ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 11 din 20 februarie 2007pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2007  În vederea stabilirii în regim de urgență a mecanismului de acoperire, din bugetul statului, a plății TVA aferente livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii finanțate din fonduri de preaderare, având în vedere că, începând cu data aderării, pentru aceste operațiuni nu se mai aplică scutirea de TVA, iar beneficiarii din sectorul public al fondurilor de preaderare trebuie să suporte și alte costuri, neeligibile, din contribuția financiară nerambursabilă a Uniunii Europene, întrucât neadoptarea acestor măsuri va conduce la blocarea contractelor semnate la sfârșitul anului 2006, precum și a semnării contractelor finanțate prin fonduri de preaderare, se impune promovarea prezentului act normativ.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1^1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) sume pentru acoperirea plății TVA, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări finanțate, integral sau parțial, din contribuția financiară a Uniunii Europene și/sau din cofinanțarea aferentă, ai căror beneficiari sunt autorități ale administrației publice centrale și locale, unități subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce funcționează în domeniul dezvoltării regionale, organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și Compania Națională Căile Ferate din România «C.F.R.» - S.A. Această prevedere nu se aplică altor operatori economici. (la 23-06-2007, Litera f) din Alineatul (1^1), Articolul 5, Punctul 1., Articolul I a fost modificată de Articolul UNIC din LEGEA nr. 177 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007 ) 2. Articolul 7 se abrogă.  +  Articolul IIÎn aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice elaborează, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, instrucțiuni care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 20 februarie 2007.Nr. 11.----