ORDIN nr. 1.871 din 31 august 2007privind Metodologia de organizare și desfășurare a probei anticipate susținute de elevii claselor a XI-a și a probelor susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile bilingve francofone pentru obținerea mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” la bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007  În baza prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Acordului asupra învățământului bilingv dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze, semnat la București la 28 septembrie 2006,în conformitate cu Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 634/2007 privind organizarea și desfășurarea bacalaureatului român - filiera bilingv-francofonă,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a probei anticipate susținute de elevii claselor a XI-a și a probelor susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile bilingve francofone pentru obținerea mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" la bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Se aprobă Programele de bacalaureat la disciplinele specifice pentru elevii care susțin probele specifice în vederea obținerii mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" la bacalaureat, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pentru obținerea mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" la bacalaureat, elevii din secțiile bilingve francofone participă la susținerea următoarelor probe specifice:a) probă anticipată;b) probă orală de limba franceză;c) probă scrisă de limba franceză;d) probă orală la disciplina nonlingvistică studiată în limba franceză.  +  Articolul 3Elevii care nu susțin sau nu promovează proba anticipată nu pot participa la celelalte probe specifice ale bacalaureatului stabilite pentru clasele bilingve, care se susțin în clasa a XII-a, și nu vor beneficia de mențiunea specială "secție bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Direcția generală management învățământ preuniversitar, Direcția generală buget-finanțe-patrimoniu și investiții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților și relația cu Parlamentul, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Cristian Mihai Adomniței
  București, 31 august 2007.Nr. 1.871.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEde organizare și desfășurare a probei anticipate susținute de elevii claselor a XI-a șia probelor susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile bilingve francofone pentruobținerea mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" la bacalaureat  +  Anexa nr. 2PROGRAMELE DE BACALAUREATla disciplinele specifice pentru elevii care susțin probele specifice în vederea obțineriimențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" la bacalaureat