PROCEDURĂ din 18 iulie 2018de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum și de păstrare și prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenți în zona de frontieră a Republicii Moldova
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 1.299 din 18 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficialal României, Partea I, nr. 700 din 10 august 2018.
   +  Articolul 1 Conținutul actelor și documentelor necesare pentru eliberarea permisului de mic trafic de frontieră(1) Permisul de mic trafic de frontieră (PMT) se eliberează străinilor rezidenți în zona de frontieră a Republicii Moldova, în condițiile și pentru scopurile prevăzute în Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, semnat la București la 13 noiembrie 2009, denumit în continuare acord, în conformitate cu dispozițiile prezentei proceduri, pe baza actelor și documentelor prevăzute la alin. (2)-(8), după caz.(2) Formularul de cerere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, se completează și se semnează în interiorul chenarului anume destinat, de către solicitant, în fața funcționarului consular. Formularul de cerere este gratuit și poate fi procurat la Secția consulară a Ambasadei României la Chișinău și la oficiile consulare ale României în Republica Moldova, denumite în continuare MD/OC, sau descărcat de pe internet.(3) Fotografia solicitantului va fi aplicată pe formularul de cerere și va avea următoarele caracteristici: a) fotografie color tip pașaport (3,5 x 4,5 cm), de dată recentă;b) capul trebuie să fie centrat, la o distanță de 0,5 cm de marginea superioară și de cele laterale;c) umerii trebuie să apară în cadru;d) fotografia să fie preluată din față, pe un fundal monocolor alb; e) ochii trebuie să fie perfect vizibili inclusiv în cazul purtătorilor de ochelari; f) fotografia trebuie făcută cu capul descoperit.(4) Pașaportul solicitantului sau, după caz, documentul de călătorie pentru minor va avea o valabilitate mai mare de 2 ani de la momentul solicitării, valabilitatea PMT neputând să depășească valabilitatea pașaportului sau, după caz, a documentului de călătorie pentru minor.(5) Documentele care atestă că solicitantul locuiește legal în zona de frontieră, de cel puțin un an, sunt următoarele, în conformitate cu anexa nr. 2 la acord:a) buletin de identitate și anexa din care rezultă că solicitantul locuiește în zona de frontieră de cel puțin un an;b) permisul de ședere pentru cetățenii străini;c) buletin de identitate pentru apatrizi;d) atunci când din conținutul documentelor nu reiese perioada în care persoana a locuit legal în zona de frontieră, acestea vor fi însoțite de un certificat clarificator eliberat pe hârtie cu antet, semnat și ștampilat de autoritatea care a emis documentul respectiv. (6) În funcție de scopul deplasării, actele care dovedesc motivele întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei comune în temeiul regimului privind micul trafic de frontieră, prevăzute în anexa nr. 2 la acord, sunt următoarele:a) menținerea relațiilor de familie prin vizitarea rudelor: declarație pe propria răspundere în care se specifică gradul de rudenie cu persoana vizitată sau invitație din partea rudelor din România;b) însoțirea rudelor pentru acordarea de asistență medicală: declarație pe propria răspundere în care se specifică diagnosticul și necesitatea efectuării tratamentului medical în România sau atestat medical din care să reiasă diagnosticul sau recomandarea de tratament în România; c) participarea la programe în domeniul economic și schimburi în domeniile economic, științific, cultural, medical, sportiv, mass-media sau în domeniul educației: declarație pe propria răspundere prin care se specifică denumirea și datele de contact ale persoanei juridice care organizează evenimentele, din care să reiasă continuitatea activităților, sau scrisoare, în original, din partea organizatorilor evenimentului, din care să reiasă continuitatea activităților, precum și perioada pentru care acțiunile ar urma să se desfășoare;d) promovarea unor interese economice și desfășurarea unor activități de sprijin economic: declarație pe propria răspundere prin care se specifică denumirea și datele de contact ale persoanei juridice care organizează evenimentele, din care să reiasă caracterul de promovare și de sprijin economic, precum și perioada în care acțiunile ar urma să se