NORME METODOLOGICE din 24 aprilie 2018privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 27 aprilie 2018  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 4.597/1.698/2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 370 din 27 aprilie 2018.
   +  Articolul 1(1) Unitățile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanțelor Publice, până la data de 29 noiembrie 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 500.000 mii lei, în baza prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.(2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) se acordă unităților administrativ-teritoriale pentru asigurarea finanțării proiectelor necesare asigurării pachetului minim de servicii publice în fiecare unitate administrativ-teritorială, în următoarele condiții:a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului la care se adaugă o marjă în funcție de scadența împrumuturilor; rata de dobânda rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabilește astfel:(i) 2 puncte procentuale pentru scadențe de până la 3 ani, inclusiv;(ii) 2,5 puncte procentuale pentru scadențe între 3 și 5 ani, inclusiv;(iii) 3 puncte procentuale pentru scadențe între 5 și 10 ani, inclusiv;(iv) 3,5 puncte procentuale pentru scadențe între 10 și 20 de ani, inclusiv;b) perioada de rambursare: este stabilită potrivit scadenței împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral.(3) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) pot fi contractate de unitățile administrativ-teritoriale numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în prevederile art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018.(4) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unitățile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate pentru finanțarea de investiții publice locale pentru domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018.  +  Articolul 2În vederea contractării împrumuturilor prevăzute la art. 1, ordonatorul principal de credite declară pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că utilizarea sumelor solicitate se face în scopul pentru care se contractează împrumutul, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) Pentru contractarea împrumuturilor, unitățile administrativ-teritoriale depun în două exemplare, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, în termenul prevăzut la art. 1 alin. (1), următoarele documente:a) cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, semnată de către ordonatorul principal de credite, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;b) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unității administrativ-teritoriale, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; c) situația privind serviciul datoriei publice locale existente, întocmită pe perioada împrumutului pentru care se solicită autorizarea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;d) declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, sub sancțiunea legii penale, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, prin care acesta declară:(i) finanțările rambursabile contractate și/sau garantate de unitatea administrativ-teritorială, aflate în derulare;(ii) că unitatea administrativ-teritorială nu are obligații de plată restante decurgând din împrumuturile contractate de la Trezoreria Statului, la data depunerii documentației pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018;(iii) că unitatea administrativ-teritorială nu înregistrează excedent la 31 decembrie 2017, determinat conform prevederilor art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018;(iv) că unitatea administrativ-teritorială nu înregistrează deficit al secțiunii de funcționare la finele anului 2017;(v) că unitatea administrativ-teritorială a făcut demersurile necesare în vederea identificării posibilității și a condițiilor și termenilor aferenți contractării unui împrumut din piața financiară, însă a decis asupra oportunității contractării împrumutului conform prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018. (la 13-09-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost completata de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.617 din 4 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018 ) e) hotărârea autorității deliberative a administrației publice locale prin care se aprobă contractarea împrumutului, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6;f) hotărârea autorității deliberative a administrației publice locale de aprobare a documentației tehnico-economice sau a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice a cărui realizare se va face din împrumut;g) declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind utilizarea sumelor solicitate în scopul pentru care se contractează împrumutul, întocmită conform anexei nr. 1;h) situația plăților restante ale bugetului local la finele anului 2017, până la data cererii pentru obținerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, întocmită conform anexei nr. 7;i) adresă prin care se confirmă de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului deschiderea conturilor aferente subdiviziunilor bugetare corespunzătoare din bugetul împrumuturilor interne în care se vor vira sumele cu titlu de împrumut și codurile IBAN ale acestora.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se numerotează în ordinea crescătoare a numerelor naturale, începând cu numărul 1. Cele două dosare vor avea documentele în aceeași ordine. În cazul în care după înregistrarea dosarului la direcția generală regională a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice sau, după caz, la secretariatul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prin registratura Ministerului Finanțelor Publice, este necesar a fi depuse alte file, acestea vor purta numere subsecvențiale numărului filei precedente. De exemplu: după fila 7 este necesar a fi depuse încă 5 file, care vor fi numerotate: 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 și 7/5. Fiecare filă din dosar se semnează și se ștampilează pe prima pagină cu ștampila unității administrativ-teritoriale. Ultima filă din dosar, sub semnătura ordonatorului principal de credite, conține, în mod explicit, prenumele și numele persoanei care a semnat filele din dosar, funcția îndeplinită și specimenul de semnătură al acesteia, precum și amprenta ștampilei autorității executive. Prin semnarea pe prima pagină a fiecărei file se certifică de către persoana respectivă faptul că acel document este conform cu realitatea, sub sancțiunea legii penale. În situația în care documentele depuse în oricare dintre cele două dosare nu pot fi originale și trebuie fotocopiate, acestea trebuie să fie lizibile.