PROCEDURĂ din 26 iulie 2018pentru actualizarea datelor personale și profesionale ale fizioterapeuților aflați în evidențele Colegiului Fizioterapeuților din România și pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuților din România
EMITENT
 • COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 9 august 2018  Notă
  Aprobată prin Hotărârea nr. 30 din 26 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 9 august 2018.
   +  Articolul 1Membrii Colegiului Fizioterapeuților din România au obligația de a notifica colegiului teritorial orice situație de natură să modifice datele înscrise în evidențele organizației profesionale cu privire la datele acestora, în termen de 10 zile de la apariția acesteia sau de la data la care a avut cunoștință de acestea, conform art. 11 lit. i) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017.  +  Articolul 2Situațiile de natură să modifice datele înscrise în evidențele Colegiului Fizioterapeuților din România sunt următoarele: a) schimbarea numelui;b) schimbarea domiciliului;c) modificarea gradului profesional;d) modificarea datelor de contact;e) modificarea locului de muncă sau modificarea modalității de prestare a activităților în regim independent;f) orice altă situație care se referă la modificarea anumitor date înscrise în Registrul unic al fizioterapeuților sau în documentele emise de Colegiul Fizioterapeuților din România.  +  Articolul 3(1) Actualizarea datelor se face prin completarea unei cereri, prevăzută în anexă.(2) Cererea va fi depusă personal sau prin împuternicit cu procură notarială specială la colegiul teritorial al cărui membru este, prin e-mail pe adresa colegiului teritorial sau prin curier rapid, achitat de solicitant, în termenul precizat la art. 1.(3) În termen de 30 de zile de la data transmiterii cererii se vor prezenta următoarele documentele justificative corespunzătoare la sediul colegiului teritorial, personal de către solicitant sau prin împuternicit cu procură notarială specială:a) certificatul de căsătorie, hotărârea de divorț sau orice alt act administrativ în cazul schimbării numelui, în original și copie:b) actul de identitate în cazul schimbării domiciliului sau dovada reședinței, după caz, în original și copie;c) document care atestă promovarea în grad profesional, în original și copie;d) în cazul modificării datelor de contact, acestea se vor preciza în cererea prevăzută la art. 3 alin (1), iar cererea se va depune în original;e) adeverință de la angajator, în original, sau certificatul de înregistrare de la oficiul registrului comerțului sau de la administrațiile finanțelor publice din România în cazul modificării locului de muncă sau modificării modalității de prestare a activităților în regim independent, în original și copie;f) orice alte acte justificative pentru situația care se referă la modificarea anumitor date înscrise în Registrul unic al fizioterapeuților sau în documentele emise de Colegiul Fizioterapeuților din România, în original și copie.(4) Documentele și datele furnizate se prelucrează de Colegiul Fizioterapeuților din România conform principiilor și obligațiilor care decurg din Regulamentul european nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).  +  Articolul 4(1) Orice schimbare a datelor înscrise în autorizația de liberă practică sau în alte documente eliberate de Colegiul Fizioterapeuților din România atrage după sine modificarea acestora.(2) Preschimbarea acestor documente se efectuează de către colegiul teritorial sau de către Colegiul Fizioterapeuților din România, după caz, în baza cererii, aprobată de președintele colegiului teritorial și a documentelor justificative depuse de solicitant, în termen de 30 zile de la depunere.  +  Articolul 5Actualizarea datelor personale și profesionale ale fizioterapeuților este necesară în vederea actualizării continue a bazei de date a Colegiului Fizioterapeuților din România și a Registrului unic al fizioterapeuților, obligație prevăzută în art. 21 lit. k) și m) din Legea nr. 229/2016.  +  Articolul 6Anexa face parte integrantă din prezenta procedură.  +  ANEXĂla procedură
  CERERE DE ACTUALIZARE A DATELOR PERSONALE/ DATELOR PROFESIONALE
