REGULAMENT din 7 februarie 2011privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011  Notă
  *) Aprobat prin ORDINUL nr. 34 din 7 februarie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 114 din 15 februarie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Semințele și materialul săditor pot fi importate și exportate în conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, ale Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prezentul regulament.  +  Articolul 2Importul de semințe și material săditor poate fi efectuat cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de către operatorii economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați pentru comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și de beneficiarii de donații și alte persoane fizice ori juridice care efectuează importul în scop umanitar sau pentru necesar propriu, fără drept de comercializare, cu respectarea condițiilor de calitate și fitosanitare prevăzute de reglementările în vigoare, numai prin punctele de trecere a frontierei de stat a României în care este organizat control fitosanitar.  +  Capitolul II Acordarea avizului de import  +  Articolul 3Pentru importurile de semințe și de material săditor Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale emite avize de import cu valabilitate maximă de 6 luni.  +  Articolul 4(1) Sunt admise la import semințele și materialul săditor destinate multiplicării culturilor pentru producția de consum din următoarele soiuri sau hibrizi:a) cele înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România;b) cele înregistrate în cataloagele comune ale Comunității Europene, denumită în continuare CE, sau în cataloagele naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene;c) cele înregistrate în lista furnizorului, în cazul speciilor neînregistrate conform lit. a) și b);d) cele neînregistrate conform lit. a) și b), care se multiplică sau se prelucrează pe bază de contract în vederea exportului integral;e) pentru care a fost depusă o cerere de testare în vederea înscrierii în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România sau în catalogul altui stat membru al Comunității Europene, în conformitate cu reglementările organismelor din domeniul comerțului cu semințe și material săditor, la care România este parte;f) semințe din soiuri modificate genetic, destinate cercetării sau comercializării, după ce acestea au primit în prealabil acordul de import din partea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2009. Acordul de import se eliberează doar în cazul primului import efectuat de către un operator economic;g) alte semințe și material săditor din genuri și specii de plante stabilite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, potrivit reglementărilor organismelor internaționale la care România este parte.(2) Speciile și soiurile care nu sunt înregistrate conform alin. (1) lit. a), b) și c) pot fi importate și exportate cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, astfel:a) semințele destinate pentru scopuri științifice sau de selecție;b) semințele destinate testării în vederea înregistrării în catalog;c) semințe pentru loturi demonstrative;d) semințe pentru reclamă, promovare și expoziții.(3) Importul de semințe și material săditor pentru speciile la care se constată echivalența în conformitate cu prevederile legislației CE în vigoare privind cerințele pentru inspecția în câmp și cele pentru verificarea menținerii se admite cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2). Echivalența se constată de către Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS), din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în funcție de modul în care speciile de plante sunt reglementate pe plan internațional, astfel:a) semințele din speciile cuprinse în Lista soiurilor admise la certificare în cadrul sistemului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), semințele fiind certificate de autoritățile naționale desemnate cuprinse în această listă;b) semințele și materialul săditor din alte țări decât cele prevăzute la lit. a) sau care nu pot prezenta documente doveditoare ale calității, testate conform reglementărilor acestor organizații internaționale, pot fi admise după ce, în prealabil, autoritățile române ori alte autorități echivalente din statele prevăzute la lit. a) au controlat, certificat sau testat conform reglementărilor și metodelor internaționale acceptate în Uniunea Europeană ori în România în domeniul sistemului de înmulțire, al standardelor de calitate și al carantinei fitosanitare;c) pentru semințele și materialul săditor din alte specii necuprinse în directivele CE, echivalența se stabilește de autoritatea română de certificare, conform regulilor și normelor în vigoare.  +  Articolul 5(1) Pentru obținerea avizului de import al semințelor și al materialului săditor importatorul se va adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Pentru obținerea avizului de import menționat la alin. (1), importatorul va prezenta următoarele documente:a) cererea-tip completată în două exemplare de operatorul economic importator, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament, depusă cu minimum 10 zile înainte de efectuarea importului. Destinația utilizării semințelor și materialului săditor trebuie demonstrată cu documente sau declarații pe propria răspundere ale furnizorului ori beneficiarului. Destinația utilizării semințelor și materialului săditor poate fi:1. multiplicare în vederea comercializării;2. multiplicare pentru export;3. necesar propriu fără drept de comercializare;4. comercializare;5. donație fără drept de comercializare;6. testare oficială;7. scop științific;8. loturi demonstrative din soiuri pentru care a fost depusă o cerere de testare pentru înscrierea în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România sau în cataloagele altor state membre ale CE;9. alte destinații, cu precizarea destinației stabilite de comun acord între importator și avizator.În toate situațiile menționate mai sus se va nota suplimentar, după caz, "semințe din soiuri nemodificate genetic", "semințe ecologice", "semințe din soiuri modificate genetic";b) autorizația de producere, prelucrare sau comercializare a semințelor și a materialului săditor, după caz, în copie, eliberată de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor sau Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor ori declarația solicitantului prin care acesta declară pe propria răspundere că sămânța sau materialul săditor importat este destinat folosinței proprii și că nu va face obiectul comercializării ori producerii de sămânță;c) contractul de import sau alt document similar din care să rezulte cel puțin următoarele informații: specia, soiul, categoria de sămânță, cantitatea totală, respectarea regulilor și standardelor și normelor CE sau OCDE de calitate, dreptul de multiplicare, precum și dacă sămânța este nemodificată genetic, modificată genetic sau certificată ecologic;d) contractul de multiplicare, după caz, în copie, pentru semințele și materialul săditor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c) și d), precum și contractul de export, în copie, încheiat între importator și partenerul extern pentru întreaga producție de sămânță, în cazul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. d);e) acordul autorului sau menținătorului soiului prevăzut în cataloagele menționate la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), dacă soiul se găsește sub regimul de protecție intelectuală, pentru comercializarea pe teritoriul României a semințelor sau a materialului săditor importat;f) declarație pe propria răspundere a furnizorului care să ateste că sămânța este nemodificată genetic sau modificată genetic.(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate solicita operatorului economic importator și alte documente și informații suplimentare strict necesare.  +  Articolul 6Avizul de import se va acorda pe cererea-tip de către direcția din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale care coordonează INCS și semnată de directorul acesteia, iar după avizare un exemplar se înmânează sub semnătură importatorului.  +  Capitolul III Documentele specifice semințelor și materialului săditor, care vor fi prezentate de importator la frontieră  +  Articolul 7(1) Semințele și materialul săditor importate trebuie să fie însoțite de documentele de identitate și calitate, prevăzute de reglementările organizațiilor internaționale, OCDE, Asociația Internațională pentru Testarea Semințelor (ISTA) sau CE, în original sau în copie, de certificatul de origine tip CE ori de alte documente, pentru țările nemembre ale OCDE sau CE, prevăzute la cap. VII.(2) La intrarea în țară se verifică existența avizului de import, eliberat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 8În cazul semințelor și materialului săditor prevăzute în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare, se controlează și certificatul fitosanitar de export/reexport, eliberat de organizația națională de protecție a plantelor (ONPP) din țara exportatoare/reexportatoare, în conformitate cu prevederile Convenției internaționale pentru protecția plantelor.  +  Articolul 9(1) Semințele și materialul săditor pot fi importate și pot circula în România numai în ambalaje specifice și cu etichete originale care să ateste identitatea și calitatea acestora.(2) Reambalarea și reetichetarea semințelor și materialului săditor din import sunt permise numai sub controlul inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor și numai de către operatorii economici înregistrați în acest scop.  +  Capitolul IV Obligațiile și răspunderile importatorilor de semințe și material săditor  +  Articolul 10Importatorul va transmite în timp util, înaintea efectuării importului, copii de pe avizul de import unității fitosanitare, inspectoratului de carantină fitosanitară din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat prin care se va derula importul și inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor pe a cărui rază teritorială se efectuează descărcarea semințelor și a materialului săditor importate sau Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor.  +  Articolul 11Operatorii economici importatori de semințe și material săditor au următoarele obligații și răspunderi:a) să respecte întocmai prevederile înscrise în avizul de import cu privire la specie, soi sau hibrid, categorie de sămânță, destinație, cantitate, precum și orice alte prevederi în vigoare privind comercializarea semințelor și a materialului săditor;b) să asigure prin exportatorul din țara de origine existența documentelor de însoțire a produselor importate, solicitate conform regimului de import;c) în cazul controlului efectuat la destinație, să anunțe din timp inspectoratul pentru calitatea semințelor și a materialului săditor din zona respectivă sau Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor și să prezinte acestora o copie de pe avizul de import;d) să comercializeze sau să distribuie semințele și materialul săditor numai după obținerea acordului inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, dacă îndeplinesc condițiile legale pentru comercializare, însămânțare sau plantare;e) să comunice cantitățile de semințe și material săditor importate, pe specii, soiuri și categorii, inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor din zona teritorială de destinație a importului și Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor;f) să țină evidența cantităților importate, pe specii, soiuri și categorii, într-un registru de intrări și ieșiri;g) să îl informeze în scris pe beneficiarul semințelor asupra cerințelor tehnologice specifice soiurilor sau hibrizilor comercializați, eventualelor riscuri în producție ca urmare a neadaptării la condițiile climatice specifice zonei de cultură sau asupra sensibilității la unele boli; în caz contrar importatorul va suporta daunele produse, inclusiv sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare;h) să se asigure, în cazul multiplicării în sistemul OCDE, că firma contractantă din țara exportatoare anunță autoritatea desemnată pentru sistemele OCDE din țara respectivă, în vederea transmiterii acceptului de multiplicare la INCS din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aceasta fiind o condiție pentru certificarea semințelor multiplicate în vederea exportului.  +  Articolul 12Pentru cantitățile de semințe și material săditor care în urma controlului nu respectă prevederile legale pentru a putea fi folosite la însămânțare, importatorii sunt obligați să ducă la îndeplinire măsurile stabilite de autoritățile oficiale de a le returna, trata, introduce în carantină, distruge sau de a le schimba destinația, după caz.  +  Articolul 13Operatorii economici care au efectuat importuri de semințe și material săditor în vederea multiplicării vor prezenta la inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor sau la Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor:a) declarația de multiplicare și declarația de certificare, după caz, însoțite de documentele de proveniență, la termenele și în condițiile stabilite de prevederile legale în vigoare;b) copii ale contractelor de multiplicare și de export, în care să fie prevăzute condițiile de calitate și stare fitosanitară;c) descrierea soiurilor sau hibrizilor și a formelor parentale care nu sunt înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, necesară pentru determinarea purității varietale;d) situația privind cantitățile rezultate din culturile obținute din semințele și materialul săditor importate pentru multiplicare și destinația acestora, anual.  +  Articolul 14Importatorul are obligația să preia de la cultivatori și să exporte întreaga cantitate de sămânță pentru însămânțare sau de produse pentru consum, rezultate în urma recoltării, din soiuri ori hibrizi care se încadrează în prevederile art. 4 lit. c) sau, după caz, să le folosească în alte scopuri, cu acordul inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor.  +  Articolul 15Importatorii de semințe și material săditor prevăzute în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare, au în plus următoarele obligații:a) să comunice unităților fitosanitare județene informațiile prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 61/2008 privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare, cu modificările ulterioare;b) să prezinte unităților fitosanitare contractul de import și avizul de import și, în cazul în care importul se va controla la destinație, să anunțe aceasta în timp util;c) să comercializeze sau să distribuie semințele și materialul săditor numai după obținerea buletinului de analiză eliberat de Laboratorul Central Fitosanitar.  +  Capitolul V Obligațiile inspectoratelor de carantină fitosanitară vamală  +  Articolul 16Inspectoratele de carantină fitosanitară vamală controlează și verifică la intrarea în țară a semințelor și a materialului săditor următoarele documente însoțitoare:a) certificatul fitosanitar original de export sau reexport eliberat de ONPP din țara de origine, respectiv din țara reexportatoare, în cazul importurilor de semințe și material săditor prevăzute la art. 8, verificând dacă acesta garantează că produsul respectiv este liber de organisme de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și că sunt respectate exigențele specifice prevăzute de reglementările fitosanitare în vigoare;b) documentele de identitate și de calitate prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. b, în original sau în copie, și etichetele originale cusute, legate, lipite sau imprimate pe ambalaj;  +  Articolul 17(1) Inspectoratele de carantină fitosanitară vamală confruntă dacă speciile, soiurile sau hibrizii, categoria biologică și cantitățile pe specii înscrise în documentele care însoțesc transportul corespund cu datele înscrise în avizul de import.(2) Cantitățile pe soiuri sau hibrizi pot fi compensate în cadrul cantității aprobate pe specii, fără schimbarea denumirii soiurilor aprobate. Cantitățile pe specii, înscrise în cererea depusă pentru eliberarea avizului de import, pot fi depășite cu maximum 5%.  +  Articolul 18În cazul în care documentele care însoțesc semințele și materialul săditor prevăzute la art. 8 sunt corespunzătoare, se trece la controlul fitosanitar al acestora, al ambalajelor și al mijloacelor de transport, conform normelor fitosanitare în vigoare, ridicându-se din fiecare soi și lot probe ce vor fi analizate la Laboratorul Central Fitosanitar.  +  Articolul 19După efectuarea controlului fitosanitar inspectorii fitosanitari vor întocmi procesul-verbal - fișa de inspecție fitosanitară la import, conform anexei nr. 2 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 61/2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 20(1) Probele prelevate de inspectorii de carantină fitosanitară vamală se expediază în aceeași zi la Laboratorul Central Fitosanitar.(2) Expedierea probelor sigilate se face prin mijloace de curierat rapid, poștă, avion, cale ferată, auto, inclusiv prin persoane împuternicite în acest sens.  +  Articolul 21(1) În cazul în care controlul fitosanitar și controlul de calitate al semințelor și al materialului săditor cu destinație finală România nu pot fi efectuate în bune condiții în punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, cum ar fi existența mai multor specii, soiuri sau hibrizi amestecați, fapt ce nu permite efectuarea unui control fitosanitar și de calitate amănunțit și nici ridicarea de probe conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 61/2008, cu modificările ulterioare, controlul se va face la destinație, concomitent cu vămuirea; în acest caz, pe documente se va scrie "Control fitosanitar și de calitate la destinație, cu ridicare de probe".(2) În această situație certificatul fitosanitar original va însoți transportul, iar inspectoratul de carantină fitosanitară vamală va reține o copie de pe acesta.(3) În cazul în care semințele și materialul săditor importate nu necesită control fitosanitar, iar controlul de calitate nu poate fi efectuat în bune condiții în punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, controlul de calitate se va face de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor sau de Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor la destinație, iar inspectorul de carantină fitosanitară vamală va scrie pe documente "Control de calitate la destinație".  +  Articolul 22În cazul unor aspecte neclare cu privire la controlul documentelor de calitate a semințelor și a materialului săditor, decizia va fi luată de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor sau de Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor din județul în care se face controlul vamal.  +  Articolul 23Documentele de calitate originale vor însoți transportul până la punctul de destinație, iar la inspectoratul de carantină fitosanitară vamală vor rămâne numai copii de pe aceste documente.  +  Articolul 24Inspectoratele de carantină fitosanitară vamală înregistrează și transmit lunar Laboratorului Central Fitosanitar, precum și inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor din județul în care se situează punctul de trecere a frontierei sau inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor ori Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor pe teritoriul căruia se efectuează vămuirea și/sau controlul fitosanitar situația importurilor de semințe și material săditor, pe specii, soiuri, categorii, cantități și destinație ale semințelor din soiuri nemodificate genetic (NON OGM), semințelor din soiuri modificate genetic (OMG) și ale semințelor certificate ecologic (BIO).  +  Capitolul VI Obligațiile unităților fitosanitare  +  Articolul 25În cazul controlului la destinație al semințelor și al materialului săditor prevăzute la art. 8, descărcarea se face în mod obligatoriu în prezența inspectorului fitosanitar din cadrul unității fitosanitare și a reprezentantului inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, care vor efectua controlul privind respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 26După terminarea controlului, inspectorul fitosanitar va finaliza procesul-verbal - fișa de inspecție fitosanitară la import, transmis prin fax de inspectorul de carantină fitosanitară vamală din punctul de intrare în țară, conform reglementărilor în vigoare, iar probele ridicate vor fi transmise Laboratorului Central Fitosanitar, în condițiile art. 20.  +  Articolul 27Este interzisă însămânțarea, plantarea sau comercializarea semințelor și a materialului săditor prevăzute în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare, înainte de obținerea buletinelor de analiză eliberate Laboratorului Central Fitosanitar.  +  Articolul 28(1) În cazul semințelor și al materialului săditor care nu respectă reglementările fitosanitare în vigoare se aplică una sau mai multe dintre măsurile oficiale prevăzute la art. 14 alin. (19) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare. Unitățile fitosanitare vor informa imediat, în scris, Agenția Națională Fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) În cazul în care se aplică măsura de distrugere, aceasta se efectuează în prezența importatorului, a inspectorului fitosanitar din cadrul unității fitosanitare, a reprezentantului inspectoratului pentru calitatea semințelor și a materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, a reprezentantului agenției județene de protecție a mediului și, atunci când este cazul, a reprezentantului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cheltuielile fiind suportate de importator.  +  Articolul 29(1) Culturile provenite din semințele și materialul săditor importate sunt supuse în mod obligatoriu controlului fitosanitar în timpul vegetației, în perioadele optime, stabilite conform normelor de carantină fitosanitară, pentru depistarea eventualelor organisme de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale.(2) În cazul plantelor cu simptome de atac sau suspecte se prelevează probe care se transmit pentru analize la Laboratorul Central Fitosanitar.(3) Pentru culturile provenite din semințe și material săditor din import, găsite, în urma controlului fitosanitar efectuat în timpul perioadei de vegetație, infestate/infectate cu organisme de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale, confirmate de Laboratorul Central Fitosanitar, măsurile de carantină se stabilesc conform reglementărilor fitosanitare în vigoare.  +  Capitolul VII Obligațiile inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor și ale Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor  +  Articolul 30INCS efectuează prin inspectoratele sale teritoriale și prin Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor verificarea semințelor și a materialului săditor provenite din import, în toate fazele de comercializare, precum și de multiplicare, condiționare, ambalare, etichetare, depozitare și livrare, în conformitate cu prevederile interne și internaționale în vigoare.  +  Articolul 31(1) În cazul în care controlul de calitate se face la destinație, reprezentantul inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor verifică:a) dacă importul s-a efectuat în concordanță cu avizul de import eliberat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;b) documentele, în original, care atestă identitatea și calitatea semințelor și a materialului săditor respectiv:– certificatul de puritate varietală emis de autoritatea desemnată sau acreditată din țara de origine, tip OCDE pentru țările afiliate la acest sistem, iar în cazul materialului săditor, un document de calitate emis de furnizor la fiecare lot;– buletinul de analiză pentru semințe tip ISTA, emis de un laborator oficial sau acreditat din țara de origine, cu excepția semințelor necertificate final cu etichetă gri;– conformitatea datelor înscrise în documentele însoțitoare cu cele prezente înscrise pe lotul de sămânță, precum și conformitatea etichetelor cu prevederile legale în vigoare.