(3) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiile județene ale finanțelor publice înregistrează cererile pentru autorizarea contractării împrumuturilor însoțite de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-i), în ordinea depunerii acestora de către unitățile administrativ-teritoriale.(4) La verificarea documentelor prevăzute la alin. (1), direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice au în vedere următoarele:a) documentele, prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), g) și h) să fie semnate de ordonatorul principal de credite și să aibă aplicată ștampila unității administrativ-teritoriale. În cazul în care calitatea de ordonator principal de credite revine altei persoane decât primarul se va atașa și documentul/aprobarea autorității deliberative de delegare a atribuțiilor de ordonator principal de credite; b) la anexa nr. 3, verifică și avizează veniturile proprii din coloanele 1, 2 și 3, calculate conform art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, respectiv sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale, pe baza datelor din conturile de execuție;c) la anexa nr. 3, sumele înscrise pe rândurile 3, 4, 5 și 6 trebuie să coincidă cu sumele aferente perioadei împrumutului pentru care se solicită autorizarea contractării înscrise la rândul II „Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente“ din anexa nr. 4; d) verifică existența în documentația depusă a hotărârilor autorității deliberative prevăzute la alin. (1) lit. f), înscrise în col. 3 din declarația prevăzută la alin. (1) lit. g);e) verifică ca valoarea totală a cheltuielilor pentru care se solicită împrumutul, înscrisă în col. 5 din declarația prevăzută la alin. (1) lit. g), să fie egală cu suma solicitată în cererea pentru autorizarea contractării împrumutului;f) denumirea investiției publice locale, înscrisă în cererea prevăzută la alin. (1) lit. a), precum și în hotărârea autorității deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, prevăzută la alin. (1) lit. e), este cea din hotărârea autorității deliberative prevăzute la alin. (1) lit. f);g) vizează situația prevăzută la alin. (1) lit. h).(5) Responsabilitatea cu privire la întocmirea documentelor prevăzute la alin. (1), precum și încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale. (6) După verificarea formei și conținutului conform alin. (1), (2) și (4), un exemplar al documentelor menționate la alin. (1) se transmite de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, după caz, în ordinea primirii și înregistrării acestora, potrivit alin. (3), cu adresă de înaintare pentru fiecare cerere în parte, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, prin poșta specială, Ministerului Finanțelor Publice - Direcției generale de trezorerie și datorie publică, prin registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, în atenția Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.  +  Articolul 4(1) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale analizează fiecare cerere și documentația aferentă, în ordinea înregistrării acesteia la registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, și stabilește valoarea împrumutului astfel încât aceasta să se încadreze în:a) limita prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018;b) plafoanele de contractare și de trageri aprobate, conform legii;c) limita prevăzută la art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru calcularea valorii împrumutului solicitat în baza prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 se va avea în vedere suma anuală minimă, cu excepția anilor marginali, a indicatorului „Serviciul anual al datoriei publice locale aferent împrumutului care poate fi contractat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018“ din anexa nr. 3.  +  Articolul 5(1) În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică întocmește convenția de împrumut, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8 la normele metodologice, care se transmite în format electronic unităților administrativ-teritoriale, în vederea semnării, pe adresele de email ale persoanelor de contact menționate în lista depusă în documentația de autorizare. Totodată, convenția de împrumut se transmite spre știință, prin e-mail, și direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice. (2) Unitățile administrativ-teritoriale, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la primirea convenției de împrumut, au obligația să tipărească documentul în două exemplare, să îl semneze/ștampileze și să îl retransmită scanat, în format electronic, la adresa de e-mail mf.trezorerie@mfinante.gov.ro. Totodată, în cadrul aceluiași termen de 4 zile lucrătoare, unitățile administrativ-teritoriale depun cele două exemplare originale ale convenției de împrumut, ștampilate și semnate de ordonatorul principal de credite, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, după caz.(3) În ziua următoare primirii celor două exemplare originale ale convenției de împrumut de la unitățile administrativ-teritoriale, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiile județene ale finanțelor publice le retransmit prin poștă, cu adresă de înaintare, Direcției generale de trezorerie și datorie publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. (4) Pentru operativitate, Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică, după primirea în format electronic de la unitățile administrativ-teritoriale a exemplarului scanat al convenției de împrumut semnate și stampilate, începe demersurile necesare în vederea semnării. (5) Un exemplar original al convenției de împrumut semnat de ambele părți se transmite, prin poștă cu adresă de înaintare, direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiilor județene ale finanțelor publice, pentru a fi retransmis, în ziua primirii, unităților administrativ-teritoriale beneficiare.  +  Articolul 6(1) Tragerea împrumutului contractat se efectuează de unitățile administrativ-teritoriale conform art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018, într-o singură tranșă la nivelul sumei aprobate prin hotărâre de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, numai dacă la data solicitării tragerii nu înregistrează plăți restante.