ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 199 din 22 decembrie 2005privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.190 din 29 decembrie 2005  Având în vedere necesitatea reglementării sau amendării cadrului juridic existent pentru continuarea în bune condiții a procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., se impune adoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ. Urgența este impusă de faptul că înaintea lansării etapei a doua a procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., în care se vor solicita oferte finale angajante potrivit strategiei de privatizare aprobate, este necesar să se coreleze o serie de prevederi normative și să se reglementeze unele aspecte ce privesc conținutul proiectului de contract de vânzare-cumpărare a acțiunilor. Această situație se înscrie în rândul celor prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, finalizarea privatizării Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. fiind o prioritate pentru aderarea României la Uniunea Europeană.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Bunurile imobile evidențiate în patrimoniul și reflectate în bilanțul contabil la 30 iunie 1996 al Casei de Economii și Consemnațiuni pe baza căruia s-a făcut reorganizarea acesteia în societate bancară pe acțiuni, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, constituie proprietatea privată a Societății Comerciale Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., denumită în continuare S.C. C.E.C. - S.A., și urmează regimul juridic de drept comun pentru proprietatea privată.(2) Formalitățile de publicitate imobiliară, care nu au fost încă efectuate, pentru bunurile imobile prevăzute la alin. (1) se fac pe baza anexei la prezenta ordonanță de urgență.(3) Până la data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acțiuni deținut de stat la S.C. C.E.C. - S.A. către noii acționari rezultați în urma procesului de privatizare, se exceptează S.C. C.E.C. - S.A. de la aplicarea dispozițiilor art. 4 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Cheltuielile cu plățile compensatorii rezultate ca urmare a restructurarii S.C. C.E.C. - S.A. se evidentiaza în cheltuieli și datorii la data când acestea sunt datorate. Aceste cheltuieli vor fi incluse în bugetele de venituri și cheltuieli aferente exercitiilor financiare afectate. (la 19-06-2006, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 237 din 13 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 16 iunie 2006 )  +  Articolul 3Vanzarea, potrivit strategiei de privatizare, a unui pachet de 5% din capitalul social al S.C. C.E.C. - S.A. către salariații și pensionarii cu ultimul loc de muncă la S.C. C.E.C. - S.A. sau asociația care va putea fi constituita în acest scop de către acestia se va face în mod direct, în termen de cel mult 2 ani de la data privatizarii, în condițiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, la un pret care va fi egal cu prețul de vanzare al acțiunilor din pachetul majoritar de acțiuni detinut de stat la S.C. C.E.C. - S.A., plata facandu-se integral la vanzare. (la 19-06-2006, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 237 din 13 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 16 iunie 2006 )  +  Articolul 4Măsurile de natura ajutorului de stat se notifică Consiliului Concurenței de către Ministerul Finanțelor Publice și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în vederea autorizării lor în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată.  +  Articolul 5Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2004, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Pentru privatizarea Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., cu sediul în municipiul București, Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3, înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. J40/155/1997, se constituie comisia de privatizare având în componență 11 membri: 4 reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, 3 reprezentanți ai Băncii Naționale a României, 2 reprezentanți ai Ministerului Justiției, precum și 2 specialiști cu experiență în domeniu. Dintre cei 4 reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, ministrul finanțelor publice va fi președintele comisiei de privatizare, iar vicepreședinte al acesteia va fi un secretar de stat.2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Membrii comisiei de privatizare și ai secretariatului tehnic al acesteia beneficiază de o indemnizație lunară stabilită în condițiile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cheltuielile cu indemnizațiile președintelui, vicepreședintelui și celorlalți membri ai comisiei de privatizare, precum și ale secretariatului tehnic al acesteia se suportă de către Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.  +  Articolul 6Alineatele (1) și (3) ale articolului 4 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii și Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 1 iunie 2005, aprobata prin Legea nr. 285/2005, vor avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Începând cu data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acțiuni ale S.C. C.E.C. - S.A. către noii actionari rezultati în urma procesului de privatizare, dar nu mai tarziu de 31 octombrie 2006, depozitele persoanelor fizice la S.C. C.E.C. - S.A. vor fi garantate în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 88/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare........................................................................................................................................................................(3) S.C. C.E.C. - S.A. va plati la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar prima contribuție anuală aferenta deponentilor garantati persoane fizice, în termen de 60 de zile de la data prevăzută la alin. (1). Aceasta contribuție se va calcula prin aplicarea cotei prevăzute de lege la baza de calcul a contributiei stabilite pentru ultima zi din luna anterioara datei transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acțiuni ale S.C. C.E.C. - S.A., dar nu mai tarziu de 30 septembrie 2006, în functie de numărul de zile rămase până la sfârșitul anului. (la 19-06-2006, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 237 din 13 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 16 iunie 2006 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 22 decembrie 2005.Nr. 199.  +  AnexăLista bunurilor imobile din patrimoniul Casei de Economii șiConsemnatiuni reflectate în bilantul contabil la 30 iunie 1996
  Nr. crt.   Judet    Descriere    Adresa  Suprafața totala (mp)*) Anul înregistrării 
  1   ALBA  Teren aferent Sucursala CEC Alba Iulia: Sediul Nou Alba Iulia str. Tudor Vladimirescu nr. 20 1,149.00  1994  
  2    ALBA   Sucursala CEC Alba Iulia Sediul Vechi utilitati: apa canal, instalatie termica, instalatie electrica; instalații telefonie Alba Iulia Piața Iuliu Maniu Nr. 13   662.96   1978   
  3    ALBA   Agentia CEC Nr. 1 Alba Iulia; utilitati: apa canal, centrala termica, instalatie electrica, telefonie Alba Iulia B-dul Transilvaniei nr. 11   66.16   1973   
  4    ALBA   Agentia CEC Nr. 2 Alba Iulia; utilitati: apa canal, instalatie termica, instalatie electrica; instalații telefonie Alba Iulia str. Tudor Vladimirescu bloc A 4 nr. 157 117.20   1984   
  5     ALBA    Agentia CEC Nr. 3 Alba Iulia; utilitati: apa canal, instalatie termica, instalatie electrica; instalații telefonie, sistem alarma Alba Iulia B-dul Revolutiei nr. 61, bloc MV5   88.15    1986    
  6    ALBA   Agentia CEC Campeni; utilitati: apa canal, instalatie electrica; instalații telefonie, sistem alarma Campeni, str. Motilor nr. 1   80.00   1985   
  7    ALBA   Agentia CEC Cugir; utilitati: apa canal, centrala termica, instalatie electrica, telefonie, sistem alarma Cugir str. Al. Sahia Nr. 15, ap. 4   81.26   1970   
  8    ALBA   Agentia CEC Jidvei; utilitati: apa canal, instalații gaz, instalatie electrica, instalații telefonie Jidvei str. Perilor nr. 17   49.31   1974   
  9    ALBA   Agentia CEC Sasciori; utilitati: apa canal, instalatie electrica, instalatie gaz, instalații telefonie, sistem alarma Sasciori str. Principala nr. 89   35.42   1976   
  10    ALBA     1. Agentia CEC Teius; utilitati: apa canal, instalatie electrica, instalatie gaze, telefonie, sistem alarma   Teius str. Decebal nr. 23    169.46   1992   
   2. teren aferent 342.00 1992
  11    ALBA     1. Agentia CEC Vintul de Jos; utilitati: apa canal, instalatie electrica, instalatie gaze,instalații   Vintul de Jos str. Principala nr. 7    97.20   1994   
   2. teren aferent 310.00 1994
  12    ALBA     1. Agentia CEC Zlatna; utilitati: instalatie electrica, instalatie gaze; instalații telefonie   Zlatna Calea Motilor nr. 15    99.00   1994   
   2. teren aferent 21.00 1994
  13    ALBA   Sucursala CEC Aiud; utilitati: apa canal, instalatie electrica, instalatie gaze, telefonie, sistem alarma Aiud str. Cuza Voda nr. 24   290.77   1961   
  14    ALBA   Agentia CEC Ocna Mures; utilitati: apa canal,instalatie electrica, instalatie gaze, telefonie sistem alarma Ocna Mures str. Stefan Augustin nr. 18   125.45   1993   
