HOTĂRÂRE nr. 572 din 24 iulie 2018pentru completarea anexei nr. 32 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 10 august 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Filipeni“ la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 și 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea I „Bunuri imobile“, după poziția nr. 64 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 65 și 66, potrivit anexei la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  București, 24 iulie 2018.Nr. 572.  +  ANEXĂ
  COMPLETĂRI
  la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Filipeni
  Nr. crt.Codul de clasificareDenumirea bunuluiElemente de identificareAnul dobândirii sau, după caz, al dării în folosințăValoarea de inventar (mii lei)Situația juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
  0123456
  652.1.1.TerenCarte funciară nr. 60775, comuna Filipeni, nr. cadastral 60775; suprafață 4.450 mp, din care: 1.682 mp categoria de folosință curți construcții, tarla 45, parcela 1051/1, 1052, 1053; 1.823 mp categoria de folosință teren neproductiv, tarla 45, parcela 1051/1, 1052, 1053; 945 mp categoria de folosință fâneață, parcela 1051/1, 1052, 1053 Teren împrejmuit parțial cu gard din sârmă, situat în intravilanul localității Filipeni, județul Bacău, cu vecinătățile: la nord - școală, la est - DS 1051, la sud - DS 1051, la vest - Parohia Filipeni199371200Domeniul public al comunei Filipeni, potrivit hotărârilor Consiliului Local nr. 62/2017, nr. 69/2017 și nr. 70/2017 Protocol din data de 14.01.1993 privind predarea-primirea patrimoniului C.A.P. Filipeni către Consiliul Local al Comunei Filipeni și lista de inventariere din 14.01.1993
  661.6.2.ClădireCarte funciară nr. 60775, comuna Filipeni, nr. cadastral 60775-C1, suprafața construită la sol: 129 mp; suprafața desfășurată: 258 mp; clădire cu fundație din beton, pereți din cărămidă, acoperiș cu învelitoare din tablă. Regim de înălțime P + 11993159000Domeniul public al comunei Filipeni, potrivit hotărârilor Consiliului Local nr. 62/2017, nr. 69/2017 și nr. 70/2017 Protocol predare-primire din 14.01.1993 privind predarea- primirea patrimoniului C.A.P. Filipeni către Consiliul Local al Comunei Filipeni și lista de inventariere din 14.01.1993
  -----