(2) Unitățile administrativ-teritoriale transmit Direcției generale de trezorerie și datorie publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cererea pentru tragerea împrumutului contractat, semnată de către ordonatorul principal de credite, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.(3) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru tragerea împrumutului contractat la registratura Direcției generale de trezorerie și datorie publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, se întocmește actul adițional nr. 1 la convenția de împrumut, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10. Actul adițional nr. 1 la convenția de împrumut se transmite, în format electronic, unităților administrativ-teritoriale, în vederea semnării, pe adresele de email ale persoanelor de contact menționate în convenția de împrumut. Scadențarul de plată se transmite ulterior, acesta se elaborează în funcție de data creditării contului de împrumut al unităților administrativ-teritoriale cu suma aprobată în hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. Totodată, actul adițional nr. 1 la convenția de împrumut se transmite spre știință, prin e-mail, și direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice. (4) Unitățile administrativ-teritoriale, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la primirea actul adițional nr. 1 la convenția de împrumut, au obligația să tipărească documentul în două exemplare, să îl semneze/ștampileze și să îl retransmită scanat, în format electronic, la adresa de e-mail mf.trezorerie@mfinante.gov.ro. Totodată, în cadrul aceluiași termen de 4 zile lucrătoare, unitățile administrativ-teritoriale depun cele două exemplare originale ale actului adițional nr. 1 la convenția de împrumut, ștampilat și semnat de ordonatorul principal de credite la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, după caz.(5) În ziua următoare primirii celor două exemplare originale ale actului adițional nr. 1 la convenția de împrumut de la unitățile administrativ-teritoriale, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice le retransmit prin poștă, cu adresă de înaintare, Direcției generale de trezorerie și datorie publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. (6) Pentru operativitate, Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică, după primirea în format electronic de la unitățile administrativ-teritoriale a exemplarului scanat al actului adițional nr. 1 la convenția de împrumut, semnat și stampilat, începe demersurile necesare în vederea semnării. (7) Un exemplar original al actului adițional nr. 1 la convenția de împrumut semnat de ambele părți însoțit de scadențarul de plată se transmite, prin poștă cu adresă de înaintare, direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, pentru a fi retransmis, în ziua primirii, unităților administrativ-teritoriale beneficiare. Scadențarul de plată se întocmește în funcție de data creditării conturilor indicate de unitățile administrativ-teritoriale cu sumele acordate cu titlu de împrumut.(8) După primirea actului adițional nr. 1 la convenția de împrumut semnată de ambele părți, unitatea administrativ-teritorială aprobă sau rectifică, după caz, bugetul împrumuturilor interne. Bugetele aprobate sau rectificate, după caz, se depun la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care își au conturile deschise.  +  Articolul 7(1) Unitățile administrativ-teritoriale încasează sumele virate de Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare într-un cont distinct în bugetul împrumuturilor interne. (2) Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului decontează documentele de plată, depuse de beneficiari, numai după încasarea sumelor din împrumut, în limita bugetelor aprobate sau rectificate în care au fost prevăzute cheltuielile respective.  +  Articolul 8(1) Eventualele sume rămase din împrumut, care nu mai pot fi utilizate pentru destinația pentru care au fost alocate, se restituie de către unitățile administrativ-teritoriale în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operațiuni proprii“, deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale, cu condiția informării în prealabil a Ministerului Finanțelor Publice și numai dacă nu prezintă restanțe la plata obligațiilor scadente. (2) De la data creditării contului prevăzut la alin. (1), respectiv data extrasului de cont cuprinzând sumele restituite ca neutilizate emis de Trezoreria operativă centrală, valoarea împrumutului acordat se modifică prin act adițional la convenția de împrumut, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11, cu actualizarea scadențarului de plată al împrumuturilor acordate.(3) În situația în care unitățile administrativ-teritoriale efectuează plata sumelor neutilizate în alte conturi decât cel prevăzut la alin. (1) sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operațiunii se efectuează în baza solicitării formulate în scris de aceasta, cu data înregistrării solicitării la registratura Direcției generale de trezorerie și datorie publică. Cu aceeași dată valoarea împrumutului se modifică prin act adițional la convenția de împrumut.(4) Direcția generală de trezorerie și datorie publică dispune Trezoreriei operative centrale transferul sumelor neutilizate restituite de unitățile administrativ-teritoriale din contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operațiuni proprii“ codificat cu codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operațiuni proprii“ codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului, în scopul reconstituirii veniturilor din privatizare.  +  Articolul 9(1) Rambursarea împrumuturilor contractate de către unitățile administrativ-teritoriale se efectuează în tranșe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor efectuării tragerii. Dobânda se calculează prin aplicarea ratei de dobândă, stabilită la art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018, la soldul împrumutului, cu convenția „număr de zile calendaristice/360“. Datele de plată a ratei scadente și dobânzilor de plătit aferente împrumutului sunt cuprinse în scadențarul de plată anexat la actul adițional nr. 1 la convenția de împrumut.(2) Pentru neplata la termen a ratelor scadente și a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data stingerii obligației.(3) Dobânda pentru fiecare zi de întârziere se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (2) la suma obligațiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulțită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.