  15    ALBA   Agentia CEC Micro III; utilitati: apa canal, instalatie electrica, instalatie termoficare instalații telefonie Aiud str. Axente Sever bl. 23, sc. C ap. 8   39.20   1995   
  16    ALBA     Agentia CEC Sebes; utilitati: apa canal, instalatie electrica, centrala termica telefonie sistem alarma Sebes B-dul Lucian Blaga nr. 1     1,510.00   1996   
   2. teren aferent 167.74 1996
  17    ARAD   Ag. Ineu - instalatie de apa, canalizare, termoficare, electrica, telefonie, sistem de alarma Ineu - str. Dunarii nr. 5/A   102.00   1978   
  18    ARAD   Ag. Pancota - instalatie de apa, canalizare, telefonie, sistem de alarma   Pancota - str. Tudor Vladimirescu nr. 55 ap. 7 42.00   1995   
  19    ARAD     1. Ag. Pecica - instalatie de apa și canalizare, instalatie electrica, telefonie, sistem de alarma Pecica str. 2 nr. 193      66.00   1994   
   2. teren aferent 74.00 1994
  20    ARAD   Ag. Macea - spatiu în cladire P+2, instalatiede apa, canalizare, instalatie electrica, telefonie Macea Macea nr. 1 bl. 1 parter ap. 13   31.00   1995   
  21    ARAD   Ag. Siria - instalatie apa, canalizare, instalatie electrica, telefonie, sistem de alarma Siria str. 85 Infanterie nr. 184   115.00   1995   
  22    ARAD   Ag. Moneasa - instalatie de apa, canalizare, instalatie electrica, telefonie, sistem de alarma Moneasa str. Revolutiei nr. 49 bl 2A sc. B ap. 6  36.00   1992   
  23 ARAD Garaj - instalatie de apa rece și canalizare Arad str. Horia nr. 2 16.00 1968
  24    ARGES   Sucursala CEC Pitesti; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica proprie, instalatie electrica, telefonie, alarma Mun. Pitesti, B-dul Republicii, Bl. E3b Centru 3,043.21   1996   
  25    ARGES   Agentia CEC nr. 1 Pitesti; utilitati: apa, canalizare, energie electrica, telefonie, termoficare, sistem antiefractie Mun. Pitesti, Cartier Trivale, complex comercial Trivale II 57.06   1985   
  26    ARGES   Agentia CEC nr. 2 Pitesti; utilitati: apa, canalizare, energie electrica, telefonie, antiefractie, termoficare Mun. Pitesti, Str. Exercitiu, bl. D16   124.10   1991   
  27    ARGES   Agentia CEC nr. 3 Pitesti; utilitati: apa, canalizare, energie electrica, telefonie, antiefractie, termoficare Mun. Pitesti, Str. Craiovei, Complex comercial Negoiu 58.66   1969   
  28    ARGES   Agentia CEC nr. 4 Pitesti; utilitati: apa, canalizare, energie electrica, telefonie, antiefractie, termoficare Mun. Pitesti, Str. Eremia Grigorescu, bl. P1 85.73   1987   
  29    ARGES   Agentia CEC nr. 5 Pitesti; utilitati: apa, canalizare, energie electrica, telefonie, antiefractie, termoficare Mun. Pitesti, Cartier Gavana II, bl. C17   94.62   1985   
  30    ARGES   Agentia CEC nr. 6 Pitesti; utilitati: apa, canalizare, energie electrica, telefonie, antiefractie, termoficare Mun. Pitesti, Str. Maior Sontu, bl. D4   83.73   1986   
  31     ARGES    Agentia CEC nr. 7 Pitesti; spatiu în cladire cu alti proprietari; Parter; utilitati: apa, canalizare, energie electrica, telefonie, antiefractie, termoficare Mun. Pitesti, Str. 1 Decembrie 1918, bl. M5    75.24    1985    
  32    ARGES   Agentia CEC Garlei Pitesti; utilitati: apa, canalizare, energie electrica, telefonie, antiefractie, termoficare Mun. Pitesti, Str. Garlei, bl. D2   78.97   1991   
  33     ARGES    Agentia CEC Prundu Pitesti; spatiu în cladirecu alti proprietari Parter; utilitati: apa, canalizare, energie electrica, telefonie, antiefractie, termoficare Mun. Pitesti, B-dul Petrochimistilor, bl. B8   97.79    1985    
  34    ARGES   Agentia CEC Colibasi; utilitati: apa, canalizare, energie electrica, telefonie, centrala termica, antiefractie Mioveni, B-dul Dacia, Bl. P3b   126.35   1989   
  35    ARGES   Agentia CEC Costesti; utilitati: apa, canalizare, energie electrica, telefonie, antiefractie, termoficare Costesti, Str. Victoriei, bl. C4   100.14   1984   
  36   ARGES  Agentia CEC Domnesti; utilitati: energie electrica Comuna Domnesti   31.73  1977  
  37    ARGES   Agentia CEC Mioveni; utilitati: apa, canalizare, energie electrica, telefonie, antiefractie, termoficare Mioveni, B-dul Dacia, Bl. D1   62.05   1985   
  38   ARGES  Agentia CEC Moraresti; utilitati: energie electrica Comuna Moraresti   56.12  1977  
  39    ARGES   Agentia CEC Poiana Lacului; utilitati: energie electrica, telefonie, apa, canalizare, antiefractie Comuna Poiana Lacului, bl. A2   70.61   1991   
  40    ARGES   Agentia CEC Topoloveni; utilitati: energie electrica, telefonie, apa, canalizare, antiefractie, termoficare Topoloveni, Zona Centru, Bl. CU2,   124.87   1985   
  41    ARGES   Agentia CEC nr. 1 Curtea de Arges; utilitati:energie electrica, telefonie, apa, antiefractie, termoficare Curtea de Arges, Str. Mihai Bravu, bl. E16   157.17   1985   
  42    ARGES   Sucursala CEC Campulung; utilitati: apa, canalizare, energie electrica, telefonie, centrala termica, antiefractie Mun. Campulung, Str. Nicu Leonard, Bl. A10   455.86   1984   
  43    ARGES   Agentia CEC nr. 3 Curtea de Arges; utilitati:energie electrica, telefonie, apa, canalizare, termoficare, gaze Curtea de Arges, Str. Victoriei, bl. P3   127.67   1990   
  44    ARGES   Agentia CEC Schitu Golesti; utilitati: energie electrica, telefonie, apa, canalizare, antiefractie, termoficare Mun. Campulung, Bl. A1    32.74   1987   
  45    ARGES   Agentia CEC Grui; utilitati: energie electrica, telefonie, apa, canalizare, termoficare Mun. Campulung, Str. Gruiului, Bl. D18A   86.14   1991   
  46   BACAU  Agentia Agas; utilitati: instalatie electrica, telefonie Com. Agas   56.27  1975  
  47    BACAU     1. Agentia Beresti-Tazlau; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie Com. Beresti Tazlau, nr. 486, sc. A     34.21   1994   
   2. teren aferent 8.55 1994
  48   BACAU  Agentia Caiuti; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie Com. Caiuti   60.21  1975  
  49   BACAU    1. Agentia Corbasca; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie com. Corbasca, bl. 3, parter    49.30  1994  
   2. teren aferent 16.42 1994
  50    BACAU     1. Agentia Cotofanesti; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie com. Cotofanesti, bl. 2, apt. 409     71.98   1994   
   2. teren aferent 18.00 1994
  51   BACAU    1. Agentia Darmanesti; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie oras Darmanesti, str. Victoriei, nr. 24    73.48  1993  
   2. teren aferent 354.55 1993
  52   BACAU    1. Agentia Dofteana; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie com. Dofteana, nr. 60, sc. II    45.15  1994  
   2. teren aferent 15.03 1994
  53   BACAU  Garaj Sucursala CEC Bacau, instalatie electrica, racord apa canal mun. Bacau, b-dul Unirii, nr. 11 23.70  1993  
  54   BACAU    1. Agentia Gaiceana; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie com. Gaiceana, bl. 3, sc. B, parter    87.82  1989  
   2. teren aferent 29.24 1994
  55    BACAU   Agentia Izvoru Berheciului; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie com. Izvoru Berheciului    72.10   1994   
  56   BACAU    1. Agentia Livezi; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie com. Livezi, bl. 31, sc. 1    56.56  1994  
   2. teren aferent 56.56 1994
  57   BACAU    1. Agentia Negri; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie com. Negri, bl. 1, sc. D, parter    36.10  1994  
   2. teren aferent 12.02 1994
  58   BACAU  Agentia Parincea; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie com. Parincea, nr. 1, sc. I 40.69  1994  
  59   BACAU  Agentia Plopana; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica com. Plopana   64.39  1994  
  60   BACAU  Agentia Răcăciuni; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie com. Răcăciuni   45.83  1994  
  61   BACAU  Agentia Rachitoasa; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie com. Rachitoasa   57.10  1994  
  62   BACAU    1. Agentia Sascut; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie com. Sascut, bl. A3 A4     85.80  1994  
   2. teren aferent 26.94 1994
  63   BACAU    1. Agentia Scorteni; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie com. Scorteni     41.60  1994  
   2. teren aferent 20.80 1994
  64   BACAU  Agentia Stanisesti; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie com. Stanisesti   54.09  1994  
  65    BACAU   Suc. CEC Bacau; utilitati: instalatie sanitara, incalzire, instalatie electrica, telefonie mun. Bacau, b-dul Unirii, nr. 11   1,673.20   1989   
  66   BACAU  Agentia Tamasi; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie com. Tamasi, bl. 1, sc. 1 31.84  1994  
  67   BACAU  Agentia Vultureni; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie com. Vultureni   41.12  1976  
  68    BACAU   Ag. Slanic; utilitati: instalatie electrica    oras Slanic Moldova, str. V. Alecsandri, nr. 8 44.30   1975   
  69    BACAU   Agentia nr. 6 Cornisa; utilitati: instalatie sanitara, incalzire, instalatie electrica, telefonie mun. Bacau, str. Mărășești, nr. 163   113.77   1970   
  70 BACAU Teren aferent ag. Damienesti com. Damienesti 240.00 1996
  71 BACAU Teren aferent ag. Podul Turcului com. Podul Turcului 349.00 1995
  72    BIHOR   Suc. Oradea; utilitati: apa, canal, instalatie termica, sistem securitate, telefonie Oradea, P-ta Independentei nr. 47, bl. A3-A4 1,942.61   1986   
