PROCEDURĂ din 21 martie 2007de implementare a Programului național multianual pe perioada 2006-2009 pentru susținerea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la servicii de instruire și consultanță
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII ȘI COOPERAȚIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 27 martie 2007  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 48 din 21 martie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 207 din 27 martie 2007.
  1. Obiectivul ProgramuluiObiectivul Programului național multianual pe perioada 2006 - 2009 pentru susținerea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la servicii de instruire și consultanță, denumit în continuare Program, îl constituie afirmarea și valorificarea potențialului de producție și de servicii al întreprinderilor mici și mijlocii, prin instruirea personalului lor cu funcții de decizie și/sau de execuție și facilitarea accesului acestora la servicii de consultanță, pentru integrarea cu succes în Uniunea Europeană.Programul urmărește:– dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoașterea și gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea piețelor și recenta integrare a României în Uniunea Europeană;– îmbunătățirea performanțelor economice și tehnice ale întreprinderilor, prin creșterea gradului de pregătire a personalului acestora și utilizarea serviciilor specializate de instruire și consultanță;– promovarea investițiilor în producție și servicii prin creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare, inclusiv din fondurile structurale.Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 și 88 ale Tratatului CE.2. Bugetul ProgramuluiBugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2007 este de 2.200.000 lei, defalcat astfel:– 2.190.000 lei, pentru acordarea de alocații financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili;– 10.000 lei, la dispoziția Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, denumit în continuare MIMMCTPL, pentru asigurarea derulării Programului, constând în cheltuieli pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea Programului (cheltuieli de promovare, cheltuieli materiale și servicii). (la 08-12-2007, Punctul 2. a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.142 din 9 octombrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 08 decembrie 2007 ) 3. Beneficiari eligibili3.1. Pot beneficia de alocații financiare nerambursabile în cadrul Programului societățile comerciale și societățile cooperative care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt definite conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2006;b) au capital social integral privat;c) au cel puțin 1 an de la data înființării, în momentul depunerii cererii de acord de principiu pentru finanțare;d) nu au datorii la bugetul general consolidat și bugetele locale;e) au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans);f) au un număr mediu anual de salariați cuprins între 1 și 249 inclusiv, în anul fiscal anterior;g) au sediul, sunt înregistrate și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;h) au ca obiect de activitate producția de bunuri și/sau prestări servicii;i) să nu fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene (OJC) nr. 244/2004.3.2. Sunt excluse de la finanțare societățile care au ca obiect principal de activitate unul dintre următoarele domenii:a) societățile bancare, societățile de asigurare și reasigurare, societățile de administrare a fondurilor financiare de investiții, societățile de valori mobiliare, întreprinderile cu activitate principală de comerț (cod CAEN 50, 51, 521-526, excepție făcând 502, 527, 553, 554), activități de intermedieri financiare (cod CAEN 65, 66), activități auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 67), activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj; consultanță pentru afaceri și management (cod CAEN 741), selecția și plasarea forței de muncă (cod CAEN 745);b) activități de pescuit și acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 ;c) activități legate de producția primară a produselor agricole enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;d) activități de procesare și marketing a produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:– când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piață de agenții economici respectivi;– când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);e) activități legate de export către state terțe sau state membre, și anume ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de crearea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;f) ajutoarele destinate utilizării produselor naționale în detrimentul celor importate;g) sectorul carbonifer, așa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1407/2002 ;h) sectorul transporturilor rutiere, dacă ajutorul este destinat achiziționării de mijloace de transport rutiere;i) nu pot beneficia de alocații financiare nerambursabile în cadrul prezentului Program întreprinderile care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs) ajutoare de minimis (fie din surse publice naționale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 de euro. Operatorii economici care vor depăși acest prag prin însumarea alocației financiare nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finanțare până la atingerea plafonului de 200.000 de euro.Pentru anul în curs, prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis pentru un număr de 80 de beneficiari.4. Tipurile de ajutor financiar4.1. Prin Program se susțin, prin alocație financiară nerambursabilă, următoarele categorii de servicii, desfășurate de întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM, în anul în curs:a) instruirea personalului IMM-urilor având funcții de decizie și/sau de execuție, pe tematici prioritare: management (inclusiv managementul financiar), marketing, strategie și planificare, surse și metode de finanțare a investițiilor și în alte domenii prioritare pentru desfășurarea activității întreprinderii;b) consultanță acordată IMM-urilor eligibile, pentru elaborarea planurilor de afaceri și de marketing, a studiilor de piață și de fezabilitate, inclusiv cele necesare pentru obținerea finanțărilor din fondurile structurale.4.2. Nu se încadrează în prevederile Programului finanțarea cursurilor postuniversitare, cursurilor de master, studiilor aprofundate.4.3. În cadrul Programului nu se decontează cheltuielile aferente activităților pentru care solicitanții beneficiază de alocație financiară nerambursabilă sau orice alt tip de subvenție în cadrul altor programe/subprograme cu finanțare nerambursabilă.4.4. Valoarea maximă a finanțării pentru fiecare dintre serviciile eligibile precizate la pct. 4.1, precum și cheltuielile eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură.4.5. Valoarea alocației financiare nerambursabile acordate beneficiarilor selectați reprezintă echivalentul a 90% din valoarea fiecărei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv TVA-ul), dar fără să depășească plafoanele maxime pentru fiecare serviciu eligibil și în limita sumei maxime de 15.000 de lei pentru un beneficiar.4.6. În cadrul acestui program, fiecare beneficiar poate obține pe parcursul unui an o alocație financiară nerambursabilă totală de maximum 15.000 de lei.4.7. Furnizorii de servicii de instruire și consultanță eligibili în cadrul Programului sunt numai operatorii economici care sunt înregistrați, au înregistrate în codul CAEN activități de instruire, respectiv consultanță, și își desfășoară activitatea în România.5. Procedura de solicitare a acordului de principiu pentru finanțare5.1. Orice aplicant trebuie să obțină un acord de principiu pentru finanțare în cadrul Programului, înainte de a beneficia de serviciile de instruire și consultanță prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură și de efectuarea plăților.5.2. În vederea obținerii acordului de principiu pentru finanțare, solicitantul va completa și va transmite la ANIMMC sau la sediile oficiilor sale teritoriale, înainte de a începe activitatea declarată de instruire și/sau