(2) Etichetele reglementate de legislația CE pot ține locul documentelor prevăzute mai sus, în cazul:a) etichetelor oficiale tip CE emise de autoritățile din țările CE;b) etichetelor furnizorului, de culoare galbenă, pentru semințele de legume din categoria Standard - CE, din ambalaje normale, în greutate de peste 100 g la semințele mici și de peste 500 g la semințele mijlocii și mari;c) etichetelor oficiale sau ale furnizorului tip "pașaport fitosanitar", pentru materialul săditor;d) plicurilor sau altor ambalaje mici conținând semințe de legume, pe care sunt imprimate specia, soiul, mențiunea "Reguli și norme CE" în una dintre limbile comunitare, cu condiția ca perioada de valabilitate să nu fie expirată;e) plicurilor sau altor ambalaje conținând semințe de flori, pe care sunt imprimate specia, soiul și perioada de valabilitate neexpirată;f) etichetelor oficiale sau ale furnizorului, de culoare verde, pentru amestecuri de ierburi;g) etichetelor oficiale sau ale furnizorului, pentru toate tipurile de ambalaje mici cu semințe de plante furajere sau pentru spații verzi, pe care este imprimată mențiunea "ambalaje mici tip CE-A sau B" din categoriile: certificată, comercială sau mixturi, cu precizarea componentelor pe specii ori pe soiuri sau a numelui ori codului mixturii.(3) În cazul ambalajelor mici de tipul plicurilor, de orice natură, în perioada de valabilitate pot lipsi buletinele de analiză de la exportator dacă rezultatele analizelor pentru puritate și germinație sunt cumulate pe un document declarat de furnizor.  +  Articolul 32La semințele importate cu documentele prevăzute de reglementările internaționale în vigoare conform art. 31 nu se fac analize de laborator privind condițiile tehnice de calitate a seminței decât în cazul existenței unor suspiciuni privind concordanța dintre cele specificate în documente și calitatea semințelor, al inexistenței etichetelor originale, al violării sau deprecierii ambalajelor, precum și la cererea importatorului sau a unui beneficiar.  +  Articolul 33(1) Controlul semințelor și al materialului săditor se face pe loturi.(2) Se vor ridica eșantioane, conform prevederilor legale în vigoare, în următoarele situații:a) pentru semințele destinate multiplicării, un eșantion destinat verificării purității varietale se va păstra și va fi trimis ca probă de referință în postcontrol odată cu eșantionul din semințele multiplicate;b) pentru semințele destinate culturilor de consum, un eșantion care se va sigila și se va păstra 12 luni la inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor pentru eventuale litigii, iar dacă mai rămân semințe în stoc după această perioadă, se vor ridica și se vor păstra noi eșantioane;c) pentru situațiile prevăzute la art. 32, o probă destinată analizelor pentru determinarea condițiilor tehnice de calitate a seminței.  +  Articolul 34(1) Semințele și materialul săditor care nu se încadrează în prevederile în vigoare se blochează și se procedează la returnarea, distrugerea sau la schimbarea destinației, după caz, în prezența și pe cheltuiala importatorului.(2) În situații deosebite se solicită sprijinul comisariatului teritorial pentru protecția consumatorilor și al organelor de poliție.  +  Articolul 35(1) Se verifică existența registrului de intrări și ieșiri al fiecărui importator, precum și contabilizarea cantitativă la zi.(2) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor și Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor vor deschide un registru-tip, pe suport hârtie sau electronic, în care vor ține evidența cantităților de semințe și material săditor importate, vămuite pe raza lor teritorială, precum și a stocurilor trimestriale din registrele de intrări și ieșiri, pe specii, soiuri și categorii de sămânță, firma importatoare, țara și firma exportatoare, precum și măsurile luate în cazurile de nerespectare a prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul VIII Exportul semințelor și materialului săditor  +  Articolul 36Exportul semințelor și materialului săditor se face în conformitate cu prevederile legislației interne și internaționale OCDE, precum și cu exigențele fitosanitare impuse de țara importatoare și condițiile stabilite prin contractele de export.  +  Articolul 37Documentele eliberate de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor, de Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, precum și de unitățile fitosanitare pentru identitatea, calitatea și starea fitosanitară, care însoțesc, în original sau în copie, semințele și materialul săditor la export sunt următoarele:a) certificate și etichete tip OCDE pentru țările OCDE, inclusiv CE, după caz;b) buletin tip ISTA, eliberat de Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, sau alte documente de tip național ori prevăzute în contractele de export;c) certificat fitosanitar de export/reexport, eliberat conform art. 6 lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 61/2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 38(1) Exportatorul trebuie să aibă acordul autorului sau menținătorului soiului brevetat ori acceptul de multiplicare al autorității din țara de proveniență a semințelor sau a materialului săditor multiplicat în România în sistem OCDE.(2) La solicitarea exportatorului sau a reprezentantului acestuia inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor sau Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor vor/va elibera documentele și etichetele pentru export, după verificarea respectării prevederilor în vigoare.  +  Articolul 39Culturile provenite din semințele și materialul săditor importate pentru multiplicare în vederea exportului, precum și toate celelalte culturi destinate exportului sau uzului intern sunt supuse controlului de calitate și fitosanitar, conform prevederilor în vigoare.  +  Articolul 40Analizele fitosanitare de laborator care nu pot fi efectuate la nivelul județului vor fi efectuate de Laboratorul Central Fitosanitar, unde se vor transmite probele prelevate.  +  Articolul 41În cazul exporturilor de semințe și de material săditor care se fac centralizat, fiecare mijloc de transport destinat exportului trebuie să fie însoțit de certificat fitosanitar eliberat de unitatea fitosanitară de pe raza căreia provine marfa, la fel ca și în cazul unui export obișnuit, prin care se garantează exigențele fitosanitare impuse de țara importatoare. Aceste exigențe trebuie să fie prezentate unităților fitosanitare în scris și în timp util de către exportator.  +  Articolul 42(1) La sosirea în port inspectorul de carantină fitosanitară vamală verifică certificatul fitosanitar și controlează starea fitosanitară a plantelor și a produselor vegetale respective.(2) Transporturile care corespund din punct de vedere fitosanitar vor fi acceptate la export, urmând ca inspectorul de carantină fitosanitară vamală să elibereze certificatul fitosanitar pentru fiecare vapor, în limita exigențelor fitosanitare garantate prin certificatele fitosanitare eliberate de unitățile fitosanitare din județele de proveniență a mărfurilor respective, pe care le va reține.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 43Inspectoratele de carantină fitosanitară vamală, unitățile fitosanitare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor și Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor se informează reciproc cu privire la importul și exportul de semințe și material săditor și, la rândul lor, vor informa operativ direcțiile de profil din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și laboratoarele centrale de profil.  +  Articolul 44Nerespectarea obligațiilor ce revin importatorilor, multiplicatorilor și comercianților de semințe și material săditor se sancționează conform prevederilor în vigoare.  +  Articolul 45În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament de către importatorii sau exportatorii de semințe și material săditor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate refuza avizarea unor noi importuri de semințe sau de material săditor pe anumite perioade, în funcție de gravitatea faptelor.  +  Articolul 46(1) Se exceptează de la prevederile privind ambalarea, etichetarea, certificarea, testarea și privind obținerea documentelor de calitate și de înregistrare din prezentul regulament, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare, cantitățile de semințe și material săditor destinate:a) scopurilor științifice sau de selecție;b) testării de către Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor în vederea înregistrării;c) testării în vederea brevetării;d) testării prin analize de laborator.(2) În sensul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare, prin cantități mici de plante și produse vegetale se înțelege:a) fructe și legume proaspete, care împreună nu trebuie să depășească 1 kg; (la 03-09-2013, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 46 , Capitolul IX a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 860 din 28 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 03 septembrie 2013 ) b) flori tăiate și părți de plante care formează împreună un aranjament - un buchet;c) organe vegetative de înmulțire: bulbi, rizomi, cormi, tuberculi, cu excepția cartofului, care împreuna nu trebuie să depășească 500 grame; (la 03-09-2013, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 46 , Capitolul IX a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 860 din 28 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 03 septembrie 2013 ) d) semințe ambalate în pliculețe originale, cu excepția semințelor de cartof, nu mai mult de 5 grame; (la 03-09-2013, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 46 , Capitolul IX a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 860 din 28 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 03 septembrie 2013 ) e) plante la ghiveci - maximum o bucată. (la 03-09-2013, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 46 , Capitolul IX a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 860 din 28 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 03 septembrie 2013 ) (3) Se exceptează de la prevederile prezentului regulament cantitățile mici de semințe și material de înmulțire prevăzute la alin. (2) lit. b)-e), precum și semințele de mărimea bobului de grâu sau mai mari, în cantitate mai mică de 2 kg, în ambalaje originale, introduse în țară de persoane particulare, care nu necesită aviz de import și documente de calitate.  +  Articolul 47(1) În înțelesul prezentului regulament, termenul import de semințe și material săditor se aplică numai semințelor și materialului săditor provenite din țări terțe, altele decât cele din CE.(2) Pentru semințele și materialul săditor provenite din CE, cu excepția semințelor din soiuri modificate genetic la care se păstrează obligativitatea obținerii avizului de import eliberat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se va întocmi o notificare de către comerciant a cantităților de sămânță și material săditor intrate pe teritoriul României, provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene, pe specii, soiuri, categorii de sămânță, cantități și țara de proveniență, care se depune la unitatea fitosanitară județeană, inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor sau la Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor unde comerciantul autorizat își are sediul social, în cel mult 5 zile de la intrarea acestora în țară, în scopul verificării respectării regulilor și standardelor Uniunii Europene.  +  Anexăla regulament-model-                  -model-  Societatea Comercială (Firma) ....................   MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  Localitatea ......................................  Județul (Sectorul) ...............................  Str. ...................... nr. ..................        Nr. .......... din ...............  Telefon ............., fax ......................,  Înregistrată la registrul comerțului  cu nr. ...........................................                Se avizează importul.  Codul fiscal .....................................  Înregistrată pentru comercializarea semințelor și                       Director,  a materialului săditor nr. .......................                 ..................  din ..............................................    Către    Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale    Vă rugăm să dispuneți eliberarea unui aviz de import pentru următoarele semințe (material    săditor):
  Specia Soiul (hibridul) Categoria de sămânță Cantitatea (t, kg, g, buc.) Țara din care se face importul Punctul de intrare în țară (frontiera) Locul de destinație (punctul de vămuire) Modul de folosire a semințelor și a materialului săditor
  Importul va fi derulat conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. ....... și altor reglementări în vigoare, prin grija domnului/doamnei ................................, deținător/deținătoare al/a Certificatului de atestare nr. ........... (conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. ....).Importatorul este obligat să prezinte o copie a avizului (xerocopie) inspectorului de carantină fitosanitară vamală din punctul de trecere a frontierei de stat a României în care este organizat control fitosanitar.La intrarea în țară a semințelor (materialului săditor) importate sunt obligat să prezint inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor sau Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor pe raza de activitate unde voi efectua descărcarea mijlocului de transport o copie a acestui aviz de import, precum și cantitățile efectiv importate însoțite de documentele de calitate însoțitoare.Conducătorul societății comerciale (firmei),...........................................(numele și prenumele)Avizul de import a fost ridicat de ..................................., având funcția de .........................................la Societatea Comercială (Firma) ..................................Posed legitimația nr. ........................ din ........................Semnătura...................................
  -------