  73    BIHOR   Ag. Baile-Felix; utilitati: apa, canal, instalatie electrica, telefonie, sistem aer condiționat Baile Felix, Str. Principala nr. 117   67.20   1972   
  74   BIHOR  Ag. Bratca; utilitati: apa, canal, instalatieelectrica, telefonie Bratca, Str. Principala nr. 128 58.93  1981  
  75   BIHOR  Ag. Decebal; utilitati: apa, canal, instalatie termica, electrica, telefonie Oradea, b-dul Decebal nr. 21 bl. C85/A 80.12  1989  
  76   BIHOR  Ag. Diosig; utilitati: apa, canal, instalatieelectrica, telefonie Oradea, Str. Livezilor nr. 145 60.38  1993  
  77    BIHOR   Ag. Dimitrie Cantemir; utilitati: apa, canal,instalatie termica, instalatie electrica, telefonie Oradea, Str. D. Cantemir bl. C43   53.46   1993   
  78   BIHOR  Ag. Dobresti; utilitati: apa, canal, instalatie electrica, telefonie Dobresti, Str. Principala nr. 323/C 55.75  1993  
  79   BIHOR    Ag. Iosia Nord; utilitati: apa, canal, instalatie electrica, I, telefonie Iosia Nord, Str. Lapusului nr. 32/B    49.28  1996  
   2. teren aferent 61.00 1996
  80    BIHOR   Ag. Sacueni; utilitati: apa, canal, instalatie electrica, telefonie   Săcuieni, Str. Libertatii nr. 10, bl. T5 58.30   1983   
  81    BIHOR   Ag. Salonta; utilitati: apa, canal, incalzire, instalatie electrica, telefonie, aer condiționat Salonta, Str. Republicii nr. 25   100.41   1981   
  82   BIHOR  Ag. Sanmartin; utilitati: apa, canal, incalzire de la retea, instalatie electrica Comuna Sanmartin nr. 105D, bl. AN5 ap. 4 98.22  1994  
  83   BIHOR  Ag. Stefan cel Mare; utilitati: apa, canal, incalzire termica, instalatie electrica Oradea, b-dul Stefan cel Mare bl. D21 133.88  1994  
  84   BIHOR    1. Ag. Suncuius; utilitati: apa, canal, instalatie electrica, telefonie Suncuiusi, Str. Aurel Vlaicu nr. 435/2    64.39  1996  
   2. teren aferent 25.00 1996
  85    BIHOR   Ag. Transilvania; utilitati: apa, canal, incalzire termica, instalatie electrica, telefonie Oradea, Str. Transilvaniei nr. 23 bl. AN51 91.88   1983   
  86    BIHOR   Ag. Valea lui Mihai; utilitati: apa, canal, incalzire centrala, instalatie electrica, telefonie Valea lui Mihai, Str. Republicii nr. 41, bl. U2 73.07   1992   
  87   BISTRITA    1. Ag. 2 Bistrita spatiu în imobil S+p+2e, la S+P Bistrita, P-ta centrala, 27    240  1989  
   2. teren aferent 133 
  88   BISTRITA  Sucursala Mihai Eminescu, apa, canal, electrice, telefonie, Municipiul Bistrita str. Mihai Eminescu nr. 2 1,109.30  1995  
  89   BISTRITA  Ag. Nr. 1, apa, canal, electrice, telefonie, C.T. sistem alarma Municipiul Bistrita bd. Decebal, nr. 44 89.30  1975  
  90   BISTRITA  Suc. Petru Rares, apa, canal, electrice, telefonie, Municipiul Bistrita P-ta P. Rares nr. 7A 1,128.20  1984  
  91    BISTRITA   Ag. 3 Bistrita, spatiu în bloc P+4 E la parter apa, canal, electrice, telefonie, centrala termica, sistem alarma Municipiul Bistrita bd. Independentei nr. 5   129.40   1994   
  92   BISTRITA  Agentia Nasaud, apa, canal, electrice, telefonie, centrala termica Nasaud, str. Grivitei, nr. 2 851.18  1995  
  93   BISTRITA    1. Agentia Beclean, apa, canal, electrice, telefonie Oras Beclean str. Liviu Rebreanu nr. 3    176.30  1994  
   2. teren aferent 300.00 1994
  94   BISTRITA  Agentia Ilva Mare; apa, canal, electrice, telefonie, sistem alarma Ilva Mare, bloc locuinte/parter/nr. 281 24.28  1996  
  95   BISTRITA  Agentia Lechinta, apa, canal, electrice, telefonie, centrala termica, sistem alarma Comuna Lechinta str. Garii, nr. 281 374.91  1994  
  96   BISTRITA  Ag. Lesu Ilvei, apa, canal, electrice, telefonie, sistem alarma Localitatea Lesu Ilvei, str. Principala nr. 96 25.43  1996  
  97   BISTRITA  Ag. Maieru, apa, canal, electrice, telefonie  Localitatea Maieru, str. Principala nr. 188 63.20  1974  
  98    BISTRITA   Ag. Milas, spatiu în bloc P+3 E la parter apa, canal, electrice, telefonie, sistem alarma Comuna Milas str. Principala nr. 281   30.80   1996   
  99    BISTRITA   Ag. Pr. Bargaului, apa, canal, electrice, telefonie, sistem alarma   Localitatea Pr. Bargaului, Str. Principala, nr. 137 72.04   1996   
  100   BISTRITA    1. Ag. Reteag, electrice, telefonie, sistem alarma Localitatea Reteag, str. Principala, nr. 337    135.60  1996  
   2. teren aferent 1,000.00 1996
  101   BISTRITA  Ag. Rodna - apa, canal, electrice, telefonie,sistem de alarma Comuna Rodna str. Sportului nr. 96 178.20  1994  
  102   BISTRITA  Ag. Sieu, apa, canal, electrice, telefonie, sistem alarma localitatea Sieu str. Principala, nr. 312 19.95  1994  
  103   BISTRITA  Ag. Sanmihaiu de Campie, apa, canal, electrice, telefonie, sistem alarma Sanmihaiu de Campie str. Principala, nr. 43 62.70  1994  
  104   BISTRITA  Ag. Teaca, instalatie apa, canal, electrice, telefonie, sistem de alarma Localitatea Teaca str. Principala, nr. 136 178.60  1994  
  105   BISTRITA  Ag. Telciu; utilitati: apa, canal, electrice,telefonie, sistem alarma Com. Telciu str. Principala nr. 120 88.60  1994  
  106    BISTRITA   Garaj imobil independent    Municipiul Bistrita, str. Vasile Alecsandri nr. 16 52.20   1972   
  107   BOTOSANI  Sucursala Jud. Botosani; utilitati: apa, canal, electrice, telefonie, sistem alarma Loc. Botosani, str. Piața Revolutiei, nr. 7 4,210.29  1994  
  108   BOTOSANI  Ag. Bucecea; utilitati: apa, canal, electrice, telefonie, sistem alarma Oras Bucecea, nr. 995, bl. 23 A, parter 81.39  1981  
  109   BOTOSANI  Ag. Calarasi; utilitati: apa, canal, electrice, telefonie, sistem alarma Comuna Calarasi, nr. 826  73.92  1952  
  110   BOTOSANI  Ag. Cristesti; utilitati: apa, canal, electrice, telefonie, sistem alarma Com. Cristesti, nr. 463   35.35  1952  
  111   BOTOSANI  Ag. Flamanzi; utilitati: apa, canal, electrice, telefonie, sistem alarma oras Flamanzi, bl. A3, parter 110.07  1984  
  112   BOTOSANI  Ag. Hlipiceni; utilitati: apa, canal, electrice, telefonie, sistem alarma com. Hlipiceni, nr. 59   46.67  1974  
  113   BOTOSANI    1. Ag. Manoleasa; utilitati: apa, canal, electrice, telefonie, sistem alarma com. Manoleasa, nr. 10     32.06  1962  
   2. teren aferent 286.00 1995
  114   BOTOSANI  Ag. Ripiceni; utilitati: apa, canal, electrice, telefonie, sistem alarma Com. Ripiceni, aleea blocului, nr. 10 50.36  1980  
  115   BOTOSANI  Ag. Roma; utilitati: apa, canal, electrice, telefonie, sistem alarma Com. Roma, nr. 267   43.71  1984  
  116   BOTOSANI  Ag. Stefanesti; utilitati: electrice, telefonie, sistem alarma oras Stefanesti, bl. 1, sc. B, parter 36.40  1982  
  117    BOTOSANI   Ag. Saveni; utilitati: electrice, telefonie, sistem alarma   oras Saveni, str. 1 Decembrie, nr. 20, bl. 40 99.71   1986   
  118   BOTOSANI  Ag. Trusesti; utilitati: inst. electrice, telefonie, sistem alarma com. Trusesti, bl. A11, parter 85.73  1984  
  119   BOTOSANI  Ag. Vladeni; utilitati: inst. electrice, telefonie, sistem alarma com. Vladeni, nr. 646, bl. A1, parter 83.50  1984  
  120   BOTOSANI  Ag. Ungureni; utilitati: inst. electrice, telefonie, sistem alarma com. Ungureni, sat. Plopenii Mari, nr. 300/1 73.22  1984  
  121   BOTOSANI  Ag. Unteni; utilitati: inst. electrice, telefonie, sistem alarma com. Unteni, nr. 340, parter 22.42  1984  
  122    BOTOSANI   Ag. Darabani; utilitati: inst. electrice, telefonie, sistem alarma   oras Darabani, str. 1 Decembrie, nr. 109, parter 152.28   1985   
  123   BOTOSANI  Ag. Braesti; utilitati: inst. electrice, telefonie, sistem alarma com. Braesti, str. Calea Naționala, nr. 21 46.80  1963  
  124   BOTOSANI  Ag. Cotusca; utilitati: inst. electrice, telefonie, sistem alarma com. Cotusca   42.43  1984  
  125   BOTOSANI  Ag. George Enescu; utilitati: inst. electrice, telefonie, sistem alarma sat Dumeni, com. George Enescu, nr. 980 39.27  1964  
  126   BOTOSANI  Ag. Havarna; utilitati: inst. electrice, telefonie, sistem alarma com. Havarna   62.61  1974  
  127   BOTOSANI  Ag. Lisna; utilitati: inst. electrice, telefonie, sistem alarma sat Lisna, com. Suharau   39.27  1964  
  128   BOTOSANI  Ag. Ibanesti; utilitati: inst. electrice, telefonie, sistem alarma com. Ibanesti   70.62  1964  
  129   BOTOSANI  Ag. Mihaileni; utilitati: inst. electrice, telefonie, sistem alarma com Mihaileni, str. Tudor Vladimirescu 40.30  1930  
  130    BOTOSANI   Ag. Plevna; utilitati: inst. electrice, telefonie, sistem alarma   oras Dorohoi, str. Al. Iasomiei, nr. 8, bl. M13, parter 37.88   1983   
  131   BOTOSANI  Ag. Paltinis; utilitati: inst. electrice, telefonie, sistem alarma com. Paltinis, jud. Botosani 39.58  1959  
  132   BOTOSANI  Ag. Pomarla; utilitati: inst. electrice, telefonie, sistem alarma com. Pomarla, nr. 430   20.90  1982  
  133   BOTOSANI  Ag. Radauti Prut; utilitati: inst. electrice,telefonie, sistem alarma com. Radauti Prut, nr. 156 63.83  1986  
  134   BOTOSANI  Ag. Vorniceni; utilitati: inst. electrice, telefonie, sistem alarma com. Vorniceni, jud. Botosani 101.40  1974  
  135   BOTOSANI  Ag. Vârfu Campului; utilitati: inst. electrice, telefonie, sistem alarma com. Vârfu Campului, nr. 1211 68.47  1982  
  136   BOTOSANI  Ag. Frumusica; utilitati: inst. electrice, telefonie, sistem alarma com. Frumusica, nr. 92   53.63  1952  
  137    BRASOV     1. Agentia nr. 2 Aurel Vlaicu Brasov, Instalații: electrica, sanitara, antiefractie, telefonie Brasov, str. Aurel Vlaicu nr. 74     108.00   1994   
