1) Note contabile de înregistrare a activelor la data emiterii facturii, în cazul în care înregistrarea activului se realizează la data emiterii acesteia, sau2) Note contabile de înregistrare a activelor la data recepției, în cazul în care înregistrarea activului se realizează la momentul recepției, sau3) Note contabile de înregistrare a activelor la data Declarației Vamale de Import (DVI), în cazul în care înregistrarea activului, achiziționat în valută, se realizează la data DVI-ului. În acest caz, se atașează DVI-ul și orice alt document de însoțire a activului care face dovada cursului de schimb utilizat la înregistrarea sa în contabilitate. Cursul valutar de referință utilizat la înregistrarea activelor în contabilitate se menționează în formularul de decont. ATENȚIE! Întreprinderea beneficiară de ajutor de stat întocmește o Notă explicativă privind modul de înregistrare în contabilitate a facturilor în valută, în care menționează baza legală și regula utilizată pentru aceste înregistrări. Nota este prezentată în original, este semnată de directorul financiar, prezintă număr și dată. ATENȚIE! În cuprinsul Ordinelor de plată/Dispozițiilor de plată externe și a Extraselor de cont se specifică numele furnizorului în contul căruia se va efectua plata conform contractului/comenzii încheiate.
  B5. Documentele justificative privind activele necorporale aferente planului de investiții aprobat
  Nr.crt.DocumentDocumentele justificative trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente
  1.Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii privind achiziția activelor necorporale de la terți care nu au legături cu cumpărătorulDocumentul este semnat în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea, este datat și specifică faptul că activele necorporale sunt achiziționate de la terți care nu au legături cu cumpărătorul, respectiv întreprinderea beneficiară de ajutor de stat.
  2.Contracte de achiziție și/sau comenzi către furnizorii desemnați în urma procesului de achiziție- În conținutul acestora trebuie să se regăsească denumirea activelor și valoarea acestora.- Se vor prezenta, dacă este cazul, toate anexele și eventualele acte adiționale la contracte/comenzi.- În cazul în care în conținutul contractelor/comenzilor sunt menționate mai multe tipuri de active necorporale, se vor prezenta distinct denumirea și valoarea aferentă acestora.
  3.Facturi aferente cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanțare cu ajutor de statFacturile prezintă în ordinea înregistrării în formularul de decont.Facturile trebuie să conțină:- număr, dată, denumire furnizor, denumire beneficiar și semnătură furnizor,- denumirea activului necorporal.În cazul în care în cuprinsul facturilor sunt prezentate cheltuieli eligibile și neeligibile, acestea trebuie prezentate distinct, cu indicarea separată a TVA-ului aferent acestora.În cuprinsul facturilor se vor marca numărul, data și valoarea acestora.În cazul facturilor emise de furnizori externi, acestea vor fi traduse în limba română și vor fi certificate de traducători autorizați.
  4.Ordine de plată și/sau Dispoziții de plată externe sau alte documente asimilate acestora prin care întreprinderea solicită băncii sale plata respectivelor active- În cuprinsul documentelor trebuie să se identifice și să se marcheze numărul, data și valoarea facturilor care fac obiectul plăților. Întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să completeze toate rubricile.- În cazul mai multor facturi plătite cu un/o singur/(ă) ordin de plată/dispoziție de plată, se va întocmi o Notă explicativă privind facturile plătite cu ordinul/dispoziția de plată respectiv/(ă), semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Nota va conține un tabel centralizator în care se vor menționa distinct numărul și data facturilor, valoarea fiecărei facturi și totalul general al acestora.
    - În cazul în care în cuprinsul ordinului de plată apar erori materiale se va întocmi o declarație pe propria răspundere a persoanei autorizate să reprezinte întreprinderea, cu numărul și valoarea facturii eligibile, corecte.
  5.Extrase de contÎn extrasele de cont trebuie să se identifice și să se marcheze numărul, data și valoarea facturilor și a ordinelor de plată/dispozițiilor de plată care fac obiectul plăților. Documentele trebuie să certifice efectuarea plăților de către întreprinderea beneficiară de ajutor de stat.
