REGULAMENT-CADRU nr. 1.404/1 din 30 iunie 2018privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România
EMITENT
  • ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 9 august 2018    În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Conferința națională ordinară a Ordinului Arhitecților din România din 30 iunie-1 iulie 2018 aprobă prezentul regulament-cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, denumit în continuare regulament-cadru.  +  Articolul 1Filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România(1) Filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, denumit în continuare Ordin, se înființează în temeiul prevederilor cap. III secțiunea a 2-a din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, ale Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România, denumit în continuare Regulament de organizare și funcționare a Ordinului, precum și ale prezentului regulament-cadru.(2) Filialele Ordinului funcționează ca structuri teritoriale ale Ordinului, cu personalitate juridică de drept privat, nonprofit, apolitice, cu foruri de conducere, buget și patrimoniu proprii.  +  Articolul 2 Constituirea filialelor teritoriale ale Ordinului(1) La nivelul județelor cu cel puțin 50 de arhitecți, precum și în municipiul București se vor înființa, prin liberă asociere, filiale teritoriale ale Ordinului, reunindu-i pe arhitecții domiciliați în raza teritorială a județului, respectiv a municipiului București.(2) Dacă într-un județ există un număr mai mic de 50 de arhitecți, se va putea înființa o filială teritorială prin libera asociere a arhitecților, arhitecților de interior și conductorilor arhitecți cu domiciliile în județe limitrofe, până când numărul acestora va ajunge la minimum 50 de membri.(3) În cadrul unui județ sau într-o zonă formată din două sau mai multe județe limitrofe, precum și în municipiul București se poate înființa o singură filială a Ordinului.(4) Hotărârea de înființare a unei filiale teritoriale, în condițiile legii, aparține majorității arhitecților dintr-un județ sau a majorității arhitecților din fiecare județ, în cazul unui grup de județe limitrofe.(5) Filialele teritoriale dobândesc personalitate juridică de drept privat de la data adunării generale constitutive a membrilor, ocazie cu care se vor stabili:a) orașul de reședință a filialei teritoriale și sediul acesteia;b) forurile de conducere proprii;c) propriile regulamente de organizare și funcționare, potrivit regulamentului-cadru aprobat de Conferința națională a Ordinului.(6) Colegiul director al Ordinului constată dacă organizarea adunării generale de constituire și hotărârea de aprobare a înființării filialei sunt în conformitate cu prevederile Legii, ale regulamentului-cadru și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului și, după caz, dispune luarea în evidență a acesteia sau propune Consiliului național revocarea hotărârii.  +  Articolul 3Sediile filialelor teritoriale ale Ordinului(1) Sediile filialelor teritoriale se stabilesc prin hotărârile conferințelor teritoriale, de regulă în orașul de reședință a județului sau, după caz, în orașul de reședință a județului cu cel mai mare număr de membri.(2) Filiala poate să aibă în reședința/reședințele celuilalt/celorlalte județ/județe reprezentanță/reprezentanțe fără personalitate juridică, al cărei/căror patrimoniu face parte din patrimoniul filialei și este/sunt finanțată/finanțate din bugetul filialei.  +  Articolul 4Comunicarea înființării filialelorLa constituire, filialele teritoriale vor transmite Ordinului procesul-verbal al ședinței de constituire, regulamentul propriu de funcționare, forurile de conducere și comisiile alese, precum și dovada sediului filialei.  +  Articolul 5Reorganizarea și/sau desființarea filialelor teritoriale  ale Ordinului(1) Filialele teritoriale se pot reorganiza în condițiile prevăzute de lege și de prezentul regulament-cadru, în funcție de creșterea sau de reducerea numărului arhitecților dintr-un județ.(2) În condițiile în care o filială teritorială fuzionează cu o altă filială teritorială, patrimoniul mobil și imobil se comasează. Retragerea unor membri din filială nu dă dreptul la returnarea cotizațiilor și taxelor achitate și nici la retragerea vreunei părți din patrimoniu.(3) Filiala teritorială se desființează în cazul în care numărul membrilor acesteia este mai mic de 50 sau în cazul în care nici la a doua conferință teritorială nu se pot alege forurile de conducere și comisiile, conferință organizată potrivit prevederilor art. 12 alin. (5) și (7) .(4) În toate cazurile, desființarea sau reorganizarea filialelor teritoriale prin fuziune ori divizare se face prin hotărâri ale conferințelor teritoriale ale filialelor în cauză și cu respectarea prevederilor art. 2.(5) În cazul în care o filială teritorială se desființează, iar membrii acesteia se afiliază la două sau mai multe filiale, patrimoniul mobil și imobil se transferă la o altă filială, potrivit hotărârii de desființare adoptate de conferința teritorială - în caz de divergență, patrimoniul va fi transferat prin hotărâre a Consiliului național.(6) Hotărârea de reorganizare sau desființare a filialei teritoriale va fi transmisă Colegiului director al Ordinului în cel mult 5 zile de la aprobare.(7) Colegiul director al Ordinului va valida hotărârea de reorganizare sau desființare a unei filiale în cel mult 10 zile de la aprobarea acesteia.(8) În cazul în care Colegiul director invalidează hotărârea, în termen de cel mult 15 zile de la invalidare o va supune Consiliului național spre revocare.  +  Articolul 6Atribuțiile filialelor teritoriale ale Ordinului(1) Filialele teritoriale ale Ordinului au următoarele atribuții:a) protejează și promovează calitatea produsului de arhitectură și urbanism la nivel local;b) urmăresc exercitarea competentă și calificată a profesiei de arhitect de către membrii lor, în respectul legii și al Codului deontologic al profesiei de arhitect;c) reprezintă interesele membrilor lor în fața autorităților administrației publice locale și a celorlalte autorități organizate la nivel local;d) asigură membrilor lor îndrumare și, după caz, consultanță de specialitate privind exercitarea profesiei;e) constituie, organizează și gestionează baza de date, evidențele generale privind membrii, registrul stagiarilor, registrul sancțiunilor disciplinare aplicate propriilor membri, precum și tabloul teritorial al arhitecților membri;f) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Conferinței naționale, ale Consiliului național și ale Colegiului director ale Ordinului, a deciziilor și circularelor emise de președintele Ordinului, precum și a tuturor actelor administrative emise de forurile de conducere ale filialei;g) asigură, împreună cu Ordinul, formarea profesională continuă a membrilor, conform Programului național de pregătire profesională continuă, aprobat de Consiliul național al Ordinului;h) organizează activități și manifestări profesionale și culturale, precum și alte activități inițiate de membri.