   2. teren aferent 206.19 1994
  138    BRASOV     1. Agentia nr. 4 Valea Cetatii Brasov, instalații: electrice, sanitare, gaz, antiefractie, telefonie Brasov, Bd. Valea Cetatii nr. 28     112.32   1994   
   2. teren aferent 17.00 1994
  139   BRASOV  Agentia nr. 8 Gara Brasov; instalații: electrica, sanitara, antiefractie, telefonie Brasov, Bd. Garii nr. 20  64.84  1966  
  140   BRASOV    1. Agentia Rasnov; instalații: electrica, gaze, sanitare, antiefractie, telefonie Rasnov, Cvartal ISR, bl. 6C    63.00  1995  
   2. teren aferent 18.00 1995
  141   BRASOV  Agentia Predeal; instalații: electrica, sanitare, gaz, antiefractie, telefonie Predeal, str. M. Saulescu nr. 66 67.33  1970  
  142   BRASOV    1. Imobil Predeal; instalații: electrice, apa, canalizare Predeal, str. M. Saulescu nr. 113    151.20  1994  
   2. teren aferent 303.00 1994
  143   BRASOV    1. Agentia Sacele; instalații: electrice, sanitare, gaz, antiefractie, telefonie Sacele, Piața Libertatii nr. 21    179.55  1994  
   2. teren aferent 138.12 1994
  144   BRASOV    1. Agentia Harman; instalații: electrica, sanitara, telefonie, gaz, antiefractie Harman, str. E. Grigorescu nr. 616    135.00  1848  
   2. teren aferent 260.00 1994
  145   BRASOV    1. Agentia Rupea; instalații: electrica, gaz,apa, antiefractie, telefonie Rupea, str. Republicii nr. 156    82.00  1994  
   2. teren aferent 82.00 1994
  146   BRASOV    1. Agentia Lisa; instalații: electrica, sanitara, telefonie, antiefractie. Lisa, str. Principala nr. 182    112.83  1994  
   2. teren aferent 316.70 1994
  147   BRASOV  Cladire și curte Instalații: electrica, gaze naturale, incalzire centrala proprie Str. Muresenilor nr. 6   1,359.95   
  148       BRAILA       SUCURSALA CEC BRAILA                         utilitati: apa, canalizare, instalatie termica, instalatie electrica, telefon    Bl. D. Independentei  nr. 19-21   2,743.79      1989       
  149    BRAILA   Ag. CEC nr. 2 Braila; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica, instalatie electrica, telefon Calea Calarasilor nr. 252   64.68   1969   
  150   BRAILA  Ag. CEC Baraganu; utilitati: apa, instalatie electrica, telefon Loc. Baraganu   122.52  1994  
  151   BRAILA  Ag. CEC Bordei Verde; utilitati: apa, instalatie electrica, telefon Loc. Bordei Verde   50.28  1966  
  152   BRAILA  Ag. CEC Ciresu; utilitati: apa, instalatie electrica, telefon Loc. Ciresu   55.56  1980  
  153   BRAILA  Ag. CEC Gemenele; utilitati: apa, instalatie electrica, telefon Loc. Gemenele, Bl. A,   120.75  1978  
  154   BRAILA  Ag. CEC Insuratei; utilitati: apa, instalatieelectrica, telefon Oras Insuratei, Str. Școala 145.45  1961  
  155   BRAILA  Ag. CEC Jirlau; utilitati: apa, instalatie electrica, telefon Loc. Jirlau   54.23  1972  
  156   BRAILA  Ag. CEC Marasu; utilitati: apa, instalatie electrica, telefon Loc. Marasu   56.52  1972  
  157   BRAILA  Ag. CEC Maxineni; utilitati: apa, instalatie electrica, telefon Loc. Maxineni   60.32  1980  
  158   BRAILA  Ag. CEC Movila Miresii; utilitati: apa, instalatie electrica, telefon Loc. Movila Miresii   56.56  1976  
  159   BRAILA  Ag. CEC T. Vladimirescu; utilitati: apa, instalatie electrica, telefon Loc. Tudor Vladimirescu   58.50  1979  
  160   BRAILA  Ag. CEC Sutesti; utilitati: apa, instalatie electrica, telefon Loc. Sutesti   57.92  1980  
  161   BRAILA  Ag. CEC Zavoaia; utilitati: apa, instalatie electrica, telefon Loc. Zavoaia   41.40  1975  
  162   BUZAU  Ag. Dorobanti, apa, canalizare, instalatie termica, instalatie electrica, telefon Buzau, Cart. Dorobanti, bl. 17 186.32  1989  
  163   BUZAU  Ag. Smeeni, apa și canalizare; instalații electrice, telefon Com. Smeeni   100.45  1993  
  164   BUZAU  Ag. Micro III, apa și canalizare, instalatie termica, instalatie electrica, telefon Buzau, Str. Unirii, bl. 27 A 287.39  1993  
  165   BU2AU  Ag. Micro XIV, apa și canalizare, instalatie termica, instalatie electrica, telefon Buzau, cart. Micro XIV   73.67  1977  
  166   BUZAU    1. Ag. Breaza, apa, instalatie electrica, telefon comuna Breaza     456.92  1991  
   2. teren aferent 357.00 1995
  167   BUZAU    1. Ag. Gura Teghii, apa, instalatie electrica, telefon, com. Gura Teghii     458.60  1993  
   2. teren aferent 683.00 1995
  168   BUZAU  Ag. Centru, apa și canalizare, instalatie termica, instalatie electrica, telefon Buzau, Bd. N. Balcescu, Bl. Camelia, nr. 33 718.00  1980  
  169   BUZAU  Ag. Monteoru, apa și canalizare, instalatie electrica, instalatie termica, telefon sat Monteoru, com. Merei  116.00  1994  
  170   BUZAU  Ag. Berca, apa și canalizare, instalatie electrica, instalatie termica, telefon com. Berca   60.90  1994  
  171   BUZAU  Ag. Patarlagele, apa și canalizare, instalatie electrica, telefon oras Patarlagele, jud. Buzau 125.52  1994  
  172   BUZAU  Ag. Parscov, apa și canalizare, instalatie electrica, telefon com. Parscov   58.83  1994  
  173   BUZAU  Ag. Beceni, apa și canalizare, instalatie electrica, telefon COM. BECENI   68.12  1994  
  174   BUZAU  Ag. Cislau, apa și canalizare, instalatie electrica, telefon com. Cislau   60.74  1994  
  175 BUZAU   1. Ag. Merei, instalatie electrica, telefon com. Merei    61.79 1994
   2. teren aferent 62.00 1995
  176 BUZAU   1. Ag. Sapoca, instalatie electrica, telefon com. Sapoca    48.29 1994
   2. teren aferent 70.00 1995
  177 BUZAU   1. Ag. Podgoria, instalatie sat Oratia, com. Podgoria   74.81 1995
   2. teren aferent 88.00 1995
  178 BUZAU   Ag. Tintesti, instalatie electrica com. Tintesti    75.20 1995
   2. teren aferent 75.20 1995
  179 BUZAU   1. Ag. Luciu, instalatie electrica, incalzire com. Luciu,    85.00 1995
   2. teren aferent 85.00 1995
  180    BUZAU     1. Ag. Gl Sarat, spatiu în cladire, parter, instalatie electrica, incalzire cu sobe teracota, fosa vidanjabila com. Gl. Sarat      72.70   1995   
   2. teren aferent 72.70 1995
  181     CARAS SEVERIN    Sucursala Resita; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica, instalatie electrica, instalații antiefractie, telefonie, cablare structurata Resita Str. 1 Dec. 1918, Nr. 9    662.30    1980    
  182     CARAS SEVERIN    Agentia Micro I Resita; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica, instalatie electrica, instalații antiefractie, telefonie Resita Str. Tineretului Nr. 5    28.80    1995    
  183    CARAS SEVERIN   Agentia Bozovici; utilitati: apa, canalizare, instalatie electrica, instalații antiefractie Bozovici Bl. 42, Nr. 267G   76.00   1994   
  184     CALARASI    Sucursala CEC Calarasi, apa și canalizare, instalatie termica, instalatie electrica, instalatie antiefractie și PSI, telefonie, cablare structurata Calarasi, str. Progresul nr. 23 bl. BBB    1,328.62    1994    
  185     CALARASI    Agentia nr. 1 Calarasi, apa și canalizare, instalatie termica, instalatie electrica, instalatie antiefractie și PSI, telefonie, cablare structurata Calarasi, str. Prel. București, bl. A4    186.35    1992    
  186     CALARASI    Agentia nr. 2 Calarasi, apa și canalizare, instalatie termica, instalatie electrica, instalatie antiefractie și PSI, telefonie, cablare structurata Calarasi, str. Traian bl. 36    395.24    1979    
  187 CALARASI Agentia Ileana, instalatie electrica, telefon comuna Ileana 82.43 1972
  188   CALARASI    1. Agentia Dragos-Voda, instalatie electrica,telefon comuna Dragos-Voda     164.36  1973  
   2. teren aferent 125.50 1995
  189   CALARASI  Agentia CEC Lehliu-Gara, instalatie electrica, telefon oras Lehliu-Gara   132.71  1994  
  190 CALARASI Agentia Borcea, instalatie electrica, telefon comuna Borcea 80.38 1994
  191 CALARASI Agentia Roseti, instalatie electrica, telefon comuna Roseti 97.03 1994
  192   CALARASI  Sucursala Oltenita, instalatie electrica, telefon str. Argesului nr. 78-80  217.97  1976  
  193   CALARASI  Agentia Fundulea, instalatie electrica, telefon oras Fundulea   75.91  1971  
  194   CALARASI    1. Agentia Ulmeni, instalatie electrica, telefon comuna Ulmeni     191.92  1960  
   2. teren aferent 800.00 1994
  194   CALARASI  Agentia Manastirea, instalatie electrica, telefon comuna Manastirea   43.33  1975  
  195   CALARASI  Agentia Budesti, instalatie electrica, telefon oras. Budesti   197.93  1996  
  196    CLUJ   Sucursala CEC Cluj-Napoca    Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr. 23-35 1,974.65   1986   
  197    CLUJ   Agentia CEC nr. 6; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica, instalatie electrica Cluj-Napoca, str. Albac, nr. 1   53.16   1972   
  198     CLUJ    Agentia CEC nr. 7; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica proprie instalatie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 3, bl. R2, sc. 8 jud. Cluj   67.28    1981    
   199     CLUJ   Agentia CEC nr. 8; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica proprie instalatie electrica, telefonie instalatie antiefractie Cluj-Napoca, str. Izlazului nr. 18, bl. C jud. Cluj   91.18    1983    
  200     CLUJ    Agentia CEC nr. 9; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica, instalatie electrica, telefonie, instalatie mixta antiefractie și de Cluj-Napoca, str. Fantanele nr. 7, bl. A    70.89    1983    