  6.Note contabile- Se prezintă notele contabile de înregistrare a activelor, în lei, în conturile de imobilizări: 203 - "Cheltuieli de dezvoltare”, 208 - "Alte imobilizări necorporale” sau 205 - "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare”.- Notele contabile pentru activele achiziționate în valută vor conține explicit cursul de referință utilizat la înregistrarea activelor în contabilitate.- Notele contabile vor fi semnate de persoana care le-a întocmit și avizate de directorul financiar. În cuprinsul acestora se vor regăsi numărul și data facturii înregistrate, cursul valutar utilizat, valoarea acesteia în valută și în lei; toate aceste informații vor fi marcate.
  Documentele se prezintă în copie, cu excepția notelor explicative și declarațiilor pe propria răspundere.
  DEFINIȚIE Terți care nu au legături cu cumpărătorul - persoane fizice sau juridice care nu se regăsesc în cel puțin unul din următoarele cazuri:(i) persoane fizice care au calitate de soț/soție sau rude până la gradul al III-lea inclusiv, ale personalului sau conducerii cumpărătorului;(ii) persoane fizice care au calitate de angajat al cumpărătorului;(iii) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător și dețin o influență asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului;(iv) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător și asupra cărora cumpărătorul deține o influență asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere. ATENȚIE! Întreprinderea beneficiară de ajutor de stat întocmește o Notă explicativă privind modul de înregistrare în contabilitate a facturilor în valută, în care menționează baza legală și regula utilizată pentru aceste înregistrări. Nota este prezentată în original, este semnată de directorul financiar, prezintă număr și dată. ATENȚIE! Pentru activele care s-au achiziționat în valută se prezintă, în funcție de modul de înregistrare a activului în contabilitate, după caz:1) Note contabile de înregistrare a activelor la data emiterii facturii, în cazul în care înregistrarea activului se realizează la data emiterii acesteia, sau2) Note contabile de înregistrare a activelor la data recepției, în cazul în care înregistrarea activului se realizează la momentul recepției, sau3) Note contabile de înregistrare a activelor la data Declarației Vamale de Import (DVI), în cazul în care înregistrarea activului, achiziționat în valută, se realizează la data DVI-ului. În acest caz, se atașează DVI-ul și orice alt document de însoțire a activului care face dovada cursului de schimb utilizat la înregistrarea sa în contabilitate. Cursul valutar de referință utilizat la înregistrarea activelor în contabilitate se menționează în formularul de decont. ATENȚIE! În cuprinsul Ordinelor de plată/Dispozițiilor de plată externe și a Extraselor de cont se specifică numele furnizorului în contul căruia se va efectua plata conform contractului/comenzii încheiate.
  B6. Alte documentele justificative
  Nr.crt.DocumentDocumentele justificative trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente
  1.Declarație pe propria răspundere privind activele pentru care se solicită plata ajutorului de statDocumentul este semnat în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea, este datat și specifică faptul că activele pentru care se solicită plata ajutorului de stat sunt noi, precum și existența/neexistența unor situații de înlocuire a activelor decontate anterior.
  2.Situația cheltuielilor eligibile și a ajutorului de statSe completează conform modelului prezentat în Anexa nr. 3 la prezentul Ghid, exclusiv în cazul în care facturile sunt achitate în rate procentuale și sunt solicitate spre decontare în cadrul mai multor cereri de plată a ajutorului de stat.
  3.Notă privind îndeplinirea mențiunilor speciale prevăzute în Acordul pentru finanțare- Nota prezintă gradul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în Mențiunile speciale cuprinse în Acordul pentru finanțare pe ani calendaristici anteriori anului depunerii Cererii de plată a ajutorului de stat.- Se întocmește și se anexează Cererii de plată a ajutorului de stat dacă obligațiile prevăzute în Mențiunile speciale se referă inclusiv la perioada de realizare a investiției.- Se prezintă, sub formă tabelară, o comparație între previziunile din planul de afaceri și realizările efective ale societății, defalcate pe ani și total perioadă (pentru condițiile referitoare la realizarea cifrei de afaceri și/sau contribuții la bugetul general consolidat al statului).- În vederea demonstrării îndeplinirii condițiilor cuprinse înMențiunile speciale, întreprinderea anexează documente justificative.- Nota este semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea, prezintă număr și dată.