(4) Plata ratelor și a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, inclusiv a dobânzilor calculate pentru fiecare zi de întârziere, se efectuează de către unitățile administrativ-teritoriale în contul distinct de disponibil - pentru încasarea obligațiilor de plată scadente, aferente împrumuturilor acordate, deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităților administrativ-teritoriale.(5) Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (4) se transmit zilnic de către Trezoreria operativă centrală, în sistem electronic, Direcției generale de trezorerie si datorie publică din Ministerul Finanțelor Publice, în scopul stabilirii modului de stingere a obligațiilor de plată ale unităților administrativ-teritoriale, potrivit scadențarelor de plată.(6) Direcția generală de trezorerie și datorie publică din Ministerul Finanțelor Publice va transmite Trezoreriei operative centrale, în sistem electronic, situația privind distribuirea sumelor în ordinea: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi și rate de capital. Stingerea obligațiilor de plată ale unităților administrativ-teritoriale se efectuează cu data plății.(7) Pe baza situației prevăzute la alin. (6), Trezoreria operativă centrală va transfera, pe bază de notă contabilă generată automat prin intermediul sistemului informatic, sumele reprezentând rate de capital scadente în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operațiuni proprii“, sumele reprezentând dobânzi aferente împrumutului în contul „Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete“, iar sumele reprezentând dobânda de întârziere în contul „Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen“.(8) Contul prevăzut la alin. (4) nu este purtător de dobândă. Eventualele sume virate în plus de către unitățile administrativ-teritoriale față de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadența următoare.(9) În situația în care unitățile administrativ-teritoriale efectuează plata obligațiilor scadente în alte conturi decât cel indicat în convenția de împrumut sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operațiunii se efectuează în baza solicitării formulate în scris de aceasta. Stingerea obligației se efectuează cu data la care se înregistrează solicitarea la registratura Direcției generale de trezorerie și datorie publică.(10) Pentru împrumuturile rambursate integral, sumele rămase în contul prevăzut la alin. (4) se restituie de Ministerul Finanțelor Publice în conturile indicate de titulari.  +  Articolul 10(1) Împrumuturile acordate pot fi rambursate anticipat parțial/integral cu condiția informării prealabile, în scris, a Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală de trezorerie și datorie publică cu privire la intenția de rambursare formulată de unitățile administrativ-teritoriale și numai dacă nu prezintă restanțe la plata obligațiilor scadente.(2) Sumele rambursate anticipat parțial/integral din împrumut se efectuează în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operațiuni proprii“ deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale.(3) De la data creditării contului prevăzut la alin. (2), respectiv data extrasului de cont cuprinzând sumele rambursate anticipat emis de Trezoreria operativă centrală, valoarea împrumutului acordat se modifică prin act adițional la convenția de împrumut, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11, cu actualizarea scadențarului de plată a împrumuturilor acordate.(4) În situația în care unitățile administrativ-teritoriale efectuează plata sumelor rambursate anticipat parțial/integral în alte conturi decât cel prevăzut la alin. (2) sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operațiunii se efectuează în baza solicitării formulate în scris de aceasta, cu data înregistrării solicitării la registratura Direcției generale de trezorerie și datorie publică. Cu aceeași dată valoarea împrumutului se modifică prin act adițional la convenția de împrumut.(5) Direcția generală de trezorerie și datorie publică dispune Trezoreriei operative centrale transferul sumelor rambursate anticipat parțial/integral din contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operațiuni proprii“ codificat cu codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operațiuni proprii“ codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului, în scopul reconstituirii veniturilor din privatizare.  +  Articolul 11(1) În cazul în care unitățile administrativ-teritoriale nu respectă termenele de rambursare prevăzute în scadențarul de plată anexat actului adițional al convențiilor de împrumut, Direcția generală de trezorerie și datorie întocmește lunar lista unităților administrativ-teritoriale, grupate pe județe, care înregistrează restanțe la plată în luna anterioară raportării și suma totală datorată, aferentă ratelor de capital, dobânzilor și dobânzilor de întârziere, în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018.(2) Direcția generală trezorerie și datorie publică comunică unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului lista întocmită conform alin. (1), în scopul sistării alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.(3) Până la lichidarea obligațiilor de plată ale unităților administrativ-teritoriale, cotele defalcate din impozitul pe venit și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate, vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligații restante, respectiv pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul/(a), ................................, reprezentant legal al ............................*) în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că .....................*) utilizează sumele solicitate în scopul pentru care se contractează împrumutul, respectiv pentru investiții publice locale a căror situație este detaliată astfel:
  Nr. crt.Denumirea investiției publice localeDomeniul conform art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018Hotărârea autorității deliberative pentru aprobarea obiectivului de investiții nr./dataValoarea cheltuielilor aferente investiției Valoarea cheltuielilor pentru care se solicită împrumut
  012345
  TotalXX
  Prezenta declarație face parte din documentația pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ..................... lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și răspund, conform dispozițiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru fals în declarații.Data: .........................
  Ordonator principal de credite,
  ...............................................
  (prenumele și numele)
  L.S.