  201    CLUJ   Agentia CEC Huedin; utilitati: apa - canalizare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie și de PSI Huedin, str. Vladeasa nr. 4, bl. M   104.26   1995   
  202    CLUJ     1. Agentia CEC Gilau, instalații de apa, canalizare, energie electrica, telefonie, incalzire, instalatie de alarma. comuna Gilau, str. Principala nr. 389     140.94   1994   
   2. teren aferent 840.00 1994
  203     CLUJ    Agentia CEC Izvoru Crisului; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica proprie instalatie electrica, telefonie, instalatie antiefractie. comuna Izvoru Crisului nr. 62    70.55    1973    
  204     CLUJ    Sucursala CEC Turda; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica proprie instalatie electrica, telefonie, instalatie antiefractie și PSI. Turda, Piața Română nr. 15 A    2,041.37    1994    
  205    CLUJ     1. Agentia CEC nr. 1 Campia Turzii, utilitati: instalatie de energie electrica, apa, canalizare, telefonie Campia Turzii, str. Cuza Voda nr. 11     202.98   1993   
   2. teren aferent 351.00 1994
  206    CLUJ     1. Agentia CEC Iclod; utilitati: instalatie de energie electrica și telefonie, instalatiade alarma comuna Iclod nr. 373      86.00   1960   
   2. teren aferent 2,742.00 1994
  207   CLUJ  Agentia CEC Vultureni, instalatie de energie electrică, telefonie și instalatie de alarma  comuna Vultureni        nr. 143 A         56.89  1971  
  208   CLUJ  Agentia CEC Belis; utilitati: instalatie de energie electrica, telefonie, instalatie de comuna Belis nr. 105   32.36  1973  
  209    CLUJ   Agentia CEC Catcau; utilitati: instalatie de energie electrica, telefonie, instalatie de alarma. Încălzirea se face cu sobe cu lemne. comuna Catcau nr. 97    78.05   1972   
  210   CLUJ  Agentia CEC nr. 1 Turda   Turda, Calea Victoriei 102-104 Bl. E125 83.80  1985  
  211    COVASNA     1. Sucursala CEC Sf. Gheorghe; utilitati: apa, canal, CT propriu, en. electrica, telefon Sf. Gheorghe, P-ta Mihai Viteazul nr. 2     894.55   1982   
   2. teren aferent 173.00 1994
  212    COVASNA   Agentia CEC Baraolt; utilitati: apa. canal, CT propriu, en. electrica, telefon, sistem securitate electronică antiefractie Baraolt, str. Libertatii nr. 32. Bl. 5. Sc. A.   99.29   1982   
  213    COVASNA     1. Agentia CEC Covasna; utilitati: apa, canal, CT propriu, en. electrica, telefon, sistem securitate electronică antiefractie Covasna, str. Brazilor nr. 2. Bl. 1. Sc. A.     94.36   1994   
   2. teren aferent 22.00 1994
  214   COVASNA    1. Agentia CEC Araci; utilitati: apa. canalizare, en. electrica, telefon Araci, str. Principala nr. 340    127.60  1978  
   2. teren aferent 1,419.00 1995
  215   COVASNA  Agentia CEC Cernat; utilitati: en. electrica,telefon Cernat str. Principala nr. 456 B 60.09  1988  
  216   COVASNA  Agentia CEC Ojdula; utilitati: apa, canal, en. electrica, telefon Ojdula str. Principala nr. 953 bl. 2 40.80  1979  
  217   COVASNA  Agentia CEC Ozun; utilitati: apa, canal, en. electrica, telefon Ozun str. Gabor Aron nr. 101. Bl. 8. Sc. A. 69.57  1979  
  218   COVASNA    1. Agentia CEC Zabala; utilitati: canal, en. electrica, telefon Zabala str. Principala nr. 722/B    94.72  1967  
   2. teren aferent 493.00 1995
  219 COVASNA   1. Agentia CEC Zagon Zagon str. Principala nr. 341   224.40 1895
   2. teren aferent 2,871.00 1994
  220    COVASNA   Agentia CEC nr. 2. Tg. Secuiesc; utilitati: apa, canal, en. electrica, telefon, sistem securitate electronică antiefractie și PSI Tg. Secuiesc str. 1 Decembrie 1918 bl. 22. Sc. B 21.76   1982   
  221     COVASNA    Ag. CEC Bretcu; utilitati: apa, canal, en. electrica, telefon, CT comun cu gaz, sistem de securitate electronică și antiefractie, PSI Str. Principala nr. 215     40.79    1996    
  222     COVASNA      Ag. CEC Intorsura Buzaului; utilitati apa, canal, CT propriu cu en. electrica, telefon, sist. securitate electronică antiefractie și PSI Str. Hanului nr. bl. 9, Sc. C      73.64    1996    
   teren aferent   1996
  223    CONSTANTA   Ag. 1 Constanta; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Constanta, Str. Stefan cel Mare nr. 44, bl. M 16, parter 129.33   1978   
  224    CONSTANTA   Ag. 2 Constanta; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Constanta, Str. Mircea cel Batran nr. 146 parter 108.24   1966   
  225    CONSTANTA   Ag. 4 Constanta; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Constanta, B-dul. I.C. Bratianu nr. 46, parter   122.94   1972   
  226    CONSTANTA   Ag. 5 Constanta; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Constanta, Str. Albatrosului nr. 4, bl. AV23 parter 63.37   1982   
  227    CONSTANTA   Ag. 6 Constanta; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Constanta, B-dul. Tomis, nr. 238, bl. TD 17, parter 79.31   1982   
  228    CONSTANTA   Ag. 7 Constanta; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Constanta, Str. Eliberarii nr. 24, bl. IV 16, parter 123.30   1982   
  229    CONSTANTA   Ag. 8 Constanta; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Constanta, B-dul. Tomis, nr. 324, bl. ST 6, parter 131.92   1984   
  230    CONSTANTA   Ag. 9 Constanta; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Constanta, Aleea Daliei,nr. 12, bl. L 119 parter  132.24   1984   
  231    CONSTANTA   Ag. 10 Constanta; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Constanta, Sos. Mangaliei nr. 71, bl. PF 5, parter 120.08   1984   
  232    CONSTANTA   Ag. 11 Constanta; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Constanta, Str. Soveja, nr. 104. bl. 40 A, parter 132.03   1985   
  233    CONSTANTA   Ag. 12 Constanta; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Constanta, B-dul. I.C. Bratianu nr. 186, bl. SR 5, parter 199.87   1994   
  234     CONSTANTA    Ag. Mangalia 2, spatiu în cladire cu alti proprietari, construcție P+4E; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Mangalia, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 4, bl. M5, parter   114.98    1984    
  235    CONSTANTA   Ag. Mangalia 3; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Mangalia, Str. Rozelor, nr. 1, bl. H1 B, parter   145.38   1986   
  236    CONSTANTA   Ag. Navodari; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Navodari, Str. Constantei nr. 5, bl. E1, parter 83.47   1984   
  237    CONSTANTA   Ag. Harsova; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Harsova, Str. Vadului, nr. 26, bl. V6, parter   119.59   1982   
  238    CONSTANTA   Ag. Negru Voda; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Negru Voda, Sos. Constantei nr. 52, bl. C1, parter 122.06   1990   
  239    CONSTANTA   Ag. M. Kogălniceanu; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie M. Kogălniceanu, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 46, bl. TV 2, parter 93.39   1988   
  240    CONSTANTA   Suc. Medgidia; utilitati: inst. antiefractie apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie Medgidia, Str. Halei, nr. 1, bl. B1, parter   382.64   1973   
  241   CONSTANTA  Garaj Medgidia, fără; utilitati  Medgidia, Str. Rahovei, zona blocurilor "R" 27.00  1995  
  242    CONSTANTA   Ag. IMUM; utilitati: apa, canal, termoficare,energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Constanta, Str. Independentei nr. 51, bl. 51, parter 114.48   1991   
  243    CONSTANTA   Ag. Cernavoda 1; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Cernavoda, Str. Unirii, nr. 15, bl. R4, sc. A. parter 144.12   1992   
  244    CONSTANTA   Ag. Cobadin; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Cobadin, Str. Constantei nr. 1, bl. RB 3, sc. B, parter 66.02   1992   
  245    CONSTANTA   Ag. Basarabi; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Basarabi, Str. Calea Dobrogei nr. 1, parter   94.53   1982   
  246    CONSTANTA   Ag. Ostrov; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Ostrov, Str. 1 Mai, nr. 64, parter   56.32   1994   
  247    CONSTANTA   Ag. Cogealac; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Cogealac, Str. Postei, nr. 23, bl. GO2, parter   66.14   1992   
  248    CONSTANTA   Ag. Saraiu; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Saraiu, Str. Nicolae Maraloi nr. 32, parter   53.12   1971   
  249    CONSTANTA   P. L. Tomis; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Constanta, B-dul Tomis, nr. 79-81, parter   1,112.56   1969   
  250    DAMBOVITA   Sucursala CEC Targoviste; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie Targoviste, b-dul Mircea cel Batran nr. 3A, bl. A1 1,062.00   1981   
  251    DAMBOVITA   Sucursala CEC Targoviste, (sediu II) utilitati: apa, canal  Targoviste, b-dul Mircea cel Batran nr. 3A, bl. A1 789.00   1982   
  252    DAMBOVITA   Agentia CEC Micro III; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Targoviste, str. C-țin Brancoveanu nr. 70, bl. 18B, parter 207.00   1993   
  253    DAMBOVITA   Agentia CEC Micro IX; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Targoviste, b-dul Independentei nr. 14, bl. 9, parter 73.00   1973   
  254    DAMBOVITA   Agentia CEC Micro XI; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Targoviste, str. Stanica Ilie nr. 1, bl. 42C, parter 76.00   1982   
