HOTĂRÂRE nr. 697 din 5 septembrie 2018pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 1 (E 68), Brașov-Sibiu, km 173 + 800 și km 296 + 293" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 13 septembrie 2018  Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 989/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare DN 1 (E 68) Brașov-Sibiu, km 173 + 800 - km 296 + 293“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 31 și 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 742/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 (E 68), Brașov-Sibiu, km 173 + 800 și km 296 + 293“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010, se completează după cum urmează:1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, în condițiile legii, potrivit art. 2, situate pe raza localității Șinca din județul Brașov, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 7, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.3. După anexă se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor, în condițiile legii, pentru imobilele situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 1 (E 68), Brașov-Sibiu, km 173 + 800 și km 296 + 293“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2010, aflate pe raza localității Șinca din județul Brașov, sunt în cuantum de 37,218 mii lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 65 „Cheltuieli aferente Programelor cu Finanțare Rambursabilă“, articolul 65.01 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.(2) Sumele individuale estimate de către expropriator, prevăzute la alin. (1), se încadrează în suma aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2010.(3) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 (E 68), Brașov-Sibiu, km 173 + 800 și km 296 + 293“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, aflate pe raza localității Șinca din județul Brașov, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul IIIMinisterul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 1 (E 68), Brașov-Sibiu, km 173 + 800 și km 296 + 293“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, aflate pe raza localității Șinca din județul Brașov, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 5 septembrie 2018.Nr. 697.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2010)
  LISTA
  imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică
  „Reabilitare DN 1 (E 68), Brașov-Sibiu, km 173 + 800 și km 296 + 293“
  din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a,
  aflate pe raza localității Șinca din județul Brașov, proprietarii sau deținătorii acestora,
  precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.UATJudețulNumele și prenumele proprietarului/deținătorului terenuluiTarlaua/Parcela inițialăNr. cadastralCategorie folosințăSuprafața totală acte (mp)Carte funciară Suprafață de expropriat (mp)Intravilan/ ExtravilanValoarea de despăgubire, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
  1ȘincaBrașovMARCU MARIAT49/PS 1656/282/1Ps16.757FCF3.472Extravilan3.374,78
  2ȘincaBrașovBULENCIU GHEORGHET49/PS 1656/369/1Ps5.709FCF1.922Extravilan1.868,18
  3ȘincaBrașovMATAU MARIAT49/PS 1656/470/1Ps21.658FCF4.017Extravilan3.904,52
  4ȘincaBrașovPOPA GHEORGHET49/PS 1656/575/1Ps10.112FCF476Extravilan462,67
  5ȘincaBrașovSTANEASA LEONTET48/PS 1643/1465/1Ps5.432FCF33Extravilan32,08
  6ȘincaBrașovPOPA MARIAT48/PS 1643/1564/1Ps4.601FCF305Extravilan296,46
  7ȘincaBrașovROITA MARIAT48/PS 1643/1388/1Ps4.979FCF624Extravilan606,53
  8ȘincaBrașovCATOIU LEONTET48/PS 1643/1261/1Ps1.597FCF251Extravilan243,97
  9ȘincaBrașovMUSINA GHEORGHET49/PS 1656/773/1Ps7.309FCF327Extravilan317,84
  10ȘincaBrașovNICALAU GHEORGHET48/PS 1643/1163/1Ps6.069FCF392Extravilan381,02
  11ȘincaBrașovCATOI AURELT48/PS 1643/1066/1Ps2.894FCF183Extravilan177,88
  12ȘincaBrașovMATAU MARIAT48/PS 1643/980/1Ps4.724FCF1.465Extravilan1.423,98
  Șinca80/2Ps3.259Extravilan3.167,75
  13ȘincaBrașovROITA MARIAT48/PS 1643/889/1Ps13.189FCF854Extravilan830,09
  Șinca89/2Ps12.335Extravilan11.989,62
  14ȘincaBrașovSTANEASA RAFIRAT48/PS 1643/778/1Ps3.503FCF222Extravilan215,78
  15ȘincaBrașovGRAMA CORNELT49/PS 1656/874/1Ps7.387FCF115Extravilan111,78
  16ȘincaBrașovCATOIU LEONTET49/PS 1656/972/1Ps9.092FCF500Extravilan486,00
  17ȘincaBrașovGRAMA IOANT49/PS 1656/1071/1Ps3.805FCF54Extravilan52,49
  18ȘincaBrașovSTANEASA PAULINAT48/PS 1643/679/1Ps6.048FCF224Extravilan217,73
  19ȘincaBrașovTEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)T48/PS 155891/1Ps65.862FCF70Extravilan68,04
  20ȘincaBrașovTEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)T46/PS 155476/1Ps39.286FCF223Extravilan216,76
  Șinca76/2Ps164Extravilan159,41
  21ȘincaBrașovGRAMA IOANT42/PS 143668/1Ps6.736FCF126Extravilan122,47
  22ȘincaBrașovSCHNEIDER VALERIAT42/PS 1339/277/1Ps585.436FCF684Extravilan664,85
  23ȘincaBrașovPOPA GHEORGHET42/PS 1333/162/1Ps184.949FCF1721Extravilan1.672,81
  24ȘincaBrașovSOLCHEA AURELT8/A 83/281/1A19.643FCF174Extravilan187,92
  Șinca81/2A260Extravilan280,80
  25ȘincaBrașovSTANDAVID AURELT5/A 42/187/1A1.861FCF865Extravilan934,20
  26ȘincaBrașovOPREAFENEA TOADERT5/A 42/283/1A2.685FCF347Extravilan374,76
  27ȘincaBrașovGOCIU LEONTET17/A 432/286/1A5.139FCF535Extravilan577,80
  28ȘincaBrașovFINGHIS NICOLAIET3/A 27/1/184/1A2.203FCF28Extravilan30,24
  29ȘincaBrașovALECU MARIAT3/A 27/1/285/1A3.811FCF222Extravilan239,76
  30ȘincaBrașovTEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)T48/PS 162194/1Ps18.810FCF143Extravilan139,00
  31ȘincaBrașovNICALAU VICTORT48/F 162792/1F22.475FCF329Extravilan319,79
  32ȘincaBrașovGOCIU RAFIRAT41/F 161595/1F4.796FCF370Extravilan359,64
  33ȘincaBrașovTEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)T41/F 131767/1F17.310FCF161Extravilan156,49
  34ȘincaBrașovTEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)T48/PS 162693/1Ps919.955FCF339Extravilan329,51
  Șinca93/2Ps228Extravilan221,62
    TOTAL     38.019 37.217,02
  *) Pentru pozițiile în care se regăsește mențiunea „TEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ“, astfel cum reiese din evidențele unităților administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deținătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentațiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condițiile legii.
  -----