consultanță, o cerere-tip de acord de principiu pentru finanțare, conform anexei nr. 2 la prezenta procedură, însoțită de următoarele documente justificative, îndosariate:a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul din raza teritorială unde își are sediul societatea solicitantă, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai societății, domeniul de activitate principal și toate domeniile de activitate secundare, punctele de lucru, filiale, sucursale, subunități ale societății, emis cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii;b) declarația pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM-urilor pentru anul fiscal 2006, cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale și numărul mediu anual de salariați, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2006 (anexa nr. 8 la prezenta procedură);c) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat în condițiile legii (inclusiv pentru punctele de lucru, filiale, sucursale, subunități ale societății, când este cazul);d) certificat de atestare fiscală, în original sau în copie legalizată, emis în condițiile legii, cu privire la îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local (inclusiv pentru punctele de lucru filiale, sucursale, subunități ale societății, când este cazul);e) împuternicire semnată și ștampilată de reprezentantul legal al societății solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea-tip de acord de principiu pentru finanțare;f) o copie a buletinului de identitate/cărții de identitate a persoanei autorizate să semneze cererea-tip de acord de principiu pentru finanțare;g) certificatul de înregistrare al firmei de consultanță, respectiv instruire, în cazul în care aceasta are activitatea de consultanță/instruire în codul CAEN principal, sau certificatul constatator, în cazul în care aceste activități se regăsesc printre activitățile secundare;h) opisul cu documentele depuse pentru obținerea acordului de principiu pentru finanțare (anexa nr. 9 la prezenta procedură).5.3. Cererea-tip de acord de principiu pentru finanțare și documentele justificative îndosariate, prevăzute la pct. 5.3, vor fi depuse prin delegat, în plic sigilat, la sediul ANIMMC din str. Poterași nr. 11, cod poștal 040263, sectorul 4, București, sau la sediile oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație (OTIMMC), conform anexei nr. 11 la prezenta procedură.După caz, cererea-tip de acord de principiu pentru finanțare și documentele justificative îndosariate și introduse în plic sigilat pot fi transmise și prin poștă, numai la sediul ANIMMC.Pe plicul sigilat de către solicitant, indiferent dacă depunerea acestuia se face personal sau prin poștă, se vor menționa în mod obligatoriu următoarele informații:– Agenția Națională pentru întreprinderi mici și mijlocii și Cooperație - adresa;– denumirea completă a programului pentru care se depune documentația;– denumirea completă a firmei solicitante;– nr. de înregistrare în registrul comerțului;– CUI / codul de înregistrare fiscală;– suma alocației financiare nerambursabile solicitate;– numele și prenumele delegatului;– adresa solicitantului, inclusiv județul.Modelul de cerere-tip de acord de principiu pentru finanțare poate fi ridicat atât de la sediul ANIMMC, cât și de la sediile oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, fiind disponibil și pe pagina de internet, la adresa: www.animmc.ro, secțiunea programe 2007.Cererea-tip de acord de principiu pentru finanțare se completează prin tehnoredactare în limba română și poartă ștampila solicitantului și semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului operatorului economic.6. Procedura de înregistrare, evaluare și selecție a beneficiarilor6.1. Prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație se constituie Unitatea de Implementare a Programului (UIP), compusă din reprezentanți ai ANIMMC și condusă de către un coordonator, în scopul evaluării solicitărilor și implementării Programului pentru anul în curs.6.2.1. Plicul sigilat conținând cererea-tip de acord de principiu pentru finanțare și documentele justificative îndosariate va fi înregistrat electronic la sediul ANIMMC sau la sediile OTIMMC din orașele Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, în Registrul unic electronic al Programului, menționându-se data, ora și numărul de înregistrare, date care vor fi transcrise inclusiv pe plicul sigilat depus de către solicitant.6.2.2. Documentele depuse la sediile OTIMMC vor fi transmise de către acestea, în plicul sigilat de solicitant, la sediul ANIMMC în termen de maximum 48 de ore de la data depunerii, în vederea evaluării de către membrii UIP.Numărul de înregistrare al documentelor din Registrul unic electronic al Programului va fi transcris în Registrul special al Programului, care va fi constituit de către UIP.Înregistrarea cererilor de acord de principiu pentru finanțare va începe la data intrării în vigoare a ordinului președintelui ANIMMC de aprobare a Procedurii de implementare a Programului și se va efectua în zilele lucrătoare după cum urmează:– pentru documentele depuse prin delegat, între orele 9,00-15,30, conform principiului primul venit - primul servit;– pentru documentele transmise prin poștă și primite la sediul ANIMMC, între orele 15,30-16,30 în ziua corespunzătoare primirii acestora, în mod aleatoriu.OTIMMC vor acorda asistență gratuită solicitanților pentru întocmirea și completarea documentației necesare în vederea accesării Programului, în condițiile prevăzute de prezenta procedură.6.3. Solicitările vor fi analizate conform principiului "primul venit - primul servit" în limita bugetului alocat Programului, în concordanță cu data și ora înregistrării documentelor prevăzute la pct. 5.2, prin verificarea cererii-tip de acord de principiu pentru finanțare și a documentelor justificative privind conformitatea acestora cu criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, activităților și cheltuielilor propuse.6.4. ANIMMC va face publică epuizarea bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs, dată de la care nu se mai înregistrează cereri-tip de acord de principiu pentru finanțare.6.5. Data limită de depunere a cererii-tip de acord de principiu pentru finanțare este 1 octombrie 2007, în condițiile neepuizării până la această dată a bugetului alocat Programului.6.6. ANIMMC va efectua procesul de evaluare a cererii-tip de acord de principiu pentru finanțare, însoțită de toate documentele justificative, în ordinea înscrierii în Registrul unic electronic al Programului, în termen de 25 de zile lucrătoare.Pentru solicitanții selectați pentru finanțare, ANIMMC va transmite o notificare privind acordul de principiu pentru finanțare, conform anexei nr. 3 la prezenta procedură, pentru realizarea finanțării în condițiile precizate în cererea-tip de acord de principiu pentru finanțare.Solicitanții care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 3 sau cele privind activitățile și cheltuielile în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta procedură vor primi scrisori de înștiințare a respingerii cererii-tip de acord de principiu pentru finanțare.În cazul în care cererea-tip de acord de principiu pentru finanțare nu este completată corect ori nu este însoțită de toată documentația necesară sau există neconcordanțe în informațiile furnizate, procesul de evaluare se va relua de la data înregistrării unei noi cereri-tip de acord de principiu pentru finanțare cu completările și corecțiile necesare.Cererile de acord de principiu pentru finanțare care au fost înregistrate în Registrul special al Programului, dar care excedează bugetul alocat nu vor mai fi evaluate.7. Acordarea alocației financiare nerambursabile7.1. Alocația financiară nerambursabilă va fi eliberată solicitanților care au fost selectați, după ce aceștia au efectuat serviciul eligibil/serviciile eligibile și plata cheltuielilor aferente acestora, în conformitate cu notificarea privind acordul de principiu pentru finanțare.7.2. Acordarea alocației financiare nerambursabile se face pe baza unei cereri-tip de eliberare a alocației financiare nerambursabile, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, pe care solicitantul selectat trebuie să o transmită la UIP-ANIMMC prin poștă sau curier, însoțită de următoarele documente îndosariate:a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură, însoțit de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură în original și în copie, în ordinea serviciilor și documentelor justificative completate în formularul de decont, copiile având pe ele mențiunea "conform cu originalul", ștampila și semnătura împuternicitului sau administratorului societății;b) opisul tuturor documentelor depuse în vederea eliberării alocației financiare nerambursabile (anexa nr. 10 la prezenta procedură).7.3. Beneficiarii sunt obligați să efectueze serviciile pentru care au solicitat finanțare și să depună cererea-tip de eliberare a alocației financiare nerambursabile în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data emiterii notificării de acord de principiu pentru finanțare.