ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 14 din 7 martie 2007pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007  Avându-se în vedere necesitatea adoptării în regim de urgență a unor intervenții legislative la Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pentru a preîntâmpina posibilitatea unor interpretări diferite și a elimina arbitrariul,ținând seama de importanța deosebită a categoriei de persoane ale căror drepturi sunt reglementate, precum și de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, pe calea ordonanței de urgență a Guvernului, ar conduce la afectarea intereselor persoanelor cu handicap, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Persoanele cu handicap beneficiază de asistență medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condițiile stabilite prin contractul-cadru.2. La articolul 11 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei și în condițiile prevăzute în Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate și a normelor sale de aplicare.3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Persoana care are în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil cu handicap beneficiază, după caz, de următoarele drepturi:a) concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap sau, după caz, stimulent lunar, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, în condițiile de acordare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare;b) concediu și o indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani;c) program de lucru redus la 4 ore pentru părintele care are în îngrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui;d) concedii medicale, acordate în condițiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecțiuni intercurente, precum și pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani;e) indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu handicap, în cuantum de 450 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. a), până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;f) indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. a), pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani;g) indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, iar pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani un ajutor lunar în cuantum de 150 lei;h) alocație lunară de plasament, acordată în condițiile legii, în cuantum majorat cu 50%.(2) Persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil și care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. a) beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului în cuantum de 450 lei până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani și de un ajutor lunar pentru creșterea copilului în cuantum de 150 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 și 7 ani.(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) și (2) beneficiază, la cerere, unul dintre părinți, persoana căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției, persoana care a adoptat copilul sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență, precum și persoana care a fost numită tutore, cu excepția asistentului maternal profesionist. (la 20-10-2007, Alineatul (3) din Articolul 12 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 275 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 17 octombrie 2007 ) (4) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) - g) și la alin. (2) nu pot beneficia persoanele care au în același timp și calitatea de asistent personal pentru același copil sau care primesc indemnizația prevăzută la art. 41 alin. (3). (la 20-10-2007, Alineatul (4) din Articolul 12 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 275 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 17 octombrie 2007 ) (4^1) Pe perioada acordării dreptului prevăzut la alin. (1) lit. b), pentru ceilalți copii aflați în îngrijire spre creștere și educare, persoana îndreptățită beneficiază și de drepturile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007. (la 20-10-2007, Articolul 12 din Punctul 3. , Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 275 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 17 octombrie 2007 ) (5) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) se asigură, după caz, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, sau din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.(6) Cuantumul indemnizațiilor și ajutoarelor prevăzute la alin. (1) lit. b), e) - g) și la alin. (2) se actualizează anual cu indicele creșterii prețurilor de consum prin hotărâre a Guvernului. (la 20-10-2007, Alineatul (6) din Articolul 12 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 275 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 17 octombrie 2007 ) 4. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1 , cu următorul cuprins:  +  Articolul 12^1(1) Pe perioada în care se beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. b), contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra sumei reprezentând valoarea a de două ori salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată, și se suportă de la bugetul de stat.(2) Asupra dreptului prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. b) nu se datorează celelalte contribuții sociale obligatorii stabilite de lege.(3) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensii prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru stabilirea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007. (la 20-10-2007, Alineatul (3) din Articolul 12^1 , Punctul 4. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 275 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 17 octombrie 2007 ) (4) În vederea determinării punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare în condițiile prevăzute la alin. (3) se aplică prevederile art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.(5) Prevederile alin. (4) se aplică și persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la alin. (3) și care, în același timp, se află în situațiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.(6) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare.(7) În situația prevăzută la alin. (6), la stabilirea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată din perioada respectivă.(8) Perioada concediului prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie vechime în muncă și în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.4^1. După articolul 12^1 se introduce un nou articol, articolul 12^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 12^2(1) Drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) se acordă persoanelor îndreptățite aflate în una din următoarele situații:a) au beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului pentru copilul pentru care se solicită dreptul;b) au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 12 luni în ultimul an înainte de solicitarea dreptului.