HOTĂRÂRE nr. 74 din 26 ianuarie 2011 privind siguranța jucăriilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2011  Notă
  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 6 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 9 noiembrie 2012, în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 , sintagmele "destinate adulților", "destinate copiilor" și, respectiv , "destinat uzului de către..." se înlocuiesc cu sintagmele "destinate utilizării de către adulți", "destinate utilizării de către copii" și, respectiv "destinat utilizării de către...".
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1ObiectulPrezenta hotărâre stabilește condiții privind siguranța jucăriilor și libera circulație a acestora pe teritoriul României și al celorlalte state membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 2Domeniul de aplicare(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică produselor concepute sau destinate pentru joacă, în mod exclusiv sau nu, utilizării de către copiii cu o vârstă mai mică de 14 ani, denumite în continuare jucării.(2) Produsele prevăzute în anexa nr. 1 nu sunt considerate jucării în înțelesul prezentei hotărâri.(3) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică următoarelor jucării:a) echipamente pentru spațiile de joacă destinate uzului public;b) mașini automate de divertisment, care funcționează cu monede sau nu, destinate uzului public;c) vehicule de jucărie echipate cu motor cu combustie internă;d) jucării cu motor cu aburi;e) praștii și catapulte.  +  Articolul 3Definiții(1) Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) punere la dispoziție pe piață - furnizarea unei jucării pentru distribuție, consum sau uz pe piața din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;b) introducere pe piață - punerea la dispoziție pentru prima dată a unei jucării pe piața din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene;c) producător - orice persoană fizică sau juridică ce produce o jucărie ori pentru care se proiectează sau se produce o jucărie și care comercializează respectiva jucărie sub numele ori marca sa;d) reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene și care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;e) importator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori în alt stat membru al Uniunii Europene, care introduce pe piața din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene o jucărie dintr-o țară terță;f) distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanțul de distribuție, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție o jucărie pe piață;g) operatori economici - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;h) standard armonizat - standard adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare;i) legislație europeană de armonizare - orice legislație a Uniunii Europene prin care se armonizează condițiile de comercializare a produselor;j) acreditare - conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;k) evaluarea conformității - procesul prin care se demonstrează că au fost îndeplinite cerințele specificate pentru o jucărie;l) organism de evaluare a conformității - un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție;m) rechemare - orice măsură luată cu scopul de a returna o jucărie care a fost pusă deja la dispoziția utilizatorului final;n) retragere - orice măsură luată cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unei jucării în lanțul de distribuție;o) supravegherea pieței - activitățile desfășurate și măsurile luate de autoritățile publice pentru a se asigura că jucăriile sunt conforme cu cerințele aplicabile stabilite în legislația europeană de armonizare și că nu pun în pericol sănătatea, siguranța sau alte aspecte referitoare la protecția intereselor publice;p) marcaj CE - un marcaj prin care producătorul indică faptul că jucăria respectă cerințele aplicabile stabilite în legislația europeană de armonizare care prevede aplicarea sa pe jucărie;q) produs funcțional - produsul care are același rol și este utilizat în același mod ca un produs, aparat sau instalație destinat/destinată utilizării de către adulți și care poate fi un model redus la scară al unui astfel de produs, aparat sau al unei astfel de instalații;--------------Litera q) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 6 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 9 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "destinată adulților" cu sintagma "destinată utilizării de către adulți".r) jucărie funcțională - jucăria care are același rol și este utilizată în același mod ca un produs, aparat sau instalație destinat/destinată utilizării de către adulți și care poate fi un model redus la scară al unui astfel de produs, aparat sau al unei astfel de instalații;--------------Litera r) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 6 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 9 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "destinată adulților" cu sintagma "destinată utilizării de către adulți".s) jucărie acvatică - jucăria destinată utilizării în apă de adâncime mică, capabilă să suporte greutatea unui copil sau să susțină copilul în apă;ș) viteză proiectată - viteza posibilă de funcționare normală, determinată prin proiectarea jucăriei;t) jucărie de activitate - jucăria destinată uzului casnic, a cărei structură de sprijin rămâne fixă pe parcursul activității și care este destinată efectuării următoarelor activități de către un copil: escaladare, sărire, legănare, alunecare, balansare, învârtire, mers târâș sau de-a bușilea sau orice combinație a acestora;ț) jucărie chimică - jucăria destinată manevrării manuale directe a substanțelor și amestecurilor chimice și care trebuie folosită într-un mod corespunzător unei anumite grupe de vârstă și sub supravegherea adulților;u) joc de masă olfactiv - jucăria al cărei scop este să ajute un copil să învețe să recunoască diferite mirosuri sau arome;v) trusă cosmetică - jucăria al cărei scop este să ajute copilul să învețe să realizeze produse precum parfumuri, săpunuri, creme, șampoane, spume de baie, glossuri, rujuri, alte produse de machiat, pastă de dinți și balsamuri;w) joc gustativ - jucăria al cărei scop este să permită copiilor să prepare dulciuri sau preparate culinare care implică utilizarea unor ingrediente alimentare precum substanțe care îndulcesc, lichide, pudre și arome;x) vătămare - rănire fizică sau orice alt efect dăunător asupra sănătății, inclusiv efectele pe termen lung asupra sănătății;y) pericol - o potențială sursă de vătămare;z) risc - probabilitatea apariției unui pericol de vătămare și gradul de severitate a vătămării;aa) destinat utilizării de către... - un părinte sau un supraveghetor poate considera în mod rezonabil, în virtutea funcțiilor, dimensiunilor și caracteristicilor unei anumite jucării, că aceasta este destinată utilizării de către copiii din categoria de vârstă indicată.--------------Litera aa) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 6 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 9 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "destinat uzului de către..." cu sintagma "destinat utilizării de către...".(2) În sensul prezentei hotărâri, autoritatea competentă este Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului și autoritatea pentru supravegherea pieței este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul II Obligațiile operatorilor economici  +  Articolul 4Obligațiile producătorilor(1) În momentul introducerii jucăriilor pe piață, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale de siguranță prevăzute la art. 10 și în anexa nr. 2.(2) Producătorii întocmesc documentația tehnică solicitată potrivit prevederilor art. 21 și efectuează sau au efectuat procedura aplicabilă de evaluare a conformității potrivit prevederilor art. 19.(3) În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unei jucării cu cerințele aplicabile prin procedura prevăzută la alin. (2), producătorii întocmesc o declarație CE de conformitate potrivit prevederilor art. 15 și aplică marcajul CE potrivit prevederilor art. 17 alin. (1).(4) Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația CE de conformitate pentru o perioadă de 10 ani după ce jucăria a fost introdusă pe piață.(5) Producătorii trebuie să asigure existența unor proceduri astfel încât producția de serie să rămână conformă.(6) Modificările în proiectarea sau caracteristicile jucăriei și modificările standardelor armonizate la care se fac trimiteri pentru declararea conformității unei jucării trebuie avute în vedere în mod corespunzător.(7) În cazul în care se justifică, în raport cu riscurile prezentate de o jucărie, pentru a proteja sănătatea și siguranța utilizatorilor, producătorii testează prin eșantionare jucăriile comercializate, investigând și, dacă este cazul, păstrând un registru de reclamații, de jucării neconforme și rechemări de jucării și informează distribuitorii privind orice astfel de monitorizări.(8) Producătorii trebuie să se asigure de faptul că pe jucăriile lor sunt menționate tipul, lotul sau numărul de serie ori al modelului sau alt element de identificare, ori, în cazul în care mărimea sau natura jucăriei nu permite acest lucru, producătorii trebuie să se asigure că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria.(9) Producătorii trebuie să indice numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați, pe jucărie sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoțește jucăria; adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător.(10) Producătorii trebuie să se asigure că jucăria este însoțită de instrucțiuni și informații de siguranță în limba română.(11) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie pe care au introdus-o pe piață nu respectă legislația europeană de armonizare relevantă iau imediat măsurile corective necesare pentru ca jucăria să fie adusă în conformitate ori ca aceasta să fie retrasă sau rechemată, dacă este cazul; dacă jucăria prezintă un risc, producătorii informează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsură corectivă luată.(12) Producătorii, la cererea motivată a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea jucăriei, într-o limbă înțeleasă de aceasta, și cooperează cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile introduse pe piață.  +  Articolul 5Reprezentanții autorizați(1) Un producător poate numi un reprezentant autorizat printr-un mandat scris.(2) Obligațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) și întocmirea documentației tehnice nu se includ în mandatul reprezentantului autorizat.(3) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:a) să păstreze declarația CE de conformitate și documentația tehnică la dispoziția Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani după ce jucăria a fost introdusă pe piață;b) la cererea motivată a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, să furnizeze acesteia toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea unei jucării;c) să coopereze cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile pentru care deține mandat.  +  Articolul 6Obligațiile importatorilor(1) Importatorii trebuie să introducă pe piață numai jucării conforme.(2) Înainte de introducerea unei jucării pe piață, importatorii trebuie să se asigure că procedura adecvată de evaluare a conformității a fost îndeplinită de către producător.(3) Importatorii trebuie să se asigure că producătorul a întocmit documentația tehnică, că jucăria poartă marcajul de conformitate cerut și este însoțită de documentele prevăzute și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la art. 4 alin. (8) și (9).(4) Atunci când un importator consideră sau are motive să creadă că o jucărie nu este conformă cu cerințele prevăzute la art. 10 și în anexa nr. 2, acesta nu trebuie să introducă jucăria pe piață până când aceasta nu este adusă în conformitate; în cazul în care jucăria prezintă un risc, importatorul trebuie să informeze producătorul și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.(5) Importatorii trebuie să indice numele lor, denumirea înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați, pe jucărie sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoțește jucăria.(6) Importatorii trebuie să se asigure că jucăria este însoțită de instrucțiuni și informații de siguranță în limba română.(7) Importatorii trebuie să asigure faptul că, atât timp cât o jucărie se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acesteia cu cerințele prevăzute la art. 10 și în anexa nr. 2.(8) În cazul în care se consideră oportun în raport cu riscurile prezentate de o jucărie, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, importatorii trebuie să testeze prin eșantionare jucăriile comercializate, să investigheze și, dacă este cazul, să păstreze un registru de reclamații pentru jucăriile neconforme și rechemările de jucării și să informeze distribuitorii privind astfel de monitorizări.(9) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie introdusă pe piață nu respectă legislația europeană de armonizare relevantă iau imediat măsurile corective necesare pentru ca respectiva jucărie să fie adusă în conformitate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz; atunci când jucăria prezintă un risc, importatorii trebuie să informeze imediat Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsură corectivă luată.(10) Importatorii trebuie să păstreze o copie a declarației CE de conformitate la dispoziția Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a jucăriei și să se asigure că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acesteia, la cerere.