  *) Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  STEMA UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
  ROMÂNIAJUDEȚUL ..............................................^1)UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ...............^2).....................................................^3)ADRESA ........................................................................................................TELEFON/FAX/ADRESĂ E-MAIL: ................................................................................Nr. ................. din ............... 2018
  Înregistrat la DGRFP/AJFP ...............................................nr. ………… din ……….. 2018

  CERERE
  pentru autorizarea contractării împrumutului
  având ca destinație finanțarea ................................*)
  Subsemnatul(a), ........^4), în calitate de ordonator principal de credite al ........^2) .......^3),județul ........^1), vă depun prezenta cerere în vederea autorizării contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de .......**) lei, având ca titular .......^2) .........^3) identificat/(ă) prin codul de înregistrare fiscală .......^5), la care anexez celelalte documente prevăzute la art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.Prin prezenta mă oblig să duc la îndeplinire prevederile Hotărârii consiliului local nr. ….......... din ......… 2018 privind aprobarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum ....... lei, precum și ale oricăror altor reglementări conexe.De asemenea, declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, că documentele anexate prezentei cereri sunt conforme cu realitatea și că unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezint nu are alte obligații financiare interne și externe necuprinse în situația privind calculul gradului de îndatorare, întocmită conform legii.Informații privind împrumutul pentru a cărui contractare se solicită autorizarea:
  Denumirea investiției***)Valoarea împrumutului în lei (fără zecimale)Durata împrumutului
  Persoana de contact:Domnul/Doamna ....................., în calitate de ****) ....................., telefon fix și mobil ................., fax ................, e-mail ............. .
  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
  .............^2) .............^3),
  ...........................
  (prenumele și numele)
  [L.S.]
  ^1) Se înscrie denumirea județului.^2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale solicitante.^3) Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale solicitante.^4) Se înscriu prenumele și numele reprezentatului legal.^5) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al unității administrativ-teritoriale. *) Se completează cu: denumirea investițiilor publice locale care vor fi finanțate din împrumut. **) Valoarea împrumutului solicitat prin cerere este cea aprobată prin hotărârea autorității deliberative. ***) Se completează cu denumirea investiției înscrisă în col. 1 din Declarația ordonatorului principal de credite, întocmită conform anexei nr. 1 la normele metodologice.****) Se înscrie funcția persoanei cu atribuții în urmărirea derulării împrumutului (director executiv adjunct/director economic/contabil-șef).NOTĂ:Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, situației specifice unității administrativ-teritoriale solicitante.
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceJUDEȚUL ........UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: ......Avizat pentru venituri proprii realizate,Direcția Generală Regională a FinanțelorPublice/Administrația Județeană a Finanțelor Publice ............................Director general/Șef de administrație ................................
  Calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unității administrativ-teritoriale
  lei
  Nr. crt.Denumire indicatoriExecuție buget local^1) la 31.XII.2015Execuție buget local^1) la 31.XII.2016Execuție buget local^1) la 31.XII.2017Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale al împrumutului pentru care se solicită autorizarea contractării^2)
  20182019202020212022......
  0A123456789
  1VENITURI PROPRII3)         
  2Limită de îndatorare (30% din venituri proprii) XXX      
  3Serviciul anual al datoriei publice locale existente4) (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6)XXX      
  4RambursareXXX      
  5DobânziXXX      
  6ComisioaneXXX      
  7Serviciul anual al datoriei publice locale aferent împrumutului care poate fi contractat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 (rd. 2-rd. 3)XXX      
  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,                                                        DIRECTOR ECONOMIC (CONTABIL)PRIMAR[L.S.]NOTĂ:Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: situațiile financiare privind conturile de execuție a bugetului local, situația privind serviciul datoriei publice locale existente.^1)Situația financiară privind contul de execuție a bugetului local al unității administrativ-teritoriale.^2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3)/3.^3) Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29 din aceeași lege, respectiv sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale.^4) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în anexa nr. 4 la normele metodologice).
   +  Anexa nr. 4la normele metodologiceJUDEȚUL: ……….........…….UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: ….........…
  Situație privind serviciul datoriei publice locale existente
  -lei -
  Nr. crt.Serviciul anual al datoriei publice localeAnul
  20182019202020212022 ......
  I.1.Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator ............/ valoare contract ............ (a + b + c)      
  a) Rambursarea finanțării      
  b) Dobânzi      
  c) Comisioane      
  I.2.Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator ................../valoare contract ........ (a + b + c)      
  a) Rambursarea finanțării      
  b) Dobânzi      
  c) Comisioane      
  I.n.............................      
  II.Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente (a + b + c)      
  a) Rambursarea finanțării rambursabile (I.1a + I.2a + ...)      
  b) Dobânzi (I.1b + I.2b + ...)      
  c) Comisioane (I.1c + I.2c + ...)      
  Ordonator principal de credite,                                             Director economic (contabil)PrimarL.S.curs de schimb: ................., valabil în data de .................*)*) Se înscrie cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data întocmirii situației, utilizat la calcularea echivalentului în lei al finanțărilor rambursabile contractate/garantate în euro, dolari SUA etc.NOTĂ:Situația privind serviciul datoriei publice locale existente, întocmită pe perioada împrumutului pentru care se solicită autorizarea, se detaliază pe fiecare finanțare rambursabilă contractată/garantată, aflată în derulare, prevăzută în declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, întocmită conform anexei nr. 5 la normele metodologice, cu excepția finanțărilor rambursabile prevăzute la art. 63 alin. (4^3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Situația se întocmește pe baza graficelor de rambursare aferente finanțărilor rambursabile.