  4.Nota privind stadiul îndeplinirii planului de investiții- Nota prezintă stadiul realizării planului de investiții la data depunerii ultimei Cereri de plată a ajutorului de stat, din punct de vedere valoric, comparativ cu obiectivele cuprinse în planul de investiții aprobat, atât sub raportul cheltuielilor eligibile, cât și al celor neeligibile.- În situația în care există diferențe valorice pe categorii de cheltuieli între planul de investiții aprobat și cel realizat, acestea vor fi justificate și se va certifica faptul că proiectul de investiții îndeplinește obiectivele asumate în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanțare.- În vederea demonstrării efectuării cheltuielilor eligibile și neeligibile, întreprinderea trebuie să se completeze un tabel, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentul Ghid.- Nota este semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea, prezintă număr și dată.
  5.Alte documente relevanteAutorizări și certificări în funcție de specificul activității.
  Orice alte note, situații și documente în vederea clarificării unor aspecte specifice aferente Cererii de plată a ajutorului de stat.
  Documentele se prezintă în original și sunt semnate de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, cu excepția documentelor emise de alte autorități care se prezintă în copie.
  ATENȚIE! Formularul de decont și Situația cheltuielilor eligibile și a ajutorului de stat, prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la prezentul Ghid, se vor prezenta atât pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic (memory stick sau CD), în format Microsoft Excel. ATENȚIE! Ministerul Finanțelor Publice are dreptul de a solicita întreprinderii orice alte documente justificative în vederea soluționării Cererii de plată a ajutorului de stat. ATENȚIE! În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanțe între datele și informațiile transmise, Ministerul Finanțelor Publice poate solicita documente și informații, care vor fi transmise la Registratura Generală a Ministerului Finanțelor Publice în termen de 15 zile de la data primirii solicitării. În situația în care întreprinderea nu confirmă primirea solicitării transmise de Ministerul Finanțelor Publice sau nu respectă termenul mai sus menționat, Ministerul Finanțelor Publice returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de 15 zile, în vederea completării acesteia. În cazul returnării Cererii de plată a ajutorului de stat, întreprinderea este obligată să o completeze conform cerințelor specificate de Ministerul Finanțelor Publice. Cererea de plată a ajutorului de stat însoțită de documentele justificative revizuite se va depune la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice din Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5, București, reluându-se circuitul de analiză a cererii.
  1.4. Verificarea la fața locului a investiției În cazul în care Dosarul Cererii de plată a ajutorului de stat îndeplinește condițiile de conformitate și de eligibilitate prevăzute de H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, se realizează verificarea la fața locului a existenței activelor și a conformității declarațiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere. ATENȚIE! Întreprinderea va fi înștiințată de către Ministerul Finanțelor Publice, prin adresă oficială transmisă prin fax/e-mail, cu privire la perioada efectuării verificării. Verificarea are loc la locația realizării investiției și, după caz, la sediul social al întreprinderii. Întreprinderea este obligată să desemneze, printr-o adresă transmisă prin fax/e-mail, persoanele care însoțesc reprezentanții M.F.P la fața locului, precum și datele de contact ale acestora. Pe durata efectuării verificării la fața locului, întreprinderea are obligația de a permite accesul reprezentanților M.F.P, în condițiile legii, la activele aferente investiției inițiale și la toate documentele în original, care atestă îndeplinirea condițiilor impuse de H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare. Întreprinderea este obligată să pună la dispoziția reprezentanților M.F.P. următoarele documente: Confirmarea scrisă de la Agenția Națională de Administrare Fiscală - Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică în a cărei rază își are domiciliul fiscal întreprinderea, a deschiderii contului pentru cod IBAN 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri", în copie; Registrul mijloacelor fixe și/sau al imobilizărilor în curs, în copie; Orice alt document justificativ care condiționează soluționarea Cererii de plată a ajutorului de