METODOLOGIE din 31 august 2007de organizare și desfășurare a probei anticipate susținute de elevii claselor a XI-a și a probelor susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile bilingve francofone pentru obținerea mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" la bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 1.871 din 31 august 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 703 din 18 octombrie 2007.
  I. DISPOZIȚII GENERALE  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie reglementează organizarea și desfășurarea probei anticipate susținute de elevii claselor a XI-a și a probelor susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile bilingve francofone pentru obținerea mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" la bacalaureat.(2) Diploma de bacalaureat cu mențiunea specială "secție bilingvă francofonă" este recunoscută pentru înscrierea la universitățile franceze și la universitățile românești.  +  Articolul 2(1) Acordul asupra învățământului bilingv dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze, semnat la București la 28 septembrie 2006, pune bazele obținerii diplomei de bacalaureat cu mențiunea specială "secție bilingvă francofonă".(2) Secțiile bilingve francofone menționate la art. 1 au, pe parcursul celor 4 ani de liceu, un orar specific de cursuri de limba franceză și de discipline nonlingvistice (DNL) predate în limba franceză: matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, economie.(3) Probele specifice examenului de bacalaureat pentru secțiile bilingve francofone sunt:(i) proba anticipată centrată pe modulul de învățământ pluridisciplinar bilingv (MIP), susținută în clasa a XI-a;(ii) proba orală de limba franceză, care va fi susținută în clasa a XII-a și va avea loc în perioada prevăzută pentru proba orală de limbă străină "b";(iii) proba scrisă de limba franceză, care va fi susținută în clasa a XII-a și va avea loc în perioada prevăzută pentru proba scrisă "c";(iv) o probă la o disciplină nonlingvistică din lista celor menționate la alin. (2) (oral), susținută în clasa a XII-a, care va avea loc în perioada prevăzută pentru proba orală "c". Această probă se susține obligatoriu în limba franceză. Disciplina nonlingvistică se alege dintre disciplinele studiate în limba franceză, în funcție de profilul clasei: teoretic (uman sau real) sau tehnic. Disciplina nonlingvistică poate fi diferită de disciplinele susținute la probele "d", "e", "f" din cadrul bacalaureatului românesc.(4) Pentru fiecare probă se acordă un punctaj cuprins între 10 și 100, nota probei respective obținându-se prin împărțirea punctajului la 10.(5) Nota obținută la proba orală de limba franceză intră în calculul mediei de bacalaureat conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat.(6) Notele obținute la celelalte probe specifice și la proba anticipată nu intră în calculul mediei de bacalaureat.(7) Absolvenții secțiilor bilingve care promovează examenul de bacalaureat, parcurgând și obținând cel puțin 50 de puncte la fiecare dintre cele 4 probe specifice prevăzute de Acordul asupra învățământului bilingv dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze, semnat la București la 28 septembrie 2006, obțin diploma de bacalaureat, prevăzută de legea română, cu mențiunea specială "secție bilingvă francofonă", precum și un atestat de limbă și civilizație franceză.  +  Articolul 3(1) Proba anticipată va fi susținută în fiecare an, conform datelor fixate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, în ultima vineri a lunii mai. Ea va fi organizată simultan în fiecare din liceele bilingve care fac parte din proiect (conform listei prevăzute în Acordul asupra învățământului bilingv dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze, semnat la București la 28 septembrie 2006).(2) La proba anticipată participă elevii de clasa a XI-a de la secțiile bilingve francofone care au frecventat modulul de învățământ pluridisciplinar bilingv în timpul anului.(3) În cazul în care elevul promovează proba anticipată în clasa a XI-a, acesta are dreptul de a obține mențiunea "secție bilingvă francofonă", în urma promovării examenului de bacalaureat cu probe specifice pentru clasele bilingve, menționate la art. 2 alin. (3).(4) Elevii care nu susțin sau nu promovează proba anticipată nu pot participa la celelalte probe specifice ale bacalaureatului care se susțin în clasa a XII-a, stabilite pentru clasele bilingve, și nu vor beneficia de mențiunea specială "secție bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat.(5) În caz de repetenție a clasei a XI-a, elevul de la secția bilingvă francofonă pierde beneficiul notei obținute în anul precedent. Acesta are obligația de a repeta modulul de învățământ pluridisciplinar bilingv și de a se prezenta din nou la proba anticipată de la sfârșitul clasei a XI-a.II. A. PROBA ANTICIPATĂ  +  Articolul 4Organizarea probei anticipate se face de către comisia județeană de bacalaureat, sub coordonarea Comisiei naționale de bacalaureat.  +  Articolul 5(1) Comisia de evaluare a probei anticipate este formată din două cadre didactice: un cadru didactic ales dintre cei care au predat modulul de învățământ pluridisciplinar bilingv și un cadru didactic de limba franceză ales dintr-o listă de profesori care cunosc programul franco-român bilingv realizat în cadrul Acordului asupra învățământului bilingv dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze, semnat la București la 28 septembrie 2006.(2) Profesorii din comisia de evaluare sunt numiți prin decizie a inspectorului școlar general.II. B. DESFĂȘURAREA PROBEI ANTICIPATE  +  Articolul 6(1) În cadrul modulului de învățământ pluridisciplinar bilingv, elevii realizează un proiect la nivelul clasei, bazat pe disciplinele studiate.(2) Până la data de 1 octombrie a fiecărui an școlar, profesorii de discipline nonlingvistice care se predau în limba franceză vor afișa la avizierul școlii titlurile proiectelor propuse pentru proba anticipată din anul școlar respectiv.(3) Până la data de 1 noiembrie a fiecărui an școlar, elevii vor alege tema proiectului la nivel de clasă și o vor depune la secretariatul școlii.(4) În cadrul probei anticipate, elevii prezintă în fața comisiei de evaluare un carnet de bord realizat în mod individual, pe durata modulului de învățământ pluridisciplinar bilingv, însoțit de o sinteză de maximum două pagini.(5) Carnetul de bord, redactat în limba franceză, va conține enumerarea orelor de curs la care elevul a asistat pe parcursul derulării proiectului, în cadrul fiecărei discipline nonlingvistice, precum și enumerarea activităților personale pe care le-a desfășurat în afara orelor de curs.(6) Sinteza se elaborează în limba franceză și va cuprinde referințe la derularea proiectului și la contribuția personală a elevului în cadrul echipei. Sinteza va fi axată pe expunerea conținutului modulului de învățământ pluridisciplinar bilingv, plecând de la cunoștințele dobândite de-a lungul anului în cadrul orelor de disciplină nonlingvistică și terminând cu referiri la contribuția personală adusă la realizarea produsului final colectiv. Prezentarea sintezei se va realiza sub forma unei discuții libere, în limba franceză, cu membrii comisiei de evaluare.(7) Durata probei nu va depăși 10 minute pentru fiecare elev.II. C. EVALUAREA ȘI NOTAREA PROBEI ANTICIPATE  +  Articolul 7(1) Modulul de învățământ pluridisciplinar bilingv este evaluat la sfârșitul clasei a XI-a, acordându-se maximum 100 de puncte, din care:a) maximum 30 de puncte pentru activitatea desfășurată în timpul anului; șib) maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu pentru examenul final susținut prin proba anticipată.(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.(3) Punctajul final al candidatului se obține ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.(4) Nota probei anticipate se obține prin împărțirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.(5) Notele probei anticipate susținute în clasa a XI-a se consemnează într-un proces-verbal, întocmit în 3 exemplare, care se păstrează la secretariatul liceului până la sfârșitul clasei a XII-a. Un exemplar se arhivează, iar al doilea exemplar este transmis comisiei de bacalaureat și va fi anexă la catalogul de examen.(6) Procesul-verbal transmis comisiei de bacalaureat se arhivează împreună cu celelalte documente ale examenului de bacalaureat.II. D. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 8(1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare și desfășurare a probei anticipate este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și control din învățământ implicat în desfășurarea probei anticipate răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 9În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii și pentru asigurarea corectitudinii desfășurării probei anticipate, președinții comisiilor de examinare vor solicita declarații scrise de la fiecare membru al comisiei. În declarația-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidații care participă la această probă și își asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 10(1) Cadrele didactice care, în perioada susținerii probei anticipate, manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin sau săvârșesc orice alte fapte care împiedică desfășurarea în condiții normale a probei anticipate sunt sancționate disciplinar conform Statutului personalului didactic.(2) Sancțiunile aplicate în urma abaterilor săvârșite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.II. E. DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 11Nu se admit contestații la proba anticipată.GRILĂ DE EVALUARE PENTRU MODULUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PLURIDISCIPLINAR BILINGV (MIP)Caiete de bord individuale (ale elevilor)(Totalul acestei părți: 30 de puncte)* Prezentarea caietului în fața juriului în ziua examenului (10 puncte)Observație: Pentru a fi acceptat, acest caiet de bord individual trebuie să conțină cel puțin transcrierea cronologică a tuturor orelor de curs efectuate în cadrul proiectului (40 de ore minim, toate provenind din trunchiul comun obligatoriu, alte ore suplimentare de lucru și de DNL de asemenea prezente, dar neobligatorii).
