HOTĂRÂRE nr. 212 din 27 aprilie 2011pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar
EMITENT
 • CAMERA AUDITORILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 17 mai 2011  În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) și art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din data 27 aprilie 2011, hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Departamentul de admitere, pregătire continuă și stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 115/2008 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 20 mai 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Camerei Auditorilor
  Financiari din România,
  Ion Mihăilescu
  București, 27 aprilie 2011.Nr. 212.
   +  AnexăNORMEprivind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de auditfinanciar