(11) Importatorii, la cererea motivată a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, trebuie să furnizeze acesteia toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea jucăriei, într-o limbă înțeleasă de aceasta; importatorii trebuie să coopereze cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile pe care le-au introdus pe piață.  +  Articolul 7Obligațiile distribuitorilor(1) Atunci când pun la dispoziție pe piață o jucărie, distribuitorii trebuie să acționeze cu responsabilitate în ceea ce privește cerințele aplicabile.(2) Înainte de a pune la dispoziție pe piață o jucărie, distribuitorii trebuie să verifice dacă jucăria are aplicat marcajul de conformitate cerut, dacă aceasta este însoțită de documentele necesare și de instrucțiuni și informații privind siguranța, în limba română, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la art. 4 alin. (8) și (9) și la art. 6 alin. (5).(3) Atunci când un distribuitor consideră sau are motive să creadă că o jucărie nu este în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 10 și în anexa nr. 2, acesta nu trebuie să pună la dispoziție pe piață jucăria până când aceasta nu este adusă în conformitate. În cazul în care jucăria prezintă un risc, distribuitorul trebuie să informeze producătorul sau importatorul, precum și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.(4) Distribuitorii trebuie să asigure faptul că, atât timp cât o jucărie se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acesteia cu cerințele prevăzute la art. 10 și în anexa nr. 2.(5) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie pe care au pus-o la dispoziție pe piață nu respectă legislația europeană de armonizare relevantă trebuie să se asigure că se iau imediat măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate jucăria, a o retrage sau a o rechema, după caz; atunci când jucăria prezintă un risc, distribuitorii trebuie să informeze imediat Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsură corectivă luată.(6) Distribuitorii, la cererea motivată a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, trebuie să furnizeze acesteia toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea jucăriei; aceștia trebuie să coopereze cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile pe care le-au pus la dispoziție pe piață.  +  Articolul 8Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilorUn importator sau un distribuitor, atunci când introduce pe piață o jucărie sub numele sau marca sa ori modifică o jucărie deja introdusă pe piață într-un mod care ar putea afecta respectarea de către aceasta a cerințelor aplicabile, este considerat producător în sensul prezentei hotărâri și îi revin obligațiile producătorului prevăzute la art. 4.  +  Articolul 9Identificarea operatorilor economici(1) Operatorii economici trebuie să pună la dispoziția Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cerere, datele de identificare ale:a) oricărui operator economic care le-a furnizat o jucărie;b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat o jucărie.(2) Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la alin. (1) pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a jucăriei, în cazul producătorului, și pentru o perioadă de 10 ani după ce le-a fost furnizată jucăria, în cazul altor operatori economici.  +  Capitolul III Conformitatea jucăriilor  +  Articolul 10Cerințe esențiale de siguranță(1) Jucăriile pot fi introduse pe piață doar dacă respectă cerințele esențiale de siguranță stabilite, respectiv cerințele generale de siguranță prevăzute la alin. (2)-(4) și cerințele speciale de siguranță prevăzute în anexa nr. 2.(2) Jucăriile, inclusiv substanțele chimice pe care le conțin, nu trebuie să pună în pericol siguranța sau sănătatea utilizatorilor sau a părților terțe atunci când sunt utilizate în conformitate cu destinația lor sau atunci când sunt utilizate în mod previzibil, ținând seama de comportamentul copiilor.(3) Abilitatea utilizatorilor și, dacă este cazul, a supraveghetorilor acestora trebuie luată în considerare, în special, în cazul jucăriilor care sunt destinate utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni sau altor grupe de vârstă specifice.------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 6 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 9 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "destinate copiilor" cu sintagma "destinate utilizării de către copii".(4) Etichetele aplicate potrivit prevederilor art. 11 alin. (3)-(6), precum și instrucțiunile de utilizare care însoțesc jucăriile trebuie să atragă atenția utilizatorilor sau supraveghetorilor acestora asupra pericolelor inerente și riscurilor de vătămare legate de utilizarea jucăriilor și asupra modului de a le evita.(5) Jucăriile introduse pe piață trebuie să respecte cerințele esențiale de siguranță de-a lungul perioadei previzibile și normale de utilizare.  +  Articolul 11Avertismente(1) În vederea asigurării unei utilizări în siguranță, avertismentele făcute în temeiul art. 10 alin. (2)-(4) specifică limitele utilizării adecvate, în conformitate cu anexa nr. 5 partea A.(2) Pentru categoriile de jucării enumerate în anexa nr. 5 partea B se folosesc avertismentele prevăzute în aceasta; avertismentele prevăzute la pct. 2-10 din anexa nr. 5 partea B se folosesc așa cum sunt formulate și niciunul dintre avertismentele specifice menționate în această anexă nu trebuie să fie aplicat în cazul în care avertismentele nu corespund utilizării prevăzute pentru jucăriile respective, așa cum au fost stabilite ținând seama de funcția, dimensiunea și caracteristicile acestora.(3) Producătorul trebuie să aplice avertismentele într-un mod vizibil, ușor lizibil, ușor de înțeles și corect pe jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe ambalaj și, dacă este cazul, în instrucțiunile de utilizare care însoțesc jucăria.(4) Jucăriile de dimensiuni mici vândute fără ambalaj trebuie să aibă aplicate avertismentele corespunzătoare.(5) Avertismentele sunt precedate de cuvintele: "Avertisment" sau "Avertismente", după caz.(6) Avertismentele care determină decizia de a cumpăra jucăria, cum ar fi cele care specifică vârsta minimă și maximă a utilizatorului și celelalte avertismente aplicabile prevăzute în anexa nr. 5, trebuie să fie indicate pe ambalajul de comercializare sau trebuie să fie vizibile în mod clar pentru utilizator înainte de cumpărare, inclusiv atunci când cumpărarea se face prin mijloace electronice.(7) Avertismentele și instrucțiunile de siguranță trebuie să fie scrise în limba română, potrivit prevederilor art. 4 alin. (10).  +  Articolul 12Libera circulațiePunerea la dispoziție pe piață pe teritoriul României a jucăriilor care respectă prevederile prezentei hotărâri nu poate fi împiedicată.  +  Articolul 13Prezumția de conformitate(1) Se consideră că jucăriile respectă cerințele esențiale de siguranță prevăzute la art. 10 și în anexa nr. 2, atunci când sunt conforme cu prevederile standardelor române și/sau standardelor naționale ale celorlalte statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde armonizate, ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau cu părți ale acestora.(2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde armonizate din domeniul siguranței jucăriilor se aprobă și se actualizează prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.  +  Articolul 14Obiecția formală în raport cu un standard armonizat În cazul în care se consideră că un standard prevăzut la art. 13 alin. (1) nu îndeplinește în întregime cerințele pe care le acoperă și care sunt prevăzute la art. 10 și în anexa nr. 2, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului informează Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană, instituit conform art. 5 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, prezentând motivele.----------Art. 14 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 15Declarația CE de conformitate(1) Declarația CE de conformitate stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 10 și în anexa nr. 2 a fost demonstrată.(2) Declarația CE de conformitate conține cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 3 și în modulele relevante cuprinse în anexele nr. 6-7 și se actualizează în permanență. Declarația CE de conformitate se întocmește după modelul prevăzut în anexa nr. 3. Declarația CE de conformitate pentru jucăriile destinate a fi puse la dispoziție pe piață în România se redactează sau se traduce, după caz, în limba română.(3) Prin întocmirea declarației CE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea jucăriei.  +  Articolul 16Principii generale ale marcajului CE(1) Jucăriile puse la dispoziție pe piață trebuie să poarte marcajul CE.(2) Marcajul CE trebuie să respecte principiile generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.(3) Jucăriile care au marcajul CE se presupun a fi conforme cu prevederile prezentei hotărâri.(4) Jucăriile care nu au marcajul CE sau care nu respectă într-un alt mod dispozițiile prezentei hotărâri pot fi prezentate și utilizate la târguri sau expoziții, cu condiția să fie însoțite de un anunț care să indice clar faptul că jucăriile nu respectă prezenta hotărâre și că acestea nu vor fi puse la dispoziție pe piață înainte de îndeplinirea cerințelor de conformitate.  +  Articolul 17Cerințe pentru aplicarea marcajului CE(1) Marcajul CE trebuie aplicat în mod vizibil, lizibil și de neșters fie pe jucărie, pe o etichetă atașată sau aplicată, fie pe ambalaj.(2) În cazul jucăriilor de dimensiuni mici și a jucăriilor compuse din părți mici, marcajul CE poate fi aplicat pe o etichetă sau pe un prospect însoțitor. Dacă acest lucru nu este posibil din motive tehnice, în cazul jucăriilor vândute prin standuri de expunere, și cu condiția ca standul de expunere să fi fost folosit inițial ca ambalaj pentru jucării, marcajul CE este aplicat la vedere sau pe standul de expunere.(3) În cazul în care marcajul CE nu este vizibil din exteriorul ambalajului, dacă acesta există, marcajul CE trebuie aplicat cel puțin pe ambalaj.(4) Marcajul CE trebuie aplicat înainte ca jucăria să fie introdusă pe piață. Acesta poate fi însoțit de o pictogramă sau orice alt însemn care indică un risc special sau utilizare specială.  +  Capitolul IV Evaluarea conformității  +  Articolul 18Evaluări privind siguranțaProducătorii trebuie să efectueze, înainte de a pune la dispoziție pe piață jucăria, o analiză a pericolelor de natură chimică, fizică, mecanică, electrică, inflamabilitate, igienă și radioactivitate pe care jucăria le poate prezenta și o evaluare a expunerii potențiale la acestea.  +  Articolul 19Procedurile de evaluare a conformității aplicabile(1) Înainte de a introduce o jucărie pe piață, producătorii trebuie să utilizeze procedurile de evaluare a conformității prevăzute la alin. (2) și (3) pentru a demonstra faptul că jucăriile respectă cerințele prevăzute la art. 10 și în anexa nr. 2.(2) Dacă producătorul a aplicat standardele prevăzute la art. 13 alin. (1), care acoperă toate cerințele de siguranță relevante pentru jucărie, producătorul trebuie să folosească procedura de control intern al producției prevăzută în anexa nr. 6.(3) Jucăria este supusă examinării CE de tip prevăzută la art. 20, combinată cu procedura conformității de tip prevăzută în modulul C din anexa nr. 8, în următoarele cazuri:a) atunci când standardele armonizate, ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și care acoperă toate cerințele de siguranță relevante pentru jucărie, nu există;b) atunci când standardele armonizate prevăzute la lit. (a) există și au fost adoptate ca standarde române și/sau standarde naționale ale celorlalte state membre, dar producătorul nu le-a aplicat sau le-a aplicat doar parțial;c) atunci când unul sau mai multe dintre standardele armonizate prevăzute la lit. (a), care au fost adoptate ca standarde române și/sau standarde naționale ale celorlalte state membre, au fost publicate cu o restricție;d) atunci când producătorul consideră că natura, proiectarea, construcția sau scopul jucăriei necesită o verificare de către o terță parte.  +  Articolul 20Examinarea CE de tipExaminarea CE de tip se realizează cu respectarea procedurii următoare:a) prezentarea unei cereri pentru examinarea CE de tip, desfășurarea examinării și emiterea certificatului de examinare CE de tip se desfășoară în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa nr. 7, respectiv combinarea tipului de producție cu tipul de proiect;b) cererea pentru examinarea CE de tip include o descriere a jucăriei și o indicație a locului de producție, inclusiv adresa;c) în cazul în care un organism de evaluare a conformității notificat potrivit prevederilor art. 22, denumit în continuare organism notificat, efectuează examinarea CE de tip, acesta evaluează, dacă este necesar, împreună cu producătorul, analiza efectuată de către producător în conformitate cu art. 18 a pericolelor pe care jucăria le poate prezenta;d) certificatul de examinare CE de tip include o trimitere la prezenta hotărâre, o imagine colorată și o descriere clară a jucăriei, inclusiv dimensiunile acesteia, și o listă a încercărilor efectuate, făcând referire la raportul de încercare relevant;e) certificatul de examinare CE de tip trebuie revizuit ori de câte ori este necesar, în special în cazul unei modificări a procesului de producție, a materiilor prime sau a componentelor jucăriei și, în orice caz, la fiecare 5 ani;f) certificatul de examinare CE de tip trebuie retras dacă jucăria nu îndeplinește cerințele esențiale de siguranță prevăzute la art. 10 și în anexa nr. 2;g) se interzice organismelor notificate să elibereze certificatul de examinare CE de tip pentru jucăriile cărora li s-a refuzat sau retras certificatul de examinare CE de tip de către un alt organism notificat;h) documentația tehnică și corespondența referitoare la procedurile de examinare CE de tip se întocmesc, după caz, în limba română sau în limba oficială a statului membru în care este stabilit organismul notificat ori într-o limbă acceptată de acesta.  +  Articolul 21Documentația tehnică(1) Documentația tehnică menționată la art. 4 alin. (2) conține toate datele și detaliile relevante referitoare la mijloacele utilizate de producător pentru a garanta faptul că jucăriile respectă cerințele prevăzute la art. 10 și în anexa nr. 2 și, în special, conține documentele enumerate în anexa nr. 4.(2) Documentația tehnică se întocmește în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, sub rezerva dispozițiilor prevăzute la art. 20 lit. h).(3) La solicitarea motivată a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, producătorul trebuie să furnizeze o traducere a părților relevante din documentația tehnică, în limba română. Atunci când Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor solicită unui producător documentația tehnică sau traducerea unei părți a acesteia, poate stabili un termen de 30 de zile pentru a răspunde cererii, dacă existența unui risc serios și imediat nu justifică stabilirea unui termen mai scurt.(4) În cazul în care producătorul nu respectă obligațiile prevăzute la alin. (1)-(3), Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor îi poate solicita acestuia să efectueze o încercare la un organism notificat, pe cheltuiala proprie, într-un termen determinat, în vederea verificării conformității cu standardele prevăzute la art. 13 alin. (1) și cerințele esențiale de siguranță.  +  Capitolul V Notificarea organismelor de evaluare a conformității  +  Articolul 22NotificareaMinisterul Economiei, Comerțului și Turismului notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele desemnate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul art. 20.----------Art. 22 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 23Autoritatea de notificare(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității în sensul prezentei hotărâri și pentru monitorizarea organismelor notificate, inclusiv în ceea ce privește respectarea prevederilor art. 29.----------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(2) Evaluarea și monitorizarea prevăzute la alin. (1) se realizează de către organismul național de acreditare, în înțelesul și conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008, recunoscut potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității.  +  Articolul 24Cerințe privind autoritatea de notificare(1) Autoritatea de notificare funcționează astfel încât să evite apariția conflictelor de interese cu un organism de evaluare a conformității și să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.(2) În cadrul autorității de notificare, decizia cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității este luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.(3) Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează niciuna dintre activitățile pe care le prestează organismele de evaluare a conformității, nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.(4) Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.(5) Autoritatea de notificare deține personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.  +  Articolul 25Obligația de informare cu privire la autoritățile de notificareMinisterul Economiei, Comerțului și Turismului informează Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, în legătură cu procedurile lui de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări aduse acestora.----------Art. 25 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 26Cerințe cu privire la organismele notificate(1) Organismul de evaluare a conformității notificat în temeiul prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la alin. (2)-(17).(2) Organismele de evaluare a conformității sunt înființate în baza legislației naționale și au personalitate juridică.(3) Organismul de evaluare a conformității reprezintă un organism de terță parte, independent de organizația sau de entitățile implicate în procesul de proiectare, fabricare, furnizare, asamblare, utilizare sau întreținere a jucăriei pe care o evaluează. Organismul de evaluare a conformității care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea jucăriilor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism de evaluare a conformității, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.(4) Organismul de evaluare a conformității, personalul din conducerea generală a acestuia și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu pot fi proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau operatorul de întreținere a jucăriilor pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre acele părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea în scopuri personale a jucăriilor evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității.(5) Organismul de evaluare a conformității, personalul din conducerea generală a acestuia și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu pot fi direct implicați în proiectarea sau fabricarea, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea jucăriilor respective și nu reprezintă părțile angajate în acele activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.(6) Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.(7) Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și sunt liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special în ceea ce privește persoanele sau grupurile de persoane interesate de rezultatele activităților în cauză.(8) Organismele de evaluare a conformității trebuie să fie capabile să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității atribuite lor potrivit dispozițiilor art. 20 și în legătură cu care au fost notificate, indiferent dacă sarcinile respective sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.(9) De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de jucărie pentru care este notificat, un organism de evaluare a conformității trebuie să aibă la dispoziție:a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și adecvată pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformității;b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Organismul trebuie să dispună de politici și proceduri adecvate, care fac o distincție între sarcinile îndeplinite ca organism notificat și orice alte activități;c) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitățile ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate al tehnologiei utilizate pentru producerea jucăriei respective, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.(10) Organismul de evaluare a conformității trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și să aibă acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.(11) Personalul responsabil de îndeplinirea activităților de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă o pregătire tehnică și profesională solidă care să acopere toate activitățile de evaluare a conformității din domeniul de aplicare relevant pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;b) să dețină cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le efectuează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;c) să aibă cunoștințe și înțelegerea corespunzătoare a cerințelor esențiale, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația europeană de armonizare relevantă și a regulamentelor de punere în aplicare a acesteia;d) să aibă aptitudinea necesară pentru a întocmi certificate, evidențe și rapoarte care să demonstreze că au fost realizate evaluări.(12) Trebuie asigurată imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a conducerii generale și a personalului de evaluare al acestora.(13) Remunerația conducerii generale și a personalului de evaluare al unui organism de evaluare a conformității nu trebuie să depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele evaluărilor respective.(14) Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere civilă, cu excepția cazului în care această răspundere este asigurată de stat prin legislația aplicabilă.(15) Personalul unui organism de evaluare a conformității trebuie să păstreze secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale, potrivit prevederilor art. 20, mai puțin față de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului. Drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate.----------Alin. (15) al art. 26 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(16) Organismele de evaluare a conformității trebuie să participe la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul art. 37 sau să se asigure că personalul lor de evaluare este informat cu privire la aceste activități și trebuie să pună în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității grupului respectiv.(17) Organismele de evaluare a conformității trebuie să fie acreditate de către organismul național de acreditare prevăzut la art. 23 alin. (2).  +  Articolul 27Prezumția de conformitateÎn cazul în care un organism de evaluare a conformității demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele române și/sau naționale ale unui stat membru care adoptă standarde armonizate sau în părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că organismul de evaluare a conformității se conformează cerințelor prevăzute la art. 26 alin. (2)-(16), în măsura în care acele standarde aplicabile acoperă aceste cerințe.  +  Articolul 28Obiecția formală cu privire la standardele armonizateÎn cazul în care există o obiecție formală cu privire la standardele prevăzute la art. 27, se aplică prevederile art. 14.  +  Articolul 29Filiale ale organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate(1) În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute la art. 26 alin. (2)-(16) și informează Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului în acest sens.(2) Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.(3) Activitățile pot fi subcontractate sau îndeplinite de o filială doar cu acordul clientului.(4) Organismele notificate păstrează la dispoziția Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și privind activitățile îndeplinite de aceștia în temeiul art. 20.----------Art. 29 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 30Cererea de notificare(1) În scopul notificării, în temeiul prezentei hotărâri, organismul de evaluare a conformității trebuie să depună o cerere de notificare la Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.----------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(2) Cererea menționată la alin. (1) trebuie însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a jucăriei sau jucăriilor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de certificatul de acreditare, eliberat de organismul național de acreditare prevăzut la art. 23 alin. (2), care atestă că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la art. 26 alin. (2)-(16).  +  Articolul 31Procedura de notificare(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului notifică numai organismele de evaluare a conformității care îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 26.(2) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului desemnează prin ordin al ministrului organismele de evaluare a conformității ce se notifică. Aceste ordine se actualizează ori de câte ori este necesar.(3) Desemnarea prevăzută la alin. (2) se realizează în baza procedurii stabilite la art. 4 alin. (5) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor.(4) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului notifică Comisia și celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de aceasta.(5) Notificarea include informații complete privind activitățile de evaluare a conformității, modulul sau modulele de evaluare a conformității și jucăria sau jucăriile în cauză, precum și atestarea competenței necesare.(6) Organismul notificat potrivit alin. (4) este considerat organism notificat în sensul prezentei hotărâri și poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiecții din partea Comisiei sau a celorlalte state membre, transmise în termen de două săptămâni de la notificare.(7) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului informează Comisia și celelalte state membre cu privire la orice modificări relevante ulterioare aduse notificării.----------Art. 31 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 32Modificări ale notificărilor(1) În cazul în care Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la art. 26 alin. (2)-(16) sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, va restricționa, suspenda sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului informează imediat Comisia și statele membre în consecință.(2) În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea acesta predă dosarele unui alt organism notificat în vederea prelucrării sau le pune la dispoziția Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cererea acestora.----------Art. 32 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 33Contestarea competenței organismelor notificate(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile care au stat la baza notificării sau la menținerea competenței organismului respectiv.(2) În cazul în care Comisia constată că un organism notificat nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele pentru a fi notificat, informează Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului care trebuie să adopte măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, în funcție de necesitate.----------Art. 33 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 34Obligații operaționale pentru organismele notificate(1) Organismele notificate realizează evaluări ale conformității potrivit procedurii de evaluare a conformității prevăzute la art. 20.(2) Evaluarea conformității se realizează în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei folosite în cazul jucăriei respective, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.Procedând astfel, organismele în cauză respectă totuși gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea jucăriei cu prevederile prezentei hotărâri.