  Subsemnatul/SubsemnataNume .................. Nume anterior ......................Prenume ....................................Nr. de înregistrare în Registrul unic al fizioterapeuților ............................Solicit actualizarea/înscrierea în dosarul profesional/Registrul unic al fizioterapeuților a următoarelor informații:I. NumeNume ………………………………………………….Prenume ……………………………………….……..Document în baza căruia a intervenit schimbarea numelui .........................serie ………………… nr. …………….……………….Emis de ..................... la data de ..........................II. Act de identitate[] carte de identitate [] pașaport [] permis de ședere [] altele ....................seria ......... nr. .............. eliberat/ă de ...............la data de ............ valabil până la data de ................III. Domiciliul sau, după caz, reședințaLocalitatea ..................., str. ..................nr. ......, bl. ............, sc. ........., et. .........., ap. ..........sector/județ ………………………………………….., cod poștal …………………………………(Se atașează, în copie, dovada reședinței, dacă este cazul.)IV. Grade profesionaleÎncadrat pe funcția de ..............................Gradul profesional dobândit ……….....………………….. la data ……….......………………………….(Se atașează, în copie, documentul care atestă promovarea în grad profesional.) V. Date de contactTelefon: ........................ E-mail: ......................Adresă de contact: ..........................................................................................................................VI. Locul de muncă sau modalitatea de prestare a activităților în regim independent1. Denumire: ...................................................CIF/CUI ..................................................Sediu/Punct de lucru/Altul: localitatea ..............., str. ................ nr. ......., bl. ........, sc. ......, et. ......, ap. ......., sectorul/județul ..........., cod poștal ........., telefon ................, e-mail ...............2. Denumire: ................................................................CIF/CUI ..................................................Sediu/Punct de lucru/Altul: localitatea ................, str. .................... nr. ..........., bl. ............, sc. ........, et. ........, ap. ........., sectorul/județul ..............., cod poștal .............., telefon ..............., e-mail ................3. Denumire: ...............................................................CIF/CUI ..................................................Sediu/Punct de lucru/Altul: localitatea ................., str. .......................... nr. ............., bl. ..............., sc. .........., et. .........., ap. ..........., sector/județ ......................., cod poștal ...................., telefon ...................., e-mail .........................................VII. Altă situație care se referă la modificarea anumitor date înscrise în Registrul unic al fizioterapeuților sau în documentele emise de Colegiul Fizioterapeuților din România.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(Se atașează, în copie, documente doveditoare, dacă este cazul.)VIII. Declar pe propria răspundere că: 1. cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, informațiile prezentate în această cerere și documentele incluse în dosar corespund realității;2. nu mă aflu în niciuna din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea nr. 229/2016, de natură a împiedica exercitarea profesiei de fizioterapeut.IX. Cunosc faptul că am obligația de a anunța în scris colegiul teritorial, în termen de maximum 10 zile de la data apariției situației în cauză, cu privire la: 1. schimbarea numelui, a domiciliului/reședinței în alt județ sau a oricărei alte date de identificare mai sus-menționate, precum și modificarea situației profesionale;2. existența unor motive care au ca efect neexercitarea profesiei de fizioterapeut; 3. exercitarea profesiei de fizioterapeut în altă țară ori stabilirea temporară sau definitivă în altă țară.
  Data
  .......................
  Nume, prenume
  semnătura
  .......................
  În conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016 îmi exprim acordul fără echivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul pentru care au fost solicitate.
  Data
  .......................
  Nume, prenume
  semnătura
  .......................
  NOTĂ:Documentele depuse în copie vor purta mențiunea „conform cu originalul“, numele în clar și semnătura solicitantului, cu excepția copiilor legalizate.Se completează de colegiul teritorial:Se dispune actualizarea/înscrierea informațiilor în dosarul profesional/Registrul unic al fizioterapeuților.[] DA[] NU
  Data
  .......................
  Președintele Colegiului Fizioterapeuților din România
  .......................
  -----