ORDIN nr. 153 din 27 iunie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviară)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 19 iulie 2006  Văzând Referatul de aprobare nr. 24.277 din 19 iunie 2006, întocmit de Direcția generală sanitară veterinară din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviară), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, institutele veterinare centrale și direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 312/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de profilaxie, supraveghere și combatere a bolii de Newcastle, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 5 octombrie 2001.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune Directiva 92/66/CEE a Consiliului din 14 iulie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 260 din 5 septembrie 1992, astfel cum a fost modificată de Directiva (UE) 2018/597 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 92/66/CEE a Consiliului de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 103 din 23 aprilie 2018. (la 01-01-2019, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 119 din 14 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 27 august 2018 )  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la 10 zile de la publicare.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare
  Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Marian Avram
  București, 27 iunie 2006.Nr. 153.  +  AnexăNORMA SANITARĂ VETERINARĂ privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviară)