PROGRAMELE DE BACALAUREAT din 31 august 2007la disciplinele specifice pentru elevii care susțin probele specifice în vederea obținerii mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" la bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 1.871 din 31 august 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 703 din 18 octombrie 2007.
  I. A. DESFĂȘURAREA PROBEI DE LIMBĂ FRANCEZĂ ORAL  +  Articolul 1Competențe generale de evaluat:1. Receptarea mesajelor transmise oral în diferite situații de comunicare1.2. Extragerea esențialului/identificarea ideilor principale/de detalii specifice din texte autentice referitoare la probleme de actualitate, din viața cotidiană și din domeniul de specializare1.6. Identificarea elementelor structurale ale textului literar (temă, subiect, mesaj, personaj, cadrul acțiunii)2. Producerea de mesaje orale adecvate unor contexte variate de comunicare2.6. Expunerea unor idei, opinii și puncte de vedere proprii și susținerea lor cu argumente și exempleDescrierea de activități/proiecte/procese etc., pe subiecte legate de domenii de interes/de specialitate2.7. Elaborarea, prin sintetizarea de informații din diferite surse, a unui text (eseu/prezentare), argumentat logic și susținut de exemple pertinente din experiența personală sau din alte surse2.8. Argumentarea, într-o manieră eficientă, convingătoare (eseuri de opinie)2.9. Argumentarea unei interpretări personale a unui text literar3. Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală3.1. Solicitarea ideilor, opiniilor, părerilor interlocutorului și răspunsuri/comentarii la acestea; exprimarea poziției (acord/dezacord) față de opiniile exprimate; oferirea de clarificări/explicații3.3. Avansarea unor ipoteze și formularea de răspunsuri relevante la ipotezele emise de ceilalți3.4. Formularea de idei/păreri/puncte de vedere pe teme de interes/pe teme culturale sau literare și susținerea acestora cu argumente relevante3.5. Producerea de mesaje/texte orale/alte texte funcționale pe diferite teme către diverși destinatari, în diferite scopuri de comunicare (a obține ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza, a mulțumi, a cere scuze etc.), cu adecvarea formatului și a limbajului la subiect și la stilul formal/informal folosit de interlocutor4. Transferul și medierea mesajelor orale în situații variate de comunicare4.1. Redarea cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane4.2. Rezumarea esențialului dintr-un text din massmedia/ literar într-un număr determinat de cuvinte; reducerea unui paragraf la o idee esențială4.3. Transferul informațiilor din texte referitoare la domeniul de specializare în diverse forme de prezentare4.4. Parafrazarea unui citat folosind exemple personale/prin raportare la experiența personală4.5. Raportarea mesajului literar la experiențe personale  +  Articolul 2Teme reținute și texte alese:Texte și teme pentru comunicarea oralăTextele și temele vor fi alese luând în considerare caracteristici comune, precum:a) sursa: pasaje din cărți, broșuri, pliante etc.; articole de presă (ziare, reviste, internet) în limba franceză;b) tipul de text: text autentic literar/neliterar.TexteTipuri de texte: informativ, narativ, incitativ, descriptiv, argumentativ (pliant turistic, ghid, expunere, eseu etc).TemeTemele pentru expuneri/redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele școlare de limba franceză pentru ciclul liceal și sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă realitatea înconjurătoare, viața de fiecare zi, experiența personală și experiența umană în general.Domeniul personal* Universul adolescenței (viața cotidiană, școala, familia, raportul dintre generații, locuința, cumpărături, alimentație, sănătate; activități în timpul liber: hobby, sport, călătorii etc.; factori de risc /droguri/alcool/fumat/SIDA etc.)* Relații interpersonale, comportamentul în familie și în societate; munca în echipă, participarea la proiecte de cooperare educativă* Universul afectiv al tinerilor* Pregătirea tinerilor pentru viața activă (civism, proiecte de dezvoltare personală și de inserție socială)Domeniul public* Aspecte semnificative din viața contemporană (sociale, economice, tehnice, ecologice, culturale etc.)* Serviciile în societatea contemporană: servicii medicale/ hoteliere/transporturi moderne/instituții de spectacole etc.; spații/locuri, instituții și servicii publice* Mijloace moderne de comunicare în masă; generația tânără și tehnologia informației* Mediu înconjurător (urban/rural)Domeniul educațional, cultură și civilizație* Date importante din viața contemporană a Franței; caracteristici generale (repere geografice, sociale, culturale)* Stiluri de viață în lumea francofonă din perspectivă sincronică și/sau diacronică* Conservarea patrimoniului cultural* Texte din literatura franceză și francofonă; literatură pentru tineret* Personalități din sfera literară; mari scriitori francezi din literatura modernă și contemporană* Repere de cultură și civilizație ale culturii universale* Aspecte ale vieții sociale - dezbateri importante în Franța contemporană* Condiția și rolul femeii în societatea contemporană* Construcția europeană, aportul Franței la acest proces* Cooperare francofonă: programe/instituții/actori  +  Articolul 3(1) Această probă se desfășoară integral în limba franceză. Subiectul este tras la sorți de către candidat. Subiectul este compus dintr-un text însoțit de o întrebare de interes general care se sprijină pe text și care îl invită pe candidat să facă o expunere organizată care să îl conducă la dezvoltarea intervenției sale, făcând apel la experiența și la cultura sa personală. Subiectul comportă, de asemenea, mențiunea pasajului din text care trebuie citit cu voce tare.(2) Proba se referă la texte necunoscute de către candidați, texte dactilografiate având în jur de douăzeci de rânduri, cu caractere de tip 12. Este vorba despre texte din secolul XX : articole de presă sau texte literare care se referă la teme în acord cu programa de bacalaureat a profilului bilingv respectiv.(3) Condițiile de desfășurare sunt următoarele:– 30 de minute de pregătire;– 20 de minute de examinare;– 5 minute de consultare pentru juriu pentru determinarea notei.(4) Proba se desfășoară în 4 etape :1. Candidatul prezintă pe scurt textul, pentru a face să apară tema și ideea principală, în 2 până la 4 fraze.2. Candidatul citește cu voce tare pasajul din text care îi va fi indicat de juriu (aproximativ 10 rânduri).3. Candidatul prezintă expunerea pe care a pregătit-o pentru a răspunde la întrebarea pusă în subiect (în jur de 5 minute).4. Discuția: discuția are ca obiectiv evaluarea capacității candidatului de a comunică "cu un grad de spontaneitate și de ușurință care să facă posibilă o interacțiune normală cu un interlocutor nativ" și cea de "a prezenta și de a apăra" opinia sa, dar și verificarea sau reprecizarea înțelegerii anumitor puncte din text.I. B. EVALUAREA ȘI NOTAREA PROBEI ORALE DE LIMBĂ FRANCEZĂ  +  Articolul 4(1) Pentru această probă se acordă maximum 100 de puncte, din care:– 10 puncte din oficiu;– 60 de puncte pentru cunoștințele disciplinei -:* etapa 1 pentru 10 puncte: concizia și justețea sintezei care arată că punctul de vedere al autorului este înțeles;* etapa 2 pentru 10 puncte: pronunțarea, prozodia și fluiditatea lecturii;* etapa 3 pentru 20 de puncte: respectarea subiectului dat, structurarea expunerii, calitatea argumentării și bogăția aporturilor exterioare la text venind de la lectură, de la curs;* etapa 4 pentru 20 de puncte: viteza de reacție la întrebările juriului, pertinența răspunsurilor și capacitatea de a susține o opinie;– 30 de puncte pentru calitatea limbii, conform nivelului B2 din Cadrul european comun de referință al limbilor.(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.(3) Punctajul final al candidatului se obține ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.(4) Nota probei se obține prin împărțirea la 10 a punctajului final, calculată cu două zecimale, fără rotunjire. (la 16-05-2008, Alineatul (4) din Articolul 4, Punctul I.B a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.939 din 7 mai 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 16 mai 2008 ) (5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.I. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 5(1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare și desfășurare a probei orale de limbă franceză este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și control din învățământ implicat în desfăsurarea probei răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 6În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii și pentru asigurarea corectitudinii desfășurării probei, președinții comisiilor de examinare vor solicita declarații scrise de la fiecare membru al comisiei. În declarația-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidații care participă la această probă și își asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 7(1) Cadrele didactice care în perioada susținerii probei manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin sau săvârșesc orice alte fapte care împiedică desfășurarea în condiții normale a probei sunt sancționate disciplinar conform Statutului personalului didactic.(2) Sancțiunile aplicate în urma abaterilor săvârșite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.I. D. DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 8Nu se admit contestații la proba orală de limbă franceză.Proba orală de limba franceza - barem de evaluare* 10 puncte din oficiu* 60 de puncte pentru abilități în sfera disciplinei:Concizia și justețea sintezei care arată că punctul de vedere al autorului este înțeles