(2) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) lit. b) pot fi constituite integral și din perioade asimilate după cum urmează:a) și-au însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;b) au beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform legii;c) au beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii;d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare;e) au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;f) au beneficiat de pensii de invaliditate;g) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare și perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul, organizate în condițiile legii;h) au lucrat cu contract individual de muncă în străinătate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state sau în baza Regulamentului CE nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității;i) se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii. (la 20-10-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 275 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 17 octombrie 2007 ) 5. Alineatul (3) al articolului 21 va avea următorul cuprins:(3) Legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață este valabilă pe întregul teritoriu al țării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, și este eliberată de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, costurile fiind suportate din bugetele județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București.6. Alineatele (1), (3), (5) și (8) ale articolului 22 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Persoanele cu handicap grav benefi-ciază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic..........................................................................................(3) Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic...........................................................................................(5) Persoanele cu afecțiuni renale care necesită hemodializă în alte localități decât cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial și peste numărul de călătorii prevăzut, în funcție de recomandarea centrului de dializă...........................................................................................(8) Modalitatea de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1)-(6) se stabilește prin hotărâre a Guvernului.6^1. La articolul 24, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) scutire de impozit pe veniturile din salarii și indemnizații de natură salarială; (la 20-10-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 275 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 17 octombrie 2007 ) 7. După alineatul (3) al articolului 38 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Contractul individual de muncă al asistentului personal încetează de drept în cazul decesului persoanei cu handicap grav.7^1. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Invalizii de război care au și calitatea de persoane cu handicap grav și sunt pensionari de invaliditate gradul I beneficiază atât de dreptul prevăzut la alin. (2), cât și de dreptul prevăzut la art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare. (la 20-10-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 275 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 17 octombrie 2007 ) 8. La articolul 42 alineatul (4), litera c) va avea următorul cuprins:c) persoanele cu handicap grav care sunt reținute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reținerii, arestării ori a detenției.9. Alineatul (5) al articolului 50 va avea următorul cuprins:(5) Centrele publice pentru persoane cu handicap se înființează și funcționează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în structura direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, cu avizul și sub îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap. (la 20-10-2007, Alineatul (5) din Articolul 50 , Punctul 9. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 275 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 17 octombrie 2007 ) 10. După alineatul (5) al articolului 50 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Centrele private pentru persoanele cu handicap se înființează și funcționează ca structuri cu personalitate juridică, cu avizul și sub îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.11. Alineatul (2) al articolului 53 va avea următorul cuprins:(2) Finanțarea centrelor publice se face din bugetele proprii ale județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, pe teritoriul cărora funcționează acestea.12. Alineatul (2) al articolului 55 va avea următorul cuprins:(2) Sumele necesare acordării drepturilor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetele proprii ale județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, pe a căror rază teritorială funcționează centrul.13. La articolul 57 alineatul (6), litera b) va avea următorul cuprins:b) persoanele cu handicap care sunt reținute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reținerii, arestării ori a detenției;14. După alineatul (10) al articolului 57 se introduc două noi alineate, alineatele (10^1) și (10^2), cu următorul cuprins:(10^1) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1)-(5) se realizează prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București.(10^2) Bugetul personal complementar prevăzut la alin. (4) lit. b) nu este luat în calcul la stabilirea altor drepturi și obligații.14^1. La articolul 57, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Cuantumul drepturilor se actualizează anual cu indicele creșterii prețurilor de consum, prin hotărâre a Guvernului. (la 20-10-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 275 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 17 octombrie 2007 ) 15. După alineatul (11) al articolului 57 se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:(12) Drepturile restante aferente deciziilor emise și neplătite în anul 2006 pentru persoanele cu handicap vizual, stabilite în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările și completările ulterioare, se asigură și se plătesc de către Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei prin direcțiile de muncă, solidaritate socială și familie județene, respectiv a municipiului București.15^1. La articolul 84, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății publice și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse, la propunerea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, până la 30 noiembrie 2007. (la 20-10-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 275 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 17 octombrie 2007 )  +  Articolul II(1) Drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), e), f) și g) și la alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare, se acordă, potrivit legii, dacă cererea de acordare a acestora, însoțită de documentele doveditoare, se depune de către persoana îndreptățită în termen de maximum 180 de zile de la intrarea în vigoare a legii, indiferent de anul nașterii copilului, dacă acesta nu a împlinit încă vârsta de 2, 3 și, respectiv, 7 ani, după caz. (la 20-10-2007, Alineatul (1) din Articolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 275 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 17 octombrie 2007 ) (2) Procedura de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) - g) și la alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se stabilește prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Pentru asigurarea în anul 2007 a fondurilor necesare aplicării art. 12 alin. (1) lit. a), b), e), f) și g) și alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor ca, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor acestei legi în structura bugetului de stat și a bugetului Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse pe anul 2007. (la 20-10-2007, Articolul II a fost completat de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 275 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 17 octombrie 2007 )  +  Articolul IIILegea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe de urgență, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap,
  Silviu George Didilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 7 martie 2007.Nr. 14.-----