METODOLOGIE din 2 iulie 2010privind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadență la 30 iunie 2010 și neachitate până la data prezentului ordin
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2010



  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 987/619/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 500 din 20 iulie 2010.
  (la 20-08-2010, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.130 din 19 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010 ) 1. În sensul prezentei metodologii, obligațiile de plată cuprind sumele datorate furnizorilor de medicamente, materiale sanitare, altor furnizori de bunuri și servicii achiziționate, care sunt la 30 iunie 2010 neachitate la termenul de scadență de către unitățile sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății, precum și de către cele care, potrivit legii, se transferă autorităților administrației publice locale. (la 20-08-2010, sintagma: 31 martie 2010 a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.130 din 19 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010 ) 2. Sunt recunoscute ca obligații de plată contravaloarea produselor, bunurilor și serviciilor care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizițiile publice și sunt evidențiate la data de 30 iunie 2010 în contabilitatea unităților sanitare cu paturi, pe baza documentelor justificative, avizate și aprobate de persoanele în drept. (la 20-08-2010, sintagma: 31 martie 2010 a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.130 din 19 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010 ) 3. Unitățile sanitare cu paturi care îndeplinesc condițiile menționate la pct. 2 au obligația ca, în termen de 5 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, să prezinte casei de asigurări de sănătate situația pe furnizori a facturilor prezentate în ordine cronologică, reprezentând obligațiile de plată peste termenul de scadență, înregistrate în evidența contabilă și rămase neachitate până la data de 30 iunie 2010. (la 20-08-2010, sintagma: 31 martie 2010 a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.130 din 19 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010 ) 4. Situația menționată la pct. 3 se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie, pe răspunderea managerului și a conducătorului compartimentului financiar-contabil de la nivelul fiecărei unități sanitare cu paturi, care vor semna pentru exactitatea și realitatea datelor transmise, certificând totodată faptul că produsele, bunurile și serviciile au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizițiile publice și în cadrul prevederilor bugetare aprobate.5. La nivelul fiecărui județ, în termen de 3 zile calendaristice de la data depunerii situațiilor de către unitățile sanitare cu paturi, o comisie mixtă constituită din directorul coordonator al direcției de sănătate publică și, respectiv, președintele-director general al casei de asigurări de sănătate, în calitate de președinți ai comisiei, precum și din 1-2 specialiști de la nivelul celor două instituții va analiza dacă situațiile menționate la pct. 3 transmise de fiecare unitate sanitară cu paturi au fost avizate și certificate prin semnătură de persoanele menționate la pct. 4, atestându-se faptul că sunt îndeplinite condițiile în vederea efectuării plăților.6. Constatările comisiilor ca urmare a analizei efectuate vor fi consemnate în procese-verbale de constatare pentru sumele de plată, denumite în continuare procese-verbale.7. Procesele-verbale vor fi întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie, și vor fi semnate de președinții și membrii comisiei mixte de la nivelul fiecărui județ.8. Procesele-verbale se emit în 4 exemplare originale și se transmit după cum urmează:– un exemplar Ministerului Sănătății;– un exemplar Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;– un exemplar rămâne la nivelul casei de asigurări de sănătate teritoriale, însoțit de situația menționată la pct. 3;– un exemplar rămâne la nivelul comisiei mixte.9. Procesele-verbale transmise caselor de asigurări de sănătate însoțite de situațiile menționate la pct. 3 sunt documente care stau la baza actelor adiționale la contractele de furnizare a serviciilor spitalicești care se încheie între casele de asigurări de sănătate și unitățile sanitare cu paturi.10. Procesele-verbale transmise Casei Naționale de Asigurări de Sănătate stau la baza solicitărilor lunare de deschidere de credite bugetare adresate Ministerului Sănătății.11. În limita creditelor bugetare deschise, pe baza documentelor menționate și a actelor adiționale încheiate, casele de asigurări de sănătate virează în contul unității sanitare cu paturi sumele aferente efectuării plăților către furnizori.12. Unitățile sanitare cu paturi au obligația să prezinte caselor de asigurări de sănătate, în termen de 48 de ore de la data efectuării plăților, situația pe furnizori a obligațiilor stinse, copii ale ordinelor de plată și ale extraselor de cont.13. Lunar, până la sfârșitul acestei acțiuni, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va transmite Ministerului Sănătății situația centralizatoare pe județe a plăților efectuate pentru stingerea obligațiilor.14. Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin direcțiile de sănătate publică și casele de asigurări de sănătate, supraveghează modul de derulare și de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare către furnizorii de bunuri și servicii peste termenul de scadență la data de 30 iunie 2010. (la 20-08-2010, sintagma: 31 martie 2010 a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.130 din 19 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010 )  +  Anexa nr. 1la metodologieSpitalul .......................Județul .......................Situația obligațiilor de plată peste termenul de scadențăla 30 iunie 2010, pe categorii de furnizori (la 20-08-2010, sintagma: 31 martie 2010 a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.130 din 19 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010 ) - model -