  0 10
      Pronunțarea, prozodia și fluiditatea lecturii
  0 10
  Respectarea subiectului dat, structurarea expunerii, calitatea argumentării și bogăția aporturilor exterioare la text venind de la lectură, de la curs
  0 10 20
  Viteza de reacție la întrebările juriului, pertinența răspunsurilor și capacitatea de a apăra o opinie
  0 10 20
  * 30 de puncte pentru calitatea limbiiPronunție, vocabular, morfosintaxă
  0 10 20 30
  II. A. DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE DE LIMBĂ FRANCEZĂ  +  Articolul 9Competențe generale de evaluat:1. Receptarea mesajelor transmise în scris în diferite situații de comunicare1.2. Extragerea esențialului/identificarea ideilor principale din texte referitoare la probleme de actualitate, din viața cotidiană și din domeniul de specializare1.6. Identificarea elementelor structurale ale textului literar (temă, subiect, mesaj, personaj, cadrul acțiunii)2. Producerea de mesaje scrise adecvate unor contexte variate de comunicare2.6. Expunerea unor idei, opinii și puncte de vedere proprii și susținerea lor cu argumente și exemple2.7. Elaborarea, prin sintetizarea de informații din diferite surse, a unui text (eseu/prezentare), argumentat logic și susținut de exemple pertinente din experiența personală sau din alte surse2.8. Argumentarea, orală și în scris (eseuri de opinie), într-o manieră eficientă, convingătoare2.9. Argumentarea unei interpretări personale a unui text literar3. Realizarea de interacțiuni în comunicarea scrisă3.1. Solicitarea ideilor, opiniilor, părerilor interlocutorului și răspunsuri/comentarii la acestea; exprimarea poziției (acord/dezacord) față de opiniile exprimate3.3. Avansarea unor ipoteze și formularea de răspunsuri relevante la ipotezele emise de ceilalți3.4. Formularea de idei/păreri/puncte de vedere pe teme de interes/pe teme culturale sau literare și susținerea acestora cu argumente relevante3.5. Producerea de mesaje/ texte scrise și orale/alte texte funcționale pe diferite teme către diverși destinatari, în diferite scopuri de comunicare (a obține ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza, a multumi, a cere scuze etc.), cu adecvarea formatului și a limbajului la subiect și la stilul formal/informal folosit de interlocutor4. Transferul și medierea mesajelor scrise în situații variate de comunicare4.1. Redarea cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane4.2. Rezumarea esențialului dintr-un text din mass-media/ literar într-un număr determinat de cuvinte; reducerea unui paragraf la o idee esențială4.3. Transferul informațiilor din texte referitoare la domeniul de specializare în diverse forme de prezentare4.4. Parafrazarea unui citat folosind exemple personale/prin raportare la experiența personală4.5. Raportarea mesajului literar la experiențe personale  +  Articolul 10Teme reținute și texte alese:Texte și teme pentru comunicarea scrisăTextele și temele vor fi alese luând în considerare caracteristici comune precum:a) sursa: pasaje din cărți, broșuri, pliante etc.; articole de presă (ziare, reviste, internet) în limba franceză;b) tipul de text : text autentic literar/neliterar.TexteTipuri de texte: informativ, narativ, incitativ, descriptiv, argumentativ (pliant turistic, ghid, expunere, eseu etc.)TemeTemele pentru expuneri/redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele școlare de limba franceză pentru ciclul liceal și sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă realitatea înconjurătoare, viața de fiecare zi, experiența personală și experiența umană în general.Domeniul personal* Universul adolescenței (viața cotidiană, școala, familia, raportul dintre generații, locuința, cumpărături, alimentație, sănătate; activități în timpul liber: hobby, sport, călătorii etc.; factori de risc/droguri/alcool/fumat/SIDA etc.)* Relații interpersonale, comportamentul în familie și în societate; munca în echipă, participarea la proiecte de cooperare educativă* Universul afectiv al tinerilor* Pregătirea tinerilor pentru viața activă (civism, proiecte de dezvoltare personală și de inserție socială)Domeniul public* Aspecte semnificative din viața contemporană (sociale, economice, tehnice, ecologice, culturale etc.)* Serviciile în societatea contemporană: servicii medicale, hoteliere, transporturi moderne, instituții de spectacole etc.; spații, locuri, instituții și servicii publice* Mijloace moderne de comunicare în masă; generația tânără și tehnologia informației* Mediu înconjurător (urban/rural)Domeniul educațional, cultură și civilizație* Date importante din viața contemporană a Franței; caracteristici generale (repere geografice/sociale/culturale)* Stiluri de viață în lumea francofonă din perspectivă sincronică și/sau diacronică* Conservarea patrimoniului cultural* Texte din literatura franceză și francofonă; literatură pentru tineret* Personalități din sfera literară; mari scriitori francezi din literatura modernă și contemporană* Repere de cultură și civilizație universale* Aspecte ale vieții sociale - dezbateri importante în Franța contemporană* Condiția și rolul femeii în societatea contemporană* Construcția europeană, aportul Franței la acest proces* Cooperare francofonă: programe/instituții/actori  +  Articolul 11Această probă este o probă suplimentară de 3 ore, specifică mențiunii "secție bilingvă francofonă"; ea vizează evaluarea competențelor de înțelegere a unui text scris și a celor de producere de texte scrise, a competenței de exprimare în scris, conformă nivelului B2 din Cadrul european comun de referință al limbilor.Candidatul alege între două subiecte; acestea se referă la tematici diferite. Cele două subiecte vor fi furnizate candidatului la începutul probei.Această probă conține două părți: o primă parte este compusă din întrebări de înțelegere și o a doua este consacrată elaborării unui eseu.1.1. Textele de sprijin:Lucrul candidatului se face pe texte contemporane (din 1850 până în zilele noastre). Aceste texte pot fi:– texte narative sau texte de idei;– articole de presă care se referă la probleme contemporane (și nu articole care se referă la actualitatea imediată, probabil puțin cunoscută de candidați).Este vorba despre texte de interes general care ridică probleme în legătură cu universul de referință al liceenilor și cu cultura franceză/francofonă/română/europeană. Tematicile posibile figurează în programa de bacalaureat.Textul comportă maximum 30 de rânduri dactilografiate cu caractere de tip 12.1.2. Întrebări de înțelegere:Această parte comportă 4 până la 6 întrebări, al căror obiectiv este să demonstreze că fiecare candidat a înțeles textul și să testeze în ce măsură stăpânește tehnica exprimării în scris.La toate întrebările trebuie să se dea răspunsuri redactate. Lângă fiecare întrebare figurează numărul de puncte care îi este atribuit.Întrebările puse pot lua următoarele forme:– să explice una sau mai multe expresii-cheie ale textului;– să reformuleze una sau mai multe idei ale textului;– să ilustreze una sau mai multe idei prin exemple;– să degajeze ideile principale dintr-un extras sau din ansamblul textului;– răspunsuri la întrebări de înțelegere literală pentru a degaja informații explicite din text;– răspunsuri la întrebări de înțelegere care necesită raționamente logice (a cauta o cauză, o consecință etc.);– răspunsuri la întrebări de înțelegere care necesită raționamente culturale relative la civilizația franceză, francofonă, română sau europeană în relație cu programul mențiunii bilingve francofone a bacalaureatului;– să interpreteze una sau mai multe idei ale textului.Nu se admit mai mult de două întrebări de același tip.Cuvintele sau expresiile de explicat sunt urmate de mențiunea rândului unde figurează.