(2) Filialele exercită și alte atribuții stabilite de conferințele teritoriale, în condițiile Legii și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului.  +  Articolul 7Veniturile filialelor teritoriale ale Ordinului(1) Activitatea filialelor teritoriale ale Ordinului se finanțează din cotizații anuale ale membrilor filialei, taxe de înscriere și taxe de reluare a dreptului de semnătură, stabilite de Conferința națională a Ordinului, alte taxe stabilite de Consiliul național al Ordinului, din fonduri rezultate din manifestări culturale, științifice, economice și drepturi editoriale specifice pe care le desfășoară, precum și din donații, legate, sponsorizări sau alte surse, în condițiile Legii și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului.(2) În aplicarea dispozițiilor art. 24 alin. (2) din Lege, filialele teritoriale ale Ordinului colectează cotizațiile și taxele prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului și aprobate de Conferința națională a Ordinului sau, după caz, de Consiliul național al Ordinului.(3) Potrivit hotărârii Conferinței naționale a Ordinului, filialele teritoriale sunt obligate să vireze Ordinului o cotă-parte din cotizațiile anuale, din taxele de înscriere și din taxele de reluare a dreptului de semnătură achitate de membri. Viramentul către Ordin se va efectua până la data de 10 martie a anului în curs, pentru cotizațiile încasate până la 25 februarie, respectiv 10 mai a anului în curs, pentru cotizațiile încasate până la 30 aprilie, și pe parcursul anului calendaristic, în funcție de încasări.(4) Conferința teritorială poate aproba, la propunerea consiliului de conducere teritorial, alte cotizații suplimentare sau taxe pentru membrii filialei, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care se fac venit integral la bugetul filialei.  +  Articolul 8Membrii filialelor teritoriale ale Ordinului(1) Din filialele teritoriale ale Ordinului fac parte arhitecții, arhitecții de interior și conductorii arhitecți, cu sau fără drept de semnătură, urbaniștii fără drept de semnătură sau cărora le-a fost acordat, în condițiile Legii, drept de semnătură similar conductorilor arhitecți, stagiarii și orice deținători ai titlului de arhitect, la cererea acestora.(2) Membrii filialei teritoriale aparțin acesteia numai pe baza adresei lor de domiciliu. Se interzice apartenența la o filială pe baza adresei privind reședința, respectiv adresa locuinței secundare.(3) Membrii stagiari pot solicita detașarea temporară în cadrul filialei în care efectuează stagiatura, cu acordul celor două filiale implicate, respectiv cea de domiciliu și cea în care se află locul de muncă.  +  Articolul 9Drepturile membrilor filialelor teritoriale ale OrdinuluiÎn completarea drepturilor prevăzute de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului, membrii filialelor teritoriale beneficiază și de alte drepturi ce decurg din această calitate:a) să participe la toate activitățile și manifestările organizate de filiala din care fac parte;b) să aleagă și să fie aleși în forurile de conducere și în comisiile filialei, precum și să fie numiți în alte comisii;c) să fie informați, prin orice mijloc de comunicare, asupra activității desfășurate de filială și să facă propuneri de îmbunătățire a acesteia;d) să poată consulta lucrările, publicațiile și materialele documentare de care dispun filialele și să beneficieze de toate condițiile și modalitățile puse la dispoziție pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională;e) să formuleze propuneri și amendamente la toate documentele filialei supuse aprobării/adoptării conferințelor teritoriale;f) să utilizeze, alături de nume, calitatea de membru al Ordinului;g) să beneficieze de sprijin în administrarea dovezilor necesare și argumentelor legale pentru apărarea dreptului de autor, în condițiile Legii și potrivit înregistrării proiectelor pentru data certă;h) să aibă acces nelimitat la concursurile de arhitectură organizate/coorganizate de Ordin;i) să beneficieze de orice alte drepturi conferite prin lege sau stabilite de către conferințele teritoriale.  +  Articolul 10Obligațiile membrilor filialelor teritorialeÎn completarea obligațiilor prevăzute de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului, membrilor filialelor teritoriale le revin și alte obligații ce decurg din această calitate:a) să participe la programele de formare profesională organizate de Ordin împreună cu filiala sau cu un grup de filiale;b) să achite regulat și la termenele stabilite cotizația anuală, precum și taxele stabilite de Conferința națională a Ordinului, Consiliul național al Ordinului și, după caz, de conferința teritorială a filialei;c) să participe la lucrările conferinței teritoriale;d) să solicite înregistrarea la filială a tuturor proiectelor de arhitectură pentru care au exercitat dreptul de semnătură, a proiectelor aferente documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor de desființare, documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor aferente organizării executării lucrărilor, după caz;e) să aducă la cunoștința filialei orice modificare nouă față de datele înregistrate în evidențele filialei, în termen de cel mult 15 zile de la apariția modificării, și să ofere în acest sens toate datele solicitate de filială;f) să aducă la cunoștința filialei pierderea parafei profesionale și să solicite obținerea unei noi parafe;g) să depună la filială parafa profesională în cazul radierii administrative din Tabloul Național al Arhitecților sau în cazul suspendării dreptului de semnătură, indiferent de motivele suspendării.  +  Articolul 11Forurile de conducere ale filialelor teritoriale ale Ordinului(1) Organizarea și funcționarea filialelor teritoriale sunt asigurate de către forurile de conducere alese ale acestora, care au funcție reprezentativă, de conducere, decizie și control, potrivit Legii, Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului și prezentului regulament-cadru.(2) Forurile de conducere ale filialelor teritoriale ale Ordinului sunt:a) conferința teritorială;b) consiliul de conducere teritorial;c) colegiul director teritorial;d) președintele filialei.(3) Persoanele alese în funcția de președinte și cea de membru al consiliului de conducere teritorial au mandat de 4 ani și nu mai mult de două mandate consecutiv.  +  Articolul 12Conferința teritorială(1) Conferința teritorială este alcătuită din toți membrii filialei teritoriale.(2) Conferința teritorială ordinară se organizează o dată la 4 ani de către consiliul de conducere teritorial.(3) Conferința teritorială se organizează obligatoriu în condițiile demisiei sau ale imposibilității de exercitare a funcțiilor de către președinte sau de către jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului de conducere teritorial ori de către jumătate plus unu din numărul membrilor titulari și supleanți ai comisiei de cenzori sau ai comisiei de disciplină a filialei, caz în care se vor organiza noi alegeri doar pentru acele foruri sau comisii precizate.