ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 21 din 28 martie 2007cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2007  (la 07-11-2008, Titlul actului normativ a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 248 din 31 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 04 noiembrie 2008 ) Având în vedere:– necesitatea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2006 prin aprobarea sumei la nivelul căreia să se înființeze Fondul național de dezvoltare în bugetul de stat pe anul 2007;– proiectele aprobate care pot avea ca sursă de finanțare Fondul național de dezvoltare constituit potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2006;– asigurarea surselor de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructură, precum și a altor proiecte prioritare, care urmează să fie alocate din Fondul național de dezvoltare;– punerea în aplicare a unui mecanism de utilizare a veniturilor din privatizare existente și viitoare, încasate din procesul de privatizare, pentru finanțarea deficitului anual al bugetului de stat, rezultat din plățile efectuate din sumele repartizate din Fondul național de dezvoltare;– urgența asigurării fondurilor necesare în vederea aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările ulterioare, și a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările și completările ulterioare;– asigurarea sumelor necesare finanțării unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;– finanțarea cheltuielilor necesare organizării și desfășurării în anul 2007 a ediției a XVIII-a a Festivalului Internațional "George Enescu";– majorarea numărului de posturi pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală, inclusiv Garda Financiară, în vederea desfășurării activităților de administrare fiscală și control,și ținând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecințe negative următoarele:– întârzierea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2006, determinată de lipsa cadrului legal pentru constituirea în bugetul de stat a Fondului național de dezvoltare la dispoziția Guvernului și pentru alocarea sumelor necesare finanțării proiectelor de investiții și a altor proiecte prioritare pe anul 2007;– imposibilitatea repartizării pe ordonatori principali de credite ai bugetului de stat și ai bugetelor locale a Fondului național de dezvoltare, având în vedere faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2006 prevede că alocarea sumelor din acest fond se va face pe bază de hotărâri ale Guvernului, iar inițierea, elaborarea și aprobarea proiectelor de hotărâre sunt etape ale unui proces amplu și de durată;– neacordarea de compensații și despăgubiri cetățenilor români ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, determinată de insuficiența fondurilor prevăzute cu această destinație în bugetul de stat pe anul 2007 aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și completările ulterioare;– întârzieri în derularea proiectelor investiționale la unitățile de învățământ preuniversitar de stat;– riscul de a nu se organiza și desfășura în condiții optime Festivalul Internațional "George Enescu";– insuficiența personalului va crea dificultăți Agenției Naționale de Administrare Fiscală (inclusiv Gărzii Financiare), în buna desfășurare a activității de administrare fiscală și control,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se aprobă suplimentarea cu suma de 1.000,0 milioane lei a cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2007, din care:a) 200,0 milioane lei pentru bugetul Ministerului Finanțelor Publice, la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 59 "Alte cheltuieli", articolul 17 "Despăgubiri civile;"b) 800,0 milioane lei pentru bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, pentru înființarea Fondului național de dezvoltare la dispoziția Guvernului.(2) Fondul național de dezvoltare la dispoziția Guvernului prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanțarea proiectelor de investiții în infrastructură și a altor proiecte prioritare, în condițiile prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare.  +  Articolul 2(1) Se diminuează cheltuielile bugetului de stat și bugetului Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale pe anul 2007 cu suma de 400,0 milioane lei la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 01 "Transferuri interne", alineatul 14 "Fondul Național de Preaderare" și cu suma de 281,2 milioane lei la capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi", titlul 30 "Dobânzi", articolul 01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne".(2) Deficitul bugetului de stat pe anul 2007 se majorează cu suma de 340,8 milioane lei.  +  Articolul 3(1) În bugetul Ministerului Finanțelor Publice aprobat pe anul 2007, la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe" se majorează titlul "Bunuri și servicii" cu suma de 23,65 milioane lei prin diminuarea următoarelor titluri: "Cheltuieli de personal" cu suma de 9,0 milioane lei, "Alte transferuri" cu suma de 12,65 milioane lei și "Active nefinanciare" cu suma de 2,0 milioane lei.(2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2007 se suplimentează cu 2.000 de posturi pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală.(3) Fondurile necesare finanțării posturilor prevăzute la alin. (2) se asigură din creditele bugetare aprobate Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2007 la titlul "Cheltuieli de personal".(4) Prin derogare de la prevederile art. 51^1 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru concursurile organizate de Ministerul Finanțelor Publice și instituțiile subordonate acestuia, condițiile de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a celor prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării concursului.