Întrebările urmează ordinea textului și ultimele sunt mai generale, mai sintetice.1.3. EseulAceastă lucrare trebuie să se sprijine în același timp pe text, pe experiența și pe cultura candidatului, în special pe cea dobândită la cursul de franceză în timpul studiului temelor din programă. Această lucrare vizează exprimarea unei opinii personale bine argumentate și ilustrate cu exemple.Eseul presupune producerea unui text structurat având în jur de 300 de cuvinte.Sunt evaluate:– respectarea subiectului;– structurarea cuvântului;– bogăția de idei;– calitatea argumentării.1.4. Calitatea limbiiCalitatea limbii ține cont de calitatea sintaxei, de ortografie, de precizia și de bogăția vocabularului, conform nivelului B2 din Cadrul european comun de referință al limbilor.II. B. EVALUAREA ȘI NOTAREA PROBEI SCRISE DE LIMBĂ FRANCEZĂ  +  Articolul 12(1) Pentru această probă se acordă maximum 100 de puncte, din care:– 10 puncte din oficiu;– 60 de puncte pentru disciplină (30 de puncte pentru întrebările de înțelegere, 30 de puncte pentru eseu);– 30 de puncte pentru calitatea limbii.(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.(3) Punctajul final al candidatului se obține ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.(4) Nota probei se obține prin împărțirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.II. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 13(1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare și desfășurare a probei scrise de limba franceză este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și control din învățământ implicat în desfășurarea probei răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 14În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii și pentru asigurarea corectitudinii desfășurării probei, președinții comisiilor de examinare vor solicita declarații scrise de la fiecare membru al comisiei. În declarația-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidații care participă la această probă și își asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 15(1) Cadrele didactice care, în perioada susținerii probei, manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin sau săvârșesc orice alte fapte care împiedică desfășurarea în condiții normale a probei sunt sancționate disciplinar conform Statutului personalului didactic.(2) Sancțiunile aplicate în urma abaterilor săvârșite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.II. D. DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 16Nu se admit contestații la proba scrisă de limbă franceză.Proba scrisă de limba franceză - barem de evaluare* 10 puncte din oficiu* 60 de puncte pentru abilități în sfera disciplinei:Întrebări de înțelegere
  0 10 20 30
  EseulRespectarea subiectuluiStructurarea cuvântuluiBogăția de idei
  0 10 20 30
  * 30 de puncte pentru calitatea limbiiPronunție, vocabular, morfosintaxă
  0 10 20 30
  III. A. DESFĂȘURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ - GEOGRAFIE  +  Articolul 17(1) În cadrul examenului de bacalaureat 2008, mențiunea bilingv-franceză, geografia (România - Europa - Uniunea Europeană. Probleme fundamentale) are un statut de disciplină opțională.(2) Examenul oral la geografie pentru examenul de bacalaureat 2008 se adresează următoarelor tipuri de clase din liceele care fac parte din lista prevăzută în Acordul asupra învățământului bilingv dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze, semnat la București la 28 septembrie 2006:a) clasă bilingvă filiera teoretică, profil umanist;b) clasă bilingvă filiera teoretică, profil real;c) clasă bilingvă, filiera tehnologică.  +  Articolul 18Competențe de evaluat:a) Competențe disciplinare generale:1. Utilizarea adecvată a termenilor și a limbajelor specifice, pentru explicarea elementelor și faptelor din mediul geografic2. Raportarea elementelor semnificative din societate, știință și tehnologie la mediul înconjurător ca întreg și explicarea relațiilor specifice dintre acestea3. Capacitatea de a identifica, pe reprezentări grafice, cartografice și imagistice, elemente și fenomene din natură și societate4. Capacitatea de a construi un plan demonstrativ în condițiile analizei termenilor/surselor de informare, pe fondul achizițiilor dobânditeb) Competențe lingvistice:1. Receptarea mesajelor transmise oral în diferite situații de comunicare:1.1. desprinderea sensului global al unui mesaj/text1.2. selectarea unor informații relevante din fragmente de texte, tabele, pentru a îndeplini o sarcină de lucru2. Producerea de mesaje orale adecvate unor contexte variate de comunicare:2.1. oferirea și solicitarea de informații și instrucțiuni pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru2.2. argumentarea într-o manieră eficientă, convingătoare.c) Competențe și conținuturi:  1. Europa și România - elemente geografice de bază───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────              Competențe specifice             │         Conținuturi───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────── 1.1 Prezentarea orală a aspectelor definitorii│a) Elemente de geografie umană ale spațiului european și național, utilizând │ale Europei și ale României: corect și coerent termenii specifici          │- harta politică a Europei; domeniului                                    │  România ca stat al Europei 1.3 Realizarea unor corelații între elemente, │- populația și caracteristicile date, fapte, procese, utilizând limbajul      │ei geodemografice specific domeniului                           │- sistemul de orașe al Europei, 1.4 Identificarea informațiilor specifice     │analiza geografică a unor orașe problematicii geografice a Europei și a       │(patru orașe europene, orașul României, valorificând adecvat semnificațiile │București și două orașe din termenilor-cheie de specialitate              │România) 2.1 Explicarea proceselor naturale din mediul │b) Mediul înconjurător și înconjurător (geografic) la nivelul           │peisajele: continentului, prin conexiuni sugerate de     │- caracteristici ale unor medii analiza modelelor grafice, cartografice și a  │și peisaje geografice din Europa imaginilor                                    │și din România 2.4. Explicarea relațiilor observabile dintre │- Carpații - studiu de caz al sistemele naturale și umane ale mediului      │unei regiuni geografice geografic european, utilizând date            │- țările vecine României statistice, modele grafice și cartografice    │(studiu de caz) adecvate                                      │ 3.1. Prezentarea unor date, fapte, procese,   │ prin interpretarea reprezentărilor grafice,   │ cartografice și imagistice.                   │───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────  2. România și Uniunea Europeană───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────              Competențe specifice             │         Conținuturi───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────── 1.1 Prezentarea orală a aspectelor definitorii│● Statele Uniunii Europene referitoare la elemente geografice ale        │c) Studiu de caz: Franța Franței, utilizând corect și coerent termenii │d) Organizarea și amenajarea specifici domeniului                          │spațiului geografic în Uniunea 1.4 Identificarea informațiilor specifice     │Europeană și în România problematicii geografice a Franței și a       │(organizarea teritoriului, României, valorificând adecvat semnificațiile │migrația populației și a forței termenilor-cheie de specialitate              │de muncă, disparițiile regionale 2.4 Explicarea relațiilor observabile dintre  │evoluția agriculturii) sistemele naturale și umane ale mediului      │ geografic al Franței, utilizând date          │ statistice, modele grafice și reprezentări    │ cartografice adecvate                         │ 3.1 Transferul informației statistice, grafice│ sau cartografice în alte forme de prezentare: │ texte, plan demonstrativ, probleme, situații  │ problemă                                      │───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────  3. Europa și Uniunea Europeană în lumea contemporană───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────              Competențe specifice             │         Conținuturi───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────── 1.1 Prezentarea orală a aspectelor definitorii│e) Rolul Europei în construirea referitoare la rolul Europei în sistemul      │  lumii contemporane. economic și geopolitic mondial, utilizând     │ corect și coerent terminologia specifică      │ domeniului                                    │ 2.4 Explicarea relațiilor observabile dintre  │ sistemele lumii contemporane și Europa        │ 3.4 Interpretarea datelor statistice și a     │ modelelor grafice referitoare la Europa,      │ Uniunea Europeană, România și lumea           │ contemporană                                  │───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────  +  Articolul 19(1) Structura examenului:a) Proba orală va consta în rezolvarea unui subiect, formulat sub formă de întrebare, parțial problematizată.b) Subiectul va fi însoțit de documente geografice specifice, în număr de maximum 3: hărți tematice, scurte texte geografice, imagini, date statistice, grafice etc., a căror rezolvare permite evaluarea atât a competențelor de specialitate (construirea unui plan demonstrativ, asocierea analizei documentare cu propriile cunoștințe dobândite etc.), cât și a celor lingvistice.c) Ansamblul documentar este urmat de:– 3 întrebări puse candidatului în scopul structurării planului său demonstrativ, expunerii;– 2-3 alte întrebări care pot fi puse de examinatori în timpul celor 10 minute de evaluare prin dialog.