În caz contrar, solicitantul nu va mai putea beneficia de alocații financiare nerambursabile în cadrul prezentului program multianual pe toată durata derulării acestuia.7.4. Termenul limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocației financiare nerambursabile completată este data de 21 noiembrie a anului bugetar în curs.7.5. Beneficiarii eligibili pot schimba o singură dată furnizorul serviciului/serviciilor și vor înștiința UIP înainte de data efectuării serviciului/serviciilor prin declarație pe propria răspundere. În caz contrar nu se va elibera alocația financiară nerambursabilă pentru serviciul la care s-a schimbat furnizorul.7.6. Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăți compensatorii între părțile contractante, în cadrul serviciilor și cheltuielilor eligibile.7.7. În cazul plăților în valută se decontează valoarea în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății de către beneficiar.7.8. În urma analizei setului de documente prevăzut la pct. 7.2, suma aprobată care constituie alocație financiară nerambursabilă va fi virată de către ANIMMC în contul IBAN al beneficiarului de forma 5070, deschis de beneficiar la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială își are sediul sau la care este luat în evidență fiscală. Termenul de analiză al documentelor depuse este de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii-tip de eliberare a alocației financiare nerambursabile (anexa nr. 4 la prezenta procedură).Documentele originale vor fi ridicate de către beneficiari de la sediul ANIMMC după virarea efectivă a alocației financiare nerambursabile.7.9. Reprezentanții ANIMMC și cei ai OTIMMC au dreptul să verifice la sediul beneficiarilor Programului veridicitatea și conformitatea declarațiilor, serviciilor și cheltuielilor efectuate de beneficiar în cadrul Programului.În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanții ANIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține alocația financiară nerambursabilă sau au schimbat destinația acesteia, beneficiarul are obligația de a rambursa sumele primite.7.10. Beneficiarii alocațiilor financiare nerambursabile au obligația de a raporta efectele participării la acest Program către Unitatea de Implementare a Programului din cadrul ANIMMC, pentru o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării alocației financiare nerambursabile, prin completarea și transmiterea prin poștă sau fax a formularului prevăzut în anexa nr. 7 la procedură. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 aprilie din anul următor expirării exercițiului financiar de referință.În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, beneficiarul nu va mai putea accesa niciunul dintre programele derulate de către ANIMMC pentru o perioadă de 5 ani.8. Anularea cererii de solicitare a alocației financiare nerambursabile8.1. În cazul în care una sau mai multe din informațiile cuprinse în cererea-tip de acord de principiu pentru finanțare pentru care ANIMMC a transmis solicitantului notificarea privind acordul de principiu se modifică, solicitanții au obligația de a transmite la ANIMMC prin poștă sau curier cererea-tip de anulare totală sau parțială a finanțării pentru care există acord de principiu, conform anexei nr. 6 la procedură, în intervalul de timp în care solicitantul avea obligația să desfășoare serviciul eligibil, serviciile și cheltuielile rămase nemodificate beneficiind în continuare de alocație financiară nerambursabilă. Pentru serviciile, cheltuielile eligibile și părțile contractante care au suferit modificări, solicitantul poate transmite o nouă cerere-tip de acord de principiu pentru finanțare, concomitent sau ulterior transmiterii cererii-tip de anulare totală sau parțială a finanțării.8.2. Cererea-tip de anulare totală sau parțială a finanțării pentru care există acordul de principiu se transmite semnată și ștampilată de reprezentantul legal al societății sau de împuternicitul acestuia, după caz. Completarea cererii-tip de anulare totală sau parțială a finanțării se face prin tehnoredactare și în limba română.9. Prevederi referitoare la acordarea, monitorizarea și raportarea ajutorului de minimis9.1. ANIMMC va informa în scris, prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanțare, agenții economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului și la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 și 88 ale Tratatului CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJC nr. 379/2006.9.2. Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat pentru aceleași costuri eligibile. Dacă cumularea conduce la o intensitate a ajutorului care depășește nivelul intensității fixat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană, ajutorul de minimis nu se va acorda.9.3. ANIMMC va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declarației pe propria răspundere a agentului economic că este respectată regula cumulului, precum și faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv pe anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, nu depășește pragul de 200.000 euro.9.4. ANIMMC va realiza și va menține o evidență a ajutoarelor acordate în baza prezentului Program, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, a momentului acordării, modalități de acordare, provenienței finanțării, duratei și a metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidență va fi păstrată la ANIMMC timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.9.5. Agenții economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis și a altor ajutoare de stat. Aceștia sunt obligați să arhiveze evidența specifică și să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.9.6. Monitorizarea acestei scheme de ajutor revine ANIMMC, care va transmite Consiliului Concurenței informațiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, a raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România și a registrului ajutoarelor de minimis.9.7. La solicitarea scrisă a Comisiei Europene, ANIMMC va furniza în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul stabilit în solicitare toate datele pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru a aprecia dacă au fost respectate condițiile impuse de legislația incidentă, în special suma totală a ajutorului de minimis primit de beneficiari.10. ConfidențialitateDocumentele justificative depuse de către solicitanți în cadrul prezentului program sunt confidențiale, membrii Unității de Implementare a Programului (UIP) având obligația de a nu dezvălui informații menționate în acestea către terțe persoane.ANIMMC este autorizată să publice, în orice formă și mediu, incluzând internetul, informațiile referitoare la numele beneficiarului, suma și/sau scopul AFN acordate, așezarea geografică a proiectului (localitatea și județul).11. PrecizăriDocumentele depuse de către solicitanți pentru obținerea aprobării de principiu a finanțării în cadrul prezentului Program și care nu au fost supuse analizei datorită finalizării fondurilor alocate vor fi ținute la dispoziția agenților economici în vederea ridicării de către aceștia până la data de 1 decembrie 2007, urmând ca după acest termen să fie distruse.  +  Anexa nr. 1la procedură