   +  Anexa nr. 5
  D E C L A R A Ț I E
  Subsemnatul/a, .................................., reprezentant legal al ....................^1) .......................^2), în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că .............................. ^1) ........................^2) are în derulare următoarele finanțări rambursabile interne și/sau externe contractate și/sau garantate:
  FinanțatorValoare finanțare rambursabilă (în valuta de contract)Destinație finanțare rambursabilă*)ÎmprumutatGarantData contractării/ garantării finanțăriiDurată finanțare rambursabilă - ani -Rata anuală a dobânziiComisioane
  perioadă de grațieperioadă de rambursare
  Totodată, declar pe propria răspundere că ............................^1) ........................^2):– nu are obligații de plată restante decurgând din împrumuturile contractate de la Trezoreria Statului, la data depunerii documentației pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ..................... lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;– nu înregistrează excedent la 31 decembrie 2017, determinat conform prevederilor art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018;– nu înregistrează deficit al secțiunii de funcționare la finele anului 2017;– a făcut demersurile necesare în vederea identificării posibilității și a condițiilor și termenilor aferenți contractării unui împrumut din piața financiară, însă a decis asupra oportunității contractării împrumutului conform prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018.Prezenta declarație face parte din documentația pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ..................... lei în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 și răspund, conform dispozițiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru fals în declarații.
  Data: .........................Ordonator principal de credite,
  ...........................................
  (prenumele și numele)
  L.S.
  *) În cazul finanțărilor rambursabile contractate/garantate pentru pre/cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, se înscrie și acronimul programului prin care se acordă aceste fonduri (de exemplu: PNDR pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, POR pentru Programul operațional regional, POS Mediu pentru Programul operațional sectorial Mediu, PCT HU-RO pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România, PCT BG-RO pentru Programul de cooperare transfrontalieră Bulgaria-România, PCT Serbia-România pentru Programul de cooperare transfrontalieră Serbia-România etc.).^1) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale solicitante.^2) Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale solicitante. (la 13-09-2018, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5.617 din 4 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  STEMA UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
  ROMÂNIAJUDEȚUL ....................…..........................…^1)CONSILIUL LOCAL AL ……....................……^2)..............…….....................................….…..... ^3)..…..........…............................................……. ^4)
  HOTĂRÂREA
  nr. ..... din ..... 2018
  privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de .................. lei,
  în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018
  pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea
  art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3),(5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ținând seama de prevederile art. 1.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții, luând act de:a) referatul de aprobare prezentat de către primarul ...............^2), în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. ......../............. 2018;b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. .........../.................2018;precum și de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local .........................................................., CONSILIUL LOCAL AL ................^2) ...................^3 adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ........................... lei (fără zecimale), cu o maturitate de maximum .... ani.  +  Articolul 2Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru .....................*) pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.  +  Articolul 3Din bugetul local al ....................^2) ...........................^3) se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.  +  Articolul 4(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a ..........................^2) .......................................^3) următoarele date:a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;b) valoarea împrumutului contractat, în valuta de contract;c) gradul de îndatorare a ..........................^2) .......................................^3);d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.  +  Articolul 5Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul ..............................^2) ......................................^3).  +  Articolul 6Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului .................^2), în termenul prevăzut de lege, primarului .....................^2 și prefectului județului ....................................^1) și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www .....................................^5).
  Președintele de ședință,
  [L.S.]
  ................................................
  ................................................
  (prenumele și numele)
  Contrasemnează:
  Secretarul ………………^2)
  ................................................
  ................................................
  (prenumele și numele)
  NOTĂ:Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, situației specifice unității administrativ-teritoriale solicitante.^1) Se înscrie denumirea județului.^2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale solicitante.^3) Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale solicitante.^4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală a unității administrativ-teritoriale.^5) Se înscrie adresa paginii de internet a unității administrativ-teritoriale.*) Se completează cu: denumirea investiției înscrisă în col. 1 din Declarația ordonatorului principal de credite, întocmită conform anexei nr. 1 la normele metodologice, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018.
   +  Anexa nr. 7la normele metodologiceUnitatea administrativ-teritorială …………………………….Avizat *),Trezoreria ............................
  Situația plăților restante ale bugetului local
  la finele anului precedent până la data de ................. **)
  Subsemnatul, ........, în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că la data prezentei nu înregistrez plăți restante la finele anului precedent/plățile restante la finele anului 2017 s-au achitat potrivit situației:
  - lei-
  Denumirea indicatorilorSuma restantăla data de 31 decembrie 2017Suma achitatăNr. și data documentului de plată
  A123
  PLĂȚI RESTANTE - TOTAL   
  din care, pe structura clasificației bugetare:   
  Capitol ...... Total, din care:   
  Subcapitol ....... Total, din care:   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  ...............   
  Subcapitol .......Total, din care:   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  ................   