(4) Se convoacă conferința teritorială în cazul solicitării de revocare a președintelui sau a jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului de conducere teritorial ori a jumătate plus unu din numărul membrilor comisiilor alese ale filialei, precum și în cazul existenței unor motive temeinice și justificate și numai în condițiile solicitării scrise a cel puțin unei treimi din numărul membrilor filialei. Conferința teritorială va decide asupra motivelor revocării și/sau a problemelor care au constituit motivul convocării.(5) O nouă conferință teritorială se organizează obligatoriu și în condițiile în care la conferința teritorială ordinară de alegeri nu au fost aleși toți membrii forurilor de conducere și/sau toți membrii comisiilor de cenzori și/sau de disciplină.(6) Conferința teritorială se organizează și în cazul în care Consiliul național al Ordinului a dispus prin hotărâre.(7) Convocarea conferinței teritoriale se face prin hotărâre a consiliului de conducere teritorial, care se comunică direct membrilor filialei cu minimum 45 de zile înainte. Prin hotărârea de convocare se stabilesc data, durata, locul desfășurării conferinței teritoriale, forurile de conducere și comisiile care se aleg, numărul locurilor pentru fiecare for sau comisie, data-limită de depunere a candidaturilor, lista documentelor proprii ale filialei care vor fi supuse aprobării/adoptării conferinței teritoriale, precum și data-limită până la care se pot formula propuneri și amendamente la respectivele documente.(8) Potrivit prevederilor alin. (4), în cazul în care se solicită revocarea membrilor aleși în funcții de către conferința teritorială, membrii filialei vor preciza faptele pentru care formulează solicitarea, vor motiva în fapt și în drept solicitarea și vor atașa lista cu semnăturile lor olografe, în original.(9) Conferința teritorială organizată potrivit prevederilor alin. (3)-(6) are caracter extraordinar și se organizează în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare, în aceleași condiții ca și conferința teritorială ordinară.  +  Articolul 13Condițiile legale de desfășurare a conferinței teritoriale(1) Conferința teritorială este legal constituită la prima convocare în prezența majorității simple a membrilor cu drept de vot ai filialei. Confirmarea participării membrilor filialei la lucrările conferinței teritoriale se va face cu cel puțin 10 zile înainte de data ședinței. Nerespectarea confirmării participării va fi sancționată conform regulamentului propriu de organizare și funcționare a filialei.(2) În cazul în care conferința teritorială nu este legal constituită la prima convocare, a doua convocare a conferinței teritoriale se face în termen de cel puțin 7 zile de la prima convocare, în condițiile stabilite prin regulamentul propriu de organizare și funcționare a filialei.(3) La a doua convocare, conferința teritorială este legal constituită în condițiile stabilite prin regulamentul propriu de organizare și funcționare a filialei.(4) Filiala teritorială va asigura participarea la conferința teritorială a cel puțin unui reprezentant al fiecărui județ din cadrul componenței acesteia.  +  Articolul 14Atribuțiile conferinței teritoriale(1) Conferința teritorială are următoarele atribuții:a) adoptă și, după caz, modifică regulamentul propriu de organizare și funcționare a filialei, după avizul prealabil al Colegiului director al Ordinului asupra proiectului;b) stabilește prin hotărâre proprie candidații propuși pentru Consiliul național al Ordinului;c) adoptă organizarea aparatului administrativ al filialei;d) alege și revocă președintele filialei teritoriale;e) alege și revocă membrii consiliului de conducere teritorial;f) alege și revocă membrii comisiei de cenzori și ai comisiei de disciplină, constituite la nivel teritorial;g) alege delegații și supleanții pentru Conferința națională a Ordinului, în conformitate cu art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului;h) aprobă toate documentele proprii ale filialei, supuse votului;i) aprobă înființarea structurilor economice care urmează să se organizeze și să funcționeze la nivelul filialei;j) adoptă hotărâri cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilită.(2) Prezidiul lucrărilor conferinței teritoriale este asigurat de către membrii colegiului director teritorial.(3) Lucrările conferinței teritoriale vor fi deschise de președintele în exercițiu al filialei și vor fi conduse prin rotație de către președinte și membrii prezidiului, în ordinea stabilită de ei prin consens.  +  Articolul 15 Calendarul conferinței teritoriale(1) După aprobarea hotărârii de convocare a conferinței teritoriale, colegiul director teritorial va detalia calendarul conferinței teritoriale, având în vedere și prevederile art. 17.(2) În exercitarea atribuției prevăzute la alin. (1), colegiul director teritorial va emite o hotărâre, care va fi comunicată tuturor membrilor.  +  Articolul 16Documentele supuse aprobării de către conferința teritorială(1) Documentele supuse prin vot aprobării conferinței teritoriale sunt:a) regulamentul propriu de organizare și funcționare a filialei, elaborat potrivit prezentului regulament-cadru și Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului;b) organizarea/organigrama aparatului administrativ al filialei;c) documentul de fundamentare a constituirii structurilor economice în cadrul filialei;d) documente propuse de forurile de conducere, comisiile alese și comisiile numite ale filialei;e) documente propuse de forurile de conducere ale Ordinului.(2) Documentele finale vor fi trimise tuturor membrilor cu drept de vot cu cel puțin 7 zile înainte de data conferinței teritoriale, prin poștă sau în format electronic, și vor cuprinde:a) ordinea de zi propusă;b) tabelul cu membrii filialei care au drept de vot;c) lista candidaților pentru forurile de conducere;d) lista candidaților pentru comisiile care se aleg;e) toate documentele prevăzute la alin. (1) .  +  Articolul 17Procedura de consultare a documentelor filialei  supuse votului conferinței teritoriale(1) Procedura de consultare cuprinde posibilitatea tuturor membrilor filialei de a formula amendamente la documentele supuse votului, astfel:a) documentele, în forma elaborată de grupul/grupurile de lucru, vor fi postate pe site-ul filialei teritoriale, prin grija secretariatului acesteia, la o dată stabilită de coordonatorul fiecărui grup de lucru, respectiv vicepreședintele pe domeniu al filialei; documentele pot fi transmise și prin corespondență electronică, la aceeași dată cu postarea pe site;b) documentele prevăzute la lit. a) vor fi supuse consultării membrilor pentru o perioadă de 10 zile calendaristice, într-o rubrică denumită „Transparență decizională. Documente în dezbaterea membrilor filialei“, specificându-se data postării, caz în care durata procedurii de consultare a documentelor trebuie să fie corelată cu calendarul conferinței teritoriale;c) în intervalul de 10 zile calendaristice, oricare dintre membrii filialei va putea formula amendamente la documentele supuse consultării.