PROCEDURĂ din 17 iunie 2016 de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat (Anexa 1)**)
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016    Notă
    *) Aprobată de Ordinul nr. 1.850 din 17 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 24 iunie 2016.
    (la 10-08-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) 1. Înregistrarea activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat se efectuează la cererea contribuabililor interesați, prin depunerea formularului «Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat», denumită în continuare cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la ordin. (la 10-08-2018, Punctul 1. a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) 2. Cererea se depune la autoritatea vamală teritorială în raza căreia își are sediul social contribuabilul solicitant ori, după caz, la Serviciul Autorizări din cadrul Direcției Generale a Vămilor, pentru operatorii economici mari contribuabili, denumite în continuare autoritate vamală teritorială, unde se analizează și se soluționează de către structura specializată de autorizare.3. Operatorii economici care doresc să distribuie și să comercializeze angro băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să dețină spații de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosință, în baza unui contract de locațiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal; b) să aibă înscrise în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de comercializare și distribuție angro a băuturilor alcoolice și/sau activitatea de comercializare și distribuție angro a produselor din tutun;c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării;d) societatea să nu fie declarată inactivă fiscal și să fie în funcțiune;e) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societății, în care să nu se regăsească înscrise sancțiuni penale din hotărâri judecătorești rămase definitive privind infracțiuni de abuz de încredere, infracțiuni de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare. (la 10-08-2018, Punctul 3. a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) 4. Abrogat. (la 10-08-2018, Punctul 4. a fost abrogat de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) 5. Documentele menționate la pct. 3 se depun în copie certificată conform cu originalul de operatorul economic. (la 10-08-2018, Punctul 5. a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) 6. În măsura în care consideră necesar pentru soluționarea cererii, autoritatea vamală teritorială poate solicita operatorului economic furnizarea de informații și înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la fața locului, potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.7. Pe baza analizei documentelor depuse de operatorii economici și a datelor constatate prin cercetarea la fața locului, după caz, se va întocmi un referat care va conține obligatoriu următoarele informații:a) datele de identificare ale operatorului economic;b) concluzia privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de către operatorul economic a condițiilor prevăzute la pct. 3; (la 10-08-2018, Litera b) din Punctul 7. a fost modificată de Punctul 6, Articolul II din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) c) propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat.8. Condițiile prevăzute la pct. 3 sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea atrage neaprobarea cererii de eliberare a atestatului pentru distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, denumit în continuare atestat. (la 10-08-2018, Punctul 8. a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) 9. În cazul aprobării cererii, autoritatea vamală teritorială va emite atestatul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în două exemplare, un exemplar pentru contribuabil, iar al doilea exemplar este păstrat în evidența emitentului. Pentru referatele aprobate în perioada 1-15 ale lunii, atestatele vor fi valabile începând cu data de 16 a lunii, iar pentru referatele aprobate în perioada 16 - sfârșitul lunii, atestatele vor fi valabile începând cu data de 1 a lunii următoare.10. Structurile prevăzute la pct. 2 au obligația organizării evidenței atestatelor emise, prin înregistrarea acestora într-un registru special de evidență a agenților economici care desfășoară activități de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat.11. În situația în care cererea nu este aprobată, autoritatea vamală va emite o decizie, în care se vor menționa motivele de fapt și de drept pentru care nu s-a efectuat înregistrarea activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun și nu s-a eliberat atestatul. Decizia constituie act administrativ-fiscal și va conține elementele prevăzute de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-08-2018, Punctul 11. a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) 12. Împotriva deciziei menționate la pct. 11, operatorul economic care consideră că a fost lezat în drepturile sale poate formula contestație potrivit legii.13. Atestatul prevăzut la pct. 9 sau decizia menționată la pct. 11 se comunică operatorului economic conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.14. Contribuabilul are dreptul să efectueze activitatea care face obiectul atestatului de la data la care atestatul este valabil, astfel cum este prevăzută în atestat.15. (1) Autoritatea competentă revocă atestatul de comercializare în următoarele situații:a) atunci când i-au fost oferite informații inexacte în cererea de comercializare sau în documentele care au fost anexate la aceasta;b) în cazul în care se constată, prin hotărâre judecătorească definitivă, că actele care au stat la baza emiterii atestatului sunt false;c) dacă în legătură cu operatorul economic beneficiar a fost deschisă procedura falimentului ori s-a dispus dizolvarea acestuia, în condițiile legii;d) dacă oricare dintre administratorii operatorului economic a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiunea de abuz de încredere, infracțiuni de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracțiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;e) în cazul în care s-a pronunțat în legătură cu activitatea operatorului economic o hotărâre definitivă pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;f) atunci când operatorul economic a fost declarat inactiv fiscal sau dacă se află în perioada de încetare temporară de activitate declarată la Oficiul Național al Registrului Comerțului.(2) În situația în care operatorul economic încetează definitiv desfășurarea activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun, va depune la autoritatea competentă o cerere de renunțare în vederea înscrierii mențiunii privind încetarea valabilității atestatului emis acestuia. (la 10-08-2018, Alineatul (2) din Punctul 15. a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) (3) În cazul revocării atestatului, cererea de comercializare poate fi depusă numai după o perioadă de 6 luni de la data la care decizia de revocare a atestatului devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situația de la alin. (2).16. Autoritatea competentă suspendă atestatul de comercializare în următoarele situații:a) până la reglementarea deficiențelor constatate de organele competente, atunci când operatorul economic nu respectă oricare dintre condițiile prevăzute la pct. 3; (la 10-08-2018, Litera a) din Punctul 16. a fost modificată de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) b) până la soluționarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.17. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare angro se comunică operatorului economic în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.18. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare angro produc efecte de la data comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în acestea.19. Deciziile emise de autoritatea competentă potrivit prezentei proceduri pot fi contestate în conformitate cu dispozițiile titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.20. Autoritatea competentă va asigura publicarea pe site-ul Direcției Generale a Vămilor a listei atestatelor emise, care va fi actualizată lunar până la data de 15 a fiecărei luni.21. În cazul în care organele competente constată nerespectarea uneia dintre condițiile avute în vedere la emiterea atestatului, vor dispune aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 449 alin. (2) lit. m), n), și o) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.22. La modificarea ulterioară a unor date înscrise inițial în formularul «Atestat de înregistrare pentru distribuție și comercializare în sistem angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat», operatorul economic va depune o nouă cerere pentru emiterea atestatului, însoțită de documentele justificative pentru modificare, caz în care va depune odată cu cererea și atestatul în original, în vederea înscrierii mențiunii privind încetarea valabilității acestuia.23. La modificarea ulterioară a unor date înscrise inițial în formularul «Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și comercializare în sistem angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat», operatorul economic va depune în termen de 30 de zile o notificare la autoritatea competentă, însoțită de documentele justificative pentru modificare.----------Procedura de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro, cu sau fără depozitare, de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 2.329 din 5 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 16 august 2016.