  Nr. crt. Denumirea furnizorului Codul fiscal Numărul și data facturii Data scadenței facturii Valoarea - lei - Categorii de produse, bunuri și servicii livrate
  1 2 3 4 5 6 7
  NOTĂ:În coloana 7 se vor menționa produsele, bunurile și serviciile livrate, grupate în 3 categorii, după cum urmează: medicamente, materiale sanitare, alte bunuri și servicii.În situație nu se cuprind obligațiile de plată peste termenul de scadență provenite din cheltuielile de administrare și funcționare, respectiv bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, consolidări, extinderi, modernizări, dotări cu echipamente medicale, ale unităților sanitare, alocate în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație din bugetele locale.Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.Certificăm pe propria răspundere că produsele, bunurile și serviciile cuprinse în prezenta situație au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizițiile publice și în cadrul prevederilor bugetare aprobate.Manager, Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabil,.................... ..............................
   +  Anexa nr. 2la metodologieComisia mixtă a județului .............Proces-verbal de constatare pentru sumele de plată- model -Încheiat astăzi, ..................Comisia mixtă formată din doamna/domnul ............., președinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate ........., și doamna/domnul ........, director coordonator al Direcției de Sănătate Publică ......, în calitate de președinți ai comisiei, precum și doamna/domnul ......, din partea Casei de Asigurări de Sănătate .........., și doamna/domnul ........., din partea Direcției de Sănătate Publică ........., în calitate de membri ai comisiei, în urma analizei situației obligațiilor de plată înregistrate peste termenul de scadență la data de 30 iunie 2010, au constatat următoarele: (la 20-08-2010, sintagma: 31 martie 2010 a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 1.130 din 19 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010 ) – unitățile sanitare cu paturi din județ au întocmit la termenul stabilit situația obligațiilor de plată peste termenul de scadență la 30 iunie 2010, pe categorii de furnizori, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la metodologie; (la 20-08-2010, sintagma: 31 martie 2010 a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 1.130 din 19 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010 ) – managerul și conducătorul compartimentului financiar-contabil al fiecărei unități sanitare cu paturi au semnat situația mai sus menționată, certificând realitatea și exactitatea datelor;– managerul și conducătorul compartimentului financiar-contabil au certificat pe propria răspundere că produsele, bunurile și serviciile din situația prezentată au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizițiile publice și în cadrul prevederilor bugetare aprobate.Față de cele de mai sus comisia stabilește că au fost îndeplinite condițiile pentru ca următoarelor unități sanitare să li se aloce fondurile aferente plății obligațiilor peste termenul de scadență la 30 iunie 2010: (la 20-08-2010, sintagma: 31 martie 2010 a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 1.130 din 19 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010 ) 1. Spitalul ............, total obligații de plată ........ lei, din care:– furnizori medicamente ..................... lei;– furnizori materiale sanitare .............. lei;– alți furnizori de bunuri și servicii ...... lei.2. Spitalul ...................Total județ obligații în sumă de ................. lei, din care:– furnizori medicamente .................... lei;– furnizori materiale sanitare ............. lei;– alți furnizori de bunuri și servicii ...... lei.Alte mențiuni*): ............................................Comisia mixtă a județului .................. Semnătura:Doamna/Domnul ........., președinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate ..........Doamna/Domnul ........., director coordonator al Direcției de Sănătate Publică .........Doamna/Domnul ........., din partea Casei de Asigurări de Sănătate ..........Doamna/Domnul ........., din partea Direcției de Sănătate Publică ............Data ...................Notă*) Se vor enumera cazurile sau situațiile în care comisia constată că nu sunt îndeplinite condițiile pentru alocarea parțială sau totală a sumelor aferente plății obligațiilor peste termenul de scadență la 30 iunie 2010. (la 20-08-2010, sintagma: 31 martie 2010 a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 1.130 din 19 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010 ) --------------