(3) În cazul în care un organism notificat constată că producătorul nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 10 și în anexa nr. 2 sau standardele prevăzute la art. 13 alin. (1) sau specificațiile tehnice corespunzătoare, acesta solicită producătorului respectiv să adopte măsurile corective corespunzătoare și nu emite certificatul de examinare CE de tip prevăzut la art. 20.(4) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior emiterii unui certificat de examinare CE de tip, un organism notificat constată că o jucărie nu mai este conformă, acesta solicită producătorului să adopte măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul de examinare CE de tip, dacă este necesar.(5) În cazul în care nu sunt adoptate măsuri corective sau acestea nu au efectul cerut, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage certificatul de examinare CE de tip, după caz.  +  Articolul 35Obligația de informare care revine organismelor notificate(1) Organismele notificate informează Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului în legătură cu:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.a) orice refuz, restricționare, suspendare sau retragere a unui certificat de examinare CE de tip;b) toate circumstanțele care afectează domeniul de aplicare și condițiile notificării;c) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității, primită de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;d) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și de subcontractare.(2) Organismele notificate furnizează celorlalte organisme notificate care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității care se referă la aceleași jucării informații relevante privind aspecte legate de rezultate negative și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluării conformității.  +  Articolul 36Schimbul de experiențăMinisterul Economiei, Comerțului și Turismului participă la schimbul de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea, organizat de către Comisie.----------Art. 36 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 37Coordonarea organismelor notificateOrganismele notificate de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului participă la activitatea grupului sau grupurilor sectorial/sectoriale ale organismelor notificate la nivel european în mod direct sau prin reprezentanți desemnați.----------Art. 37 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul VI Obligații și competențe ale autorităților române  +  Articolul 38Principiul precauțieiÎn situația în care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor adoptă măsuri cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri în special a celor prevăzute la art. 39, ia în considerare în mod corespunzător și principiul precauției, astfel cum este definit prin Comunicarea Comisiei nr. 1 din 2 februarie 2000 privind principiul precauției.  +  Articolul 39Obligația generală de organizare a supravegherii piețeiMinisterul Economiei, Comerțului și Turismului și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor organizează și efectuează supravegherea jucăriilor introduse pe piață, în conformitate cu prevederile aplicabile prevăzute la art. 15-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 și cu art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 , precum și cu respectarea prevederilor art. 40 din prezenta hotărâre.----------Art. 39 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 40Instrucțiuni pentru organismul notificat(1) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor poate solicita unui organism notificat să îi furnizeze informații cu privire la orice certificat de examinare CE de tip pe care organismul respectiv l-a emis sau l-a retras ori cu privire la orice refuz de a emite un astfel de certificat, inclusiv rapoartele de încercări și documentația tehnică.(2) În cazul în care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor constată că o jucărie nu îndeplinește cerințele esențiale de siguranță prevăzute la art. 10 și în anexa nr. 2, aceasta solicită organismului notificat, dacă este cazul, retragerea certificatului de examinare CE de tip pentru jucăria respectivă.(3) În funcție de necesități și în special în cazurile prevăzute la art. 20 lit. e) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cere organismului notificat revizuirea certificatului de examinare CE de tip.  +  Articolul 41Procedura aplicabilă jucăriilor care prezintă un risc la nivel național(1) În cazul în care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a luat măsuri în conformitate cu art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care are motive suficiente să considere că o jucărie care face obiectul prezentei hotărâri prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranță persoanelor, realizează o evaluare cu privire la jucăria în cauză, conform tuturor cerințelor stabilite în prezenta hotărâre. Operatorii economici respectivi trebuie să coopereze cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atunci când este cazul.(2) Dacă în cursul acestei evaluări Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor constată că jucăria nu respectă cerințele prevăzute în prezenta hotărâre, solicită fără întârziere operatorului economic în cauză să întreprindă acțiunea corectivă adecvată pentru a aduce jucăria în conformitate, să retragă jucăria de pe piață sau să o recheme într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului implicat.(3) Prevederile alin. (2) se completează cu cele ale art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.(4) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor informează organismul notificat respectiv.(5) În cazul în care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor consideră că neconformitatea nu este limitată la teritoriul României informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la măsurile solicitate să fie întreprinse de operatorul economic.(6) Operatorul economic în cauză trebuie să ia măsurile corective adecvate pentru jucăriile pe care le-a pus la dispoziție pe piață.(7) În cazul în care operatorul economic în cauză nu întreprinde acțiunile corective adecvate în termenul menționat la alin. (2), Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ia măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricționa punerea la dispoziție a jucăriei pe piața națională, a retrage jucăria de pe piață sau a o rechema. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor informează Comisia și celelalte state membre, fără întârziere, cu privire la respectivele măsuri.(8) Informațiile menționate la alin. (7) includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare identificării jucăriei neconforme, originea acesteia, natura neconformității invocate și riscul implicat, tipul și durata măsurilor naționale adoptate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic în cauză.(9) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor indică, în special, dacă neconformitatea este cauzată de:a) neîndeplinirea de către jucărie a cerințelor referitoare la sănătatea sau siguranța persoanelor; saub) deficiențele existente în standardele prevăzute la art. 13 alin. (1), care conferă o prezumție de conformitate.(10) Atunci când autoritatea competentă de supraveghere a pieței din alt stat membru inițiază procedura, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor informează fără întârziere Comisia și celelalte state membre cu privire la orice măsuri adoptate și informații suplimentare deținute cu privire la neconformitatea jucăriei respective și, în caz de dezacord față de măsura notificată de acel stat membru, își prezintă obiecțiile.(11) În cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informațiilor menționate la alin. (7), nu s-au formulat obiecții din partea unui stat membru sau a Comisiei cu privire la o măsură provizorie luată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, măsura respectivă este considerată justificată.(12) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor trebuie să ia măsurile restrictive adecvate în legătură cu jucăria în cauză, cum ar fi retragerea fără întârziere a acesteia de pe piață.  +  Articolul 42Procedura europeană de salvgardare(1) La finalizarea procedurii prevăzute la art. 41 alin. (6) și (7), în cazul în care măsura națională este considerată justificată, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că jucăria neconformă este retrasă de pe piață și informează Comisia în consecință.(2) În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor o retrage.  +  Articolul 43Schimbul de informații - Sistemul comunitar de schimb rapid de informațiiÎn cazul în care o măsură menționată la art. 41 alin. (7) reprezintă un tip de măsură pentru care, în temeiul art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, se solicită notificarea prin intermediul Sistemului comunitar de schimb rapid de informații, nu se impune efectuarea unei notificări separate în temeiul art. 41 alin. (7) din prezenta hotărâre dacă sunt îndeplinite următoarelor condiții:a) notificarea prin intermediul Sistemului comunitar de schimb rapid de informații specifică faptul că notificarea măsurii este solicitată și de către prezenta hotărâre;b) documentele justificative menționate la art. 41 alin. (8) și (9) sunt anexate la notificarea Sistemului comunitar de schimb rapid de informații.  +  Articolul 44Neconformitatea formală(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 41, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor solicită operatorului economic în cauză să pună capăt neconformității respective atunci când constată oricare dintre următoarele:a) marcajul CE a fost aplicat cu încălcarea prevederilor art. 16 sau ale art. 17;b) marcajul CE de conformitate nu a fost aplicat;c) declarația CE de conformitate nu a fost întocmită;d) declarația CE de conformitate nu a fost întocmită corect;e) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă.(2) În cazul în care neconformitatea menționată la alin. (1) se menține, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor adoptă măsurile adecvate pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a jucăriei sau pentru a se asigura că aceasta este rechemată sau retrasă de pe piață.  +  Capitolul VII Dispoziții administrative speciale  +  Articolul 45Raportarea(1) Până la 20 iulie 2014 și, ulterior, la fiecare 5 ani, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului transmite Comisiei un raport privind aplicarea prezentei hotărâri.----------Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(2) Raportul respectiv conține o evaluare a situației cu privire la siguranța jucăriilor și la eficacitatea prezentei hotărâri, precum și o prezentare a activităților de supraveghere a pieței efectuate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.  +  Articolul 46Transparență și confidențialitateÎn cazul în care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor adoptă măsuri în temeiul prezentei hotărâri, se aplică cerințele de transparență și confidențialitate prevăzute la art. 14 din Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată.  +  Articolul 47Motivația măsurilor(1) Orice măsură adoptată în temeiul prezentei hotărâri în vederea interzicerii sau a restricționării introducerii pe piață a unei jucării sau a retragerii de pe piață sau rechemării acesteia precizează motivele exacte care stau la baza măsurii respective.(2) Astfel de măsuri sunt notificate fără întârziere părții vizate, iar contestațiile formulate împotriva măsurilor aplicate de reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în procesele-verbale încheiate sunt soluționate de instanțele competente potrivit legii.  +  Articolul 48Sancțiuni(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea patrimonială, civilă, disciplinară, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați, în condițiile legii.(2) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea prevederilor art. 4-7, cu amendă de la 4.000 lei la 7.500 lei și, după caz, retragerea de pe piață și/sau rechemarea de la consumatori sau interzicerea introducerii pe piață și/sau a punerii la dispoziție pe piață a jucăriilor neconforme;b) nerespectarea prevederilor art. 10 și 11, cu amendă de la 6.500 lei la 10.000 lei și, după caz, retragerea de pe piață și/sau rechemarea de la consumatori sau interzicerea introducerii pe piață și/sau a punerii la dispoziție pe piață a jucăriilor neconforme;c) nerespectarea prevederilor art. 15-17, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei și, după caz, retragerea de pe piață și/sau rechemarea de la consumatori sau interzicerea introducerii pe piață și/sau a punerii la dispoziție pe piață a jucăriilor neconforme;d) nerespectarea prevederilor art. 9, cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei și interzicerea introducerii pe piață și/sau a punerii la dispoziție pe piață a jucăriilor neconforme, până la furnizarea datelor de identificare solicitate.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(5) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului notifică Comisiei fără întârziere orice modificare ulterioară a alin. (2).----------Alin. (5) al art. 48 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(6) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.----------Alin. (6) al art. 48 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 49Prevederile Legii nr. 245/2004, republicată, se aplică în cazul jucăriilor în conformitate cu art. 1 alin. (2) din acesta.  +  Articolul 50(1) Este permisă punerea la dispoziție pe piață a jucăriilor care sunt conforme cu Hotărârea Guvernului nr. 396/2003 privind asigurarea securității utilizatorilor de jucării, cu modificările și completările ulterioare, și care au fost introduse pe piață înainte de data de 20 iulie 2011.(2) În plus față de dispozițiile prevăzute la alin. (1), este permisă punerea la dispoziție pe piață a jucăriilor care sunt conforme cu toate prevederile prezentei hotărâri, cu excepția celor prevăzute la pct. III din anexa nr. 2, cu condiția ca aceste jucării să îndeplinească cerințele prevăzute la subpct. 3 al pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 396/2003, cu modificările și completările ulterioare, și dacă au fost introduse pe piață înainte de data de 20 iulie 2013.(3) Adaptarea la progresul tehnic a prevederilor cuprinse în anexa nr. 1, anexa nr. 2, partea III pct. 11 și 13, apendicele A, apendicele B pct. 5, apendicele C și anexa nr. 5, se face prin ordin al ministrului economiei, comerțului și turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, ulterior modificărilor adoptate în acest sens de către Comisia Europeană potrivit prevederilor art. 46 din Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului.----------Alin. (3) al art. 50 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015.  +  Articolul 51Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 52Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 20 iulie 2011.  +  Articolul 53La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 396/2003 privind asigurarea securității utilizatorilor de jucării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 16 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă, cu excepția alin. (1) al art. 2 și a subpct. 3 al pct. II din anexa nr. 2, care se abrogă la data de 20 iulie 2013.*Prezenta hotărâre transpune Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 30 iunie 2009.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  București, 26 ianuarie 2011.Nr. 74.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  produselor care nu sunt considerate în mod special jucării