  SERVICIILE ȘI CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE
  CARE CONSTITUIE OBIECTUL FINANȚĂRII
   Nr.crt          Servicii eligibile               Cheltuieli                   eligibile                   Valoarea maximă a finanțării    pe serviciu     - lei -                Documente justificative               
  1.                      2.        Participarea personalului        întreprinderilor mici și mijlociiavând funcții de decizie         și/sau de execuție la cursuri    de formare profesională          organizate pe tematici           prioritare: management           (inclusiv managementul           financiar), marketing,           strategie și planificare, surse  și metode de finanțare a         investițiilor și în alte domenii prioritare pentru desfășurarea   activității întreprinderii.              Contractarea de servicii de      consultanță, pentru              elaborarea planurilor de         afaceri și de marketing,         a studiilor de piața și de       fezabilitate, inclusiv a celor   necesare pentru obtinerea        de finanțări din fondurile       structurale.                     Cheltuieli pentru instruire  individuală și de grup,      la solicitarea IMM           cu tematica la comandă:      - taxa de participare        individuală, inclusiv        documentația necesară        instruirii                                 - Cheltuieli pentru achizițiade servicii de               consultanță*2), din care:    1. elaborare plan de afaceri 2. studiu de fezabilitate    3. plan de marketing         4. studiu de piață                7.500        (maxim 1.500    per participant/cursant)                             15.000             7.500           7.500           7.500           7.500         1. contracte de servicii cu             organizatorul instruirii*1);            2. diploma/certificatul obținut;        3. declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de     plată către bugetul asigurărilor socialede stat,în original, înregistrată la    casa teritorială de pensii, valabilă    pentru luna/lunile anterioare efectuăriicursului/cursurilor de instruire;       4. declarație pe propria răspundere,    semnată și ștampilată de reprezentantul legal sau de imputernicitul agentului   economic, privind evidența nominală     a salariaților care au efectuat cursuri de instruire, respectiv funcțiile de    decizie sau de execuție deținute de     aceștia în cadrul societății comerciale;5. factură fiscală/chitanță fiscală;    6. ordine de plată;                     7. copie după extrasul de cont.          1. Contracte de servicii*3)             2. Factură fiscală/chitanță fiscală;    3. Ordine de plată;                     4. Copie după extrasul de cont          5. Copie după materialele elaborate     în cadrul contractelor încheiate cu     furnizorii de servicii de consultanță     
  Notă
  *1) În contract se va preciza perioada de desfășurare a instruirii, tematica cursurilor, precum și numărul persoanelor ce vor beneficia de servicii de instruire.
  Documentele 1, 3 și 5-7 se vor depune în original și în copie, acestea din urmă purtând mențiunea "conform cu originalul", ștampila și semnătura reprezentantului legal al firmei sau a persoanei împuternicite; documentul 2 se va depune în copie purtând mențiunea "conform cu originalul".
  *2) Alocația financiară nerambursabilă aferentă activităților realizate la pct. 2 nu va depăși suma de 15.000 lei.
  *3) În contract se vor preciza perioada de desfășurare a activității și tematica serviciilor de consultanță furnizate.
  Toate documentele de la 1-4 se vor depune în original și în copie, acestea din urmă purtând mențiunea "conform cu originalul", ștampila și semnătura reprezentantului legal al firmei sau a persoanei împuternicite.
   +  Anexa nr. 2la procedură
  Data/ora înregistrării ............................Numărul înregistrării .............................Nume reprezentant ANIMMC ..........................Semnătura .........................................
  CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANȚARE (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare) Subscrisa ...................................................... având datele de identificare menționate la secțiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ...................................... având calitatea de ..........................., solicit finanțarea în condițiile prevederilor Programului pentru susținerea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la servicii de instruire și consultanță aprobat prin Ordinul Presedintelui ANIMMC nr. ......./2007
   +  Secțiunea A Prezentarea solicitantului
   Denumire întreprindere: .............................................................................. Adresa: ................... cod poștal ............................................................... Telefon: .......... Fax: ............ E-mail: ........................................................ Data înregistrării societății/data înregistrării autorizației administrative/autorizației eliberate deprimarii unităților administrativ-teritoriale (după caz): ........................................... Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrul Comerțului (după caz): ..................................... Codul unic de înregistrare: .......................................................................... Nr. cont în care se solicita transferarea alocației financiare nerambursabile (LEI): ...................... deschis la Trezoreria ......................................................... Forma juridică: ...................................................................................... Forma de proprietate 100% privată NU [ ] DA [ ]  Capitalul social: ................ lei deținut de  - persoane fizice: ......................... %  - IMM*1): .................................. %  - societăți comerciale mari*2): ............ %.  Obiectul principal de activitate: ......................................  Cod CAEN: ..............................................................  Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior): .................................. Cifra de afaceri (în anul fiscal anterior): ........................ lei  Valoare active totale (în anul fiscal anterior)*3) ................. lei  Venitul anual (cf. Declarației anuale de impunere a venitului în cazul persoanelor fizice autorizate și asociațiilor familiale) ........... lei  Numele: ..............................  Funcția ..............................  Semnătura autorizată și ștampila solicitantului*)  ..........................  Data semnării: .......................
  Notă
  *1) IMM sunt definite ca societăți comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 (inclusiv) raportat în anul anterior, și realizează o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau dețin
  active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului anterior, prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.
  *2) societatea mare este acea societate comercială cu numărul mediu scriptic de personal mai mare decât 250 (inclusiv) sau o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care depășesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului anterior.
  *3) Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.
  *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceiași persoană autorizată să reprezinte legal agentul economic
   +  Secțiunea B Prezentarea serviciilor pentru care solicit finanțare în cadrul ProgramuluiTipul de servicii pentru care se solicită finanțarea:
  [ ]       Participarea personalului IMM având          funcții de decizie și/sau de execuție la     cursuri de formare profesională organizate   pe tematici prioritare: management           (inclusiv managementul financiar),           marketing, strategie și planificare,         etc. (conform pct. 4.1 lit. a) din procedură. [ ]       Contractarea de servicii de consultanță, pentru         elaborarea planurilor de afaceri și de marketing,       studiilor de fezabilitate și de piață.                      