  255    DAMBOVITA   Agentia CEC A.I. Cuza; utilitati: apa, canal,termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Targoviste, Calea București nr. 11, bl. H1 B, parter 78.00   1994   
  256    DAMBOVITA   Agentia CEC Pucioasa; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Pucioasa, Str. Fantanelor, bl. 3B, sc. A, parter 175.00   1994   
  257    DAMBOVITA   Agentia CEC Moreni; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Moreni, Str. Pantea Ion, bl. P, sc. C, parter   102.00   1987   
  258    DAMBOVITA   Agentia CEC Titu; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Titu, Str. I.C. Visarion nr. 1, bl. 7A, sc. A, parter 114.00   1996   
  259    DAMBOVITA   Agentia CEC Valea Lunga; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Comuna Valea Lunga    41.00   1996   
  260   DAMBOVITA  Agentia CEC Slobozia Moara; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, Comuna Slobozia Moara   72.00  1972  
  261   DAMBOVITA  Teren aferent suc. Gaesti  Gaesti, str. 1 Decembrie 1918 nr. 34 1,000.00  1992  
  262    DOLJ   Sucursala Craiova, S+P+1E; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Craiova, str. Dumitru, bl. 1-3-5   2,474.15   1987   
  263    DOLJ   Ag. CEC Piața Garii; utilitati: apa. canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Craiova, B-dul Carol I, bl. V   66.71   1973   
  264    DOLJ   Ag. CEC Eroilor; apa, canalizare termoficare,energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Craiova, cartier Eroilor, str. Caracal, Complex DACIA 79.89   1973   
  265    DOLJ   Ag. Cl. București, A 21, apa, canalizare, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Craiova, str. Cl. București, Bl. A21   109.95   1991   
  266    DOLJ   Ag. CEC M-sal I. Antonescu, apa, canalizare, termoficare, energie electrica, telefonie, instalații antiefractie, PSI Craiova, Str. Victor Gomoiu, bl. I24, sc. 1, ap. 1 103.06   1993   
  267   DOLJ  Ag. CEC Orizont apa, canalizare, termoficare,energie electrica, telefonie Craiova, B-dul Oltenia, bl. 72B, sc. 1, ap. 2 65.89  1993  
  268    DOLJ   Ag. CEC Craiovita Noua, apa, canalizare, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Craiova, str. Aleea Ion Vasilescu, bl. 157G, sc. 1, ap. 4 53.04   1994   
  269    DOLJ   Ag. CEC Nicolae Titulescu, apa, canalizare, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Craiova, str. Maria Tanase, bl. 1, sc. 1, ap. 3 58.15   1994   
  270    DOLJ   Ag. CEC Cl. București bl. N1, apa, canalizare, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Craiova, Cl. București, bl. N1, sc. 1, ap. 2   81.22   1994   
  271    DOLJ   Ag. CEC Rovine, apa, canalizare, termoficare,energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Craiova, str. Gogu Constantinescu, bl. F19, sc. 1, ap. 2 66.26   1994   
  272    DOLJ   Ag. CEC Filiasi, apa, canalizare, termoficareenergie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Oras Filiasi, str. I. Racoteanu, bl. 13, parter 112.78   1989   
  273   DOLJ  Ag. CEC Melinesti energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Comuna Melinesti   55.26  1974  
  274   DOLJ  Ag. CEC Murgasi, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Comuna Murgasi, str. Popa Murgaseanu nr. 150 18.42  1982  
  275   DOLJ    1. Ag. CEC Bechet, apa, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Oras Bechet, str. Mircea Eliade nr. 9    91.54  1994  
   2. teren aferent 1,969.00 1994
  276   DOLJ    1. Ag. CEC Dabuleni, oras energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Comuna Dabuleni, str. Victoriei nr. 57    140.42  1950  
   2. teren aferent 650.00 1994
  277   DOLJ  Sucursala CEC Bailesti, apa, canalizare, energie electrica, telefonie, termica Oras Bailesti, str. Victoriei nr. 166 1,707.26  1996  
  278    DOLJ   AG. CEC Bailesti, energie electrica, telefonie, apa, termoficare   Oras Bailesti, str. Victoriei nr. 106, bl. A2, sc. 1 87.53   1985   
  279   DOLJ    1. Ag. CEC Motatei, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie, Comuna Motatei nr. 2545     115.13  1994  
   2. teren aferent 600.00 1994
  280   DOLJ  Ag. CEC Macesul de Jos energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Comuna Macesul de Jos, nr. 39 102.44  1995  
  281   DOLJ  Ag. CEC Lipov, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Comuna Lipov nr. 631   38.41  1991  
  282   DOLJ  Ag. CEC Birca, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Comuna Birca, str. Mihai Viteazul nr. 255 105.96  1994  
  283   DOLJ  Ag. Segarcea, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie, termoficare Oras Segarcea, str. Unirii, bl. A5 181.00  1994  
  284     DOLJ    Ag. CEC Maglavit, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie   Comuna Maglavit, Blocul Specialistilor, sc. 1, et. 1, ap. 1, Calea Severinului nr. 66 56.01    1993    
  285   DOLJ    1. Ag. CEC Ciupercenii Noi, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractieComuna Ciupercenii Noi, str. Granicerilor nr. 1    63.25  1994  
   2. teren aferent 800.00 1994
  286   DOLJ    1. Ag. CEC Bistret, energie electrica, telefonie, instalatie Comuna Bistret, str. Principala nr. 1029    160.47  1994  
   2. teren aferent 1,080.00 1994
  287   DOLJ    1. Ag. CEC Calafat, energie electrica, telefonie, instalatie antiefracție Calafat, str. Ghe. Doja, nr. 10    172.23  1993  
   2. teren aferent 800.00 1993
  288    GALATI   Sucursala CEC Galați; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie. Galați, str. Domneasca nr. 26 Bloc Modern   2,237.81   1995   
  289    GALATI   Agentia CEC nr. 5 Tiglina II Galați, energie electrica, telefonie, instalatie antiefracție Galați, str. G. Cosbuc nr. 1 Tiglina II   242.62   1966   
  290    GALATI   Agentia CEC nr. 6 Galați; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Galați, str. Lebedei nr. 1 Micro 16   81.14   1971   
  291    GALATI   Agentia CEC nr. 7 Galați; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Galați, str. N. Leonard nr. 19 bl. C15 sc. 1, parter cart. A. Vlaicu 128.00   1993   
  292    GALATI   Agentia CEC nr. 8 Galați; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Galați, str. Brailei nr. 15, bl. R1, sc. 2, Mazepa I 771.90   1977   
  293    GALATI   Agentia CEC Piața Centrala; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Galați, str. Traian nr. 81, bl A2, sc. 1   175.14   1993   
  294    GALATI   Agentia CEC Micro 40 Galați; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Galați, str. H. Coanda nr. 15, bl. J12, sc. 1, Micro 40 104.60   1984   
  295     GALATI    Agentia CEC Tecuci, (fosta Suc. ors.) utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Tecuci, str. 1 Decembrie1918 nr. 85 jud. Galați    2,638.68    1996    
  296    GALATI   Agentia CEC nr. 1 Tecuci; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, antiefractie Tecuci, str. Gh. Petrascu nr. 50 bl. I3A, jud. Galați 66.40   1976   
  297     GALATI    Agentia CEC Beresti; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie, instalatie   Beresti, str. Trandafirilor nr. 84, bl. C2, sc. 1, jud. Galați 82.57    1978    
  298    GALATI   Agentia CEC Tg. Bujor; utilitati: apa, canal,termoficare, energie   Tg. Bujor, str. E. Grigorescu 72, bl. A1, sc. 2 jud. Galați 86.98   1980   
  299   GALATI  Agentia CEC Baleni; utilitati: apa, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractieCom. Balenu, Jud. Galați  57.60  1973  
  300   GALATI  Agentia CEC Liesti; utilitati: apa, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractiecom. Liesti, jud. Galați  72.25  1971  
  301    GALATI   Agentia CEC Mastacani; utilitati: apa, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie com. Mastacani jud. Galați   35.36   1960   
  302    GALATI     1. Agentia CEC Umbrărești Deal; utilitati: apa, energie electrica, telefonie, instalatieantiefractie com. Umbrărești, jud. Galați     57.60   1992   
   2. teren aferent 60.00 1995
  303   GALATI  Agentia CEC Cudalbi; utilitati: apa, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie com. Cudalbi, bloc G3, sc. 1, parter 91.50  1995  
  304    GIURGIU   AG. CEC NR. 2 GIURGIU; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica, energie electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI Giurgiu. Str. București, bl. 45/4D   126.19   1985   
  305    GIURGIU   AG. CEC MIHAILESTI; utilitati: apa, canalizare, energie electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI com. MIHAILESTI    77.40   1972   
  306   GIURGIU  AG. CEC HOTARELE; utilitati: energie electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI com. HOTARELE   79.30  1973  
  307   GIURGIU  AG. CEC BANEASA; utilitati: energie electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI BANEASA JUD. GIURGIU   71.30  1973  
  308   GIURGIU  AG. CEC CALUGARENI; utilitati; telefonie, sistem de alarma, PSI, com. CALUGARENI   82.00  1972  
  309   GIURGIU  AG. CEC GHIMPATI; utilitati: inst. electrica,telefonie, sistem de alarma, PSI com. GHIMPATI   76.50  1972  
  310   GIURGIU  AG. CEC ROATA; utilitati: energie electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI com. ROATA   75.50  1972  
  311   GIURGIU  AG. CEC BOLINTIN DEAL; utilitati: energie electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI com. BOLINTIN DEAL   35.00  1993  