  1. Obiecte decorative pentru festivități și ceremonii2. Produse destinate colecționarilor, cu condiția ca produsele respective sau ambalajul acestora să indice în mod clar și lizibil că sunt destinate colecționarilor în vârstă de cel puțin 14 ani. Exemple din această categorie sunt următoarele:a) modele detaliate și fidele la scară redusă;b) truse de asamblare a modelelor detaliate și fidele la scară redusă;c) păpuși folclorice și decorative și alte articole similare;d) copii istorice de jucării;e) reproduceri ale armelor de foc reale.3. Echipament sportiv, inclusiv patine cu rotile, patine cu role în linie și skateboarduri destinate utilizării de către copiii cu o greutate de peste 20 kg--------------Pct. 3 din anexa 1 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 6 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 9 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "destinate copiilor" cu sintagma "destinate utilizării de către copii".4. Biciclete cu o înălțime maximă a șeii mai mare de 435 mm, măsurată ca distanță verticală de la sol la suprafața superioară a șeii, cu șaua în poziție orizontală și reglată la punctul de inserție minim5. Trotinete și alte mijloace de transport sportive sau care sunt destinate utilizării pentru deplasarea pe șosele sau drumuri publice.-------------Pct. 5 din anexa 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 6 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 9 noiembrie 2012.6. Vehicule cu motor electric care sunt destinate utilizării pentru deplasarea pe șoselele sau drumurile publice ori pe trotuarul de pe marginea acestora7. Echipament acvatic destinat utilizării în apă adâncă și dispozitive destinate învățării înotului de către copii, precum scaune plutitoare pentru înot și accesorii de facilitare a înotului8. Puzzle-uri care conțin peste 500 de piese9. Puști și pistoale cu gaz comprimat, cu excepția puștilor și a pistoalelor cu apă, precum și arcuri cu săgeți a căror coardă în stare detensionată are o lungime totală mai mare de 120 cm.-------------Pct. 9 din anexa 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 6 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 9 noiembrie 2012.10. Artificii, inclusiv capse de percuție care nu sunt concepute în mod special pentru jucării11. Produse și jocuri care utilizează proiectile cu vârf ascuțit, precum seturile de săgeți tip darts cu vârf metalic12. Produse educative funcționale, cum ar fi cuptoare electrice, fiare de călcat sau alte produse funcționale alimentate la o tensiune nominală mai mare de 24 de volți, vândute exclusiv în scopuri didactice și utilizate sub supravegherea adulților13. Produse destinate să fie utilizate în școli în scopuri educative și în alte contexte pedagogice sub supravegherea unui instructor adult, cum ar fi echipamentele științifice14. Echipamente electronice, cum ar fi calculatoarele personale și consolele de jocuri, care sunt utilizate pentru accesarea programelor informatice interactive și perifericelor asociate acestora, cu excepția cazului în care echipamentele electronice sau perifericele asociate sunt special concepute pentru copii și destinate acestora și au valoare ludică în sine, cum ar fi calculatoarele personale, tastaturile, manetele sau volanele special concepute15. Programe informatice interactive, destinate activităților recreative și de divertisment, cum ar fi jocurile pe calculator și suporturile lor de stocare, cum ar fi CD-urile16. Suzete pentru copii17. Corpuri de iluminat atrăgătoare pentru copii18. Transformatoare electrice pentru jucării19. Accesorii de modă pentru copii, care nu sunt destinate utilizării pentru joacă
   +  Anexa nr. 2
  CERINȚE SPECIALE DE SIGURANȚĂ
  I. Proprietăți fizice și mecanice1. Jucăriile și părțile acestora, precum și elementele de fixare, în cazul jucăriilor montate, trebuie să aibă rezistența mecanică și, dacă este cazul, stabilitatea necesară pentru a rezista solicitărilor la care sunt supuse în timpul utilizării, fără a se distruge sau a se deforma cu riscul de a provoca răniri fizice.2. Muchiile, proeminențele, șnururile, cablurile și elementele de fixare accesibile ale jucăriilor trebuie să fie concepute și fabricate astfel încât pericolul de rănire fizică la contactul cu acestea să fie redus pe cât posibil la minimum.3. Jucăriile trebuie proiectate și fabricate astfel încât să nu prezinte vreun risc sau doar riscuri minime inerente utilizării acestora, riscuri care ar putea fi cauzate de mișcarea părților componente ale acestora.4. a) Jucăriile și părțile lor componente nu trebuie să prezinte pericol de strangulare.b) Jucăriile și părțile componente ale acestora nu trebuie să prezinte pericolul de asfixiere prin întreruperea fluxului de aer ca urmare a obstrucției externe a căilor respiratorii ale gurii și ale nasului.c) Jucăriile și părțile componente ale acestora trebuie să aibă dimensiuni care să nu prezinte niciun pericol de asfixiere prin întreruperea fluxului de aer ca urmare a obstrucției căilor respiratorii din cauza unor obiecte blocate în cavitatea bucală sau faringe ori la intrarea căilor respiratorii inferioare.d) Jucăriile destinate în mod evident utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni, părțile lor componente și orice parte detașabilă a acestora trebuie să aibă dimensiunile în așa fel încât să nu poată fi înghițite sau inhalate. Acest lucru se aplică și altor jucării destinate a fi introduse în cavitatea bucală, precum și părților componente ale acestora și părților detașabile.--------------Litera d) a pct. 3 din partea I din anexa 2 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 6 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 9 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "destinate copiilor" cu sintagma "destinate utilizării de către copii".e) Ambalajele în care jucăriile sunt introduse în vederea vânzării cu amănuntul nu trebuie să prezinte pericol de strangulare sau de asfixiere prin obstrucția externă a căilor respiratorii ale gurii și ale nasului.f) Jucăriile conținute în produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar trebuie să aibă propriul lor ambalaj. Acest ambalaj, așa cum se prezintă, trebuie să aibă dimensiunile astfel încât să împiedice înghițirea și/sau inhalarea acestuia.g) Ambalajul jucăriilor, menționat la lit. e) și f), care este sferic, de forma unui ou sau elipsoidal, și orice parte detașabilă a acestuia sau a unui ambalaj cilindric cu capete rotunjite trebuie să aibă dimensiuni care să împiedice obstrucția căilor respiratorii prin înțepenirea lui în cavitatea bucală sau faringe ori prin oprirea lui la intrarea în căile respiratorii inferioare.h) Jucăriile care fac corp comun cu un produs alimentar și în cazul cărora, pentru a avea acces direct la jucărie, este necesară consumarea produsului alimentar sunt interzise. Părțile jucăriilor atașate în mod direct la un produs alimentar trebuie să îndeplinească cerințele stabilite la lit. c) și d).5. Jucăriile acvatice trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât să se reducă, pe cât posibil, atunci când sunt folosite conform instrucțiunilor de utilizare, pericolul de a-și pierde starea de plutire și sprijinul acordat copilului.6. Jucăriile în care se poate pătrunde și care constituie astfel un spațiu închis pentru ocupanți trebuie să aibă o ieșire pe care utilizatorul să o poată deschide cu ușurință acționând din interior spre exterior.7. Jucăriile care conferă mobilitate utilizatorilor trebuie să fie dotate, pe cât posibil, cu un dispozitiv de frânare adecvat tipului de jucărie și în raport cu energia cinetică generată de aceasta. Dispozitivul de frânare trebuie să fie ușor de acționat de către utilizator și fără a produce căderi sau răniri fizice pentru utilizatori sau terți.Viteza maximă prin construcție a jucăriilor electrice prevăzute cu loc pe care copiii se pot așeza trebuie să fie limitată, astfel încât să reducă la minimum riscul de răniri fizice.8. Forma, compoziția proiectilelor și energia cinetică pe care o pot genera în momentul lansării lor cu o jucărie concepută în acest scop trebuie să fie concepute astfel încât să nu existe pericolul de rănire a utilizatorului jucăriei sau a terților, ținându-se seama de natura jucăriei.9. Jucăriile trebuie să fie fabricate astfel încât să garanteze că:a) temperatura maximă și minimă a oricărei suprafețe accesibile nu provoacă pericolul unor vătămări corporale la atingere;b) lichidele și gazul conținute în jucărie nu ating temperaturi sau presiuni care, dacă acestea se scurg din jucărie din alte motive decât cele esențiale funcționării corespunzătoare a jucăriei, pot provoca arsuri, opăriri sau alte vătămări corporale.10. Jucăriile create să emită un sunet trebuie să fie concepute și fabricate, în ceea ce privește valorile maxime ale zgomotului tip impuls și ale zgomotului continuu, astfel încât sunetul pe care îl emit să nu afecteze auzul copiilor.11. Jucăriile de activități sunt fabricate astfel încât să reducă, pe cât posibil, pericolul de strivire sau de prindere a părților corpului sau de prindere a hainelor, precum și pericolul de cădere, impact și înec. În special, orice suprafață a acestor jucării la care au acces și pe care se pot juca unul sau mai mulți copii este concepută pentru a le putea suporta greutatea.II. Inflamabilitatea1. Jucăriile nu trebuie să constituie un material inflamabil periculos pentru mediul înconjurător al copilului. În acest scop, ele trebuie să fie realizate din materiale care să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții:a) să nu ardă sub acțiunea directă a unei flăcări, scântei sau a unei alte surse potențiale de foc;b) să nu fie ușor inflamabile (flacăra să se stingă imediat ce dispare cauza focului);c) dacă se aprind, trebuie să ardă încet și să prezinte o viteză mică de propagare a flăcării;d) să fie astfel concepute, încât oricare ar fi compoziția chimică a jucăriilor, să întârzie mecanic procesul de ardere.Astfel de materiale inflamabile nu trebuie să prezinte pericolul ca focul să se propage la celelalte materiale folosite în jucărie.2. Jucăriile care, din rațiuni indispensabile funcționării lor, conțin substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile de clasificare prevăzute la pct. 1 din apendicele B, în special materiale și echipamente pentru experimente chimice, asamblare de machete, mulaje plastice sau ceramice, emailare, fotografiere sau alte activități similare, nu trebuie să conțină ca atare substanțe sau amestecuri care să poată deveni inflamabile în urma pierderii componenților volatili neinflamabili.3. Jucăriile, cu excepția capselor cu percuție, nu trebuie să fie explozibile sau să conțină elemente ori substanțe susceptibile să explodeze în caz de utilizare, în conformitate cu art. 10 alin. (2) din hotărâre.4. Jucăriile și în special jocurile și jucăriile tip truse chimice nu trebuie să conțină ca atare substanțe sau amestecuri care:a) amestecate pot exploda prin reacție chimică sau prin încălzire;b) amestecate cu substanțe oxidante pot exploda; sauc) conțin componente volatile inflamabile în aer care sunt capabile să formeze amestecuri de vapori/aer inflamabile sau explozibile.III. Proprietăți chimice1. Jucăriile sunt proiectate și fabricate astfel încât să nu existe riscul unor efecte nocive asupra sănătății umane, cauzate de expunerea la substanțe chimice sau preparate care intră în compoziția jucăriilor ori pe care acestea le conțin, atunci când utilizarea acestor jucării este în conformitate cu art. 10 alin. (2) din hotărâre.Jucăriile respectă legislația europeană relevantă referitoare la anumite categorii de produse sau restricțiile referitoare la anumite substanțe și amestecuri.2. Jucăriile care constituie în sine substanțe sau amestecuri trebuie să respecte, de asemenea, legislația națională care transpune Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase și Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, după caz, referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea anumitor substanțe și amestecuri periculoase.3. Fără a aduce atingere restricțiilor menționate la pct. 1 al doilea paragraf, substanțele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere din categoriile 1A, 1B sau 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 nu se utilizează în jucării, în componente ale jucăriilor sau în părți ale acestora distincte microstructural.4. Prin derogare de la pct. 3, substanțele sau amestecurile clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere din categoriile prevăzute la pct. 3 din apendicele B pot fi utilizate în jucării, în componente ale jucăriilor sau în părți distincte microstructural ale acestora dacă sunt îndeplinite una sau mai multe dintre următoarele condiții:a) aceste substanțe și amestecuri sunt în concentrații individuale egale cu sau mai mici decât concentrațiile relevante stabilite în legislația europeană la care face referire pct. 2 din apendicele B privind clasificarea amestecurilor care conțin aceste substanțe;b) aceste substanțe și amestecuri sunt inaccesibile în orice formă copiilor, inclusiv prin inhalare, atunci când jucăria este utilizată în conformitate cu art. 10 alin. (2) din hotărâre; sauc) s-a adoptat o decizie în conformitate cu art. 46 alin. (3) din Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor cu privire la autorizarea substanței sau a amestecului, precum și a utilizării acestora, iar substanța sau amestecul, precum și utilizarea lor autorizată au fost incluse în apendicele A.5. Prin derogare de la pct. 3, substanțele sau amestecurile clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere din categoriile prevăzute la pct. 4 din apendicele B pot fi utilizate în jucării, în componente ale jucăriilor sau în părți microstructurale distincte ale jucăriilor dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) aceste substanțe și amestecuri sunt în concentrații individuale egale cu sau mai mici decât concentrațiile relevante stabilite în actele comunitare juridice la care face referire pct. 2 din apendicele B privind clasificarea amestecurilor care conțin aceste substanțe; saub) aceste substanțe și amestecuri sunt inaccesibile în orice formă copiilor, inclusiv prin inhalare, atunci când jucăria este utilizată în conformitate cu art. 10 alin. (2) din hotărâre;c) s-a adoptat o decizie în conformitate cu art. 46 alin. (3) din Directiva 2009/48/CE cu privire la autorizarea substanței sau a amestecului, precum și a utilizării acestora, iar substanța sau amestecul, precum și utilizările permise ale acestora au fost incluse în apendicele A.6. Pct. 3, 4 și 5 nu se aplică în cazul nichelului din oțelul inoxidabil.7. Pct. 3, 4 și 5 nu se aplică materialelor care respectă valorile-limită specifice stabilite în apendicele C sau până când se stabilesc astfel de dispoziții, dar nu mai târziu de 20 iulie 2017, precum și materialelor care respectă și la care fac referire prevederile privind materialele care vin în contact cu alimentele din Regulamentul (CE) nr. 1.935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE și măsurile specifice aferente privind materialele speciale.8. Fără a aduce atingere punerii în aplicare a pct. 3 și 4, se interzice utilizarea nitrosaminelor și a substanțelor nitrozabile în jucăriile destinate utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării destinate a fi introduse în cavitatea bucală, dacă migrarea substanțelor este egală cu sau mai mare de 0,05 mg/kg pentru nitrosamine și 1 mg/kg pentru substanțele nitrozabile.--------------Pct. 8 din partea III din anexa 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 6 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 9 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "destinat uzului de către..." cu sintagma "destinat utilizării de către...".9. Comisia Europeană evaluează în mod sistematic și periodic prezența substanțelor sau a materialelor periculoase în jucării.Aceste evaluări țin seama de rapoartele organismelor de supraveghere a pieței și de preocupările exprimate de statele membre și de părțile interesate.10. Produsele cosmetice de jucărie, cum ar fi cosmeticele pentru păpuși, respectă cerințele privind compoziția și etichetarea prevăzute în legislația națională care transpune Directiva Consiliului 76/768/CEE din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice.11. Jucăriile nu trebuie să conțină următoarele substanțe de parfumare potențial alergene:
  Nr. crt.   Denumirea substanței de parfumare alergene   Numărul CAS
  (1)Ulei de iarbă-mare (Inula helenium) 97676-35-2
  (2)Alil-tioizocianat 57-06-7
  (3)Cianură de benzil 140-29-4
  (4)4-ter.-butilfenol 98-54-4
  (5)Ulei de pelin 8006-99-3
  (6)Alcool cyclamen 4756-19-8
  (7)Maleat de dietil 141-05-9
  (8)Dihidrocumarină 119-84-6
  (9)2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă 6248-20-0
  (10)3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogeraniol) 40607-48-5
  (11)4,6-dimetil-8-ter.-butilcumarină 17874-34-9
  (12)Citraconat de dimetil 617-54-9
  (13)7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă 26651-96-7
  (14)6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă 141-10-6
  (15)Difenilamină 122-39-4
  (16)Acrilat de etil 140-88-5
  (17)Frunza de smochin, proaspătă și preparate din ea 68916-52-9
  (18)trans-2-heptenal 18829-55-5
  (19)trans-2-hexenal dietil acetal 67746-30-9
  (20)trans-2-hexenal dimetil acetal 18318-83-7
  (21)Alcool hidroabietilic 13393-93-6
  (22)4-etoxifenol 622-62-8
  (23)6-izopropil-2-decahidronaftalenol 34131-99-2
  (24)7-metoxicumarină 531-59-9
  (25)4-metoxifenol 150-76-5
  (26)4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-onă 943-88-4
  (27)1-(p-metoxifenil)-1-penten-3-onă 104-27-8
  (28)Trans-2-butenoat de metil 623-43-8
  (29)6-metilcumarină 92-48-8
  (30)7-metilcumarină 2445-83-2
  (31)5-metil-2,3-hexandionă 13706-86-0
  (32)Ulei de rădăcină de costus (Saussurea lappa Clarke) 8023-88-9
  (33)7-Etoxi-4-metilcumarina 87-05-8
  (34)Hexahidrocumarina 700-82-3
  (35) Balsam de Peru, brut [exudatul de Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch]  8007-00-9
  (36)2-pentiliden-ciclohexanona 25677-40-1
  (37)3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona 1117-41-5
  (38)Ulei de verbină (Lippia citriodora Kunth) 8024-12-2
  (39)Ambra de mosc (4-ter.-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen) 83-66-9
  (40)4-fenil-3-buten-2-ona 122-57-6
  (41)Amil cinamal 122-40-7
  (42)Alcool amilcinamilic 101-85-9
  (43)Alcool benzilic 100-51-6
  (44)Salicilat de benzil 118-58-1
  (45)Alcool cinamilic 104-54-1
  (46)Cinamal 104-55-2
  (47)Citral 5392-40-5
  (48)Cumarină 91-64-5
  (49)Eugenol 97-53-0
  (50)Geraniol 106-24-1
  (51)Hidroxi-citronelal 107-75-5
  (52)Hidroximetil-penticiclohexan carboxaldehida 31906-04-4
  (53)Izoeugenol 97-54-1
  (54)Extract din mușchiul stejarului 90028-68-5
  (55)Extract din mușchiul arborilor 90028-67-4
  Cu toate acestea, prezența urmelor acestor substanțe de parfumare este permisă, cu condiția ca această prezență să fie tehnic inevitabilă, în conformitate cu bunele practici de fabricație, și să nu depășească 100 mg/kg.În plus, denumirile următoarelor substanțe de parfumare alergene se enumeră pe jucărie, pe o etichetă aplicată, pe ambalaj sau într-un prospect care însoțește jucăria, dacă sunt adăugate unei jucării, ca atare, în concentrații care depășesc 100 mg/kg în jucărie sau părți componente ale acesteia:
  Nr. crt.   Denumirea substanței de parfumare alergene   Numărul CAS
  (1)Alcool anisic 105-13-5
  (2)Benzil benzoat 120-51-4
  (3)Cinamat de benzil 103-41-3
  (4)Citronellol 106-22-9
  (5)Farnesol 4602-84-0
  (6)Hexil cinamaldehida 101-86-0
  (7)Lilial 80-54-6
  (8)d-limonene 5989-27-5
  (9)Linalol 78-70-6
  (10)Metil heptin carbonat 111-12-6
  (11) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten- 2-ona  127-51-5
  12. Utilizarea substanțelor de parfumare menționate la nr. crt. 41 în 55 din prima listă de la pct. 11 și a substanțelor de parfumare menționate la nr. crt. 1-11 din a doua listă de la pct. 11 este permisă în jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice și jocurile gustative, cu condiția ca:(i) substanțele de parfumare respective să fie clar indicate pe ambalaj, iar pe ambalaj să figureze avertismentul prevăzut la pct. 10 din anexa nr. 5 partea B;(ii) dacă este cazul, produsele rezultate realizate de copil conform instrucțiunilor să respecte cerințele din Directiva 76/768/CEE; și(iii) dacă este cazul, substanțele de parfumare să fie conforme cu legislația relevantă referitoare la produsele alimentare.Este interzisă utilizarea jocurilor de masă olfactive, a truselor cosmetice și a jocurilor gustative de către copiii mai mici de 36 de luni. Aceste jocuri trebuie să respecte prevederile din anexa nr. 5 partea B punctul 1.13. Fără a aduce atingere punctelor 3, 4 și 5, nu trebuie depășite următoarele limite de migrare ale jucăriilor sau ale părților componente ale jucăriilor:  +   + 
  Element mg/kg în materialuscat, friabil,pudră sau pliabilal jucăriei mg/kg în material lichid sau lipiciosal jucăriei mg/kg material răzuit al jucăriei
  Aluminiu 5.625 1.406 70.000
  Antimoniu 45 11,3 560
  Arsenic 3,8 0,9 47
  Bariu 1500 375 18750
  Bor 1.200 300 15.000
  Cadmiu 1,3 0,3 17
  Crom (III) 37,5 9,4 460
  Crom (VI) 0,02 0,005 0,053
  Cupru 622,5 156 7.700
  Plumb 2,0 0,5 23
  Mangan 1.200 300 15.000
  Mercur 7,5 1,9 94
  Nichel 75 18,8 930
  Seleniu 37,5 9,4 460
  Stronțiu 4.500 1.125 56.000
  Staniu 15.000 3.750 180.000
  Staniu organic 0,9 0,2 12
  Zinc 3.750 938 46.000
  (la 29-08-2018, Tabelul din cadrul Punctului 13, Capitolul III, Anexa nr. 2 a fost modificat de Alineatul (1), Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 23 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 29 august 2018 )
  Aceste valori-limită nu se aplică jucăriilor sau părților componente ale jucăriilor care, datorită accesibilității, funcției, volumului sau masei exclud în mod clar orice risc cauzat prin aspirație, lingere, înghițire sau contact prelungit cu pielea, atunci când sunt utilizate în condițiile definite la art. 10 alin. (2) din hotărâre.
  IV. Proprietăți electrice1. Jucăriile și părțile lor accesibile nu trebuie să fie alimentate la o sursă de energie a cărei tensiune nominală depășește 24 de volți curent continuu sau curent alternativ echivalent.Tensiunile interne nu trebuie să depășească 24 de volți curent continuu sau curent alternativ echivalent, cu excepția cazului în care se garantează că tensiunea și combinația actuală generată nu comportă niciun risc de șoc electric vătămător, chiar și când jucăria este distrusă.2. Piesele jucăriilor care sunt conectate la sau care pot veni în contact cu o sursă de electricitate capabilă să provoace șocuri electrice, precum și cablurile sau alte fire conductoare prin care trece electricitatea către aceste piese trebuie să fie bine izolate și protejate din punct de vedere mecanic, astfel încât să se prevină pericolul unor asemenea șocuri.3. Jucăriile electrice trebuie proiectate și fabricate astfel încât să garanteze că temperaturile maxime atinse de toate suprafețele direct accesibile nu produc arsuri la atingerea lor.4. În condiții de defecțiuni previzibile, jucăriile trebuie să asigure protecție împotriva riscurilor electrice, generate de o sursă de energie electrică.5. Jucăriile electrice trebuie să asigure o protecție adecvată împotriva riscurilor de incendiu.6. Jucăriile electrice trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât câmpurile electrice, magnetice și electromagnetice, precum și alte radiații generate de echipament să fie limitate în măsura necesară pentru funcționarea jucăriei și trebuie să funcționeze la un nivel de siguranță, în conformitate cu tehnologia general recunoscută, ținând seama de măsurile europene specifice.7. Jucăriile dotate cu un sistem de comandă electronic trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât să funcționeze în deplină siguranță, chiar și în cazul în care sistemul electronic nu funcționează corect din cauza unei defecțiuni a sistemului în sine sau cauzată de un factor extern.8. Jucăriile trebuie proiectate și fabricate astfel încât să nu prezinte niciun pericol pentru sănătate sau de vătămare a ochilor sau a pielii prin lasere, diode emițătoare de lumină (LED-uri) sau orice alt tip de iradiere.9. Transformatorul electric al unei jucării nu face parte integrantă din jucărie.V. Igiena1. Jucăriile trebuie proiectate și fabricate astfel încât să respecte cerințele de igienă și de curățenie pentru a se evita orice pericol de infectare, îmbolnăvire sau contaminare.2. O jucărie destinată utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni trebuie să fie proiectată și fabricată astfel încât să poată fi curățată. O jucărie textilă trebuie, în acest scop, să fie lavabilă, cu excepția cazului în care conține un mecanism care ar putea fi deteriorat dacă se spală prin scufundare în apă. Jucăria trebuie să continue să îndeplinească cerințele de siguranță și după ce a fost curățată în conformitate cu prezentul punct și cu instrucțiunile producătorului.----------------Pct. 2 din partea V din anexa 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 6 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 9 noiembrie 2012.VI. RadioactivitateJucăriile trebuie să respecte toate măsurile relevante adoptate în temeiul cap. 3 al titlului II din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.Apendicele ALista substanțelor CMR și a utilizărilor permise ale acestora în conformitate cu pct. 4, 5 și 6 din partea III
  Substanța Clasificarea Utilizarea permisă
  Nichel     CMR 2    În jucării și componente ale jucăriilor confecționatedin oțel inoxidabil. În componente ale jucăriilor destinate a fi conductoare de curent electric.
