ORDIN nr. 166 din 5 septembrie 2018pentru modificarea și completarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018    Având în vedere prevederile art. 104 alin. (10) și ale art. 138 alin. (1) lit. g) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura privind desemnarea unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) responsabilităților operatorului de distribuție a gazelor naturale a cărui licență de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare își încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat, în legătură cu predarea activității sale de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială și a activelor aferente către un operator de distribuție a gazelor naturale;c) responsabilităților operatorului de distribuție a gazelor naturale care preia operarea sistemului de distribuție dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială de la un operator de distribuție a gazelor naturale a cărui licență de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare își încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat.2. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) Direcție generală de specialitate - Direcția generală reglementări tehnice licențe, autorizații;3. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) OSD concesionari ai serviciului public de distribuție a gazelor naturale, amplasați la maximum 100 km față de zona delimitată - unitatea administrativ-teritorială care face obiectul analizei ANRE;4. La articolul 4 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) data preconizată la care ANRE urmează să emită decizia de desemnare.5. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la alin. (1), OSD prevăzuți la alin. (1) lit. b) comunică ANRE disponibilitatea pentru a fi desemnați ca OSD care preia operarea unui SD, motivația acesteia, inclusiv prezentarea unor documente din care să rezulte existența resurselor financiare necesare operării SD pentru o perioadă de cel puțin o lună, cum ar fi documente privind valoarea profitului brut realizat în anul anterior, capitaluri proprii, disponibilități din linii de credit sau contracte de împrumut bancare, contracte de împrumuturi de la acționari/asociați sau orice altă formă care poate include, fără limitare, o scrisoare de confort angajantă emisă de o societate din același grup de firme sau întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale solicitantului sau acorduri petroliere încheiate cu statul român.6. La articolul 6 alineatul (1), literele b)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. a), care dețin în operare conducte de distribuție și racorduri de gaze naturale, din oțel și polietilenă, a căror lungime totală este cel puțin egală cu 75% din lungimea conductelor de distribuție și a racordurilor de gaze naturale, din oțel și polietilenă, operate de OSD care urmează să fie înlocuit;c) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. b), care dețin în operare racorduri de gaze naturale, din oțel și polietilenă, al căror număr total să fie cel puțin egal 75% din numărul racordurilor de gaze naturale, din oțel și polietilenă, operate de OSD care urmează să fie înlocuit;d) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. c), care distribuie o cantitate de gaze naturale cel puțin egală cu 75% din cantitatea de gaze naturale distribuită de OSD care urmează să fie înlocuit;7. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) OSD desemnat va prelua în proprietate, cu acordul OSD desemnat anterior și al concedentului, bunurile aferente sistemului de distribuție, în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea reglementată rămasă neamortizată.8. La articolul 9, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) OSD a cărui licență urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare își încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat;9. La articolul 11, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) OSD a cărui licență urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare își încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat are, în principal, următoarele obligații referitoare la decizia de desemnare prevăzută la art. 7 alin. (1):10. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) se realizează până la data prevăzută la art. 7 alin. (2), pe baza unei convenții încheiate între OSD a cărui licență urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare își încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat și OSD desemnat.11. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la art. 4 alin. (2), OSD a cărui licență urmează să fie retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare își încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează să fie reziliat, are obligația să transmită la ANRE documentele necesare pentru actualizarea caracteristicilor tehnice aferente SD, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările și completările ulterioare.12. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15În situația în care, la expirarea termenului de 2 ani prevăzut la art. 138 alin. (1) lit. g) din Lege, nu a fost finalizată procedura de atribuire a contractului de concesiune a serviciului public de distribuție pentru zona respectivă, în scopul asigurării continuității în alimentarea cu gaze naturale a clienților finali, desemnarea unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție se realizează cu acordul acestuia, la tarifele stabilite de ANRE  +  Articolul IIAutoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 5 septembrie 2018.Nr. 166.----