ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 14 iulie 2005pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr. 351/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005  În vederea accelerarii transpunerii reglementărilor europene în legislația interna și redefinirii atribuțiilor autorităților publice, în scopul adaptării la noile forme de colaborare cu structurile Uniunii Europene, se impune modificarea și completarea în regim de urgență a Legii gazelor nr. 351/2004, în scopul transpunerii în legislația interna a unor prevederi ale Directivei 2003/55/CE privind reglementările comune pentru piața interna în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 98/30/CE.în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, se modifica și se completează după cum urmează:1. Litera f) a articolului 8 va avea următorul cuprins:f) participa la elaborarea și aplicarea regulamentelor pentru atestarea verificatorilor de proiecte;1^1. La articolul 8, după litera z) se introduce o nouă literă, litera z^1), cu următorul cuprins:z^1) aplică la sfârșitul fiecărui an calendaristic, dacă este cazul, măsuri de regularizare de orice natură, pentru corectarea efectelor reglementărilor emise. (la 20-10-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005 ) 2. Alineatul (6) al articolului 10 va avea următorul cuprins:(6) Ordinele și deciziile emise de președintele ANRGN pot fi atacate la Curtea de Apel București, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.3. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri numiți prin decizie a primului-ministru, pe baza propunerilor președintelui ANRGN primite din partea:a) organismelor de specialitate ale administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protecției consumatorilor - un membru;b) asociațiilor consumatorilor de energie cu reprezentativitate la nivel național - un membru;c) asociațiilor pentru protecția consumatorilor cu reprezentativitate la nivel național - un membru;d) asociațiilor patronale din domeniul gazelor naturale cu reprezentativitate la nivel național - un membru;e) asociațiilor profesionale ale inginerilor din domeniul petrolului și al gazelor naturale cu reprezentativitate la nivel național - un membru;f) societății de transport al gazelor naturale - un membru;g) societăților de producție și de înmagazinare a gazelor naturale - un membru;h) societăților de distribuție a gazelor naturale - un membru;i) organizațiilor sindicale ale utilizatorilor de gaze naturale, cu reprezentativitate la nivel național - un membru;j) organizațiilor sindicale ale operatorilor din sectorul gazelor naturale, cu reprezentativitate la nivel de ramură - un membru;k) Ministerului Economiei și Comerțului - un membru. (la 20-10-2005, Alineatul (1) din Articolul 12 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005 ) 4. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile bănești pentru perioada delegării și detașării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivelul ANRGN. (la 20-10-2005, Alineatul (1) din Articolul 14 , Punctul 4. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005 ) 4^1. La articolul 65, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care realizarea obiectivelor/conductelor precizate la alin. (1) nu este economic justificată pentru operatorul licențiat, solicitantul va participa în cotă-parte, în colaborare cu acesta, la finanțarea obiectivelor/conductelor, sub condiția încheierii unui contract prin care consimte preluarea în patrimoniul operatorului licențiat a obiectivelor/conductelor din momentul punerii în funcțiune a acestora. (la 20-10-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005 ) 5. Alineatul (3) al articolului 65 va avea următorul cuprins:(3) Evaluarea condițiilor tehnice și economice privind asigurarea accesului solicitanților la sistem, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), se determina în baza unui studiu de fezabilitate pe care operatorul licențiat are obligația de a-l realiza cu respectarea următoarelor termene:a) 30 de zile de la data emiterii refuzului accesului, în cazul solicitării accesului la sistemele de distribuție a gazelor naturale;b) 60 de zile de la data emiterii refuzului accesului, în cazul solicitării accesului la Sistemul Național de Transport al gazelor naturale sau la conductele din amonte.6. După alineatul (3) al articolului 65 se introduc patru noi alineate, alineatele (4), (5), (6) și (7), cu următorul cuprins:(4) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (3) rezultatele studiului vor fi comunicate solicitanților, cu titlu gratuit.(5) Operatorul licențiat are obligația de a realiza lucrările respective în termen de un an de la finalizarea studiului, dacă realizarea obiectivelor/conductelor este economic justificată, în condițiile prevăzute la alin. (1).(6) În caz contrar, exclusiv în situația prevăzută la alin. (2), operatorul licențiat este obligat să realizeze obiectivele/sistemele în termenul prevăzut la alin. (5).(7) Lucrările necesare privind accesul la SNT al sistemelor de distribuție realizate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu respectarea prevederilor legale, vor fi incluse în Programul de dezvoltare al SNT. (la 20-10-2005, Punctul 6. din Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005 ) 7. După capitolul VII "Acces și refuz de acces" se introduce un nou capitol, capitolul VII^1 "Noua infrastructura", cuprinzând articolele 69^1-69^9, cu următorul cuprins:  +  Capitolul VII^1 Noua infrastructură  +  Articolul 69^1(1) Noile infrastructuri majore pentru gaze naturale, respectiv interconectarile dintre statele membre, instalațiile GNL și instalațiile de depozitare, pot fi scutite, la cerere, de prevederile legislației în vigoare, referitoare la accesul terților la sistemele de transport, distribuție, depozitare și la conductele din amonte, precum și de metodologiile de tarifare, în următoarele condiții:a) investiția trebuie să întărească concurenta în furnizarea de gaze naturale și sa sporeasca siguranța furnizarii;b) nivelul de risc legat de investiție este de asa natura încât investiția sa nu se realizeze decât dacă se acordă o scutire;c) infrastructura trebuie să fie în proprietatea unei persoane juridice care este separată cel puțin în privinta formei sale juridice de operatorii de sistem în ale căror sisteme se va construi infrastructura;d) se percep tarife pentru utilizatorii infrastructurii respective;e) scutirea nu influențează negativ concurenta, funcționarea eficienta a pieței interne a gazelor naturale sau funcționarea eficienta a sistemului reglementat la care este conectata infrastructura.