  ----------Apendicele A din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015.
  Apendicele BClasificarea substanțelor și a amestecurilor Ca urmare a termenului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 există modalități echivalente de referire la o anumită clasificare, care ar trebui utilizate în momente diferite.1. Criterii pentru clasificarea substanțelor și amestecurilor în sensul pct. 2 din partea IIA. Criterii care se aplică cu începere de la 20 iulie 2011 până la 31 mai 2015SubstanțeSubstanța îndeplinește criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008:(a) clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F;(b) clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efectele adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10;(c) clasa de pericol 4.1;(d) clasa de pericol 5.1.AmestecuriAmestecul este periculos, în înțelesul Directivei 67/548/CEE.B. Criterii care se aplică de la 1 iunie 2015:Substanța sau amestecul îndeplinește criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008:(a) clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F;(b) clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efectele adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10;(c) clasa de pericol 4.1;(d) clasa de pericol 5.1.2. Legislația europeană care reglementează utilizarea anumitor substanțe în sensul pct. 4 lit. (a) și al pct. 5 lit. (a) din partea IIICu începere de la 20 iulie 2011 până la 31 mai 2015, concentrațiile relevante pentru clasificarea amestecurilor care conțin substanțele sunt cele stabilite în conformitate cu Directiva 1999/45/CE.Cu începere de la 1 iunie 2015, concentrațiile relevante pentru clasificarea amestecurilor care conțin substanțele sunt cele stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.3. Categorii de substanțe și amestecuri clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în sensul pct. 4 din partea IIISubstanțePct. 4 din partea III se referă la substanțe clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1A și 1B, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.AmestecuriCu începere de la 20 iulie 2011 și până la 31 mai 2015, dispozițiile din anexa II partea III pct. 4 se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1 și 2, în conformitate cu Directiva 1999/45/CE și Directiva 67/548/CEE, după caz.Cu începere de la 1 iunie 2015, pct. 4 din partea III se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1A și 1B, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.4. Categorii de substanțe și amestecuri clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în sensul pct. 5 din partea IIISubstanțePct. 5 din partea III se referă la substanțe clasificate ca făcând parte din categoria CMR 2, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.AmestecuriCu începere de la 20 iulie 2011 și până la 31 mai 2015, pct. 5 din partea III se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 3, în conformitate Directiva 1999/45/CE și Directiva 67/548/CEE, după caz.Cu începere de la 1 iunie 2015, pct. 5 din partea III se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 2, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.5. Categorii de substanțe și amestecuri clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în sensul art. 46 alin. (3) din Directiva 2009/48/CESubstanțeArt. 46 alin. (3) din Directiva 2009/48/CE se referă la substanțe clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1A, 1B și 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.AmestecuriCu începere de la 20 iulie 2011 până la 31 mai 2015, art. 46 alineatul (3) din Directiva 2009/48/CE se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1, 2 și 3 în conformitate cu Directiva 1999/45/CE și Directiva 67/548/CEE, după caz.Cu începere de la 1 iunie 2015, art. 46 alin. (3) din Directiva 2009/48/CE se referă la amestecuri clasificate ca făcând parte din categoriile CMR 1A, 1B și 2, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.Apendicele CValori-limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucăriile destinate utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării destinate introducerii în gură, adoptate în conformitate cu art. 46 alin. (2) din Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului.  +  (la 24-05-2017, Apendicele C din Anexa nr. 2 a fost completat de Alineatul (1), Articolul I din ORDINUL nr. 1.352 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1067 din 30 decembrie 2016 )  +  (la 24-11-2017, Apendicele C din Anexa nr. 2 a fost completat de Alineatul (1), Articolul II din ORDINUL nr. 1.352 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1067 din 30 decembrie 2016 )  + 
  Substanța Nr. CAS Valoare-limită
  TCEP (fosfat de tri(2-cloretil)115-96-8 5 mg/kg (conținutul-limită)
  TCPP fosfat de tri(2-cloro-1-metiletil) 13674-84-5 5 mg/kg (conținutul-limită)
  TDCP fosfat de tri[2-cloro-1- (clormetil)etil] 13674-87-8 5 mg/kg (conținutul-limită)
  Bisfenol A 80-05-70,04 mg/l (limita de migrare) în conformitate cu metodele stabilite înstandardele EN 71-10:2005 și EN 71-11:2005
  Formamidă75-12-720 μg/mc (limită de emisie) după maximum 28 de zile de la începereaanalizării emisiilor materialelor din spumă ale jucăriei care conține maimult de 200 mg/kg (valoarea-limită bazată pe conținut)
  1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă2634-33-5mg/kg (conținut-limită) în soluțiile apoase pentru joacă, în conformitatecu metodele stabilite în standardele EN 71-10:2005 și EN 71-11:2005
  o masă de reacție de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin- 3-onă [CE nr. 247-500-7] și 2-metil-2H-isotiazol-3-onă [CE nr. 220- 239-6] (3:1)55965-84-91 mg/kg (conținut-limită) în soluțiile apoase pentru joacă
  5-cloro-2-metilizotiazolin-3(2H)-onă26172-55-40,75 mg/kg (conținut-limită) în soluțiile apoase pentru joacă
  2-metilizotiazolin-3(2H)-onă2682-20-40,25 mg/kg (conținut-limită) în soluțiile apoase pentru joacă
  Fenol108-95-2- limita de migrare de 5 mg/l în materialele polimerice trebuiedeterminată în conformitate cu metodele stabilite în EN 71-10:2005 șiEN 71-11:2005;- conținutul-limită de 10 mg/kg la conservanți trebuie determinat înconformitate cu metodele stabilite în EN 71-10: 2005 și EN 71-11:2005.
  (la 29-08-2018, Apendicele C din Anexa nr. 2 a fost modificat de Alineatul (1), Articolul II din ORDINUL nr. 908 din 23 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 29 august 2018 )
  Notă
  Potrivit art. II alin. (2) din ORDINUL nr. 908 din 23 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 29 august 2018, modificările aduse prin ordinul anterior menționat se aplică de la data de 4 noiembrie 2018 pentru ”Fenol” și, respectiv, de la data de 26 noiembrie 2018 pentru ”Bisfenol A”.
   +  Anexa nr. 3
  DECLARAȚIA "CE" DE CONFORMITATE
  1. Nr. ... [număr unic de identificare a jucăriei (jucăriilor)]2. Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat: ..........3. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului: .........4. Obiectul declarației (identificare a jucăriei permițând trasabilitatea). Include o imagine colorată suficient de clară pentru a permite identificarea jucăriei.5. Obiectul declarației descris la pct. 4 este în conformitate cu legislația europeană de armonizare relevantă6. Se declară trimiterile la standardele de armonizare relevante folosite sau trimiterile la specificațiile în legătură cu care se declară conformitatea: ........7. Acolo unde este cazul organismul notificat .........(denumire, număr)....... a efectuat ....(descrierea intervenției).... și a emis certificatul: ..............................................................8. Informații suplimentare:.............................................................................Semnat pentru și în numele: ......................................(locul și data emiterii).............................(numele, funcția) (semnătura)
   +  Anexa nr. 4
  DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ
  Documentația tehnică prevăzută la art. 21 din hotărâre include, în special, în măsura în care sunt relevante pentru evaluare:a) o descriere detaliată a proiectării și fabricației, inclusiv o listă a componentelor și materialelor utilizate la fabricarea jucăriei, precum și fișa tehnică de securitate privind substanțele chimice folosite, care urmează a fi obținută de la furnizorii de produse chimice;b) evaluări de siguranță efectuate în conformitate cu art. 18 din hotărâre;c) o descriere a procedurii de evaluare a conformității utilizată;d) o copie a declarației CE de conformitate;e) adresa locurilor de fabricare și depozitare;f) copii ale documentelor pe care producătorul le-a transmis unui organism notificat, în cazul în care acesta este implicat;g) rapoarte ale testelor și descrierea mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea producției cu standardele armonizate, dacă producătorul a urmat procedura de control intern al producției prevăzută la art. 19 alin. (2) din hotărâre;h) o copie a certificatului de examinare CE de tip, o descriere a mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea producției cu tipul de produs descris în certificatul de examinare CE de tip și copii ale documentelor pe care producătorul le-a transmis organismului notificat, dacă producătorul a supus jucăria examinării CE de tip și a urmat procedura conformității de tip prevăzută la art. 19 alin. (3) din hotărâre.