  312   GIURGIU  AG. CEC GRADINARI; utilitati, energie electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI com. GRADINARI   76.30  1972  
  313   GIURGIU  AG. CEC IZVOARELE; utilitati; energie electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI com. IZVOARELE   58.20  1980  
  314   GIURGIU  AG. CEC VEDEA; utilitati: energie electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI com. VEDEA   78.70  1972  
  315    GORJ   Sediul vechi Sucursala Tg-Jiu; utilitati: apa, energie electrica, telefonie, instalatieantiefractie. Tg. Jiu, Str. Traian, bl. C1, parter   756.20   1986   
  316    GORJ     1. Agentia CEC. nr. 3 Tg-Jiu; utilitati: apa,energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie. Tg. Jiu, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 67     121.80   1991   
   2. teren aferent 20.00 1994
  317    GORJ   Agentia Rovinari; utilitati: apa, energie electrica, telefonie, instalație antiefractie  Rovinari, Str. Minerilor, bl. M2, parter 146.50   1991   
  318    GORJ     1. Agentia Baia de Fier; utilitati: apa, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Comuna Baia de Fier      100.00   1995   
   2. teren aferent 100.00 1995
  319   GORJ    Agentia Turceni; utilitati: apa, energie electrica, Localitatea Turceni     82.80  1996  
   2. teren aferent 16.94 1996
  320   GORJ    1. Agentia Matasari; utilitati: apa, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie bl. C5, parter, loc. Matasari    102.85  1981  
   2. teren aferent 20.19 1996
  321   GORJ    1. Agentia CEC Runcu; utilitati: apa, energieelectrica, telefonie, instalatie antiefractie Comuna Runcu     78.00  1996  
   2. teren aferent 89.87 1996
  322   GORJ  Agentia CEC Albeni; utilitati: apa, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Comuna Albeni   68.07  1974  
  323    GORJ   Agentia CEC nr. 2 Tg Jiu; utilitati: apa, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Str. 9 Mai, bl. 6, parter   82.30     
  324    GORJ   Agentia nr. 3 (garaj) cu destinatie magazie: utilitati energie electrica  Tg Jiu. Str. 1 decembrie 1918, bl. 67, sc. 1, parter 41.05   1992   
  325    HARGHITA     1. Agentia Atid P; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma Atid, str. Principala nr. 18     109.00   1994   
   2. teren aferent 1,677.00 1994
  326     HARGHITA    Agentia Baile Tusnad S+P+m, utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma, centrala termica proprie Baile Tusnad, str. Oltului nr. 89    650.70    1995    
  327     HARGHITA    Agentia Balan P+E; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma, centrala termica proprie Balan, str. 1 Decembrie nr. 32/A    184.00    1995    
  328     HARGHITA    Agentia Borsec S+P+m; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma, centrala termica proprie Borsec, str. 7 Izvoare nr. 8    654.00    1995    
  329    HARGHITA     1. Agentia Carta; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica Carta, str. Principal, nr. 249     450.00   1995   
   2. teren aferent 1,592.00 1995
  330    HARGHITA   Agentia Ciumani P; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma Ciumani, P-ta Borsos Miklos, nr. 208   73.00   1991   
  331    HARGHITA   Agentia Dealu P; utilitati: apa, canalizare retea locala, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma Dealu, str. Principala nr. 653   33.00   1994   
  332     HARGHITA      Agentia Frumoasa P; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma, centrala termica proprie Frumoasa, str. Bisericii nr. 218      361.97    1995    
   2. teren aferent 1,118.00 1995
  333    HARGHITA   Agentia Libertatii Gheorgheni P; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma, punct termic Gheorgheni, str. Florilor nr. 41, sc. E   250.85   1995   
  334    HARGHITA     1. Agentia Lueta P; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma Lueta, str. Principala nr. 1033     68.30   1994   
   2. teren aferent 428.00 1994
  335   HARGHITA    1. Agentia Lunca de Jos; utilitati: curent electric, Lunca de Jos, str. Principala nr. 651    161.50  1995  
   2. teren aferent 540.00 1995
  336    HARGHITA   Agentia Lupeni P; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma Lupeni, str. Principala nr. 653   180.00   1994   
  337    HARGHITA     1. Agentia Martinis; utilitati: apa, canalizare curent electric, linie telefonica,sistem de alarma Martinis, str. Principala nr. 8     62.00   1994   
   2. teren aferent 1,536.00 1994
  338    HARGHITA   Agentia Mugeni P; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma Mugeni, str. Principala nr. 122   109.00   1994   
  339    HARGHITA   Agentia Petofi Sandor; utilitati: apa, canalizare, curent electric, telefonica, sistem de alarma, punct termic comun Miercurea Ciuc, str. Florilor nr. 24   737.35   1994   
  340    HARGHITA   Agentia Plaiesii de Jos P; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma Plaiesii de Jos, str. Principala nr. 234   103.20   1995   
  341    HARGHITA     1. Agentia Praid; utilitati: apa, canalizare,curent electric, linie telefonica, sistem de alarma, centrala termica proprie Praid, str. Principala nr. 118     87.00   1994   
   2. teren aferent 795.00 1994
  342    HARGHITA   Agentia Remetea P; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma Remeta, str. Principala nr. 835, bloc 3   60.00   1989   
  343     HARGHITA      1. Agentia Sandominic; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma, centrala termica proprie Sandominic, str. Principala, nr. 507      194.58    1995    
   2. teren aferent 800.00 1995
  344    HARGHITA   Agentia Sanmartin; utilitati: apa, canalizare, curent electric linie telefonica,sistem de alarma, centrala termica proprie Sanmartin, str. Principala nr. 34A   264.46   1995   
  345    HARGHITA   Agentia Sarmas; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma Sarmas, str. Principala, bl. 3   78.05   1993   
  346    HARGHITA   Agentia Sicilieni P; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma Siculeni, str. Principala nr. 835   207.50   1995   
  347    HARGHITA   Agentia Subcetate P; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma Subcetate, str. Principala, bloc nr. 1   52.72   1993   
  348    HARGHITA     1. Agentia Suseni; utilitati: apa, canalizare, curent electric linie telefonica,sistem de alarma Suseni, str. Principala, nr. 212     573.00   1995   
   2. teren aferent 264.00 1995
  349    HARGHITA   Agentia Toplita P; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma Toplita, str. Nicolae Balcescu, bloc E   99.00   1995   
  350    HARGHITA     1. Agentia Tulghes; utilitati: apa, canalizare, curent electric linie telefonica,sistem de alarma Tulghes, str. Centru, nr. 429     113.00   1995   
   2. teren aferent 2,996.00 1995
  351    HARGHITA   Agentia Ulies P; utilitati: apa, canalizare, curent electric linie telefonica, sistem de alarma Ulies, str. Principala nr. 60   110.10   1994   
  352    HARGHITA   Agentia Vlahita P; utilitati: apa, canalizare, curent electric linie telefonica, sistem de alarma Vlahita, str. Gabor Aron, nr. 43   80.90   1994   
  353    HARGHITA   Agentia Voslobeni; utilitati: apa, canalizare-retea locala, curent electric linie telefonica, sistem de alarma Voslobeni, str. Principala nr. 142/A   208.07   1995   
  354    HARGHITA   Agentia Zetea P; utilitati: curent electric, linie telefonica, sistem de alarma Zetea, Str. Principala nr. 1103   37.24   1972   
  355    HARGHITA   Suc. Gheorgheni; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma, cablare structurata Gheorgheni, str. Nicolae Balcescu, nr. 15   1,950.00   1994   
  356   HARGHITA  Teren aferent ag. Cristuru Secuiesc  Cristuru Secuiesc, str. Libertatii, nr. 29 554.00  1995  
  357   HARGHITA  Teren aferent ag. Odorheiu Secuiesc  Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 27 708.00  1994  
  358     HUNEDOARA    SUCURSALA CEC DEVA; utilitati: apa, canalizare, inst. termica instalații electrice, instalații speciale antiefractie, TVCI, PSI, telefonie, cablare structurata DEVA, B-dul 22 Decembrie Nr. 90 Bl. 26 Parter    1,480.00    1986    
  359     HUNEDOARA    AGENTIA CEC NR. 1 DEVA; utilitati: apa, canalizare, inst. termica, instalații electrice, instalații speciale antiefractie, PSI, telefonie DEVA, B-dul Iuliu Maniu Bl. L3 Parter    220.00    1988    
  360    HUNEDOARA   AGENTIA CEC CERTEJU DE JOS; utilitati: apa, canalizare, inst. termica, instalații electrice, antiefractie, telefonie CERTEJU DE SUS, Str. Valea Faeragului Nr. 3 Parter 39.32   1973   
  361    HUNEDOARA   AGENTIA CEC DOBRA; utilitati: apa, canalizare, instalații electrice, antiefractie, telefonie DOBRA Str. 1 Decembrie Bl. 2   63.00   1973   
  362    HUNEDOARA   AGENTIA CEC ORASTIE; utilitati: apa, canalizare, inst. termica, instalații electrice, antiefractie, PSI, telefonie ORASTIE Str. Pricazului Bl. B1 Parter   290.13   1995   
  363    HUNEDOARA   AGENTIA CEC SIMERIA; utilitati: apa, canalizare, inst. termica, instalații electrice, antiefractie, telefonie SIMERIA Str. Piața Unirii Bl. 20 Parter   83.80   1992   
  364    HUNEDOARA   SUCURSALA CEC HUNEDOARA; utilitati: apa, canalizare, inst. termica, instalații electrice, antiefractie, PSI, telefonie HUNEDOARA Str. Avram Iancu Nr. 14, Bl. 1   1,413.00   1992   