(2) Subiectul va fi ales de candidat prin tragere la sorți din întregul număr de variante înscrise în programa disciplinei alese.(3) Desfășurarea probei: timpul de pregătire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute și discuția de 10 minute.III. B. EVALUAREA ȘI NOTAREA PROBEI ORALE DE GEOGRAFIE  +  Articolul 20(1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze și 60 de puncte pentru cunoștintele în sfera disciplinei (30 de puncte pentru expunerea unui punct de vedere argumentat, 30 de puncte pentru chestionarea prin dialog, interacțiune cu juriul).(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.(3) Punctajul final al candidatului se obține ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.(4) Nota probei se obține prin împărțirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.III. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 21(1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare și desfășurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și control din învățământ implicat în desfășurarea probei răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 22În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii și pentru asigurarea corectitudinii desfășurării probei, președinții comisiilor de examinare vor solicita declarații scrise de la fiecare membru al comisiei. În declarația-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidații care participă la această probă și își asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 23(1) Cadrele didactice care, în perioada susținerii probei, manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin sau săvârșesc orice alte fapte care împiedică desfășurarea în condiții normale a probei anticipate sunt sancționate disciplinar conform Statutului personalului didactic.(2) Sancțiunile aplicate în urma abaterilor săvârșite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.III. D. DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 24Nu se admit contestații la proba orală de disciplină nonlingvistică - geografie.IV. A. DESFĂȘURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ - MATEMATICĂ  +  Articolul 25Examenul oral la matematică pentru bacalaureatul 2008 se adresează următoarelor tipuri de clase, care fac parte din proiectul bilingv-pilot "De la învățământul bilingv către filierele francofone":a) clasă bilingvă filiera teoretică, profil umanist;b) clasă bilingvă filiera teoretică, profil real;c) clasă bilingvă filiera tehnologică.  +  Articolul 26Competențe de evaluat:1. Utilizarea corectă a terminologiei specifice matematicii în diferite contexte de aplicare2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, structural, contextual cuprinse în enunțuri matematice3. Utilizarea corectă a algoritmilor matematici și a raționamentelor în rezolvarea de probleme de diferite grade de dificultate4. Exprimarea și redactarea corectă și într-o manieră coerentă, în limbaj formal sau în limbaj cotidian, a rezolvării sau a strategiilor de rezolvare a unei probleme5. Analiza de situații-problemă și determinarea ipotezelor necesare pentru a obține o concluzie6. Generalizarea unor proprietăți prin modificarea contextului inițial de definire a problemei sau prin generalizarea algoritmilorÎn plus, vor fi urmărite competențe specifice ale programei școlare.  +  Articolul 27Teme reținute:Funcții:– generalități (clasa a IX-a, a X-a);– funcții particulare (funcția de gradul 1, funcția de gradul 2, funcția radical, funcția exponențială, funcția logaritm);– aplicații ale derivatelor (secția științifică);– calcul integral (secția științifică).Combinatorică:– permutări, aranjamente, combinări;– binomul lui Newton.Geometrie analitică în plan:– reper cartezian, dreapta;– distanța de la un punct la o dreaptă (secția științifică);– cercul (secția științifică).Numere complexe:– forma algebrică - interpretare geometrică;– forma trigonometrică;– operații - adunare, scădere, înmulțire, împărțire, putere, rădăcină de ordinul n;– ecuații binome.Șiruri:– definiție, șir crescător/descrescător, șiruri limitate;– șiruri particulare (șiruri aritmetice, șiruri geometrice;– limita unui șir, șiruri convergente (secția științifică).NOTĂ:Nu va fi necesar ca totalitatea temelor să fie predate în limba franceză, dar se va veghea ca elevii să dispună de un lexic suficient pentru rezolvarea exercițiilor.  +  Articolul 28Structura examenului: pe fiecare bilet vor fi câte două exerciții, unul provenit din temele: combinatorică, geometrie analitică sau numere complexe, și celălalt din temele șiruri sau funcții.  +  Articolul 29Metodologia de desfășurare a probei: timpul de pregătire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute și discuția de 10 minute.IV. B. EVALUAREA ȘI NOTAREA PROBEI ORALE DE MATEMATICĂ  +  Articolul 30(1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze și 60 de puncte pentru cunoștințele în sfera disciplinei.(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.(3) Punctajul final al candidatului se obține ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.(4) Nota probei se obține prin împărțirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.IV. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 31(1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare și desfășurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și control din învățământ implicat în desfășurarea probei răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 32În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii și pentru asigurarea corectitudinii desfășurării probei, președinții comisiilor de examinare vor solicita declarații scrise de la fiecare membru al comisiei. În declarația-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu candidații care participă la această probă și își asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 33(1) Cadrele didactice care, în perioada susținerii probei, manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin sau săvârșesc orice alte fapte care împiedică desfășurarea în condiții normale a probei anticipate sunt sancționate disciplinar conform Statutului personalului didactic.(2) Sancțiunile aplicate în urma abaterilor săvârșite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.IV. D. DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 34Nu se admit contestații la proba orală de disciplină nonlingvistică - matematică.V. A. DESFĂȘURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ ISTORIE  +  Articolul 35Examenul oral la istorie pentru bacalaureatul 2008 îi privește în special pe elevii din clasa a XII-a profil literar (două ore/săptămână); pentru elevii din secția științifică care vor alege istoria ca probă de bacalaureat, structura subiectului va fi păstrată și competențele evaluate adaptate la programa lor (o oră/săptămână).  +  Articolul 36Competențe de evaluat:───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────              Competențe specifice             │Domenii de conținut/Conținuturi───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────── 1.1. Construirea unor explicații și argumente │Oamenii, societatea și lumea intra- și mulți- disciplinare cu privire la   │ideilor evenimente și procese istorice                │Viziuni asupra modernizării în 1.2. Utilizarea termenilor/conceptelor        │Europa secolelor XIX și XX; specifice istoriei în contexte care implică   │curente și politici culturale; interpretări și explicații interdisciplinare  │identități naționale și 2.3. Descoperirea constantelor în desfășurarea│identitate europeană fenomenelor istorice studiate                 │Secolul XX între democrație și 3.2. Analizarea mesajelor transmise de surse  │totalitarism. Ideologii și istorice variate prin compararea terminologiei│practici politice în România folosite                                      │și în Europa 4.2. Integrarea cunoștințelor obținute în     │Constituțiile din România medii nonformale de învățare în analiza       │ fenomenelor istorice studiate                 │ 4.3. Analiza punctelor de vedere similare,    │ opuse și complementare în legătură cu         │ fenomenele istorice                           │───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────── 1.3. Utilizarea termenilor/conceptelor        │Statul și politica specifice istoriei în contexte care implică   │România postbelică. Stalinism, interpretări și explicații interdisciplinare  │național-comunism și disidența 2.1. Construirea unor demersuri de tip        │anticomunistă analitic cu privire la situații și contexte   │ economice, sociale, politice, culturale       │ 2.2. Proiectarea unui demers de cooperare     │ pentru identificarea și realizarea de scopuri │ comune                                        │ 2.4. Descoperirea constantelor în desfășurarea│ fenomenelor istorice studiate                 │ 3.2. Analizarea mesajelor transmise de surse  │ istorice variate prin compararea terminologiei│ folosite                                      │───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────── 2.1. Construirea unor demersuri de tip        │Relațiile internaționale analitic cu privire la situații și contexte   │România și concertul european: economice, sociale, politice, culturale       │de la criza orientală la marile 2.3. Descoperirea constantelor în desfășurarea│alianțe ale secolului XX. fenomenelor istorice studiate                 │România în perioada Războiului                                               │Rece───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────── 4.3. Analiza punctelor de vedere similare,    │ opuse și complementare în legătură cu         │ fenomenele istorice                           │───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────  +  Articolul 37Teme reținute:Tema: B. Oamenii, societatea și lumea ideilor2. Viziuni asupra modernizării în Europa secolelor XIX și XX; curente și politici culturale; identități naționale și identitate europeană3. Secolul XX între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și în Europa4. Constituțiile din RomâniaTema: C. Statul și politica4. România postbelică. Stalinism, național-comunism și disidența anticomunistăTema: D. Relațiile internaționale2. România și concertul european: de la criza orientală la marile alianțe ale secolului XX3. România în perioada Războiului Rece  +  Articolul 38(1) Structura examenului: pe fiecare bilet va fi un singur subiect compus fie din două texte, fie dintr-un text și o hartă foarte clară, sau un text și o caricatură (sau altă imagine în alb-negru ușor de fotocopiat și lizibilă).(2) Consemnele formulate în patru sau cinci itemi pun în valoare capacitatea candidatului de a degaja o problematică, de a înțelege și de a explica fenomenele și procesele istorice, de a înfățișa cunoștințele și de a le exprima în limba franceză.(3) Subiectele precizează profilul clasei, tema, compețentele înscrise în programa românească și consemnele de lucru pentru candidat.  +  Articolul 39Metodologia de desfășurare a probei: timpul de pregătire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute și discuția de 10 minute.V. B. EVALUAREA ȘI NOTAREA PROBEI ORALE DE ISTORIE  +  Articolul 40(1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze și 60 de puncte pentru cunoștințele disciplinare.(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.(3) Punctajul final al candidatului se obține ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.(4) Nota probei se obține prin împărțirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.V. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 41(1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare și desfășurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și control din învățământ implicat în desfășurarea probei răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 42În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii și pentru asigurarea corectitudinii desfășurării probei, președinții comisiilor de examinare vor solicita declarații scrise de la fiecare membru al comisiei. În declarația-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidații care participă la această probă și își asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 43(1) Cadrele didactice care, în perioada susținerii probei, manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin sau săvârșesc orice alte fapte care împiedică desfășurarea în condiții normale a probei anticipate sunt sancționate disciplinar conform Statutului personalului didactic.(2) Sancțiunile aplicate în urma abaterilor săvârșite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.V. D. DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 44Nu se admit contestații la proba orală de disciplină nonlingvistică istorie.VI. A. DESFĂȘURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ: CHIMIE  +  Articolul 45Examenul oral la chimie pentru bacalaureatul 2008 se adresează următoarelor tipuri de clase, care fac parte din proiectul bilingv pilot "De la învățământul bilingv către filierele francofone":– clasă bilingvă filiera teoretică, profil real;– clasă bilingvă filiera tehnologică;– clasă bilingvă filiera teoretică, profil umanist (pentru acest profil, un asterisc va preceda părțile din programă care îi sunt destinate).  +  Articolul 46  Competențe de evaluat și conținuturi:───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────              Conținuturi                      │    Competențe de evaluat───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────A. Clasificarea reacțiilor chimice:            │- *Scrierea ecuației reacției● Transformări lente și rapide                 │ asociate unei transformări de                                               │ oxido-reducere și identificarea                                               │ în această ecuație a celor                                               │ două cupluri oxidant/reductor● *Cupluri oxidant/reductor și scrierea        │● *Definirea și identificareaecuațiilor acestor reacții                     │unui oxidant și a unui reductor● *Reacții reversibile și ireversibile; exemple│Introducerea noțiunii de pH și a măsurării     │● *Definirea și identificareasale                                           │unui acid sau a unei baze după                                               │Bronsted                                               │● *Scrierea și calcularea                                               │ecuației reacției asociate unei                                               │transformări acido-bazice;                                               │identificarea în această ecuație                                               │a celor două cupluri acid-bază                                               │conjugate                                               │Cunoașterea definiției pH-ului                                               │pentru soluțiile apoase diluate───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────B. Starea de echilibru a unui sistem chimic    │● De știut că atunci când starea● Constanta de echilibru K asociată ecuației   │  de echilibru a sistemului este unei reacții la o temperatură dată            │ atinsă, cantitățile de materie● Autoprotoliza apei;                          │ nu mai evoluează și că aceastăConstanta de echilibru numită produs ionic     │stare de echilibru este dinamicăal apei și notat K(e) și pK(e)                 │● De știut că Kw este constantaScala de pH: soluție acidă, bazică și neutră   │  de echilibru asociată auto-                                               │ protolizei apei                                               │                                               │● Cunoscând valoarea pH-ului                                               │ unei soluții apoase, de                                               │precizat dacă este acidă, bazică                                               │ sau neutră                                               │● Plecând de la concentrația                                               │molară a ionilor [H(3)O]^+ sau                                               │(OH)^-, să se deducă valoarea                                               │pH-ului soluției───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────   - Baterii electrice:                        │● Transferuri spontane de electroni între      │specii chimice (amestecate sau separate) de    │două cupluri oxidant/reductor de tipul ion     │metalic/metal, M^n+ / M(s)                     │● Constituirea și funcționarea unei baterii:   │● Schematizarea unei bateriiobservarea sensului de circulație a curentului │● Utilizarea criteriului deelectric, mișcarea purtătorilor de sarcini,    │evoluție spontană pentru arolul punții de sare, reacțiile la electrozi   │determina sensul de deplasare a● Exemple de baterii uzuale                    │ purtătorilor de sarcină