   
            Denumirea serviciilor          Tipul de cheltuială pentru care se solicită     finanțare                                         Valoarea    cheltuielilor eligibile*1)    - LEI -      Valoarea   finanțării  solicitate*2)  - LEI -   
  [ ]                 Participarea personalului      IMM având functii de decizie   și/sau de execuție la cursuri  de formare profesională        organizate pe tematici         prioritare: management         (inclusiv managementul         financiar), marketing,         strategie și planificare       etc. (conform pct. 4.1, lit. a)din procedură.                        [ ]          cheltuieli pentru instruire individuală și degrup, la solicitarea IMM, cu tematică la     comandă:                                     - taxa de participare individuală, inclusiv  documentația necesară instruirii*3)                    
  Număr de persoane instruite                    
  TOTAL                                          
  Denumirea și tematica cursului*5):             
   Date privind organizatorul*6):                 
      Denumire: ..............................................                  Adresa .................................................                  Telefon ................................................                  Fax ....................................................                 
   
  [ ]            Contractarea de servicii de    consultanță, pentru elaborarea planurilor de afaceri și de    marketing, a studiilor de piațăși de fezabilitate, inclusiv   cele necesare pentru           obținerea de finanțări din     fondurile structurale.              [ ]  - Cheltuieli pentru achiziția de             servicii de consultanță:*7)*3)                  ...........    ............  
       Obiectul contractului de consultanță: .....................                
  Date privind prestatorul serviciului de consultanță*8)*4):                    Denumire: ..............................................                      Adresa: ....................................                                  Telefon ....................................                                  Fax ........................................                                 
  Notă
  *1) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.
  *2) 90% din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.
  *3) Suma totală a alocației financiare nerambursabile nu va depăși 1.500 LEI/participant (cursant), suma totală a alocației financiare nerambursabile nu va depăși 7.500 LEI.
  *5) Se completează pentru fiecare curs
  *6) Se completează pentru fiecare organizator.
  *7) Suma totală a alocației financiare nerambursabile nu va depăși 15.000 LEI.
  *8) Se completează pentru fiecare prestator al serviciului de consultanță
  Ca urmare a desfășurării activităților finanțate prin prezentul Program, estimăm realizarea următorilor indicatori:– creșterea cifrei de afaceri ................– creșterea numărului de angajați ............– creșterea numărului de clienți .............– diversificarea activității întreprinderii: NU [] DA []
   +  Secțiunea C Declarație pe propria răspundereSubsemnatul(a) ................................., identificat(a) cu B.I./C.I. seria ................. nr. .............., eliberat de ..................... la data de .................., cu domiciliul în localitatea ................, str. ................... nr. ....... bl. ......., sc. ........., ap. .........., sectorul/județul .................................., în calitate de reprezentant legal al agentului economic ................................., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete, iar societatea nu se afla în dificultate, în conformitate cu prevederile "Instructiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJC 244/2004.  Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.  Declar pe propria răspundere că serviciile pentru care solicit finanțarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finanțare de la bugetul de stat sau orice alt tip de subvenție în cadrul altor programe/subprograme cu finanțare nerambursabilă, și că voi îndeplini prevederile pct. 7.8 din procedură.  De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv în anul în curs:  [ ] nu am beneficiat de ajutor de stat și de ajutoare de minimis;  [ ] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat și de minimis:
  Nr. Crt. Anul acordării  ajutorului     Forma   ajutorului  Instituția finanțatoare Programul prin care   a beneficiat de        finanțare        Cuantumul  ajutoarelor   acordate  
        
        
        
                                    TOTAL                                      
    în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 și 88 ale Tratatului CE publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJL 379/2006.  Solicitantul nu este obligat să suporte nici o taxă din partea niciunei persoane sau instituții care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanții ANIMMC pot discuta cu solicitanții, toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.  În cadrul Programului vor fi acceptate numai Cererile-tip de acord de principiu pentru finanțare care sunt completate în mod corect, orice modificare a conținutului acesteia față de varianta transmisă și publicată în Monitorul Oficial al României atrăgând după sine respingerea de la finanțare.  Numele: ..............................  Funcția ..............................  Semnătura autorizată și ștampila solicitantului*)  Data semnării: .......................*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceiași persoană autorizată să reprezinte legal agentul economic
   +  Anexa nr. 3la procedurăData ......................Numărul notificării .......
  NOTIFICARE*1)
  Privind acordul de principiu pentru finanțare
    DESTINATAR:  Denumirea agentului economic/solicitantului: .....................  Data înregistrării agentului economic/data înregistrării autorizației administrative eliberate de primarii unităților administrativ-teritoriale (după caz): ..........................................  Nr. de înmatriculare la oficiul registrul comerțului (după caz): ........  Codul unic de înregistrare: ......................................  Adresa: ..........................................................  Fax: .............................................................  Urmare Cererii-tip de acord de principiu pentru finanțare nr. ........... din data de ............., vă notificăm prin prezenta acordul nostru de principiu pentru finanțarea următoarelor servicii și cheltuieli aferente acestora:
        Denumirea serviciilor               Tipul de cheltuială pentru care se acordă finanțare Valoarea finanțării  aprobate de principiu- lei -             
  [ ]          Participarea personalului IMM      având funcții de decizie și/sau de execuție la cursuri de instruire   profesională organizate pe         tematici prioritare: management    (managementul financiar),          marketing, strategie și planificareetc., conform pct. 4.1. lit. a)    din procedură.                       [ ]          Cheltuieli pentru instruire individuală și de  grup, la solicitarea IMM, cu tematică          la comandă:                                    taxa de participare, inclusiv documentația     necesară instruirii*2)                         Denumire și tematică curs: ...............     Denumire furnizor curs formare                 profesională: ...........                      Număr de persoane instruite: ..........        .................           
    TOTAL                                         
  [ ]     Contractarea de servicii de        consultanță pentru elaborarea      planurilor de afaceri și de        marketing, studii de fezabilitate  și de piață.                        [ ]     Cheltuieli pentru achizitia de servicii        de consultanță*3)                              Obiectul contractului de consultanță:          ................                               Denumirea prestatorului de consultanță:        ................                                     
        Valoarea totala a finanțării aprobate          de principiu                                      ................. 