   +  Anexa nr. 5
  AVERTISMENTE
   +  Partea A Avertismente generaleRestricțiile privind utilizatorul prevăzute la art. 11 alin. (1) din hotărâre includ cel puțin vârsta minimă sau maximă a utilizatorului și, dacă este cazul, aptitudinea utilizatorilor jucăriei, greutatea minimă sau maximă a utilizatorilor și necesitatea de a se asigura că jucăria este utilizată numai sub supravegherea unui adult.  +  Partea B Avertismente specifice și indicații privind precauții de utilizare pentru anumite categorii de jucării1. Jucării care nu sunt destinate utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni--------------Primul paragraf din Pct. 1 din partea B din anexa 5 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 6 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 9 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "destinate copiilor" cu sintagma "destinate utilizării de către copii".Jucăriile care pot fi periculoase pentru copiii mai mici de 36 de luni sunt însoțite de un avertisment, de exemplu:«Nerecomandat copiilor mai mici de 36 de luni» sau «Nerecomandat copiilor mai mici de 3 ani» sau de un avertisment cu următoarea reprezentare grafică):----------Al doilea paragraf al pct. 1 din partea B din anexa 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 11 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 17 septembrie 2013.Aceste avertismente sunt însoțite de o scurtă indicație asupra pericolelor specifice care determină această precauție, care poate figura în instrucțiunile de utilizare.Prezentul punct nu se aplică jucăriilor care, prin funcțiile, dimensiunile, caracteristicile sau proprietățile lor ori prin alte elemente concrete, sunt în mod evident nepotrivite pentru copiii mai mici de 36 de luni.2. Jucării de activitateJucăriile de activitate sunt însoțite de următorul avertisment:"Numai pentru uz casnic".Jucăriile de activitate montate pe o traversă, precum și alte jucării de activitate, acolo unde este cazul, sunt însoțite de instrucțiuni de utilizare care atrag atenția asupra necesității verificării și întreținerii periodice a părților principale (elemente de susținere, fixare, ancorare etc.) și precizează că, dacă aceste verificări nu sunt efectuate, jucăria poate cauza cădere sau răsturnare.De asemenea, acest tip de jucării trebuie să fie însoțit de instrucțiuni referitoare la modul corect de asamblare, indicându-se acele părți care pot prezenta pericole dacă sunt incorect asamblate. Sunt furnizate informații specifice cu privire la suprafața adecvată de amplasare a jucăriei.3. Jucării funcționaleJucăriile funcționale sunt însoțite de următorul avertisment:”A se folosi sub directa supraveghere a unei persoane adulte.”În plus, acest tip de jucării trebuie să fie însoțit de instrucțiuni de utilizare, care să cuprindă măsurile de precauție pe care trebuie să le ia utilizatorul și care să precizeze avertismentul că dacă aceste precauții nu sunt respectate, utilizatorul se expune pericolelor - a fi specificate - pentru aparatul sau produsul pe care jucăria îl reprezintă ca model la scară redusă sau ca imitație. Trebuie, de asemenea, indicat că jucăria nu se lasă la îndemâna copiilor sub o anumită vârstă, care urmează a fi specificată de către producător.4. Jucării chimiceFără a aduce atingere aplicării dispozițiilor menționate de legislația europeană aplicabilă cu privire la clasificarea, ambalarea și etichetarea anumitor substanțe și amestecuri, instrucțiunile de utilizare pentru jucăriile care conțin prin natura lor aceste substanțe sau amestecuri periculoase trebuie să aibă înscris un avertisment asupra pericolelor pe care le reprezintă substanțele sau amestecurile din jucării și indicații asupra precauțiilor ce trebuie luate de utilizator pentru a evita pericolele asociate acestora, care trebuie menționate concis în funcție de tipul de jucărie. Trebuie, de asemenea, ca instrucțiunile să cuprindă informații referitoare la primul ajutor care trebuie acordat în eventualitatea unor accidente grave rezultate din utilizarea acestui tip de jucărie.Trebuie precizat totodată faptul că aceste jucării nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor sub o anumită vârstă, care urmează a fi specificată de către producător.În afară de indicațiile menționate la primul paragraf, jucăriile chimice poartă pe ambalaj următorul avertisment:”Nerecomandat copiilor mai mici de*) ani. A se utiliza sub supravegherea unei persoane adulte.”---------*) Vârsta urmează a fi specificată de către producător.În special sunt considerate jucării chimice următoarele: trusele pentru experimente chimice, seturile pentru cuprindere în plastic, ateliere miniaturale de ceramică, emailare sau fotografie și jucăriile similare care provoacă o reacție chimică sau o modificare similară a substanței în cursul utilizării.5. Patine, patine cu rotile, patine cu role în linie, skateboarduri, trotinete și biciclete de jucărie pentru copiiÎn cazul în care sunt oferite spre vânzare ca jucării, acestea sunt însoțite de următorul avertisment:”A se utiliza cu echipament de protecție. A nu se utiliza în trafic.”În plus, instrucțiunile de utilizare trebuie să conțină mențiuni asupra faptului că jucăria trebuie să fie folosită cu prudență pentru că aceasta necesită îndemânare în utilizare în vederea evitării accidentării prin cădere sau coliziune a utilizatorului sau terților. De asemenea, trebuie să existe recomandări referitoare la echipamentul de protecție necesar (cască, mănuși, genunchiere, cotiere etc.).6. Jucării acvaticeJucăriile acvatice trebuie să fie însoțite de următorul avertisment:”A se utiliza numai în apa în care copilul poate sta în picioare și sub supravegherea unui adult.”7. Jucării prezente în produsele alimentareJucăriile prezente în produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar trebuie însoțite de următorul avertisment:”Conține o jucărie. Se recomandă supravegherea unui adult.”8. Imitațiile de măști și căști de protecțieImitațiile de măști și căști de protecție trebuie însoțite de următorul avertisment:”Această jucărie nu oferă protecție.”9. Jucăriile destinate suspendării deasupra unui leagăn, a unui pătuț sau a unui cărucior cu ajutorul sforilor, corzilor, elasticelor sau al curelelorJucăriile destinate suspendării deasupra unui leagăn, a unui pătuț sau a unui cărucior cu ajutorul sforilor, corzilor, elasticelor sau al curelelor trebuie să poarte următorul avertisment pe ambalaj, care, de asemenea, este aplicat în mod permanent pe jucărie:”Pentru a evita orice risc de rănire prin strangulare, îndepărtați această jucărie de îndată ce copilul începe să încerce să se ridice în mâini și genunchi în poziție de-a bușilea.”10. Ambalajul substanțelor de parfumare în jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice și jocurile gustativeAmbalajul substanțelor de parfumare din jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice și jocurile gustative care conțin substanțele de parfumare prevăzute la nr. crt. 41-55 din lista din anexa nr. 2 partea a III-a pct. 11, precum și ambalajul substanțelor de parfumare prevăzute la nr. crt. 1-11 din cea de-a doua listă prevăzută la partea a III-a pct. 11 din aceeași anexă, trebuie să conțină următorul avertisment:”Conține substanțe de parfumare care pot provoca alergii.”
   +  Anexa nr. 6Modulul ACONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI1. Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2, 3 și 4 și asigură și declară pe propria răspundere că jucăriile în cauză satisfac cerințele prevăzute în hotărâre.2. Documentația tehnicăProducătorul întocmește documentația tehnică.Documentația tehnică permite evaluarea jucăriei din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor).Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluarea, proiectarea, fabricarea și exploatarea jucăriei.Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:– o descriere generală a jucăriei;– proiectul de concepție și desenele de fabricație și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;– descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acelor desene și scheme și a funcționării jucăriei;– o listă a standardelor prevăzute la art. 13 alin. (1) din hotărâre și/sau a altor specificații tehnice relevante ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau parțial, și descrierile soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale ale prezentei hotărâri, în cazul în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate.În situația unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;– rezultatele calculelor de proiectare făcute, ale examinărilor efectuate etc.; și– rapoarte de încercări.3. FabricațiaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produselor fabricate cu documentația tehnică menționată la pct. 2 și cu cerințele prevăzute în hotărâre.4. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate4.1. Producătorul aplică marcajul de conformitate pe fiecare jucărie care satisface cerințele acesteia.4.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru un model al jucăriei și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a jucăriei. Declarația de conformitate identifică jucăria pentru care a fost întocmită.O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cerere.5. Reprezentantul autorizatObligațiile producătorului cuprinse la pct. 3 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.  +  Anexa nr. 7Modulul BEXAMINAREA CE DE TIP1. Examinarea CE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează desenul tehnic al unei jucării și verifică și atestă dacă desenul tehnic al jucăriei corespunde cerințelor prevăzute în hotărâre.2. Examinarea CE de tip poate fi realizată prin una dintre metodele prezentate mai jos:– examinarea unui model de jucărie complet, reprezentativ pentru producția luată în considerare (tip de producție);– evaluarea caracterului adecvat al desenului tehnic al jucăriei prin examinarea documentației tehnice și a dovezilor suplimentare menționate la pct. 3, plus examinarea modelelor, reprezentative pentru producția luată în considerare, a uneia sau mai multor părți esențiale ale jucăriei (combinație de tip de producție și tip de proiect);– evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al jucăriei prin examinarea documentației tehnice și a documentației suplimentare prevăzute la pct. 3, fără examinarea unui model.3. Producătorul depune o cerere pentru examinare CE de tip la un singur organism notificat ales de acesta.Cererea include:– denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează numele și adresa acestuia;– o declarație scrisă potrivit căreia aceeași cerere nu a fost depusă și la un alt organism notificat;– documentația tehnică. Documentația tehnică permite evaluarea jucăriei din punctul de vedere al conformității cu cerințele aplicabile din hotărâre și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și exploatarea jucăriei. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:– o descriere generală a jucăriei;– proiectul de concepție și desenele de fabricație și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;– descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acelor desene și scheme și a funcționării jucăriei;– o listă a standardelor prevăzute la art. 13 alin. (1) din hotărâre și/sau a altor specificații tehnice relevante ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau parțial, și descrierile soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale prevăzute în hotărâre, în cazul în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate. În situația unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;– rezultatele calculelor de proiectare făcute, ale examinărilor efectuate etc.;– rapoarte de încercări;– modelele reprezentative pentru producția preconizată. Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercări;– dovezi suplimentare privind caracterul adecvat al soluției desenului tehnic. Aceste dovezi suplimentare menționează orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele relevante armonizate și/sau specificațiile tehnice nu au fost aplicate în întregime. Dovezile suplimentare includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate în numele său ori pe răspunderea sa de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercări.4. Organismul notificat:– pentru produs:4.1. examinează documentația tehnică și dovezile suplimentare pentru a evalua caracterul adecvat al desenului tehnic al jucăriei;– pentru model/modele:4.2. verifică dacă modelul/modelele a/au fost fabricat/fabricate în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele care au fost proiectate în conformitate cu cerințele aplicabile din standardele relevante armonizate și/sau din specificațiile tehnice, precum și elementele care au fost proiectate fără a aplica cerințele relevante ale acestor standarde;4.3. efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluțiile din standardele armonizate și/sau din specificațiile tehnice relevante, dacă acestea au fost aplicate corect;4.4. efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele armonizate și/sau din specificațiile tehnice relevante, dacă soluțiile adoptate de către producător satisfac cerințele esențiale corespunzătoare din hotărâre;4.5. stabilește de comun acord cu producătorul locul unde vor fi efectuate examinările și încercările.5. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse, conform pct. 4, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, organismul notificat transmite acestuia conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, numai cu acordul producătorului.----------Pct. 5 din anexa 7 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.6. În cazul în care tipul satisface cerințele prevăzute în hotărâre, organismul notificat emite pentru producător un certificat de examinare CE de tip. Certificatul conține denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile (dacă există) pentru valabilitatea certificatului și datele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Certificatul poate avea atașată una sau mai multe anexe.Certificatul și anexele acestuia conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu tipul examinat a jucăriilor fabricate și care permit controlul în utilizare.În cazul în care tipul examinat nu satisface cerințele aplicabile prevăzute în hotărâre, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare CE de tip și informează solicitantul în consecință, precizând în detaliu motivele refuzului.7. Organismul notificat se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale tehnologiei general recunoscute care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile din hotărâre și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul.Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare CE de tip în legătură cu toate modificările tipului aprobat care ar putea afecta conformitatea jucăriei cu cerințele esențiale din hotărâre sau condițiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară, sub forma unui supliment la certificatul original de examinare CE de tip.8. Fiecare organism notificat informează Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului în legătură cu certificatele de examinare CE de tip și/sau cu orice suplimente la acestea pe care le-a emis sau retras și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția acestuia lista certificatelor și/sau a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare CE de tip și/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, pe baza unei cereri, în legătură cu certificatele și/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.Comisia Europeană, statele membre și alte organisme notificate, pe baza unei cereri, pot obține o copie a certificatelor de examinare CE de tip și/sau a suplimentelor acestora. Pe baza unei cereri, Comisia Europeană și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare CE de tip, al anexelor și suplimentelor la acesta, precum și dosarul tehnic incluzând documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului.----------Pct. 8 din anexa 7 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 278 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.9. Producătorul păstrează la dispoziția Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor un exemplar al certificatului de examinare CE de tip, al anexelor și suplimentelor la acesta, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a jucăriei.10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la pct. 3 și poate îndeplini obligațiile menționate la pct. 7 și 9, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.  +  Anexa nr. 8Modulul CCONFORMITATEA CU TIPUL bazată pe controlul intern al producției1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 și 3 și garantează și declară că jucăriile în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și satisfac cerințele prevăzute în hotărâre.2. FabricațiaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea jucăriilor fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele prevăzute în hotărâre.3. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate3.1. Producătorul aplică marcajul de conformitate pe fiecare jucărie care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și care satisface cerințele prevăzute în hotărâre.3.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru un model de jucărie și o păstrează la dispoziția Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a jucăriei. Declarația de conformitate identifică modelul jucăriei pentru care a fost întocmită.O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cerere.4. Reprezentantul autorizatObligațiile producătorului cuprinse la pct. 3 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.--------