(2) Amendamentele formulate de membrii filialei la documente supuse consultării trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții:a) să fie făcute în formă scrisă;b) să fie motivate în drept și în fapt;c) să fie trimise grupului/grupurilor de lucru care a/au elaborat documentele în termenul prevăzut la alin. (1) lit. b);d) să fie semnate de titularul propunerilor.(3) Amendamentele formulate sunt supuse dezbaterilor grupului/grupurilor de lucru care a/au întocmit documentele și care le va/vor introduce pe cele acceptate în conținutul documentelor, iar pentru amendamentele respinse va/vor formula argumentația de respingere.(4) Documentele împreună cu amendamentele respinse, inclusiv susținerile autorilor și cele ale grupului/grupurilor de lucru, vor fi înaintate de către coordonatorul/coordonatorii grupului/grupurilor de lucru colegiului director al filialei, spre a fi însușite.(5) Colegiul director va analiza documentele primite și, ulterior, le va înainta consiliului de conducere teritorial, spre avizare, împreună cu amendamentele respinse. Consiliul de conducere teritorial întrunit în ședință va dezbate și va decide asupra amendamentelor respinse, la ședință urmând să fie prezenți și membrii autori ai amendamentelor respinse.(6) Documentele în formă finală vor fi transmise membrilor filialei în termenul prevăzut la art. 16 alin. (2) .  +  Articolul 18 Înregistrarea participanților(1) Sunt considerați participanți cu drept de vot toți membrii filialei cu plata cotizației la zi.(2) Tabelele cu participanții cu drept de vot vor fi afișate în ziua conferinței teritoriale, la intrarea în sala unde se desfășoară lucrările conferinței teritoriale.(3) Toți participanții se vor înregistra în intervalul orar stabilit în ordinea de zi.  +  Articolul 19Comisia de verificare și numărare a voturilor(1) Comisia de verificare și numărare a voturilor va fi formată, după caz, din 3 sau 5 membri dintre participanții care nu și-au depus candidatura pentru forurile de conducere sau pentru comisiile alese.(2) Componența nominală a comisiei de verificare și numărare a voturilor va fi desemnată de plenul conferinței teritoriale, cu votul majorității simple a membrilor prezenți.(3) Comisia alege dintre membrii săi un președinte, care are rolul de a coordona etapele procesului de votare și de a supune votului comisiei problemele de procedură apărute, precum și de a comunica plenului conferinței teritoriale toate rezultatele votului.  +  Articolul 20Elemente tehnice privind votul(1) Urnele realizate din material transparent vor fi amplasate în sală înainte de începerea procesului de votare, moment în care se și sigilează. Urnele vor fi supravegheate de către membrii comisiei de verificare și numărare a voturilor pe tot parcursul votării și până la deschiderea lor.(2) Buletinele de vot vor avea culoare distinctă pentru fiecare for de conducere și fiecare comisie, inclusiv pentru al doilea tur de scrutin privind alegerea președintelui, după caz.(3) Buletinele de vot pentru primul și, după caz, pentru al doilea tur de scrutin privind alegerea președintelui vor avea înscrise pe ele numele tuturor candidaților, în aceeași formă.  +  Articolul 21 Alegerea forurilor de conducere și a comisiilor  și validarea documentelor(1) Votul este secret pentru alegerea membrilor forurilor de conducere și ai comisiilor și este vot deschis pentru aprobarea documentelor.(2) Documentele vor fi aprobate cu votul majorității simple a membrilor prezenți.(3) Procedura alegerii forurilor de conducere și a comisiilor este descrisă în Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului.(4) Hotărârile conferinței teritoriale se aprobă cu votul majorității simple a membrilor prezenți.  +  Articolul 22Comunicarea rezultatelor votului(1) Comisia de verificare și numărare a voturilor va întocmi un raport semnat de toți membrii, care va fi prezentat participanților la conferința teritorială.(2) Raportul prezentat de comisia prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă:a) numărul total al membrilor filialei cu drept de vot;b) numărul total al membrilor filialei cu drept de vot prezenți;c) numărul candidaților pentru fiecare for de conducere și fiecare comisie;d) numărul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare for de conducere și fiecare comisie, precum și numărul voturilor anulate;e) lista persoanelor alese și numărul voturilor obținute de fiecare dintre acestea;f) lista documentelor supuse votului și numărul voturilor pentru fiecare document.  +  Articolul 23Procesul-verbal al conferinței teritoriale(1) Secretariatul conferinței teritoriale, aprobat prin hotărâre a consiliului de conducere teritorial, va redacta procesul-verbal, care va cuprinde:a) modul în care a fost convocată conferința teritorială și caracterul ei ordinar sau extraordinar;b) anul, luna, ziua, ora și locul de desfășurare a conferinței teritoriale;c) ordinea de zi votată;d) componența prezidiului conferinței teritoriale;e) datele prevăzute la art. 22 alin. (2);f) luările de cuvânt;g) hotărârile aprobate.(2) Procesul-verbal va purta semnătura membrilor prezidiului conferinței teritoriale.(3) Procesul-verbal va fi înregistrat și depus la sediul filialei și se transmite în termen de 7 zile tuturor membrilor filialei.  +  Articolul 24Comunicarea rezultatelor conferinței teritoriale(1) Rezultatul alegerilor va fi comunicat în termen de cel mult 3 zile tuturor membrilor filialei și Ordinului și se va afișa la sediul filialei, timp de 10 zile.(2) Procesul-verbal privind lucrările conferinței teritoriale va fi transmis Ordinului în termen de 7 zile de la redactare.  +  Articolul 25Alegerea consiliului de conducere teritorial(1) Numărul membrilor în consiliul de conducere teritorial, exclusiv președintele, este stabilit în funcție de numărul membrilor filialei, după cum urmează:a) între 50 și 100 de membri - 6 membri;b) între 101 și 200 de membri - 10 membri;c) între 201 și 400 de membri - 14 membri;d) între 401 și 800 de membri - 20 de membri;e) între 801 și 1.600 de membri - 28 de membri;f) între 1.601 și 4.000 de membri - 38 de membri;g) peste 4.000 de membri - 50 de membri.(2) Din numărul total al membrilor consiliului de conducere teritorial, cel puțin două treimi vor fi arhitecți cu drept de semnătură.(3) Din consiliul de conducere teritorial al filialei care are în componență mai multe județe va face parte cel puțin un reprezentant al fiecărui județ.(4) Condițiile de eligibilitate sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului.(5) Din consiliul de conducere teritorial face parte, de drept, președintele filialei teritoriale.  +  Articolul 26Candidaturile(1) Filiala teritorială are obligația de a anunța membrii despre posibilitatea de a-și depune candidatura, precum și despre data-limită până la care trebuie depus dosarul la sediul filialei.(2) Candidaturile sunt individuale și se depun personal la filială sau se transmit prin poștă până la data-limită stabilită de consiliul de conducere teritorial.(3) Dosarul fiecărui candidat va conține, în mod obligatoriu:a) cererea, potrivit unui model-tip aprobat de Colegiul director al Ordinului;b) curriculum vitae, succint;c) obiectivele și acțiunile pe care urmează să le realizeze candidatul, dacă va fi ales;d) adeverință, eliberată de filială, privind plata la zi a cotizației și dovada că nu a avut sancțiuni disciplinare în ultimii 8 ani.