(5) Procedura de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor prevăzute la alin. (4) este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu următoarele excepții:a) Ministerul Finanțelor Publice și instituțiile subordonate acestuia au obligația să solicite avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu cel puțin 13 zile înainte de data susținerii concursului;b) Agenția Națională a Funcționarilor Publici are obligația să emită avizul prevăzut la lit. a) și să transmită numele, prenumele și funcția reprezentantului acesteia în comisia de concurs și, respectiv, în comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de două zile de la data primirii solicitării;c) Ministerul Finanțelor Publice și instituțiile subordonate acestuia au obligația de a constitui comisii de concurs și comisii de soluționare a contestațiilor cu cel puțin 10 zile înainte de data susținerii concursului;d) Ministerul Finanțelor Publice și instituțiile subordonate acestuia au obligația de a afișa la sediul lor și, după caz, de a publică în presă și pe pagina de internet, cu cel puțin 10 zile înainte de data susținerii concursului, următoarele informații: denumirea instituției, data organizării concursului, numărul funcțiilor publice vacante pentru care se organizează concursul și datele de contact pentru obținerea de informații suplimentare;e) candidații depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs în termen de 8 zile de la data publicării anunțului prevăzut la alin. (4);f) comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, în termen de maximum 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la lit. e).  +  Articolul 4(1) În anul 2007 se acordă transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, în sumă de 1.245,79 milioane lei pentru finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, repartizate pe județe și pe municipiul București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(2) Repartizarea pe comune, orașe, municipii, județe și sectoarele municipiului București și, în cadrul acestora, pe unități de învățământ preuniversitar de stat, a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale prevăzute la alin. (1) se face prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Educației și Cercetării.(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, au obligația să analizeze lunar execuția acestor cheltuieli și, în situația constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Educației și Cercetării, prin inspectoratele școlare, reîntregirea la nivel de județ și, respectiv, la nivelul municipiului București a transferurilor de la bugetul de stat.(4) Sumele prevăzute la alin. (1) se asigură prin redistribuire din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, de la capitolul 65.01 "Învățământ", titlul 71 "Active nefinanciare".  +  Articolul 5(1) Se suplimentează fondurile alocate din bugetul de stat Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2007 cu suma de 22,0 milioane lei la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 55 "Alte transferuri" pentru organizarea și desfășurarea ediției a XVIII-a a Festivalului Internațional "George Enescu" ce va avea loc în anul 2007.(2) Se diminuează sumele alocate din credite externe pe anul 2007 la Ministerul Culturii și Cultelor cu suma de 22,0 milioane lei.  +  Articolul 6(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului de stat și bugetului fondurilor alocate din credite externe, respectiv în bugetul Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Culturii și Cultelor și în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, pe anul 2007.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii și Cultelor să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2007.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 28 martie 2007.Nr. 21.  +  AnexăMINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  Transferuri din bugetul Ministerului Educației și Cercetării către bugetele locale
  pentru finanțarea unor cheltuieli de capital la unitățile de învățământ preuniversitar de stat
  Nr. crt.───── ─────1. ─────2. ─────3. ─────4. ─────5. ─────6. ─────7. ─────8. ─────9. ─────10. ─────11. ─────12. ─────13. ─────14. ─────15. ─────16. ─────17. ─────18. ─────19. ─────20. ─────21. ─────22. ─────23. ─────24. ─────25. ─────26. ─────27. ─────28. ─────29. ─────30. ─────31. ─────32. ─────33. ─────34. ─────35. ─────36. ─────37. ─────38. ─────39. ─────40. ─────41. ─────42. Județ  ────────────────────────TOTAL ────────────────────────Alba ────────────────────────Arad ────────────────────────Argeș ────────────────────────Bacău ────────────────────────Bihor ────────────────────────Bistrița-Năsăud ────────────────────────Botoșani ────────────────────────Brașov ────────────────────────Brăila ────────────────────────Buzău ────────────────────────Caraș-Severin ────────────────────────Călărași ────────────────────────Cluj ────────────────────────Constanța ────────────────────────Covasna ────────────────────────Dâmbovița ────────────────────────Dolj ────────────────────────Galați ────────────────────────Giurgiu ────────────────────────Gorj ────────────────────────Harghita ────────────────────────Hunedoara ────────────────────────Ialomița ────────────────────────Iași ────────────────────────Ilfov ────────────────────────Maramureș ────────────────────────Mehedinți ────────────────────────Mureș ────────────────────────Neamț ────────────────────────Olt ────────────────────────Prahova ────────────────────────Satu Mare ────────────────────────Sălaj ────────────────────────Sibiu ────────────────────────Suceava ────────────────────────Teleorman ────────────────────────Timiș ────────────────────────Tulcea ────────────────────────Vaslui ────────────────────────Vâlcea ────────────────────────Vrancea ────────────────────────Municipiul București Suma (mii lei) ──────────────────────1.245.790 ──────────────────────29.843 ──────────────────────29.054 ──────────────────────32.007 ──────────────────────40.142 ──────────────────────29.754 ──────────────────────24.046 ──────────────────────31.141 ──────────────────────32.060 ──────────────────────19.881 ──────────────────────26.352 ──────────────────────23.623 ──────────────────────17.171 ──────────────────────33.052 ──────────────────────36.064 ──────────────────────19.143 ──────────────────────26.318 ──────────────────────31.826 ──────────────────────35.426 ──────────────────────15.835 ──────────────────────22.349 ──────────────────────23.625 ──────────────────────31.624 ──────────────────────19.909 ──────────────────────47.246 ──────────────────────15.464 ──────────────────────34.968 ──────────────────────18.382 ──────────────────────33.069 ──────────────────────32.096 ──────────────────────25.924 ──────────────────────34.541 ──────────────────────25.046 ──────────────────────21.566 ──────────────────────26.125 ──────────────────────35.289 ──────────────────────28.233 ──────────────────────33.819 ──────────────────────16.590 ──────────────────────37.940 ──────────────────────26.493 ──────────────────────24.474 ──────────────────────98.280
  -------