desfășoare, sau scrisoare, în original, din partea persoanei juridice care organizează evenimentele, din care să reiasă caracterul de promovare și de sprijin economic, respectiv perioadele în care acțiunile ar urma să se desfășoare;e) rezolvarea problemelor de natură juridică: declarație pe propria răspundere în care se explică problema ce urmează a fi soluționată sau citație/invitație din partea organului judiciar sau administrativ competent să soluționeze cauza;f) vizitarea mormintelor rudelor: declarație pe propria răspundere privind relația de rudenie între solicitant și persoana decedată, precum și localitatea unde se află mormântul vizitat sau corespondență din care să rezulte relația de rudenie; g) alte motive întemeiate: declarație pe propria răspundere, semnată în fața funcționarului consular, în care să fie explicate, în mod detaliat, motivul deplasărilor frecvente în zona de frontieră a României și temeinicia lui; se vor anexa acte doveditoare ale temeiniciei motivului, în măsura în care există. (7) Modelul declarației pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.(8) Pentru minori, cererea pentru eliberarea unui PMT va fi însoțită, după caz, și de următoarele documente: a) buletinul de identitate, în cazul în care minorul deține un astfel de document;b) pașapoartele părinților sau procură notarială din partea părintelui care nu este prezent la ghișeu;c) certificatul de naștere al minorului;d) buletinele de identitate ale ambilor părinți;e) declarația pe propria răspundere a părinților minorului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, prin care își dau acordul pentru eliberarea unui PMT, care va fi semnată de ambii părinți, în fața funcționarului consular, sau va fi autentificată notarial, în cazul părintelui care nu este prezent la ghișeu;f) declarațiile pe proprie răspundere privind motivele solicitării unui PMT, conform alin. (6), vor fi semnate în fața funcționarului consular de ambii părinți sau, după caz, de împuternicitul legal și vor avea înscrisă mențiunea că minorul va fi însoțit pe timpul călătoriei în România.  +  Articolul 2Fluxul de preluare și examinare a cererilor pentru eliberarea permiselor de mic trafic de frontieră(1) Cererea pentru eliberarea unui PMT, însoțită de documentele prevăzute la art. 1 alin. (3)-(6), se depune personal la autoritățile române prevăzute la art. 1 alin. (2) teza a II-a din prezenta procedură.(2) Toate documentele vor fi prezentate în original și copie. Documentele de identitate, de călătorie, de stare civilă, precum și actele care dovedesc motivele întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei comune vor fi depuse în copie tradusă în limba română și legalizată, după caz, iar formularul de cerere pentru eliberarea unui PMT, declarațiile pe propria răspundere, semnate în fața funcționarului consular sau autentificate notarial, vor fi depuse în original. (3) Pentru confirmarea domiciliului în zona de frontieră vor fi verificate listele localităților din zona de frontieră, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa nr. 1 la acord.(4) Odată cu dosarul de cerere pentru eliberarea unui PMT vor fi preluate și datele biometrice, respectiv imaginea facială, semnătura electronică și amprentele digitale. Semnătura electronică se preia numai în cazul solicitanților cu vârsta de peste 14 ani. Prelevarea amprentelor digitale este obligatorie începând cu vârsta de șase ani.(5) Dosarul de cerere se preia la ghișeu în cazul în care solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1)-(4), documentația prezentată este completă, iar formularul de cerere pentru eliberarea unui PMT a fost completat corect și integral. (6) După preluarea cererii și a datelor biometrice, solicitantului i se comunică termenul și modalitatea în care va putea intra în posesia PMT, în cazul soluționării favorabile a cererii sale, respectiv ulterior personalizării documentului său.(7) Cererile pentru eliberarea de PMT preluate sunt înregistrate în baza națională de date cu privire la străini, la nivelul MD/OC competente, prin intermediul aplicației destinate procesării cererilor de PMT, componentă a Sistemului național de informații privind vizele. (8) Cererile pentru eliberarea unui PMT sunt supuse deciziei funcționarului consular cu atribuții în acest sens, cu respectarea dispozițiilor art. 16^2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(9) În cazul în care funcționarul consular apreciază că sunt necesare clarificări suplimentare care privesc elemente relevante în luarea unei decizii, acesta poate contacta atât solicitantul de PMT, cât și cel care invită sau persoana fizică ori instituția din România menționată în actele doveditoare.  +  Articolul 3Personalizarea și transmiterea PMT către solicitanți/titulari(1) În cazul cererilor de PMT cu privire la care este luată decizia de eliberare, Centrul Național de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare CNV, dispune măsurile necesare în vederea personalizării PMT.(2) Prin intermediul aplicației destinate procesării cererilor de PMT, CNV extrage seturile de date înregistrate în cererile pentru eliberarea PMT și constituie loturi de producție pe care le transmite către Direcția generală de pașapoarte – Centrul național unic de personalizare a pașapoartelor electronice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în scopul prevăzut la art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie, aprobată prin Legea nr. 249/2009, cu modificările ulterioare.(3) După recepționarea loturilor cu PMT personalizate pe baza datelor transmise în conformitate cu dispozițiile alin. (2) și inserate în plicuri decuvertate, alături de materiale informative, CNV le transmite, prin curier, către MD/OC care au preluat cererile pentru eliberarea PMT, pentru a fi remise solicitanților/titularilor prin poșta locală sau prin altă modalitate stabilită pe plan local.  +  Articolul 4Măsuri privind protecția datelor cu caracter personal(1) Este interzisă solicitarea de date cu caracter personal care este în neconcordanță cu scopul pentru care acestea sunt prelevate și colectate. (2) Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate, inclusiv stocate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).  +  Articolul 5Dispoziții finaleAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură  +  Anexa nr. 2la procedură
  DECLARAȚIE
  în vederea eliberării unui permis de mic trafic de frontieră pentru majori
  Subsemnatul(a), ............, domiciliat(ă) în ..............., posesor/posesoare al/a pașaportului seria ..... nr. ....., emis de ............, la data de ..........., având codul de identificare personal ....., conștient(ă) de sancțiunile pentru falsul în declarații, prevăzute de legislația penală aplicabilă, declar pe propria răspundere următoarele: Solicit eliberarea unui permis de mic trafic de frontieră pentru a mă deplasa în România, în mod frecvent, pentru următorul motiv întemeiat (Se va explica motivul ce stă la baza solicitării.): .............................................................................................................................Totodată, declar că am asigurate pe perioada șederii în România cheltuielile de cazare, hrană, transport și eventualele cheltuieli medicale sau/și de repatriere.Dau această declarație, fiind necesară pentru eliberarea permisului de mic trafic de frontieră, în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră.Semnată astăzi, ................, la Ambasada/Consulatul General al României la ................................ .Semnătura .....
   +  Anexa nr. 3la procedură
  DECLARAȚIE
  în vederea eliberării unui permis de mic trafic de frontieră pentru minori
  Subsemnatul, ....., domiciliat în ....., posesor al pașaportului/cărții de identitate seria ....., nr. ...., emis(ă) de ....., la data de ....., având codul de identificare personal .....,și subsemnata, ............................, domiciliată în ..........................., posesoare a pașaportului/cărții de identitate seria ....., nr. ...................., emis(ă) de ..............................., la data de .................., având codul de identificare personal ..............,conștienți de sancțiunile pentru falsul în declarații, prevăzute de legislația penală aplicabilă, declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca fiului nostru/fiicei noastre minor(e) (nume, prenume, data și locul nașterii, codul de identificare personal)............................................................................................... să i se elibereze un permis de mic trafic de frontieră.Semnată astăzi, ..................., la Ambasada/Consulatul General al României la ............................. .Semnături: ……………………. …………………….
  -----