(4) Candidaturile vor fi afișate la sediul filialei, cu cel puțin 7 zile înainte de data conferinței teritoriale.  +  Articolul 27Documentele necesare votului(1) Buletinele de vot vor fi puse la dispoziția membrilor cu drept de vot în ziua scrutinului.(2) Buletinele de vot se ridică de fiecare membru cu drept de vot numai personal.(3) Pierderea buletinului de vot nu dă dreptul la obținerea unui duplicat.  +  Articolul 28Votul(1) Buletinele de vot nu vor avea alte însemnări decât cele prevăzute de sistemul de votare, în caz contrar ele urmând a fi anulate.(2) Fiecare buletin de vot va fi însoțit de instrucțiunile de votare.(3) Votarea se face prin bifarea cu X a opțiunii.(4) Buletinele de vot vor fi considerate nule dacă nu conțin nicio opțiune sau conțin mai multe opțiuni decât numărul locurilor disponibile pentru fiecare for de conducere ori pentru fiecare comisie.  +  Articolul 29Scrutinul pentru alegerea membrilor consiliului  de conducere teritorial și ai comisiilor(1) Scrutinul are loc într-un singur tur.(2) Votarea se face direct și secret, prin introducerea buletinelor în urnă.(3) Sunt aleși candidații care au obținut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul acestora, în ordine descrescătoare.(4) Conferința teritorială va decide modalitatea de departajare în caz de egalitate de voturi.(5) Revocarea membrilor consiliului de conducere teritorial și a celor ai comisiilor alese se face în aceleași condiții ca alegerea și cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (4) și (9).  +  Articolul 30Scrutinul pentru alegerea președintelui filialei(1) Președintele se alege în primul tur de scrutin dacă unul dintre candidați a obținut un număr de voturi reprezentând cel puțin majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.(2) Al doilea tur de scrutin se va organiza dacă niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea simplă a numărului de voturi valabil exprimate în primul tur.(3) La al doilea tur de scrutin vor participa primii 2 candidați clasați în primul tur și va fi ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor valabil exprimate.  +  Articolul 31Consiliul de conducere teritorial(1) Între reuniunile conferinței teritoriale, activitatea filialei este coordonată de consiliul de conducere teritorial.(2) Prima ședință a consiliului de conducere teritorial se va ține în cel mult 15 zile de la data conferinței teritoriale la care acesta a fost ales.(3) Consiliul de conducere teritorial va proceda la alegerea membrilor colegiului director, prin vot secret al majorității membrilor prezenți.(4) Consiliul de conducere teritorial poate delega colegiului director teritorial unele atribuții ce îi sunt conferite prin prezentul regulament-cadru.(5) Persoanele alese în consiliul de conducere teritorial au mandat de 4 ani și nu mai mult de două mandate consecutiv.(6) Oricare dintre membrii consiliului de conducere teritorial decade de drept din această funcție dacă:a) s-a aplicat împotriva sa o sancțiune disciplinară;b) instanța judecătorească pronunță o hotărâre definitivă de condamnare a sa pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplică sancțiunea complementară a interdicției de exercitare a acestei profesii.(7) Oricare dintre membrii consiliului de conducere teritorial poate să decadă din funcție pentru 3 absențe consecutive nemotivate la ședințele consiliului sau pentru alte fapte în legătură cu funcția ori în afara funcției. În aceste situații, consiliul de conducere teritorial constată decăderea din funcție, pe baza unui raport întocmit de o comisie formată din 3 membri, desemnați de către acesta prin hotărâre.  +  Articolul 32Atribuțiile consiliului de conducere teritorial(1) Consiliul de conducere teritorial are următoarele atribuții:a) aprobă hotărârea de convocare a conferinței teritoriale și calendarul general al acesteia, precum și componența nominală a comitetului de organizare și a secretariatului conferinței;b) alege și revocă membrii colegiul director teritorial;c) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, până la data de 3 decembrie a anului în curs pentru exercițiul financiar următor, pe care îl comunică Ordinului, pentru a fi cuprins ca anexă în bugetul general de venituri și cheltuieli al Ordinului, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului;d) analizează modul de gestiune a patrimoniului și bugetului filialei și, până cel târziu la data de 15 mai a anului în curs, aprobă descărcarea de gestiune a filialei pentru exercițiul financiar anterior, potrivit raportului comisiei de cenzori;e) pregătește conferința teritorială și avizează documentele proprii ale filialei, documente ce vor fi supuse aprobării conferinței;f) avizează organizarea/organigrama aparatului administrativ al filialei, regulamentul propriu de organizare și funcționare a filialei teritoriale, precum și celelalte documente care vor fi supuse dezbaterii și/sau aprobării conferinței teritoriale;g) aprobă procedura și condițiile de preluare a prerogativelor președintelui filialei, în cazul indisponibilității temporare sau al lipsei acestuia, de către vicepreședinții filialei, cu excepția trezorierului;h) aprobă regulamentele de organizare și funcționare a comisiilor alese ale filialei;i) numește comisii ale filialei, altele decât cele alese, și aprobă regulamentele de organizare și funcționare a acestora;j) aprobă grupurile de lucru constituite la nivelul filialei și regulamentele de organizare și funcționare a acestora;k) analizează activitatea anuală a colegiului director teritorial și a președintelui, pe baza rapoartelor întocmite de aceștia;l) întocmește raportul privind activitatea îndeplinită pe parcursul mandatului și îl supune conferinței teritoriale spre aprobare;m) soluționează contestațiile depuse împotriva hotărârilor colegiului director teritorial;n) constată decăderea din funcție a unui membru al său, în situația în care împotriva acestuia s-a aplicat o sancțiune disciplinară;o) îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu legea și Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului.(2) Locul membrului decăzut din funcție este luat de următorul candidat care a întrunit cel mai mare număr de voturi la conferința teritorială, cu condiția respectării prevederilor art. 29 alin. (3).(3) Consiliul de conducere teritorial revocă membrii colegiului director, în totalitate sau în parte, la solicitarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi, numai pe baza documentului în care sunt precizate motivele justificative ale solicitării de revocare și pe baza tabelului cu numele membrilor solicitanți, cu semnăturile lor olografe, în original.(4) În condițiile precizate la alin. (3) și în cazul în care membrii consiliului de conducere teritorial constată că motivele revocării sunt întemeiate, vor aproba hotărârea de revocare și vor dispune alegeri noi.(5) Consiliul de conducere teritorial își va elabora și aproba propriul regulament de organizare și funcționare.  +  Articolul 33Ședințele consiliului de conducere teritorial(1) Consiliul de conducere teritorial se întrunește în ședințe o dată pe trimestru, la convocarea președintelui filialei.(2) Președintele poate convoca consiliul de conducere teritorial ori de câte ori consideră necesar, cu avizul prealabil al colegiului director teritorial.(3) Președintele va convoca consiliul de conducere teritorial și la cererea a două treimi din numărul membrilor colegiului director teritorial sau la cererea a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului de conducere teritorial.(4) Ordinea de zi este fixată de președinte și, după caz, cu avizul prealabil al colegiului director.(5) Ședințele vor fi convocate cu cel puțin 12 zile înainte, iar convocarea va cuprinde locul, data, ordinea de zi și termenul-limită până la care se vor transmite materialele-suport. Termenul până la care materialele-suport vor fi puse la dispoziția membrilor consiliului de conducere teritorial nu poate fi mai mic de 3 zile înainte de data de desfășurare a ședinței.(6) Ședința este considerată statutară dacă au fost anunțați toți membrii și au fost respectate toate prevederile prezentului regulament-cadru, în prezența majorității simple a membrilor consiliului de conducere, cu excepția ședinței de alegeri a membrilor colegiului director teritorial, a celei de aprobare a regulamentului propriu de organizare și funcționare, precum și în alte situații stabilite de consiliul de conducere teritorial, când prezența trebuie să fie de cel puțin două treimi din numărul membrilor.(7) Votul este deschis, cu excepția celui pentru alegerea membrilor colegiului director teritorial sau în cazul altor situații stabilite de către consiliul de conducere teritorial.(8) În exercitarea atribuțiilor sale, consiliul de conducere teritorial emite hotărâri și avize, adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenți, incluzând în aceasta și votul președintelui.(9) Ședințele consiliului de conducere teritorial sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de președinte și de secretarul executiv al filialei.(10) Procesul-verbal al fiecărei ședințe, în copie, însoțit de materialele votate, în forma lor definitivă, va fi transmis spre informare membrilor consiliului de conducere teritorial și ai colegiului director teritorial, membrilor filialei, precum și Ordinului, în termen de 12 zile.  +  Articolul 34Colegiul director teritorial(1) Colegiul director teritorial se constituie la nivelul fiecărei filiale teritoriale.(2) Candidații pentru colegiul director teritorial vor fi propuși de președinte dintre membrii consiliului de conducere teritorial, pe domeniile prevăzute la art. 36 alin. (2).(3) În condițiile în care una sau mai multe propuneri de candidat/candidați formulată/e de președinte pentru colegiul director teritorial nu a/au întrunit cel puțin jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate, președintele poate propune alt/alți candidat/candidați. Dacă nici acesta/aceștia nu a/au întrunit numărul de voturi necesare, sarcina desemnării revine consiliului de conducere teritorial.(4) Filialele teritoriale cu un număr de 6 membri în consiliul de conducere teritorial vor avea un colegiu director teritorial compus dintr-un vicepreședinte și un trezorier.(5) Filialele teritoriale cu un număr de până la 14 membri inclusiv în consiliul de conducere teritorial vor avea un colegiu director teritorial compus din 3 vicepreședinți și un trezorier.(6) Filialele teritoriale cu un număr de peste 20 de membri inclusiv în consiliul de conducere teritorial vor avea un colegiu director teritorial compus din cel mult 5 vicepreședinți și un trezorier.(7) Colegiul director teritorial coordonează activitatea curentă a filialei.(8) În cazul în care un membru al colegiului director teritorial nu își mai poate exercita mandatul, din motive bine justificate sau prin demisie, se vor organiza alegeri pentru acel loc, în aceleași condiții statutare prevăzute la art. 33 alin. (6) și (7).(9) Cel puțin două treimi din numărul membrilor colegiului director teritorial trebuie să fie arhitecți cu drept de semnătură.(10) Colegiul director teritorial poate fi revocat în totalitatea lui sau în parte, în cazul în care se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul sau se constată neîndeplinirea misiunilor asumate de acesta sau, după caz, de unii membri ai acestuia.(11) Din colegiul director teritorial face parte, de drept, președintele filialei teritoriale.  +  Articolul 35Atribuțiile colegiului director teritorial(1) Colegiul director teritorial are următoarele atribuții:a) coordonează pregătirea și organizarea conferinței teritoriale și detaliază calendarul acesteia, împreună cu comitetul de organizare a acesteia;b) pregătește organizarea/organigrama aparatului administrativ al filialei și o înaintează consiliului de conducere teritorial spre avizare;c) asigură prezidiul conferinței teritoriale;d) întocmește documentele proprii ale filialei și le supune avizului consiliului de conducere teritorial, în vederea adoptării acestora de către conferința teritorială;e) întocmește proiectul de buget și îl supune aprobării consiliului de conducere teritorial;f) asigură informarea membrilor filialei asupra problemelor specifice și hotărârilor adoptate;g) controlează evidența și întocmirea tabloului teritorial și aprobă, până la data de 10 ianuarie a anului în curs, datele finale privind membrii cu drept de semnătură și membrii cu drept de semnătură suspendat, pentru a fi transmis Ordinului, în vederea publicării Tabloului național al arhitecților;h) coordonează activitatea de întocmire și transmitere a dosarelor membrilor stagiari ai filialei, în vederea dobândirii dreptului de semnătură;i) supraveghează întocmirea bazei de date a filialei, a evidențelor și tabloului teritorial ale membrilor și aplică legea și hotărârea Consiliului național al Ordinului privind constituirea, organizarea și gestionarea bazelor de date;j) coordonează și controlează aplicarea procedurilor privind realizarea evidenței lucrărilor depuse pentru a primi dată certă;k) coordonează modul de gestiune a patrimoniului și a bugetului filialei;l) aplică sancțiunile prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. a) și b) din Lege, în baza hotărârii comisiei teritoriale de disciplină;m) întocmește un raport anual privind activitatea sa și îl supune spre analiză consiliului de conducere teritorial;n) analizează rapoartele de activitate a grupurilor de lucru și, după caz, dispune măsuri de îmbunătățire a activității acestora;o) aprobă regulamentul intern privind organizarea și funcționarea aparatului administrativ al filialei;p) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor din cadrul aparatului administrativ al filialei;q) numește secretarul executiv al filialei.(2) Atribuțiile membrilor colegiului director teritorial sunt repartizate pe domenii.(3) Colegiul director teritorial poate îndeplini și alte atribuții delegate de consiliul de conducere teritorial.  +  Articolul 36Vicepreședinții(1) Vicepreședinții filialei sunt înlocuitori de drept ai președintelui, în ordinea stabilită de consiliul de conducere teritorial, cu excepția trezorierului.(2) Vicepreședinții asistă președintele în activitatea de coordonare a filialei și fiecare dintre aceștia are atribuții specifice legate în principal de:a) profesie și sistemul de informații privind costurile de proiectare;b) legislație, regulamente și concursuri de arhitectură;c) educație, stagiu și pregătire profesională;d) comunicare și imagine;e) parteneriate, organizare și relația cu membrii.(3) Fiecare vicepreședinte coordonează grupul/grupurile de lucru constituit/constituite în domeniul/domeniile său/sale de activitate, potrivit prevederilor alin. (2).  +  Articolul 37Trezorierul(1) Trezorierul, potrivit bugetului anual de venituri și cheltuieli aprobat de consiliul de conducere teritorial, coordonează activitatea de colectare a veniturilor și de efectuare a cheltuielilor.(2) Proiectul de buget, pregătit de serviciul de specialitate al filialei și sub coordonarea trezorierului, se supune aprobării consiliului de conducere teritorial.(3) Trezorierul va prezenta anual consiliului de conducere teritorial un raport privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul financiar anterior pe baza raportului întocmit de comisia de cenzori cel mai târziu până la data de 15 mai.  +  Articolul 38Ședințele colegiului director teritorial(1) Colegiul director teritorial se întrunește în ședințe lunare sau ori de câte ori este necesar la convocarea președintelui filialei.(2) Președintele are obligația de a convoca colegiul director teritorial și la solicitarea a jumătate plus unu din numărul membrilor acestuia.(3) Ședințele sunt convocate cu cel puțin 5 zile înainte, iar convocarea va cuprinde locul, data și ordinea de zi. Materialele-suport vor fi transmise cu cel puțin 3 zile înainte de data de desfășurare a ședinței.(4) Fac excepție de la prevederile alin. (3) cazurile de urgență care impun adoptarea unei hotărâri, situație în care membrii colegiului director sunt consultați telefonic. Ordinea de zi cuprinde un singur punct, iar votul membrilor colegiului director teritorial va fi transmis și în scris, în format electronic.(5) Ședința este considerată statutară în prezența majorității simple a membrilor colegiului director teritorial. La ședință pot participa persoane invitate de președintele filialei, acestea neavând drept la deliberări și vot.(6) Votul este deschis, iar hotărârile se adoptă cu majoritate simplă, incluzând în aceasta și votul președintelui.(7) Ședințele colegiului director sunt consemnate într-un proces-verbal de ședință, înregistrat, semnat și ștampilat. Procesele-verbale ale ședințelor vor consemna, obligatoriu, numele și prenumele membrilor prezenți și, după caz, numele invitaților și motivul invitării, ordinea de zi propusă și cea aprobată, un rezumat al luărilor de cuvânt și votul pentru fiecare material supus aprobării.(8) Procesul-verbal al fiecărei ședințe, semnat de președinte și secretarul executiv, însoțit de materialele votate, va fi transmis membrilor filialei, membrilor consiliului de conducere teritorial și Ordinului, în termen de cel mult 10 zile.  +  Articolul 39Președintele filialei teritoriale(1) Președintele filialei teritoriale reprezintă filiala în relațiile cu Ordinul, cu persoane fizice și cu persoane juridice de drept public sau privat, putând să încheie, în numele filialei, convenții, acorduri, parteneriate și contracte, cu respectarea prevederilor art. 46 din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului.(2) Președintele filialei teritoriale are următoarele atribuții:a) convoacă consiliul de conducere teritorial și colegiul director teritorial și conduce ședințele celor două foruri și pe cele ale conferinței teritoriale;b) asigură executarea hotărârilor adoptate;c) ordonanțează cheltuielile bugetului filialei;d) dispune viramentul cotei către Ordin, cotă ce reprezintă un procent stabilit de Conferința națională a Ordinului din cotizațiile și taxele colectate de filială de la membri;e) este reprezentantul legal al filialei în relația cu salariații acesteia;f) emite deciziile de suspendare a membrilor pentru neplata cotizației anuale și de suspendare la cerere;g) este îndreptățit să primească toate hotărârile de sancționare disciplinară dispuse împotriva membrilor filialei;h) semnează hotărârile conferinței teritoriale, hotărârile consiliului de conducere și hotărârile colegiului director ale filialei;i) îndeplinește alte atribuții privind activitatea filialei.(3) În cazul indisponibilității temporare sau al lipsei pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, prerogativele sale vor fi preluate de unul dintre vicepreședinți, cu excepția trezorierului, în ordinea stabilită de consiliul de conducere teritorial.(4) Procedura preluării prerogativelor și ordinea în care vicepreședinții înlocuiesc președintele vor fi stabilite prin hotărâre a consiliului de conducere teritorial, odată cu alegerea membrilor colegiului director teritorial.(5) Președinte ales al filialei are un mandat de 4 ani și nu mai mult de două mandate consecutiv.(6) Președintele filialei teritoriale decade de drept din această funcție dacă:a) s-a aplicat împotriva sa o sancțiune disciplinară;b) instanța judecătorească pronunță o hotărâre definitivă de condamnare a sa pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplică sancțiunea complementară a interdicției de exercitare a acestei profesii.(7) Constatarea decăderii de drept din funcție a președintelui se face de către consiliul de conducere teritorial, prin hotărâre, situație în care se dispune și convocarea conferinței teritoriale de alegeri.  +  Articolul 40Organizarea aparatului administrativ(1) Organizarea/Organigrama aparatului administrativ al filialei se aprobă prin hotărâre a conferinței teritoriale.(2) Secretarul executiv al filialei este numit de colegiul director teritorial și angajat prin concurs, cu contract individual de muncă.(3) Secretarul executiv al filialei beneficiază de stabilitate în funcție și nu poate fi schimbat ca urmare a schimbării forurilor de conducere ale filialei. (4) Drepturile, obligațiile și atribuțiile secretarului executiv și cele ale celorlalți salariați ai filialei teritoriale se stabilesc prin contractele individuale de muncă, fișele de post și regulamentul intern privind organizarea și funcționarea aparatului administrativ, aprobat de colegiul director teritorial, potrivit legislației în materie.  +  Articolul 41Evidențele și bazele de date(1) Filialele teritoriale constituie și gestionează baza de date a membrilor lor.(2) Filialele teritoriale vor constitui bazele de date pe două secțiuni:a) generală, care cuprinde toate datele despre membri, date înregistrate la înscrierea în Ordin și completate pe parcurs;b) publică, reprezentând tabloul teritorial al arhitecților și care cuprinde datele din Tabloul național al arhitecților, registrul stagiarilor, registrul sancțiunilor aplicate împotriva membrilor filialei, precum și registrul de luare în evidență a proiectelor de arhitectură din cadrul documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor de desființare, documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor aferente organizării executării lucrărilor, proiecte elaborate de către arhitecții/arhitecții de interior/conductorii arhitecți cu drept de semnătură, membri ai filialei.