  Capitol ...... Total, din care:   
  Subcapitol ....... Total, din care:   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  ...............   
  Subcapitol ....... Total, din care:   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  ................   
  Capitol ...... Total, din care:   
  Subcapitol ....... Total, din care:   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  ...............   
  Subcapitol ....... Total, din care:   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  ................   
  Capitol ...... Total, din care:   
  Subcapitol ....... Total, din care:   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  ...............   
  Subcapitol ....... Total, din care:   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  Articol ...... - total -   
  ................   
  etc.,   
  *) Pentru raportarea la finele anului precedent și eventualele plăți efectuate.**) Data cererii pentru obținerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.Ordonator principal de credite,                                           Director economic (Contabil),Primar,                                                                                 .........................  ............................................................[L.S.]
   +  Anexa nr. 8la normele metodologiceMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICENr. ................./..................................................,(unitatea administrativ-teritorială, județul .................)Nr. ........./............
  CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT
  În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Județean nr. ............ din data de ............... și Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. .............. din data de ...............,între Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, cod fiscal nr. ………...., reprezentat legal prin ............................................., în calitate de ...................................................................și ...........(unitatea administrativ-teritorială)........., cu sediul în ....................., str. ........................ nr. ............., cod fiscal nr. …...................., reprezentată legal prin …........................., în calitate de ordonator principal de credite, se încheie prezenta convenție.  +  Articolul 1(1) În baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, .........(unitatea administrativ-teritorială)........... contractează un împrumut în sumă de .........................., din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale.(2) Împrumutul se acordă pe o perioadă de …..... ani și o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă de ...... puncte procentuale, respectiv ............, și rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.(3) Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018, respectiv pentru asigurarea finanțării proiectelor necesare asigurării pachetului minim de servicii publice din domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 2(1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Finanțelor Publice, în contul …………........ „......................“, cod IBAN RO ........., deschis pe numele ........(unitatea administrativ-teritorială)........, pe baza cererii pentru tragerea împrumutului contractat, transmise de unitatea administrativ-teritorială la unitatea Trezoreriei Statului ................, codificat cu codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale.(2) Prin act adițional se transmite scadențarul de plată elaborat în funcție de data tragerii împrumutului, respectiv data creditării contului de împrumut al unităților administrativ-teritoriale cu suma aprobată în hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.  +  Articolul 3(1) Rambursarea împrumutului se efectuează în tranșe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor tragerii.(2) Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii menționate la art. 1 alin. (2) la soldul împrumutului cu convenția „număr de zile calendaristice/360“, începând cu luna acordării împrumutului, și se plătește trimestrial, în suma cumulată până la zi.(3) Datele de plată a ratei scadente și a dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadențarul anexat actului adițional prevăzut la art. 2 alin. (2). Dacă data scadenței este o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.  +  Articolul 4(1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente și a dobânzilor aferente împrumutului acordat se calculează o dobândă pentru fiecare zi de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligației. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.(2) Dobânda se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (1) la suma obligațiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulțită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.  +  Articolul 5(1) .....(unitatea administrativ-teritorială)........ virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul ............, cod IBAN ......................, deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale.(2) Stingerea obligațiilor de plată se efectuează cu data plății, în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi și rate de capital.  +  Articolul 6În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadențar, se sistează alimentarea bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la lichidarea obligațiilor de plată restante.  +  Articolul 7(1) Restituirea sumelor neutilizate din împrumut sau rambursarea anticipată parțială/integrală se efectuează de unitatea administrativ-teritorială cu condiția informării în prealabil a Ministerului Finanțelor Publice și numai dacă nu prezintă restanțe la plata obligațiilor scadente.(2) Unitatea administrativ-teritorială virează sumele prevăzute la alin. (1) în contul ......... cod IBAN ................., deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale.(3) Modificarea valorii împrumutului se efectuează cu data creditării contului prevăzut la alin. (2), respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria operativă centrală.(4) În cazul restituirii sumelor neutilizate și/sau al rambursării anticipate parțial/integral, modificarea prevederilor prezentei convenții se va face prin act adițional.  +  Articolul 8(1) Ministerul Finanțelor Publice și .......(unitatea administrativ-teritorială)....... sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenții să fie soluționate de părți pe cale amiabilă.(2) Orice comunicare între părți este transmisă în scris la adresele și la persoanele de contact menționate mai jos:a) pentru .......(unitatea administrativ-teritorială)............., domnul/doamna ...................., în calitate de ..................., telefon ................, fax ............., e-mail .................................;b) pentru Ministerul Finanțelor Publice (Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, municipiul București), domnul/doamna ..............., în calitate de ................., e-mail ................., telefon ....................., fax ........... .(3) Orice schimbare intervenită cu privire la adresă, numele persoanelor de contact și numerele de telefon se va notifica celeilalte părți semnatare a prezentei convenții, fără a fi necesară modificarea convenției de împrumut.  +  Articolul 9Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.  +  Articolul 10Prevederile prezentei convenții intră în vigoare la data semnării acesteia de către toate părțile implicate, ambele exemplare originale având aceeași valoare juridică.MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE                                                ………(unitatea administrativ-teritorială)………Numele și prenumele                                                                        Numele și prenumele……………………………………………                                                          ……………………………………………                                                      Funcția                                                                                             Funcția……………………………………………                                                           ……………………………………………Semnăturile autorizate și ștampila                                                   Semnăturile autorizate și ștampila……………………………………………                                                             ……………………………………………
   +  Anexa nr. 9la normele metodologice
  STEMA UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
  ROMÂNIAJUDEȚUL .....................................^1)UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ..............^2)..................................................^3)ADRESA ......................................................................................................TELEFON/FAX/ADRESĂ E-MAIL: .......................................................................................Nr. .................. din ........................