  0 10
  * Caracterul personal declarat al contribuțiilor elevului la dinamica de construcție colectivă a proiectului (20 de puncte)Observație: Se cere aici raportul activităților personale de căutare (documentară și de alt tip) al elevului, cercetare efectuată în afara orelor de curs obligatorii.
  0 10 20
  Sinteza individuală(Totalul acestei părți: 30 de puncte)* Prezentarea unei sinteze personale scrise referitoare la proiect și la implicarea elevului în derularea acestuia (10 puncte care sunt considerate drept punct din oficiu)Observație: Această sinteză, elaborată pe baza caietului de bord individual, va fi de maximum două pagini. Predată în mod oficial juriului, semnată de către elev și contrasemnată de către membrii juriului, aceasta va constitui dovada - păstrată de către școală - a notei care va fi reportată și adăugată la sfârșitul clasei a XII-a la mențiunea finală.
  0 10
  * Capacitatea elevului de a face legătura dintre cunoștințele căpătate în acest an în fiecare din orele dedicate proiectului și care fac parte din programa oficială obligatorie pentru DNL (interdisciplinaritate) și tema proiectului, precum și între acestea și produsele finale realizate la sfârșitul proiectului (20 de puncte)Observație: Aici trebuie amintite toate materiile studiate în cadrul proiectului pe durata întregului an școlar și nu doar amintite subtemele tratate de către fiecare elev în cadrul subgrupului din care a făcut parte pe durata proiectului. Această noțiune este evaluată în mod identic și comun pentru toți elevii care au fost implicați într-un MIP.
  0 10 20
  Susținerea orală(Totalul acestei părți: 40 de puncte)* Capacitatea elevului de a prezenta corect în limba franceză problematica subtemei la care a lucrat pe parcursul proiectului, precum și contribuția sa personală la lucrul efectuat în cadrul subgrupei (0-10 sau 20 de puncte)Observație: În mod normal, nivelul lingvistic al producției orale cerut de juriu trebuie să corespundă diplomei elementare de limbă franceză nivelul școlar B1+ (plasat între B1 - obiectivul fixat pentru clasa a X-a din cadrul viitorului examen pentru obținerea diplomei elementare de limba franceză nivel școlar - și B2 - obiectivul fixat pentru clasa a XII-a). O analiză a descriptorilor din grila de evaluare a Cadrului european comun de referință al limbilor confirmă acest punct de vedere.
  0 10 20
  * Discuție liberă cu juriul asupra uneia dintre noțiunile în sfera disciplinei din programa evocată pe parcursul acestui proiect (20 de puncte)Observație: Este vorba aici de a anticipa modelul "Colle" care va deveni oficial din luna iunie 2008 și în care se precizează că elevii, pentru a obține mențiunea bilingvă francofonă, vor trebui să treacă la oral o probă de disciplină nonlingvistică în limba franceză în clasa a XII-a.Observație: Este vorba aici despre noțiuni care au fost studiate în timpul orelor de proiect și care se regăsesc în același timp în programa națională obligatorie pentru disciplină nonlingvistică.
  0 10 20
  TOTAL: 100 de puncte(Reamintim: mențiunea bilingvă francofonă cuprinde 400 de puncte, din care 100 acordate pentru MIP.)III. DISCIPLINE SPECIFICE SUSȚINUTE ÎN CLASA a XII-a
   +  Articolul 12Organizarea și desfășurarea probelor specifice se fac în conformitate cu prevederile bacalaureatului românesc.  +  Articolul 13Profesorii examinatori din comisiile de bacalaureat constituite pentru probele organizate în vederea obținerii mențiunii bilingve francofone trebuie să fie trași la sorți dintr-o listă de profesori care cunosc programul franco-român bilingv realizat în cadrul Acordului asupra învățământului bilingv dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze, semnat la București la 28 septembrie 2006.---------