într-o                                               │ baterie                                               │Interpretarea funcționării unei                                               │baterii dispunând de o                                               │informație: sensul de circulație                                               │al curentului electric                                               │● Scrierea ecuațiilor reacțiilor                                               │ la electrozi; relațiile dintre                                               │ cantitățile de materie ale                                               │ categoriilor formate sau consu-                                               │ mate de intensitatea curentului                                               │ și de durata transformării                                               │ într-o baterie sau în timpul                                               │ unei electrolize───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────C. Clasificarea compușilor organici:           │● *Clasificarea compușilor      ● *Alcooli                               │organici după diferite criterii      ● Esteri:                                │● *Utilizarea corectă a nomen-      ● Hidroliza unui ester cantitative       │claturii compușilor organici      ● Definiția randamentului unei           │● *Aplicarea de algoritmi        transformări                           │specifici pentru a rezolva      ● *Grăsimile lor fiziologic              │ probleme      ● *Săpunuri și detergenți: utilizări     │● *Corelarea proprietăților                                               │ compușilor organici studiați                                               │ cu rolul───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────  +  Articolul 47(1) Structura examenului: un bilet este tras la sorți de către candidat. Subiectul abordează o temă din viața cotidiană sau tratează probleme actuale (aspecte transdisciplinare).(2) Se pleacă de la un text de 10 rânduri la o pagină cu ilustrații, extrase din reviste de popularizare științifică (Science et Vie, La Recherche, Sciences et avenir, Pour la Science etc.), de pe internet. Aceste texte sunt în acord cu temele alese și cu noțiunile abordate în programa bacalaureatului român.(3) Biletul are trei părți:Partea 1: I se cere candidatului să stabilească problematica abordată în text și să o prezinte oral juriului.Partea 2: Un ansamblu de întrebări scurte, referitoare la fenomene prezentate în text, care solicită descrierea unor aspecte calitative și scrierea reacțiilor chimice, urmate de un calcul simplu; întrebările sunt legate de aspecte din viața cotidiană și de evoluția ideilor științifice. Scopul este de a-i face pe elevi să vorbească despre problematica abordată în text, prin răspunsurile prezentate la diferite întrebări.Partea 3: O problemă clasică de chimie, apropiată de exercițiile tratate în manuale, asemănătoare cu cele existente în probele scrise ale bacalaureatului românesc. Ea poate lipsi dacă subiectul nu se pretează la așa ceva.  +  Articolul 48Metodologia de desfășurare a probei: timpul de pregătire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute și discuția de 10 minute.VI. B. EVALUAREA ȘI NOTAREA PROBEI ORALE DE CHIMIE  +  Articolul 49(1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze și 60 de puncte pentru cunoștintele în sfera disciplinei chimie.(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.(3) Punctajul final al candidatului se obține ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.(4) Nota probei se obține prin împărțirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.VI. C. - RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 50(1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare și desfășurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și control din învățământ implicat în desfășurarea probei răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 51În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii și pentru asigurarea corectitudinii desfășurării probei, președinții comisiilor de examinare vor solicita declarații scrise de la fiecare membru al comisiei. În declarația-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidații care participă la această probă și își asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 52(1) Cadrele didactice care, în perioada susținerii probei, manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin sau săvârșesc orice alte fapte care împiedică desfășurarea în condiții normale a probei anticipate sunt sancționate disciplinar conform Statutului personalului didactic.(2) Sancțiunile aplicate în urma abaterilor săvârșite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.VI. D. DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 53Nu se admit contestații la proba orală de disciplină nonlingvistică chimie.VII. A. DESFĂȘURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ: ECONOMIE  +  Articolul 54Examenul oral la economie pentru bacalaureatul 2008 se adresează urmatoarelor tipuri de clase, care fac parte din proiectul bilingv pilot "De la învățământul bilingv către filierele francofone":– clasă bilingvă filiera teoretică, profil real;– clasă bilingvă filiera tehnologică;– clasă bilingvă filiera teoretică, profil umanist.  +  Articolul 55Competențe de evaluat:1. Utilizarea conceptelor specifice științelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaștere și explicare a unor fapte, evenimente, procese din viața reală1.1. Identificarea și caracterizarea rolului de consumator pe care îl îndeplinește orice persoană1.2. Recunoașterea caracteristicilor generale ale pieței în diferite forme concrete de manifestare a acesteia2. Aplicarea cunoștințelor specifice științelor sociale în rezolvarea unor situații-problemă, precum și în analiza posibilităților personale de dezvoltare2.1. Analiza eficienței utilizării factorilor de producție2.2. Compararea unor fenomene și procese specifice dinamicii economice3. Manifestarea unui comportament social activ și responsabil, adecvat unei lumi în schimbare3.1. Identificarea tendințelor de integrare și globalizare, specifice dinamicii economice actuale4. Participarea la luarea deciziilor și la rezolvarea problemelor comunității4.1. Interpretarea rezultatelor evaluării unor fenomene economice din perspectivă micro- și macroeconomică sau individuală și socială  +  Articolul 56Teme reținute (conform Programei analitice de economie în vigoare):– Consumatorul– Nevoi și resurse– Consumatorul; costul de oportunitate; utilitatea economică– Producătorul/întreprinzătorul– Factorii de producție și combinarea acestora– Costurile– Productivitatea– Profitul– Piața - întâlnire a agenților economici– Relația cerere-ofertă-preț în economia de piață– Economia deschisă– Uniunea Europeană - mecanisme de integrare economică.  +  Articolul 57Structura examenuluiProba orală va consta în 2 itemi a căror rezolvare permite evaluarea atât a competențelor de specialitate, cât și a celor lingvistice.Varianta 1Item 1. Analiza unui text de aproximativ 10 rânduri pe baza a 3 întrebări:● Întrebarea 1: Identificarea în text a două concepte economice● Întrebarea 2: Explicitarea conceptelor economice identificate la intrebarea 1● Întrebarea 3: Corelarea celor două concepte cu un al treilea concept și justificarea alegerii făcute, explicând relația dintre eleCompetențe (în conformitate cu Programa de bacalaureat 2007):– Caracterizarea comportamentelor, a fenomenelor și a proceselor economice.– Analiza legăturilor dintre comportamente, fenomene și diferitele procese economiceItem 2. Rezolvarea unei probleme pornind de la 3 întrebari:– Întrebarea 1: Un calcul simplu– Întrebarea 2: Un calcul complementar sau realizarea unui grafic ca bază pentru o scurtă analiză– Întrebarea 3: Compararea rezultatelor care să permită interpretarea unui comportamentCompetențe (în conformitate cu Programa de bacalaureat 2007):– Analiza comportamentului economic al consumatorului sau al producătorului în perspectiva raportului eforturi-efecte (cheltuieli-rezultate)– Analiza situațiilor și a problemelor economice formulate într-un limbaj natural, numeric sau grafic– Rezolvarea unei probleme cu conținut economic– Evaluarea în termeni cantitativi și calitativi a unei decizii economiceVarianta 2Item 1. Realizarea unei analize simple:● Întrebarea 1: Corelarea a două concepte economice date● Întrebarea 2: Explicarea modului în care ele se influențează reciproc● Întrebarea 3: Construirea unui exemplu, în cifre sau nu, care să ilustreze influența unui concept asupra celuilaltCompetențe utilizate (în conformitate cu Programa de bacalaureat 2007):– Analiza situațiilor și a problemelor economice formulate într-un limbaj natural, numeric sau grafic– Analizarea legăturilor dintre comportamente, fenomene și diferitele procese economiceItem 2. Rezolvarea unei probleme cu 3 cerințe:● Întrebarea 1: Un calcul simplu● Întrebarea 2: Un calcul complementar sau realizarea unui grafic ca bază pentru o analiză● Întrebarea 3: O comparație a rezultatelor care să permită interpretarea unui comportamentCompetențe utilizate (în conformitate cu Programa de bacalaureat 2007):– Analiza comportamentului economic al consumatorului sau al producătorului în perspectiva raportului eforturi-efecte (cheltuieli-rezultate)– Analiza situațiilor și a problemelor economice formulate într-un limbaj natural, numeric sau grafic– Rezolvarea unei probleme cu conținut economic– Analiza legăturilor dintre comportamente, fenomene și diferite procese economice  +  Articolul 58Metodologia de desfășurare a probei: timpul de pregatire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute și discuția de 10 minute.VII. B. EVALUAREA ȘI NOTAREA PROBEI ORALE DE ECONOMIE  +  Articolul 59(1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze și 60 de puncte pentru cunoștințele în sfera disciplinei.