  Notă
  *1) Se completează de către ANIMMC
  *2) Suma totală a alocației financiare nerambursabile nu va depăși 1.500 lei/participant (cursant).
  *3) Suma totală a alocației financiare nerambursabile nu va depăși 15.000 lei, în conformitate cu anexa nr. 1.
    Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 și 88 ale Tratatului CE.  Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), fie din surse publice naționale, fie din surse comunitare, este în valoare totală de 200.000 euro.  Coordonator UIP:  Semnătura ...........
   +  Anexa nr. 4la procedurăData/ora înregistrării ......Numărul înregistrării .......Nume reprezentant ANIMMC ....Semnătura ...................
  CERERE-TIP DE ELIBERARE A ALOCAȚIEI FINANCIARE NERAMBURSABILE
  (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
  Subscrisa ........................... având datele de identificare menționate la pct. A, reprezentată legal prin dl/dna ...................... având calitatea de ......................................, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ........ eliberat de ............. la data de ............, cu domiciliul în localitatea ............. str. ................ nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/județul .........., cod poștal .......... solicit eliberarea alocației financiare nerambursabile, conform notificării nr. ...... din data de .........., în condițiile prevederilor Programului pentru susținerea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la servicii de instruire și consultanță aprobat prin Ordinul Presedintelui ANIMMC nr. ....../2007.A. Datele de identificare a agentului economic/solicitantului:Denumirea societății: ........................................Data înregistrării societății/data înregistrării autorizației administrative/autorizației eliberate de primarii unităților administrativ-teritoriale (după caz): ............................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului (după caz): ......Codul unic de înregistrare: ......................................Adresa: ..........................................................Telefon: ......... fax: ............... e-mail: ...............Cont bancar nr. .......... 5070 ..... deschis la Trezoreria ...........Anexez la prezenta formularul de decont (conform anexei nr. 5) precum și documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la procedură, în original și în copie, în ordinea serviciilor și documentelor justificative completate în formularul de decont.NOTĂ IMPORTANTĂ!Solicitantul nu este obligat să suporte nici o taxă din partea niciunei persoane sau instituții care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanții ANIMMC pot discuta cu solicitanții despre toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.Numele: ................................Semnătura autorizată și ștampila solicitantului*)                                FuncțiaData semnării: ......................... Notă
  *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceiași persoană autorizată să reprezinte legal solicitantul
   +  Anexa nr. 5la procedură                            FORMULAR DE DECONT*1)    Întreprinderea: .......... Data: ...............                                                                                            - lei -
    Serviciul*2)   Obiectulfacturii     Nr.  factură    Dată  factură   Valoare factură          Document de plată         
  Felul       documentului Nr.  Data     Valoarea   
  Cu    TVA   Fără    TVA    
  Cu TVAFără TVA
             
             
             
    Total:              
  Numele: ..............................Semnătura autorizată și ștampila solicitantului*3) Notă
  *1) La prezentul decont se vor anexa lista documentelor justificative, în ordinea serviciilor efectuate prezentate în decont, precum și documentele justificative în original și în copie, în conformitate cu anexa nr. 1 la procedură.
  *2) Conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1.
  *3) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceiași persoană autorizată să reprezinte legal agentul economic.
   +  Anexa nr. 6la procedură
  CERERE-TIP
  de anulare totală sau parțială a finanțării pentru care există acord de principiu
  (Se completează în cazul modificării uneia dintre condițiile în care s-a obținut acordul de principiu asupra finanțării.)
  Subscrisa ................... având datele de identificare menționate la secțiunea A, reprezentată legal prin dl/dna .................... având calitatea de ..............., solicit anularea acordului de principiu de finanțare, obținut prin Notificarea nr. ............ din data de ............ pe Programul pentru susținerea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la servicii de instruire și consultanță, pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secțiunea B.  +  Secțiunea A Prezentarea solicitantuluiDenumire întreprindere .................Adresa .................................Telefon: ....... fax: .......... e-mail: .............Data înregistrării agentului economic/data înregistrării autorizației administrative/autorizației eliberate de primarii unităților administrativ-teritoriale (după caz): ......................Nr. de inmatriculare la oficiul registrul comerțului (după caz) .....Codul unic de înregistrare (după caz) ...............................Numele: ....................................Funcția ....................................Semnătura autorizată și ștampila solicitantului*1)Data semnării: ............................NOTĂ IMPORTANTĂ!Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituții care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanții ANIMMC pot discuta cu solicitanții despre toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora. Notă
  *1) Toate cererile incluse în dosar vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal agentul economic
   +  Secțiunea B Cheltuieli pentru care se solicită anularea finanțării
         Denumirea serviciilor                   Tipul de cheltuială                      Valoarea finanțării    pentru care se solicităanularea               - LEI -               
  [ ]                 Participarea personalului    IMM având funcții de decizie și/sau de execuție la cursuride formare profesională      organizate pe tematici       prioritare: management       (managementul financiar),    marketing, strategie și  │   planificare etc. cf. pct. 4.1lit. a) din procedură.               [ ]         cheltuieli pentru instruire individuală și degrup, la solicitarea IMM, cu tematică la     comandă:                                       - taxa de participare, inclusiv documentația necesară instruirii                                  .................          
  Denumirea și tematica cursului*2):                                      
  Date privind organizatorul*3):                                           Denumire .............................................                   Adresa ...............................................                   Telefon ..............................................                   Fax ..................................................                  
  [ ]              Contractarea de servicii de  consultanță pentru elaborareaplanurilor de afaceri și de  marketing, studii de fezabi- litate și de piața.                    [ ] Cheltuieli pentru achiziția de servicii de   consultanță                                  .................      
  Obiectul contractului de consultanță             Date privind prestatorul serviciului             de consultanță*4):                               .................     .................      
    Denumire:                                                            ......................................................              
    Adresa                                                               ......................................................              
    Telefon ..............................................               Fax ..................................................              
  Notă
  *2) se completează pentru fiecare curs
  *3) se completează pentru fiecare organizator
  *4) se completează pentru fiecare prestator al serviciului de consultanță.
   +  Secțiunea C Declarație pe propria răspundere  Subsemnatul/subsemnata .............................................., identificat/identificată cu actul de identitate/pașaportul seria ........ nr. ........, eliberat de .............. la data de ................., cu domiciliul în localitatea ......................, str. ............... nr. ..... bl. ...., sc. ....., ap. ....., sectorul/județul ..........., în calitate de reprezentant legal al agentului economic ............., declar pe propria răspundere că solicit anularea totală sau parțială a finanțării pentru care am primit acordul de principiu al ANIMMC, obținut prin Notificarea nr. .......... din data de ..............Semnătura autorizată și ștampila ................