stat. ATENȚIE! Activele corporale și necorporale care fac obiectul decontării cu ajutor de stat trebuie să existe fizic la locația realizării investiției. Cheltuielile aferente activelor pot fi realizate parțial sau în totalitate de întreprindere, conform contractelor/comenzilor încheiate.2. Cum se soluționează Cererea de plată a ajutorului de stat? În cazul în care Cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă, s-a realizat verificarea la fața locului a veridicității și conformității declarațiilor și a documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere și Ministerul Finanțelor Publice constată că se respectă prevederile schemei de ajutor de stat, se efectuează plata ajutorului de stat. După publicarea Legii anuale a bugetului de stat, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (www.mfinante.ro - Agenți economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 807/2014) se publică următoarele informații:– Lista Cererilor de plată a ajutorului de stat aflate în analiză la 31 decembrie a fiecărui an, cu precizarea sumelor solicitate spre decontare;– disponibilul anual al creditelor bugetare aprobate conform Legii anuale a bugetului de stat. Informațiile publicate vor fi actualizate periodic.3. Care este termenul de efectuare a plății ajutorului de stat? Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanțelor Publice în contul 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri", deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază își are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme și a fost efectuată verificarea la fața locului. ATENȚIE! Întreprinderile au obligația de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanțelor Publice în contul 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri". În situația în care se constată existența unei sume necuvenite, întreprinderile au obligația de a informa de îndată Ministerul Finanțelor Publice în vederea restituirii acesteia. Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile deschise cu această destinație la Trezoreria Statului, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate. Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanțelor Publice percepe dobânzi și penalități aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
   +  Anexa nr. 1 Data înregistrării..................... (se menționează data înregistrării din registrul de corespondență al întreprinderii) Numărul înregistrării.................. (se menționează numărul din registrul de corespondență al întreprinderii)
  CERERE DE PLATĂ A AJUTORULUI DE STAT
  Subscrisa, ........(denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului) ........, având datele de identificare menționate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna ......(numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preia din actul de identitate)......., având calitatea de .......(administrator, se preia din Certificatul constatator de la poziția "Persoane împuternicite", sau împuternicit în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentației prevăzută de H.G. nr. 807/2014), identificat/identificată cu actul de identitate seria ........ nr......... eliberat de ........ la data de ........., cu domiciliul în localitatea ..........., str. ........... nr........, bl......., sc........., ap. (informațiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal), sectorul/județul ............, cod poștal .........., solicit plata ajutorului de stat în sumă de ....... (valoarea se preia din formularul de decont), în baza Acordului pentru finanțare nr. ..... din data de .........(informațiile se preiau din căsuța din partea dreapta-sus a documentului emis de M.F.P.) și în condițiile prevederilor schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, respectând intensitatea de ........... (se calculează prin raportarea valorii ajutorului de stat la valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute în Acordul pentru finanțare aprobat), conform acordului pentru finanțare.I. Date de identificare a întreprinderii: Denumirea întreprinderii: S.C. ........... S.R.L./S.A. (denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de la poziția "Informații de identificare") Data înregistrării întreprinderii: ........................ (se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de la poziția "Informații de identificare") Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: J......../........./......... (se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de la poziția "Informații de identificare") Codul de identificare fiscală: ....................... (se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de la poziția "Informații de identificare") Adresa: ................ (județ, localitate, sector, stradă, bloc, scară, etaj, apartament se preiau din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de la poziția "Informații de identificare"), Telefon: .......... Fax: .............. E-mail: .................. (informațiile se preiau din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de la poziția "Informații de identificare") Cod IBAN:......................, deschis la Trezoreria ...................... (informația se preia din înștiințarea de la Agenția Națională de Administrare Fiscală - Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică în a cărei rază își are domiciliul fiscal întreprinderea). Anexez la prezenta formularul de decont, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4b.II. Declarație pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ............(numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate), identificat/identificată cu actul de identitate seria ............. nr.......... , eliberat de ................. la data de .............., cu domiciliul în localitatea .........., str. .......... nr. ........., bl. ......, sc. ........, ap. ......., sectorul/județul .........(informațiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal), în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .............. (denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului), declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele. Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Declar pe propria răspundere că întreprinderea: [] nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității; [] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare; [] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții: DEFINIȚIE Proiect unic de investiții reprezintă orice investiție inițială demarată de același beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de trei ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv județ. [] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anterior, înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul. ATENȚIE! Datele privind starea societății (dizolvare, lichidare, insolvență) se regăsesc la poziția "Fapte aflate sub incidența art. 21. lit. e-h) din Legea nr. 26/1990" din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul operatorul economic. Celelalte date privind eligibilitatea societății se declară pe propria răspundere de către reprezentantul legal, având în vedere faptul că falsul în înscrisuri/declarații este o infracțiune prevăzută de art. 326 din Codul Penal. Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare care să susțină afirmațiile reprezentantului legal. Numele:.................. (numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate) Funcția:................. ("administrator" se preia din Certificatul constatator de la poziția "Persoane împuternicite", sau "împuternicit", în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentației prevăzută de H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, prin atașarea la dosarul cererii de plată a unei "Împuterniciri notariale", în original) Semnătura autorizată a solicitantului:.................. (cererea este semnată de reprezentantul legal) Data semnării: .................. (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea) Notă: Cererea de plată a ajutorului de stat este însoțită de documentele menționate în Ghidul de plată prezentat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.
   +  Anexa nr. 2
  FORMULAR DE DECONT
  Întreprinderea:.................... Data:..............
  Codul/ Poziția din planul de investițiiActivitatea(construcții/instalații/activenecorporale)Tipul costu-lui (linia de fabricație)Nr. de inventarDenumireaFactura de achizițiePlataCursul valutar utilizat la înregistrarea înevidențacontabilăValoarea înregistrată în contabilitateIntensitateconformacorduluipentrufinanțare%Ajutor de stat solicitat -lei-
  Denumirea din planuldeinvestițiiDenumirea din situațiile contabileFurnizorNumă-rulfac-turiiDataFac-turiiValoare lei/valutăTipul documentului (OP/DPE) nr. și dataExtrasDe cont(nr.,dataplată)Valoare plătită în lei/valutăTotalValufărăTVATotalleifărăTVAdin care eligibilă pentru care se solicită finanțare
  Totaldin care eligibilăTotaldin care eligibilăValutăfărăTVALei fără TVA
  cuTVAfărăTVAcuTVAfărăTVAcuTVAfărăTVAcuTVAfărăTVA
  1234567891011121314151617181920212223242526
                            
                            
                            
                            
                            
                            