(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.(3) Punctajul final al candidatului se obține ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.(4) Nota probei se obține prin împărțirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.VII. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 60(1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare și desfășurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și control din învățământ implicat în desfăsurarea probei răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 61În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii și pentru asigurarea corectitudinii desfășurării probei, președinții comisiilor de examinare vor solicita declarații scrise de la fiecare membru al comisiei. În declarația-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidații care participă la această probă și își asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 62(1) Cadrele didactice care, în perioada susținerii probei, manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin sau săvârșesc orice alte fapte care împiedică desfășurarea în condiții normale a probei anticipate sunt sancționate disciplinar conform Statutului personalului didactic.(2) Sancțiunile aplicate în urma abaterilor săvârșite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.VII. D. DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 63Nu se admit contestații la proba orală de disciplină nonlingvistică - economie.VIII. A. DESFĂȘURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ-BIOLOGIE  +  Articolul 64Examenul oral la biologie pentru bacalaureatul 2008 se adresează următoarelor tipuri de clase, care fac parte din proiectul bilingv pilot "De la învățământul bilingv către filierele francofone":– clasă bilingvă filiera teoretică, profil real (specialitate matematică-informatică, științele naturii).  +  Articolul 65Teme reținuteAu fost reținute 8 teme din programele de clasele a XI-a și a XII-a.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Teme reținute pentru clasa a XI-a───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────Partea din programa românească         │Tema de abordat în limba franceză───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────II. Funcțiile fundamentale ale         │Sistemul nervos somatic: actul reflex;organismului uman                      │reflexe somatice1. Funcțiile de relație:               │a) Sistemul nervos                     │───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────II. Funcțiile fundamentale ale         │Fiziologia vederii: vederea șiorganismului uman                      │defectele de vedere1. Funcțiile de relație:               │b) Analizatorii                        │───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────II. Funcțiile fundamentale ale         │Printre diferitele glande se vor reține:organismului uman                      │1. Funcțiile de relație:               │- fiziologia glandei tiroide șic) Glandele endocrine                  │ disfuncții ale acesteia                                       │- fiziologia pancreasului și disfuncții                                       │ ale acestuia───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────II. Funcțiile fundamentale ale         │Transformări fizico-chimice ale organismului uman                     │alimentelor2. Funcțiile de nutriție:              │Absorbția intestinalăa) Digestia și absorbția               │Noțiuni elementare de igienă, patologie───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────II. Funcțiile fundamentale ale         │Sisteme reproducătoare: componente, organismului uman                     │fiziologie3. Funcția de reproducere              │───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Teme reținute pentru clasa a XII-a───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────Partea din programa românească         │Tema de abordat în limba franceză───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────I. Genetica                            │Structura și funcția acizilor nucleici      ● Genetica moleculară            │───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────I. Genetica                            │Determinismul genetic al principalelor      ● Genetica umană umane           │ caractere fenotipice───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────II. Ecologie umană                     │Impactul antropic asupra ecosistemelor                                       │naturale───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────    Au fost reținute 9 teme din programele de clasele a IX-a și a X-a.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Teme reținute pentru clasa a IX-a───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────Partea din programa românească         │Tema de abordat în limba franceză───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────II. Celula - unitatea structurală      │Organite celulare și funcțională a lumii vii            │ ● Eucariot                            │ b) Citoplasma                         │ - Organite celulare                   │───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────II. Celula - unitatea structurală și   │Nucleul - structură, ultrastructură  funcțională a lumii vii              │și rol ● Eucariot                            │ c) Nucleu                             │───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────II. Celula - unitatea structurală și   │Mitoza: faze și importanță funcțională a lumii vii               │ ● Diviziunea celulară                 │───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────III. Ereditatea și variabilitatea      │Legea purității gameților  organismelor vii                     │● Mecanismele de transmitere a         │Legea segregării independente a  caracterelor ereditare               │perechilor de caractere - Legile mendeliene ale eredității    │Abateri de la separarea mendeliană───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────Teme reținute pentru clasa a X-a───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────Partea din programa românească         │Tema de abordat în limba franceză───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────II. Structura și funcțiile fundamentale│Fotosinteza  ale organismelor vii                 │ ● Funcțiile de nutriție               │ - Nutriția autotrofă                  │───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────II. Structura și funcțiile fundamentale│Respirația la mamifere   ale organismelor vii                │ ● Funcțiile de nutriție               │ - Respirația                          │ - Respirația la animale               │───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────II. Structura și funcțiile fundamentale│Mediul intern la mamifere   ale organismelor vii                │ ● Funcțiile de nutriție               │ - Circulația                          │ - Circulația la animale               │───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────II. Structura și funcțiile fundamentale│Transpirația și influența factorilor   ale organismelor vii                │de mediu asupra transpirației ● Funcțiile de nutriție               │ - Excreția                            │ - Excreția la plante                  │───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────II. Structura și funcțiile fundamentale│Tropisme, nastii, tactisme la plante   ale organismelor vii                │ ● Funcțiile de relație                │ - Sensibilitatea la plante            │───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────  +  Articolul 66Structura examenului: fiecare subiect va îndeplini următoarele criterii:● unul până la trei documente (fotografii, scheme, grafice simple, texte științifice simple);● două sau trei întrebări:– O întrebare va solicita competențele de redare organizată a cunoștințelor. Această întrebare va pune în valoare competențele generale 1 și 2 ale programelor, adică "a se informa asupra lumii vii", "explorarea sistemelor biologice".