  CERERE
  pentru tragerea împrumutului contractat prin convenția de împrumut nr. .........
  Subsemnatul(a), ........^4), în calitate de ordonator principal de credite al .......^2) …....^3), județul ..........^1), vă depun prezenta cerere pentru tragerea împrumutului contractat din venituri din privatizare în valoare de ….……*) lei, având ca titular ….………^2) ………………^3) identificat/ă prin codul de înregistrare fiscală ........^5).De asemenea, declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, că unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezint nu înregistrează plăți restante la data depunerii prezentei cereri.
  Ordonator principal de credite
  ..............^2)................^3),
  ...........................
  ...............................
  (prenumele și numele)
  [L.S.]
  ^1) Se înscrie denumirea județului.^2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale solicitante.^3) Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale solicitante.^4) Se înscriu prenumele și numele reprezentatului legal.^5) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al unității administrativ-teritoriale.*) Valoarea împrumutului autorizat prin hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.
   +  Anexa nr. 10 la normele metodologiceMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. ........../.............. ...........................................(unitatea administrativ-teritorială, județul)Nr. ........../..............
  ACT ADIȚIONAL Nr. 1
  la Convenția de împrumut nr. ....../......./.......
  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și al art. 2 alin. (2) din Convenția de împrumut nr. ..../....../......, între Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, cod fiscal nr. ................, reprezentat legal prin ................., în ..................,și.........(unitatea administrativ-teritorială)..........., cu sediul în ....................., str. ................ nr. ...., cod fiscal nr. .................., reprezentată legal prin .................., în calitate de ordonator principal de credite,se încheie prezentul act adițional.  +  Articolul 1În baza cererii pentru tragerea împrumutului nr. ..... formulată de .....(unitatea administrativ-teritorială)...., suma de .................. lei, prevăzută la art. 1 alin. (1) din Convenția de împrumut, se virează de către Ministerul Finanțelor Publice în contul de împrumut, ................ „..................“, cod IBAN RO ......................., deschis pe numele ......(unitatea administrativ-teritorială)......, la unitatea Trezoreriei Statului ......................., codificat cu codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale.  +  Articolul 2Datele de plată a ratei scadente și a dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadențarul anexat. Dacă data scadenței este o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.  +  Articolul 3Celelalte articole din Convenția de împrumut rămân neschimbate.  +  Articolul 4Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE                                                ………(unitatea administrativ-teritorială)………Numele și prenumele                                                                        Numele și prenumele……………………………………………                                                          ……………………………………………Funcția                                                                                             Funcția……………………………………………                                                           ……………………………………………Semnăturile autorizate și ștampila                                                   Semnăturile autorizate și ștampila……………………………………………                                                             ……………………………………………
   +  Anexa nr. 11 la normele metodologiceMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. ........../.............. .........................................................(unitatea administrativ-teritorială, județul)Nr. ........../..............
  ACT ADIȚIONAL Nr. ..........
  la Convenția de împrumut nr. ....../......./.......
  În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Convenția de împrumut nr. ..../....../......, între Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, cod fiscal nr. ...................., reprezentat legal prin .........................., în .........................,și.......(unitatea administrativ-teritorială).........., cu sediul în .........................., str. ...................... nr. ...., cod fiscal nr. .................., reprezentată legal prin .................., în calitate de ordonator principal de credite,se încheie prezentul act adițional.  +  Articolul 1Valoarea împrumutului prevăzut la art. 1 din Convenția de împrumut se modifică începând cu data de .............., data creditării contului „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operațiuni proprii“, respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria operativă centrală, și devine .............. lei, ca urmare a restituirii sumelor neutilizate/rambursării anticipate parțial/integral a împrumutului contractat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.  +  Articolul 2Scadențarul prevăzut la art. 2 din Actul adițional nr. 1 la Convenția de împrumut se reface având în vedere prevederile art. 1.  +  Articolul 3Celelalte articole din Convenția de împrumut rămân neschimbate.  +  Articolul 4Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE                                                ………(unitatea administrativ-teritorială)………Numele și prenumele                                                                        Numele și prenumele……………………………………………                                                          ……………………………………………Funcția                                                                                             Funcția……………………………………………                                                           ……………………………………………Semnăturile autorizate și ștampila                                                   Semnăturile autorizate și ștampila……………………………………………                                                             ……………………………………………
  ----