  Valoare cheltuieli eligibile pentru care se solicită decontare,din care:Valută fără TVA (col. 23)Lei fără TVA(col. 24) Valoare ajutor de stat solicitat,din care:-lei-(col. 26)
  Construcții, din care:   Construcții, din care: 
  - realizate   - realizate 
  - chirii   - chirii 
  Instalații tehnice și mașini   Instalații tehnice și mașini 
  Active necorporale   Active necorporale 
  TOTAL   TOTAL 
  Numele:......(numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate)....... Funcția:............("administrator" se preia din Certificatul constatator de la poziția "Persoane împuternicite" sau "împuternicit" în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentației prevăzută de H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, prin atașarea la dosarul cererii de plată a unei "împuterniciri notariale", în original) Semnătura autorizată a solicitantului:........(cererea este semnată de reprezentantul legal al întreprinderii) Formularul de decont cuprinde 26 de coloane:– coloana 1 - Cod/poziție din Planul de investiții - se completează cu codul atribuit de întreprindere în vederea identificării activelor din Planul de investiții– coloana 2 - Activitate (construcții/instalații/active necorporale) - se completează cu tipul de cheltuială eligibilă– coloana 3 - Tip cost (linia de fabricație) - se completează cu denumirea liniei principale în cazul în care aceasta a fost achiziționată pe componente și în facturi se regăsește denumirea componentei sau în cazul în care nu este prevăzută ca linie de fabricație în planul de investiții se completează cu denumirea echipamentului, a activului necorporal, a construcției sau a chiriei– coloana 4 - Nr. de inventar - se completează cu nr. de inventar (provizoriu sau final), așa cum este menționat în Registrul inventar al mijloacelor fixe– coloana 5 - Denumire din Planul de investiții - se completează denumirea așa cum se regăsește în Planul de investiții– coloana 6 - Denumire din situațiile contabile - se completează cu denumirea activelor așa cum se regăsesc în situațiile contabile. Denumirea din situațiile contabile trebuie să fie corelate cu cele din Planul de investiții.– coloanele 7 - 11 - se completează cu datele din facturi referitor la denumire furnizor, nr./dată factură, valoare cu/fără TVA– coloanele 12 - 13 - se completează cu valoarea eligibilă, cu/fără TVA, din valoarea totală a facturii, dacă este cazul– coloanele 14 - 17 - se completează cu tipul, nr. și data documentului de plată, nr. și data extrasului de cont, valoarea efectiv plătită aferentă facturii– coloanele 18 - 19 - se completează cu valoarea eligibilă, efectiv plătită aferentă facturii, dacă este cazul– coloana 20 - se completează pentru facturile în valută, cursul de schimb valutar, utilizat la înregistrarea în evidența contabilă– coloanele 21 - 22 - se completează valoarea activului înregistrat în contabilitate fără T.V.A. în valută (în cazul în care activul a fost achiziționat în valută) și în lei în conturile 231 - "Imobilizări corporale în curs de execuție", 203 - "Cheltuieli de dezvoltare", 208 - "Alte imobilizări necorporale", 205 - "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare", 213 - "Instalații tehnice și mijloace de transport", 214 - "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale" sau 212 "Construcții"– coloanele 23 - 24 - se completează cu valoarea eligibilă aferentă activelor/chiriilor pentru se solicită finanțare– coloana 25 - se completează cu valoarea obținută prin raportarea valorii ajutorului de stat la valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute în Acordul pentru finanțare aprobat– coloana 26 - se completează cu valoarea ajutorului de stat solicitat la plată, respectiv cel obținut prin aplicarea intensității la valoarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită plata ajutorului de stat ATENȚIE! În cazul în care se emit facturi proforme și/sau de avans, în baza cărora se efectuează plata, întreprinderea este obligată să se prezinte și să le menționeze în formularul de decont. Dacă se emit facturi de stornare a avansului este necesar să se prezinte și acestea, astfel încât în factura finală să se regăsească valoarea totală a echipamentului, activului necorporal sau a construcției.
   +  Anexa nr. 3 Denumire societate:.................. Denumire proiect de investiții:...................
  Situația cheltuielilor eligibile și a ajutorului de stat
  Echipament/lucrare/ chirie/ activ necorporal conform planFacturăPlată factură în tranșeAjutor de stat plătit- lei –intensitate:...........