(3) Informații din secțiunea publică a bazei de date pot fi postate și pe site-ul propriu al filialei, potrivit regulamentului privind constituirea și gestiunea bazei de date, aprobat de Consiliul național al Ordinului.(4) Filialele au obligația să comunice Ordinului, până cel târziu la data de 20 ianuarie a anului în curs, tabloul teritorial final al arhitecților, în format electronic, în vederea întocmirii Tabloului național al arhitecților.(5) La solicitarea Colegiului director al Ordinului, filialele teritoriale au obligația de a transmite și alte date ale membrilor înscriși în filială, în termen de 10 zile de la solicitarea formulată în scris de acesta.(6) Filialele teritoriale au obligația să furnizeze terților orice informație legată de datele înregistrate ale membrilor în Tabloul Național al Arhitecților sau în tablourile teritoriale.(7) Se interzice filialelor transmiterea către terți a datelor cu caracter personal ale membrilor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.(8) Persoanele care operează bazele de date vor semna un angajament de confidențialitate, în condițiile legii.  +  Articolul 42Comisia teritorială de cenzori(1) Comisia teritorială de cenzori este formată din 3 membri titulari și 2 supleanți, dintre care 2 titulari și 2 supleanți aleși dintre membrii filialei de către conferința teritorială.(2) Din comisia de cenzori va face parte, în mod obligatoriu, un expert contabil cu statut de membru titular.(3) Comisia de cenzori se întrunește:a) pentru prima dată în termen de 15 zile de la alegerea ei și desemnează prin vot secret președintele;b) în ședințe ordinare trimestriale, precum și la sfârșitul mandatului forurilor de conducere ale filialei teritoriale, înainte de conferința teritorială;c) în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui filialei, a consiliului de conducere teritorial, a colegiului director teritorial sau în cazul unor sesizări.(4) Ședințele sunt considerate statutare dacă sunt prezenți cel puțin 2 dintre membrii comisiei, dintre care în mod obligatoriu expertul contabil.(5) Persoanele alese în funcția de membru al comisiei de cenzori au mandat de 4 ani și nu mai mult de două mandate consecutiv.(6) Oricare dintre membrii aleși ai comisiei teritoriale de cenzori decade de drept din această funcție dacă:a) s-a aplicat împotriva sa o sancțiune disciplinară;b) instanța judecătorească pronunță o hotărâre definitivă de condamnare a sa pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplică sancțiunea complementară a interdicției de exercitare a acestei profesii.(7) Constatarea decăderii de drept din funcție a membrilor comisiei teritoriale de cenzori se face de către consiliul de conducere teritorial, prin hotărâre.  +  Articolul 43Atribuțiile comisiei teritoriale de cenzoriComisia teritorială de cenzori asigură controlul financiar intern al filialei și are următoarele atribuții:a) verifică modul în care se colectează veniturile, se efectuează cheltuielile, este administrat patrimoniul filialei, corectitudinea datelor din evidențele contabile și certifică bilanțul filialei;b) verifică dacă cheltuielile filialei se regăsesc în bugetul aprobat de consiliul de conducere teritorial, în hotărârile colegiului director teritorial și în deciziile de ordonanțare emise de președintele filialei;c) întocmește rapoartele trimestriale de verificare și le prezintă în termen de 5 zile președintelui, precum și raportul anual de descărcare de gestiune a forurilor alese ale filialei, pe care îl prezintă consiliului de conducere teritorial spre aprobare;d) întocmește un raport general de descărcare de gestiune a forurilor alese ale filialei pe perioada mandatului și îl prezintă conferinței teritoriale spre aprobare.  +  Articolul 44Comisia teritorială de disciplină(1) Dispozițiile privitoare la comisia teritorială de disciplină sunt prevăzute în cap. X al Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului.(2) Persoanele alese în comisia teritorială de disciplină au mandat de 4 ani și nu mai mult de două mandate consecutiv.  +  Articolul 45Raporturile filialelor cu Ordinul(1) Președinții filialelor teritoriale fac parte din grupul de lucru al președinților constituit la nivelul Ordinului, potrivit art. 36 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, forurile de conducere ale Ordinului emit hotărâri și decizii obligatorii pentru forurile de conducere ale filialelor. Filialele, sub sancțiunea nulității, nu pot aproba hotărâri și decizii contradictorii cu hotărârile și deciziile aprobate de forurile de conducere ale Ordinului.(3) Filialele teritoriale au dreptul de a solicita toate documentele adoptate de forurile de conducere și grupurile de lucru ale Ordinului, precum și informații legate de acțiuni, manifestări sau demersuri realizate.(4) Filialele sunt obligate să comunice Ordinului toate documentele prevăzute expres în prezentul regulament-cadru și în Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului.  +  Articolul 46Raporturile patrimoniale ale filialelor cu Ordinul(1) Filialele teritoriale își constituie un patrimoniu distinct de cel al Ordinului.(2) Filialele teritoriale ale Ordinului, entități cu personalitate juridică, pot încheia în nume propriu acte juridice de administrare și conservare și pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama Ordinului, numai pe baza hotărârii prealabile a Colegiului director al Ordinului.  +  Articolul 47Relația filialei cu membrii săiPreședintele filialei, consiliul de conducere teritorial și colegiul director teritorial au obligația de a informa toți membrii despre întreaga activitate desfășurată, de a menține și dezvolta relații de colaborare permanentă cu membrii filialei și cu ceilalți membri ai Ordinului, precum și cu forurile de conducere ale celorlalte filiale și cele ale Ordinului.  +  Articolul 48Dispoziții tranzitorii(1) Prevederile art. 25 alin. (1) intră în vigoare odată cu organizarea de către filiale a conferințelor teritoriale extraordinare.(2) Conferințele teritoriale extraordinare se organizează în condițiile prevăzute la art. 12 și următoarele.  +  Articolul 49Dispoziții finale(1) Prezentul regulament-cadru se completează cu Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului.(2) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) La data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru, Regulamentul-cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, aprobat de Conferința națională extraordinară a Ordinului Arhitecților din România din 26-27 noiembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 21 mai 2012, se abrogă. (4) Prezentul regulament-cadru se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Ordinului Arhitecților din România,
    Șerban Dragoș Ion Țigănaș
    București, 30 iunie 2018.Nr. 1.404/1.----