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și cresterilor semnificative de capacitate a infrastructurilor existente, precum și modificărilor acestor infrastructuri care permit dezvoltarea unor noi surse de furnizare de gaze naturale.  +  Articolul 69^2ANRGN hotărăște asupra scutirilor prevăzute la art. 69^1, adoptând o decizie motivată corespunzător. Decizia ANRGN se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 69^3Scutirea poate acoperi în întregime sau parțial noua infrastructura, infrastructura existenta cu capacitate semnificativ marita sau modificarea infrastructurii existente.  +  Articolul 69^4La luarea deciziei de acordare a unei scutiri se ia în considerare, după caz, necesitatea de a impune condiții referitoare la durata scutirii și accesul nediscriminator la conducta de interconectare.  +  Articolul 69^5La luarea deciziei privind condițiile prevăzute la art. 69^4 se vor avea în vedere, în principal, durata contractelor, capacitatea suplimentară ce va fi construită sau modificarea capacității existente, orizontul de timp al proiectului și condițiile naționale.  +  Articolul 69^6La acordarea unei scutiri, ANRGN poate decide asupra regulilor și mecanismelor pentru gestionarea și alocarea capacității, în cazul în care acestea nu împiedica punerea în aplicare a contractelor pe termen lung.  +  Articolul 69^7În cazul unei conducte de interconectare, orice decizie de scutire se ia după consultări cu celelalte state membre sau, după caz, cu autoritățile de reglementare.  +  Articolul 69^8Decizia de scutire se comunică fără întârziere de ANRGN Comisiei Europene, împreună cu toate informațiile relevante.  +  Articolul 69^9Informațiile prevăzute la art. 69^8 trebuie să cuprindă, în principal:a) motivele detaliate pe baza cărora autoritatea de reglementare sau statul membru a acordat scutirea, inclusiv informațiile financiare care justifica necesitatea scutirii;b) analiza efectuată în privinta efectului asupra concurentei și funcționarii eficiente a pieței interne a gazelor naturale rezultând din acordarea scutirii;c) motivele pentru perioada de timp și partea din capacitatea totală a infrastructurii gazelor naturale respective pentru care s-a acordat scutirea;d) în cazul în care scutirea se referă la o conducta de interconectare, rezultatul consultării cu statele membre respective sau cu autoritățile de reglementare;e) contribuția infrastructurii la diversificarea furnizarii de gaze naturale.8. Litera a) a articolului 96 va avea următorul cuprins:a) sa realizeze construcții de orice fel în zona de siguranță a conductelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasata rețeaua de alimentare cu gaze naturale să se execute o construcție, beneficiarul acesteia și/sau proprietarul va/vor suporta toate cheltuielile de modificare a traseului rețelei, în următoarele condiții:1. obținerea acordurilor proprietarilor sau ale deținătorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmează să fie plasata noua conducta, precum și a avizelor autorităților competente și a autorizației de construire;2. includerea în patrimoniul operatorului licențiat a obiectivelor rezultate în urma modificării.8^1. La articolul 98 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:a) stimularea utilizării eficiente a gazelor naturale, asigurarea calității serviciilor, asigurarea puterii calorice a gazelor naturale, promovarea concurenței pe piața gazelor naturale și protecția intereselor consumatorilor; (la 20-10-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005 ) 9. Punctul 3 al articolului 109 va avea următorul cuprins:3: proiectarea, executarea, recepția și/sau punerea în funcțiune de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, cu încălcarea reglementărilor tehnice emise în domeniu;10. Punctul 4 al articolului 109 va avea următorul cuprins:4. executarea de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, cu încălcarea prevederilor art. 65, 80 și 81;11. După punctul 36 al articolului 109 se introduce un nou punct, punctul 37, cu următorul cuprins:37. desfășurarea oricăror activități comerciale și/sau prestări de servicii fără a deține licenta necesară, emisă conform prevederilor prezentei legi și reglementărilor elaborate în temeiul acesteia.12. Articolul 110 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 110(1) Contravențiile prevăzute la art. 109, în cazul în care au fost săvârșite de persoane fizice, se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 4.500 lei (RON), cele de la pct. 2, 9, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 31 și 32;b) cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), cele de la pct. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 33, 34 și 35;c) cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), cele de la pct. 13, 18 și 26.(2) Contravențiile prevăzute la art. 109, în cazul în care au fost săvârșite de persoane juridice, se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), cele de la pct. 8 și 11;b) cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), cele de la pct. 7;c) cu amendă de la 6.000 lei (RON) la 12.000 lei (RON), cele de la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 și 36;d) cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), cele de la pct. 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 și 26;e) cu amendă de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), cele de la pct. 24 și 37.13. După alineatul (2) al articolului 119 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Dispozițiile cap. VII^1 intră în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană. (la 20-10-2005, Alineatul (3) din Articolul 119 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005 )  +  Articolul IIPrezenta ordonanță de urgență transpune prevederile art. 22 "Noua infrastructura" din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2003/55/CE din 26 iunie 2003 privind reglementările comune pentru piața interna în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 98/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. 176 din 15 iulie 2003.  +  Articolul IIILegea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor Marian Francu
  Ministrul economiei și comerțului,
  Codruț Ioan Sereș
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 14 iulie 2005.Nr. 116.---------