  365    HUNEDOARA   AGENTIA CEC CALAN; utilitati: apa, canalizare, inst. termica, instalații electrice, antiefractie, telefonie CALAN Str. Independentei Bl. 14 Parter   89.88   1985   
  366    HUNEDOARA   AGENTIA CEC HATEG; utilitati: apa, canalizare, instalații electrice, antiefractie, telefonie HATEG Str. Piața Unirii nr. 16   146.00   1992   
  367     HUNEDOARA    SUCURSALA CEC PETROSANI; utilitati: apa, canalizare, inst. termica instalații electrice, instalații speciale antiefractie, PSI, telefonie, cablare structurata PETROSANI Str. 1 Decembrie 1918 Bl. 61 Parter   1,011.55    1991    
  368     HUNEDOARA    AGENTIA CEC LUPENI; utilitati: apa, canalizare, inst. termica, instalații electrice, instalații speciale antiefractie, telefonie LUPENI Str. Pacii Nr. 9 Bl. 4 Parter    124.44    1984    
  369     HUNEDOARA    AGENTIA CEC PETRILA; utilitati: apa, canalizare, inst. termica, instalații electrice, instalații speciale antiefractie, telefonie PETRILA Str. Republicii Nr. 70    137.00    1992    
  370     HUNEDOARA    AGENTIA CEC URICANI; utilitati: apa, canalizare, inst. termica, instalații electrice, instalații speciale antiefractie, telefonie URICANI Str. Muncii Nr. 10 Bl. 29 Parter    77.93    1993    
  371     HUNEDOARA    AGENTIA CEC VULCAN; utilitati: apa, canalizare, inst. termica, instalații electrice, instalații speciale antiefractie, Bl. 17 Parter telefonie VULCAN Str. Mihai Viteazu    101.20    1991    
  372     IASI    SUCURSALA JUDETEANA CEC IASI; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica proprie, instalatie electrica, inst. antiefractie, PSI, telefonie, cablare structurata Iasi, B-dul A. Panu, nr. 42, bl. 1-A1    3,065.00    1994    
  373     IASI    AGENTIA CEC ALEXANDRU CEL BUN; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica, instalatie electrica, instal. antiefractie, PSI, telefonie Iasi, B-dul Alex. cel Bun, nr. 26, bl. A4, parter   76.28    1975    
  374     IASI    AGENTIA CEC TATARASI; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica instalatie electrica, instalații speciale antiefractie, PSI, telefonie Iasi, str. V. Lupu, nr. 83, bl. D1, parter   145.00    1973    
  375    IASI   AGENTIA CEC SIPOTE; utilitati instalatie electrica, instalații speciale antiefractie, PSI, telefonie Comuna Sipote    31.31   1995   
  376    IASI   AGENTIA CEC RADUCANENI; utilitati: instalatie electrica, instalații speciale antiefractie, telefonie Comuna Raducaneni    68.55   1972   
  377    IASI   AGENTIA CEC VLADENI; utilitati instalatie electrica, instalații speciale antiefractie, telefonie Comuna Vladeni    70.87   1971   
  378    IASI   AGENTIA CEC MOGOSESTI SIRET; utilitati: instalatie electrica, instalații speciale antiefractie, telefonie Comuna Mogosesti Siret    74.12   1976   
  379    IASI   AGENTIA CEC BIVOLARI; utilitati: instalatie electrica, instalații speciale antiefractie, telefonie Comuna Bivolari    77.99   1995   
  380    IASI   AGENTIA CEC COSTULENI; utilitati: instalatie electrica, instalații speciale antiefractie, telefonie Comuna Costuleni    71.86   1971   
  381     IASI    AGENTIA CEC PODU ILOAIEI; utilitati: incalzire cu soba cu gaz metan, instalatie electrica, instalații antiefractie, instalatie de gaz, telefonie Comuna Podu Iloaiei     69.94    1971    
  382    IASI   AGENTIA CEC BELCESTI; utilitati incalzire cu soba, instalatie electrica, instalații speciale antiefractie, telefonie Comuna Belcesti    51.84   1970   
  383     IALOMITA    Sucursala CEC Slobozia - instalatie electrica, apa, canalizare, telefonie, instalatie speciala antiefractie, instalatie sanitara Slobozia, str. Matei Basarab, bl. A5, parter    347.22    1975    
  384    IALOMITA   Agentia CEC Nr. 1 Slobozia, apa, canalizare, energie termica instalații electrice, inst. antiefractie, telefonie, cablare structurata Mun. Slobozia, str. Matei Basarab, bl. MB12, parter 277.05   1988   
  385     IALOMITA    Agentia CEC Ans. Peco Slobozia, apa, canalizare, instalatie termica, instalații electrice, inst. antiefractie, telefonie, cablare structurata Mun. Slobozia, str. Matei Basarab, bl. B2a (ans. 66 apart.)   374.68    1995    
  386    IALOMITA   Agentia CEC Fetesti, apa, canalizare, inst. termica CLU, instalatie electrica, inst. antiefractie, telefonie, cablare structurata Mun. Fetesti, str. Ardealului, bl. 56 ap. sc. A, parter 125.75   1996   
  387    IALOMITA   Agentia CEC Urziceni, apa, canalizare, instalatie electrica, instalatie speciala antiefractie, telefonie Municipiul Urziceni, str. Calea București, nr. 85, bl. 32/2, p 180.37   1992   
  388    IALOMITA   Agentia CEC Tandarei, apa, canalizare, instalatie electrica, instalatie speciala antiefractie, telefonie Oras Tandarei, str. Calea București, bl. 409, p 65.62   1985   
  389    IALOMITA   Agentia CEC Fierbinti; utilitati: apa, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Oras Fierbinti Targ    30.00   1992   
  390    IALOMITA     1. Agentia CEC Andrasesti, instalatie electrica, instalatie speciala antiefractie, telefonie Comuna Andrasesti      147.74   1992   
   2. teren aferent 935.00 1992
  391   IALOMITA  1. Agentia CEC Balaciu, instalatie electrica,instalatie speciala antiefractie, telefonie comuna Balaciu   48.60  1992  
  392   IALOMITA  Agentia CEC Cocora, instalatie electrica, telefonie, instalatie speciala antiefractie comuna Cocora   55.54  1994  
  393    IALOMITA   Agentia CEC Cosereni, telefonie, instalatie electrica, instalatie speciala antiefractie, apa, instalatie sanitara comuna Cosereni    107.44   1996   
  394    IALOMITA   Agentia CEC Facaeni, telefonie, instalatie electrica, instalatie speciala antiefractie, apa, instalatie sanitara comuna Facaeni    107.43   1996   
  395    IALOMITA   Agentia CEC Garbovi, telefonie, instalatie electrica, instalatie speciala antiefractie, apa, instalatie sanitara comuna Garbovi    107.43   1996   
  396    IALOMITA   Agentia CEC Jilavele, telefonie, instalatie electrica, instalatie speciala antiefractie, apa, instalatie sanitara comuna Jilavele    107.43   1996   
  397    IALOMITA   Agentia CEC Mihail Kogălniceanu, telefonie, instalatie electrica, instalatie speciala antiefractie, apa, instalatie sanitara comuna Mihail Kogălniceanu   107.43   1996   
  398    IALOMITA   Agentia CEC Grivita, parterul unui bloc P+1E,instalatie electrica, instalatie speciala antiefractie, telefonie comuna Grivita    51.70   1994   
  399   IALOMITA  Agentia CEC Movilita, energie electrica, telefonie, instalatie speciala antiefractie comuna Movilita   75.97  1974  
  400 IALOMITA Teren Barcanesti com. Barcanesti 300.00 1996
  401 MARAMURES Ag. Borsa str. 22 Dec. nr. 24   1995
  402   MARAMURES  Teren aferent ag. Borsa   Borsa, str. 22 Decembrie, nr. 24 441.00  1995  
  403    MARAMURES   Suc. CEC Baia Mare; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica, electrica, telefonie BAIA MARE, b-dul Unirii, nr. 12   855.39   1983   
  404    MARAMURES   Ag. CEC B-dul București; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica, energie electrica, telefonie BAIA MARE b-dul București, nr. 40   72.35   1982   
  405    MARAMURES   AG. CEC TRAIAN; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica, electrica, telefonie   BAIA MARE Aleea Dobrogei, nr. 1   94.49   1985   
  406   MARAMURES  AG. CEC NR. 3; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica electrica, telefonie BAIA MARE Str. Victoriei, nr. 138 59.48  1971  
  407   MARAMURES    1. Ag. CEC Copalnic Manastur; utilitati: apa,canalizare, energie electrica, telefonie COPALNIC MANATUR str. Principala, nr. 17    89.40  1994  
   2. teren aferent 356.00 1994
  408    MARAMURES   AG. CEC SEINI; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica energie electrica, telefonie SEINI str. Unirii, nr. 18   41.41   1988   
  409    MARAMURES   AG. CEC TG. LAPUS; utilitati: apa. canalizare, instalatie termica, energie electrica, telefonie TG. LAPUS P-ta Eroilor, nr. 13 TL 1A   85.67   1988   
  410   MARAMURES  AG. CEC NR. 1; utilitati: apa, canalizare, telefonie, sistem de alarma, PSI SIGHETU MARMATIEI Str. Unirii, nr. 1A 82.42  1982  
  411 MARAMURES   1. AG. CEC Ocna Sugatag Ocna Sugatag Str. Principala, nr. 2   233.19 1994
   2. teren aferent 1,264.00 1994
  412   MARAMURES  Ag. CEC Somcuta Mare P   Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 9 71.20  1985  
  413   MEHEDINTI  Ag. CEC Crihala II, apa, canalizare, telefon,antiefractie Tr. Severin, str. M. Kogălniceanu, nr. 4 84.07  1992  
  414   MEHEDINTI  Suc. CEC DR. TR. Severin; utilitati: apa, energie electrica Tr. Severin, str. D. Cantemir, nr. 6 770.76  1987  
  415   MEHEDINTI  Ag. CEC Smardan; utilitati: apa, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Tr. Severin, str. Smardan, nr. 5-9 306.53  1992  
  416   MEHEDINTI  Ag. CEC Cet Nord; utilitati: apa, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Tr. Severin, b-dul T. Vladimirescu, nr. 134 P 114.51  1986  
  417   MEHEDINTI  Ag. CEC Salcia; utilitati: apa, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie Com. Salcia   49.76  1994  
  418    MEHEDINTI   Ag. CEC VJ Mare; utilitati: apa, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie  Vanju Mare, str. Republicii, nr. 97, bloc 5, P