– Una sau două întrebări vor solicita competențe legate de elemente ale unui demers științific (a adopta un demers explicativ prin referire la cunoștințe, integrând date noi). Această întrebare va permite punerea în valoare a competențelor generale 3 și 4 ale programelor, adică "a utiliza și a construi modele analogice pentru a demonstra principii", "a transfera și a integra cunoștințe și metode în contexte noi".  +  Articolul 67Metodologia de desfășurare a probei: timpul de pregătire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute și discuția de 10 minute.VIII. B. EVALUAREA ȘI NOTAREA PROBEI ORALE DE BIOLOGIE  +  Articolul 68(1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze și 60 de puncte pentru cunoștințele în sfera disciplinei.(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.(3) Punctajul final al candidatului se obține ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.(4) Nota probei se obține prin împărțirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.VIII. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 69(1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare și desfășurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și control din învățământ implicat în desfășurarea probei răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 70În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii și pentru asigurarea corectitudinii desfășurării probei, președinții comisiilor de examinare vor solicita declarații scrise de la fiecare membru al comisiei. În declarația-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidații care participă la această probă și își asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 71(1) Cadrele didactice care, în perioada susținerii probei, manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin sau săvârșesc orice alte fapte care împiedică desfășurarea în condiții normale a probei anticipate sunt sancționate disciplinar conform Statutului personalului didactic.(2) Sancțiunile aplicate în urma abaterilor săvârșite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.VIII. D. DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 72Nu se admit contestații la proba orală de disciplină nonlingvistică biologie.IX. A. DESFĂȘURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ-DISCIPLINA FIZICĂ  +  Articolul 73Examenul oral la fizică pentru bacalaureatul 2008 se adresează următoarelor tipuri de clase din liceele care fac parte din lista prevăzută în Acordul asupra învățământului bilingv dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze, semnat la București la 28 septembrie 2006:a) clasă bilingvă filiera teoretică, profil umanist;b) clasă bilingvă filiera teoretică, profil real;c) clasă bilingvă filiera tehnologică.  +  Articolul 74  Competențe de evaluat și teme reținute:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Teme propuse pentru clasa a IX-a───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────         Conținuturi                   │       Competențe de evaluat───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────I. Energia mecanică a unui sistem      │● Aplicarea legii conservării energiei                                       │în cazul sistemelor mecanice studiate                                       │● Aplicarea teoremei variației energiei                                       │cinetice a punctului material în cazul                                       │sistemelor mecanice studiate                                       │● Abordarea din perspectivă istorică și                                       │interdisciplinară a conceptului de                                       │energie și a legilor de conservare a                                       │acesteia───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────Teme propuse pentru clasa a XII-a───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────         Conținuturi                   │       Competențe de evaluat───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────I. Efectul fotoelectric                │● Argumentarea calitativă, din                                       │ perspectivă istorică, a ipotezei                                       │ naturii duale a luminii: ondulatorie                                       │ și corpusculară                                       │● Descrierea fotonului prin proprie-                                       │tățile specifice particulei (energie,                                       │impuls etc.)                                       │● Folosirea ipotezei corpusculare a                                       │naturii luminii pentru explicarea                                       │efectului fotoelectric extern                                       │● Enunțarea și scrierea legilor                                       │efectului fotoelectric, folosind                                       │ecuația lui Einstein pentru efectul                                       │fotoelectric extern                                       │● Utilizarea corectă și adecvată a                                       │conceptelor, a termenilor științifici                                       │și a mărimilor fizice cu unitățile                                       │lor de măsură                                       │● Identificarea erorilor logice în                                       │afirmații                                       │● Identificarea valorii logice de                                       │adevărat/fals dintr-o suită de                                       │afirmații referitoare la o situație                                       │dată                                       │● Argumentarea fizică/științifică a                                       │formei matematice a unei legi fizice                                       │● Descrierea etapelor unui calcul───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────Fiecare dintre temele studiate va putea fi abordată din mai multe perspective - experimental, istoric etc.Cunoștințele cerute pe planul disciplinar pentru lucrarea orală nu sunt diferite de cele cerute pentru lucrarea scrisă.  +  Articolul 75Structura examenului: un bilet conținând 3 întrebări este tras la sorți de către candidat. O întrebare este de ordin teoretic, celelalte două sunt de ordin practic.  +  Articolul 76Metodologia de desfășurare a probei: timpul de pregătire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute și discuția de 10 minute.IX. B. EVALUAREA ȘI NOTAREA PROBEI ORALE DE FIZICĂ  +  Articolul 77(1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze și 60 de puncte pentru cunoștințele disciplinare.(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.(3) Punctajul final al candidatului se obține ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.(4) Nota probei se obține prin împărțirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.IX. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 78(1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare și desfășurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și control din învățământ implicat în desfășurarea probei răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 79În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii și pentru asigurarea corectitudinii desfășurării probei, președinții comisiilor de examinare vor solicita declarații scrise de la fiecare membru al comisiei. În declarația-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidații care participă la această probă și își asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 80(1) Cadrele didactice care, în perioada susținerii probei, manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin sau săvârșesc orice alte fapte care împiedică desfășurarea în condiții normale a probei anticipate sunt sancționate disciplinar conform Statutului personalului didactic.(2) Sancțiunile aplicate în urma abaterilor săvârșite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.IX. D. DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 81Nu se admit contestații la proba orală de disciplină nonlingvistică - fizică.Proba orală de disciplină nonlingvistică - barem de evaluare* 10 puncte din oficiu* 60 de puncte pentru abilități în sfera disciplinei:
  0 10 20 30 40 50 60
  * 30 de puncte pentru calitatea limbiiPronunție, vocabular, morfosintaxă
  0 10 20 30