ORDONANȚĂ nr. 17 din 31 ianuarie 2007pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată cu completări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (1) și (4) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condițiile prezentei ordonanțe și are competența profesională de a organiza și conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăților comerciale, de a întocmi situațiile financiare și de a efectua expertize contabile......................................................................(4) Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condițiile prezentei ordonanțe și are competența de a ține contabilitatea și de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situațiilor financiare.2. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.3. La articolul 4, alineatul (1) litera b) va avea următorul cuprins:b) are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării;4. La articolul 5, litera b) va avea următorul cuprins:b) are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării;5. La articolul 6, litera a) va avea următorul cuprins:a) ține sau supraveghează contabilitatea și întocmește sau verifică și semnează situațiile financiare;6. La articolul 6, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins:g) acordă asistența de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea societăților comerciale;h) efectuează pentru persoane fizice și juridice servicii profesionale care presupun cunoștințe de contabilitate.7. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1Persoanele fizice și juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitățile de audit financiar și consultanță fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice acestor activități.8. La articolul 9, litera b) va avea următorul cuprins:b) pregătește lucrările în vederea elaborării situațiilor financiare;9. La articolul 9, litera c) se abrogă.10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Contabilii autorizați pot să-și exercite profesia individual ori în societăți comerciale.11. La articolul 11, alineatul (3) se abrogă.12. La articolul 11, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Activitatea de cenzor poate fi desfășurată, potrivit legii, de către experții contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării și experiență în activitatea financiar-contabilă de cel puțin 5 ani, precum și de către societățile comerciale membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.13. După alineatul (1) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Limitele răspunderii civile a experților contabili și contabililor autorizați se stabilesc prin contractele de prestări de servicii încheiate în condițiile legii, în funcție de uzanțele interne și internaționale ale profesiei contabile. (la 07-10-2007, Alineatul (2) din Articolul 15 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 04 octombrie 2007 ) 14. La articolul 19, literele a), e) și f) vor avea următorul cuprins:a) organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului și susținerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, în conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și se avizează de Ministerul Finanțelor Publice, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu;........................................................................e) asigură pentru experții contabili buna desfășurare a activității de evaluare pe baza Standardelor Internaționale de Evaluare;f) sprijină formarea și dezvoltarea profesională prin programe de formare și dezvoltare profesională adecvate; (la 07-10-2007, Litera f) din Articolul 19 , Punctul 14. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 04 octombrie 2007 ) 15. Articolul 23 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23Societățile comerciale de expertiză contabilă și societățile comerciale de contabilitate, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, au obligația să comunice filialelor acestuia toate modificările intervenite în componența asociaților sau acționarilor lor.16. Abrogat. (la 07-10-2007, Punctul 16. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 04 octombrie 2007 ) 17. La articolul 30, literele b) și c) vor avea următorul cuprins:b) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificările și completările acestuia, avizate de Ministerul Finanțelor Publice și de Ministerul Justiției, precum și Codul etic al profesioniștilor contabili, care vor fi transmise de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I;c) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare anuale ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;18. La articolul 31, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) Președintele Consiliului superior, membrii titulari și membrii supleanți sunt aleși prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani. Pentru asigurarea continuității, mandatele a jumătate din membrii aleși încetează după 2 ani. Membrii cărora le încetează mandatul sunt nominalizați prin vot secret. Celorlalți membri, după 4 ani, le încetează mandatul și nu mai sunt înscriși în listele de candidați. Președintele și membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeși după cel puțin o perioadă egală cu cea a mandatului îndeplinit.(3) Președintele Consiliului superior poate fi ales pentru o perioadă de cel mult două mandate.19. După alineatul (4) al articolului 31 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Președintele Consiliului superior și președinții filialelor județene nu pot avea atribuții referitoare la conducerea executivă a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. (la 07-10-2007, Alineatul (4^1) din Articolul 31 , Punctul 19. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 04 octombrie 2007 ) 20. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Pe lângă Consiliul superior funcționează Comisia superioară de disciplină, compusă din 7 membri titulari și 7 supleanți, astfel:a) președintele și 2 membri experți contabili aleși de Conferința națională pentru un mandat de 4 ani dintre experții înscriși în evidența Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, care se bucură de autoritate profesională și morală deosebită;b) 2 membri desemnați de ministrul finanțelor publice;c) 2 membri desemnați de ministrul justiției.21. La articolul 35 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) președintele și 4 membri aleși de Adunarea generală pentru un mandat de 4 ani dintre membrii experți contabili care se bucură de autoritate profesională și morală deosebită;22. La articolul 35, litera c) se abrogă.23. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IVSupravegherea publică24. Articolul 37 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37Activitatea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se desfășoară sub supravegherea autorității de stat, reprezentată de Ministerul Economiei și Finanțelor. (la 07-10-2007, Articolul 37 din Punctul 24. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 04 octombrie 2007 ) 25. Articolul 38 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38Persoanele desemnate de Ministerul Economiei și Finanțelor să efectueze supravegherea publică a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România au următoarele îndatoriri:a) participă la Conferința națională și la ședințele Consiliului superior, fără drept de vot;b) sesizează ministrul economiei și finanțelor ori de câte ori hotărârile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România contravin reglementărilor legale. Ministerul Economiei și Finanțelor poate ataca hotărârile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România la instanța de contencios administrativ, în condițiile legii. Prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, procedura prealabilă nu este obligatorie. (la 07-10-2007, Articolul 38 din Punctul 25. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 04 octombrie 2007 ) 26. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 38^1Pentru a-și putea exercita atribuția prevăzută la art. 38 lit. b), Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România va pune la dispoziția persoanelor desemnate de Ministerul Economiei și Finanțelor o copie de pe hotărârile și deciziile luate, precum și toate materialele care au fost supuse aprobării în Consiliul superior, Biroul permanent și Conferința națională, precum și, la cererea acestora, toate documentele care au stat la baza adoptării deciziilor și hotărârilor, în termen de 7 zile de la adoptarea acestora. (la 07-10-2007, Articolul 38^1 din Punctul 26. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 04 octombrie 2007 ) 27. Articolul 39 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39Persoanele desemnate de Ministerul Finanțelor Publice să supravegheze activitatea publică a consiliului filialei au următoarele atribuții:a) participă la lucrările adunării generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent și ale comisiei de disciplină, fără drept de vot;b) sesizează Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidența acestuia de către consiliile filialelor, pe care le consideră nelegale;c) sesizează Comisia superioară de disciplină cu privire la hotărârile comisiei de disciplină a filialei pe care le consideră nelegale;d) sesizează persoanele desemnate de Ministerul Finanțelor Publice să efectueze supravegherea publică a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România asupra hotărârilor consiliului filialei, care contravin reglementărilor legale, precum și cu privire la cazurile prevăzute la lit. b) și c).28. Articolul 39^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39^1(1) Pentru exercitarea îndatoririlor și atribuțiilor prevăzute la art. 38 și 39, materialele supuse dezbaterii organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Finanțelor Publice cu cel puțin 7 zile înainte.(2) În cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective către persoanele desemnate de Ministerul Economiei și Finanțelor, acestea pot solicita fie amânarea dezbaterilor, fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele, ori Ministerul Economiei și Finanțelor poate exercita căile de atac, în condițiile legii. (la 07-10-2007, Alineatul (2) din Articolul 39^1 , Punctul 28. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 04 octombrie 2007 ) 29. După articolul 39^2 se introduce un nou articol, articolul 39^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 39^3Hotărârile și deciziile, de interes general, adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent și Conferința națională, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare. (la 07-10-2007, Articolul 39^3 din Punctul 29. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 04 octombrie 2007 )  +  Articolul IIAbrogat. (la 07-10-2007, Articolul II a fost abrogat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 04 octombrie 2007 )  +  Articolul IIIÎn cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată cu completări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările și completările ulterioare, denumirea "Ministerul Finanțelor" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Finanțelor Publice", iar denumirea "Ministerul Educației Naționale" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Educației și Cercetării".  +  Articolul IVOrdonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată cu completări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările și completările ulterioare, pecum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, după aprobarea prin lege a acesteia, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 31 ianuarie 2007.Nr. 17.------------