  Nr.DataFurni-zorObiectValoare (fără TVA) -Monedă-Va-loareînreg.încon-tab.(lei)Tranșa ITranșa II....TotalleiTranșa ITranșa II...Total
  Denu-mireValoa-re - lei -Doc.platănr./datăValoareDoc.platănr./datăValoareDatăValoareDatăValoare
  MonedăleiMonedălei
  12345678910111213141516171819202122
                        
                        
                        
                        
                        
  TOTAL                     
  Numele:.............(numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate) Semnătura autorizată a solicitantului .....................(documentul este semnat de reprezentantul legal al întreprinderii) Data semnării: ...........(data semnării este data la care reprezentantul legal semnează documentul) Situația cheltuielilor eligibile și a ajutorului de stat cuprinde 20 de coloane:– coloana 1 - Denumire echipament/lucrare/chirie/activ necorporal - se completează cu denumirea acestora din planul de investiții aprobat– coloana 2 - Valoare - se completează cu valoarea activelor/construcțiilor/chiriilor din planul de investiții aprobat– coloanele 3 - 7 - se completează cu datele din facturi referitor la nr./dată, denumire furnizor, valoare fără TVA în lei (dacă factura este emisă în lei) sau în valută dacă factura este emisă în valută. Se indică denumirea valutei– coloana 8 - Valoare înregistrată în contabilitate - se completează valoarea activului înregistrat în contabilitate fără T.V.A. în lei în conturile 231 - "Imobilizări corporale în curs de execuție", 203 - "Cheltuieli de dezvoltare", 208 -"Alte imobilizări necorporale", 205 - "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare", 213 - "Instalații tehnice și mijloace de transport" sau 212 - "Construcții"– coloanele 9 - 11 - se completează cu tipul, nr. și data documentului de plată, valoarea efectiv plătită aferentă facturii, în cazul achiziționării în valută, valoarea în lei se calculează utilizând cursul de schimb valutar, utilizat la înregistrarea în evidența contabilă. În cazul în care factura este plătită în două tranșe, se completează coloanele 12-13 sau dacă este plătită în mai multe tranșe se mai inserează coloane aferente acestora, după caz– coloana 16 - Total - se completează cu valoarea totală plătită pentru factura respectivă– coloanele 17 - 18 - se completează cu data când s-a realizat plata ajutorului de stat și valoarea efectiv plătită– coloana 22 - se completează cu valoarea totală a ajutorului efectiv plătit
   +  Anexa nr. 4 Denumire societate:................ Denumire proiect de investiții:..................
  Situația privind selecția furnizorilor de active
  corporale/necorporale/servicii
  cuprinse în Cererea de plată a ajutorului de stat nr. ....
  ● Nota privind procedura internă de achiziție și selecție a furnizorilor de active corporale/necorporale sau furnizorilor de servicii.........(nr./data)
  Poziție/codDenumireaactivuluiachiziționatMetoda de atribuire a contractului/comenzii*)Invitații de participare/cereri deofertăOferte de participareDocumentul final de stabilire a furnizorului selectat (nr./data)Furnizorul selectatContract/comanda(nr./data)Observații 
  Nr./dataSocietateNr./dataSocietateDenumireactiv/serviciu
  1...................................................................................
  .............................................
  .............................................
          
  *) ex.: selecție de oferte, licitație deschisă etc. Subsemnatul/Subsemnata,..........(numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate), identificat/identificată cu actul de identitate seria ......... nr........, eliberat de ............. la data de ..........., cu domiciliul în localitatea .............., str. ........... nr......., bl...... sc......, bl......., sectorul/județul ............ (informațiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal), în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .............(denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului), declar pe propria răspundere că toate documentele și informațiile furnizate și consemnate în prezentul document sunt corecte și complete și se regăsesc la sediul întreprinderii pentru a face obiectul verificării la fața locului a reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice. ATENȚIE! Prin completarea acestui document se vor asuma toate documentele și informațiile furnizate, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal. Numele ................ (numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii, se preiau din actul de identitate) Semnătura autorizată a solicitantului ................ (documentul este semnat de reprezentantul legal al întreprinderii) Data semnării:...........(data semnării este data la care reprezentantul legal semnează documentul)
   +  Anexa nr. 5 Denumire societate:................... Denumire proiect de investiție:...................
  Tabel centralizator privind efectuarea
  cheltuielilor eligibile și neeligibile
  Nr.crt.Denumirea activului din planulde investițiiCantitateValoarea înregistrată în contabilitate- lei, fără TVA -
  EligibilăNeeligibilă
       
       
  Total   
  Total general  
  Numele: .................... (numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii, se preiau din actul de identitate) Semnătura autorizată a solicitantului.................. (documentul este semnat de reprezentantul legal al întreprinderii) Data semnării: ............... (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează documentul) ATENȚIE! Totalul valorilor eligibile înregistrate în contabilitate trebuie să corespundă cu totalul cheltuielilor eligibile prevăzute în formularele de decont și recunoscute de M.F.P. în tranșele anterioare, precum și al cheltuielilor eligibile prevăzute în formularul de decont de la tranșa curentă
  -----