   +  Anexa nr. 7la procedură
  FORMULAR DE RAPORTARE TEHNICĂ*)
  pentru Programul pentru susținerea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la servicii de instruire și consultanță
  (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
  Perioada pentru raportare: anul .............Datele de identificare a societății:Denumirea societății comerciale ....................Adresa ...........................................Telefon: ......... fax: .......... e-mail ...........Data înregistrării societății comerciale ..................Numărul de inmatriculare în Registrul comerțului (după caz) ........Codul unic de înregistrare (după caz) ..............................Am obținut Notificarea de acord de principiu pentru finanțare numărul ............/zz.ll.aa., iar eliberarea alocației financiare s-a efectuat pe baza Cererii-tip de eliberare a AFN numărul ........ din data de ............Date de raportare tehnică:– Cifra de afaceri: ................................... lei;– Profitul brut: ...................................... lei;– Valoarea absolută a exportului realizat: ............ lei;– Ponderea valorii exportului în total cifra de afaceri: ........%;– Numărul mediu scriptic anual de personal: ......................;– Cheltuielile realizate pentru dezvoltarea activității (studii de piață, planuri de marketing, studii de fezabilitate etc.):Total ......... lei, din care din ajutoare publice .......... lei;– În perioada considerata ați exportat pe noi piețe?NU [ ]DA [ ], în următoarele țări: ..............................Subsemnatul/Subsemnata ...................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....., nr. ........., eliberat de .......... la data de .................., cu domiciliul în localitatea ............., str. ............ nr. ..... bl. ....., sc. ........., ap. ........., sectorul/județul .................., în calitate de reprezentant legal al societății ................., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezentul formular sunt corecte și complete.Semnatura autorizată și ștampila solicitantului*1)            Funcția: .............Data semnării: ................. Notă
  *) Transmiterea formularului este obligatorie pentru toți beneficiarii de alocații financiare nerambursabile în cadrul prezentului program, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocației financiare de către ANIMMC.
  *1) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeasi persoana autorizata sa reprezinte legal societatea.
   +  Anexa nr. 8la procedurăFormularul A
  DECLARAȚIE
  privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii
      I. Date de identificare a întreprinderii    Denumirea întreprinderii    ____________________________________________________________________________________________    Adresa sediului social    ____________________________________________________________________________________________    Cod unic de înregistrare    ____________________________________________________________________________________________    Numele și funcția    ____________________________________________________________________________________________                    (președintele consiliului de administrație, director general sau echivalent)  II. Tipul întreprinderii  Indicați, după caz, tipul întreprinderii:  [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situația economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declarația, fără formularul B  [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație  [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație  III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)
  Exercițiul financiar de referință*2)                                         
  Numărul mediu anual de      salariați       Cifra de afaceri anuală netă     (mii lei/mii Euro)           Active totale           (mii lei/mii Euro)   
     
     
     
     
  Important: Precizati dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare). [ ] Nu [ ] Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior)   
  Semnătura __________________________________________________________                (numele și funcția semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea.Data întocmirii ...........................Semnătura ................................. Notă
  *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanța nr. 27/2006.
  *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou înființate datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere.
  Formularul B
  CALCULUL
  pentru întreprinderile partenere sau legate
  Secțiunile care trebuie incluse, după caz:– secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);– secțiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale).Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
  Perioada de referință                                                                        
     Numărul mediu     anual de salariați Cifra de afacerianuală netă (mii lei/mii Euro)  Total active (mii lei/mii Euro)     
  1. Datele*1) întreprinderii solicitantesau din situațiile financiare anuale   consolidate (se vor introduce          datele din tabelul B1 din              secțiunea B*2)                                        
  2. Datele cumulate*1) în mod           proporțional ale tuturor               întreprinderilor partenere, dacă       este cazul (se vor introduce           datele din secțiunea A)                               
  3. Datele cumulate ale tuturor         întreprinderilor legate*1) (dacă       există) - dacă nu au fost deja         incluse prin consolidare la pct.       1 din acest tabel (se vor              introduce datele din tabelul B2        din secțiunea B)                                            
  TOTAL                                     
  Datele incluse în secțiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din formularul A. Notă
  *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou înființate datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere.
  *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
   +  Secţiunea A Întreprinderi partenerePentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" [câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate], datele din aceasta fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.1. Date de identificare și date financiare preliminareTabelul A.1
  Întreprinderea parteneră - Date de identificare           Numărul  mediu    anual de salariați      Cifra de          afaceri anuală    netă              (mii lei/mii Euro)      Active totale     (mii lei/mii Euro)        
  Numele sau    denumirea     întreprinderii     Adresa         sediului social      Cod unic de înregistrare      Numele și     prenumele     președintelui consiliului deadministratie,director      general sau   echivalent   
  1.                  
  2.                  
  3.                  
  4.                  
  5.                  
  6.                  
  7.                  
  8.                  
  Total                                                        
  Notă
  Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fișei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
  Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
  Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adaugați "fișe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.

  FIȘA DE PARTENERIAT
  1. Date de identificare a întreprinderii    Denumirea întreprinderii    ___________________________________________________________________________________________________    Adresa sediului social    ___________________________________________________________________________________________________    Cod unic de înregistrare    ___________________________________________________________________________________________________    Numele, prenumele și funcția    ___________________________________________________________________________________________________                           (președintele consiliului de administrație, director general sau echivalent)2. Date referitoare la întreprinderea legată
  Perioada de referință                                                         
     Numărul mediu anual  de salariați*3)    Cifra de afaceri    anuală netă    (mii lei/mii Euro)  Active totale   (mii lei/mii Euro) 
                  Total   
  Notă
  *3) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
  Notă
  Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fișa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost incă incluse prin consolidare.
  2. Calculul proporționala) Indicați exact proporția deținută*4) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătură de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă:  ________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)  ________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1. Notă
  *4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră
  Tabelul de parteneriat - A.2
            Procent           Numărul mediu anual desalariați             Cifra de afaceri anualănetă (mii lei/mii Euro) Active totale*5) (mii lei/mii Euro)
  Valoare rezultată în urma  aplicării celui mai mare   procent la datele introduseîn tabelul de la pct. 1.               
  Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1 Notă
  *5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
   +  Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE1. Determinarea situației aplicabile intreprinderii care solicită incadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii:[ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).[ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/intocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). Notă
  Datele întreprinderilor legate cu intreprinderea solicitanta deriva din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adauga în mod proportional datele oricarei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situata imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusa prin consolidare*6).
  Notă
  *6) Definitia intreprinderii legate din prezenta lege
  2. Metode de calcul pentru fiecare cazCazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.Tabelul B.1                     ┌───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐                     │Numărul mediu anual│ Cifra de afaceri │   Active totale  │                     │   de salariați*7) │    anuală netă   │(mii lei/mii Euro)│                     │                   │(mii lei/mii Euro)│                  │┌────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│               Total│                   │                  │                  │└────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘ Notă
  *7) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
  Datele introduse în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".
             Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare           
  Întreprinderea legată  (denumire/date de      identificare)      Adresa sediului    social        Cod unic de înregistrare     Numele și prenumele    președintelui consiliului de administrație, director  general sau echivalent 
  A.                      
  B.                      
  C.                      
  D.                      
  E.                      
  Notă
  Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora și o "fișă de parteneriat" trebuie adăugate la secțiunea A.
  Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.Tabelul B.2
  Întreprinderea numărul:   Numărul mediu anual desalariați               Cifra de afaceri anuală netă                   (mii lei/mii Euro)         Active totale    (mii lei/mii Euro)  
  1.*)                       
  2.*)                       
  3.*)                       
  4.*)                       
  5.*)                       
                     Total   
  Notă
  *) Atașați câte o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
  Notă
  Datele rezultate în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind intreprinderile legate)

  FIȘA
  privind legătură dintre întreprinderi nr. ....... din tabelul B2, secțiunea B
  (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situațiile financiare anuale consolidate)
  1. Date de identificare a întreprinderii    Denumirea intreprinderii    ___________________________________________________________________________    Adresa sediului social    ___________________________________________________________________________    Codul unic de înregistrare    ___________________________________________________________________________    Numele, prenumele și funcția    ___________________________________________________________________________                            președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent)
  3. Date referitoare la întreprindere
  Perioada de referință                                                        
     Numărul mediu anual  de salariați*8)    Cifra de afaceri    anuală netă    (mii lei/mii Euro)  Active totale   (mii lei/mii Euro) 
                 Total   
  Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secțiunea B. Notă
  *8) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
  Notă
  Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.
  Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și "fișa de parteneriat" trebuie introduse în secțiunea A.
   +  Anexa nr. 9la procedură
  OPIS*)
  Notă
  *) Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este depus în dosar. ANIMMC nu își asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost marcate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.
  1. Certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal din raza comerțului de pe lângă tribunal din raza teritorială unde își are sediul întreprinderea, care va cuprinde: - datele de identificare ale întreprinderii; - codul unic de înregistrare; - acționarii/asociații; - reprezentantii legali ai întreprinderii; - domeniul de activitate principal și domeniile de activitate secundare; - punctele de lucru sau alte sedii secundare ale întreprinderii; 2. Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberate de către direcția generală teritorială a finanțelor publice din raza/razele teritoriale unde întreprinderea își desfășoară activitatea (inclusiv punctele de lucru); 3. Certificate fiscale privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetele locale, în original sau în copie legalizată, eliberate de către direcția de impozite și taxe locale din cadrul primăriei din raza/razele teritoriale unde întreprinderea își desfășoară activitatea (inclusiv punctele de lucru); 4. Declarația pe propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM pentru anul fiscal 2006, cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale și numărul mediu anual de salariați (anexa nr. 8 la procedură) 5. Copia buletinului de identitate/cărții de identitate al/a persoanei autorizate să semneze cererea-tip de acord de principiu pentru finanțare; 6. Împuternicirea reprezentantului întreprinderii solicitante, care semnează cererea-tip de acord de principiu pentru finanțare, dacă este cazul; 7. Codul unic de înregistrare al societății furnizoare de servicii de instruire și consultanță. []  [] []  []  [] []   []   []   []  []  []
  Numele și prenumele ...............Semnătura și ștampila .............
   +  Anexa nr. 10la procedură
  OPIS*) DECONTARE
  Notă
  *) Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este depus în dosar. ANIMMC nu își asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost marcate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.
  1. Contracte de servicii de instruire/consultanță: - Original - Copie conform cu originalul 2. Factură fiscală/chitanță fiscală: - Original - Copie conform cu originalul 3. Ordine de plată/Copie după extrasul de cont: - Originale - Copii conform cu originalul 4. Diploma/certificatul obținut - copii conform cu originalul 5. Declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, în original, înregistrată la casa teritorială de pensii, valabilă pentru luna/lunile anterioarefectuării cursului/cursurilor de instruire 6. Declarație pe propria răspundere, semnată și ștampilată de reprezentantul legal sau de împuternicitul agentului economic, privind evidența nominală a salariaților care au efectuat cursuri de instruire, respectiv funcțiile de decizie sau de execuție deținute de aceștia, în cadrul societății comerciale 7. Copie după materialele elaborate în cadrul contractelor încheiate cu furnizorii de servicii de consultanță.  [][] [][] [][][][]  []  []
  Numele și prenumele ..............Semnătura și ștampila ..............
   +  Anexa nr. 11la procedură
  LISTA
  oficiilor teritoriale ale întreprinderilor mici și mijlocii și cooperație
  Nr. crt.OTIMMC                        ADRESA                                            TELEFON    
  1.  BRAȘOV      Str. Prahova nr. 2 Brașov, C.P. 500209                         0368-434154
  2.   CLUJ         Str. Horea nr. 13 Cluj-Napoca, C.P. 400174                       0264-487.224 0264-487.244
  3.   CONSTANȚA    Bd. Tomis 79-81, et. 1, cod 900669,                            Constanța, C.P. 900669                                         0241-661253 0241-661254
  4.  CRAIOVA     Str. Sfinții Apostoli nr. 72 Craiova, C.P. 200501              0251-510785
  5.   GALAȚI       Str. Prelungirea Traian nr. 1, bl. Pescăruș, tronson C, parter,Galați, C.P. 800037                                              0236-416610
  6.    IAȘI          Str. Doamna Elena nr. 61A, et. 2, Iași, C.P. 700398               0232-261101 0332-805078 0332-805079
  7.   TÂRGU MUREȘ  Piața Victoriei nr. 5, et. 2 Târgu Mureș, C.P. 540029             0265-311660
  8.  TIMIȘOARA   Bd. Revoluției nr. 8 Timișoara, C.P.300024                     0256-292739
  -------