PRECIZĂRI METODOLOGICE din 15 februarie 2007cu privire la reconfirmarea sau confirmarea calității de conducător de doctorat, corespondența între domeniile de studii universitare de doctorat, precum și nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2007  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 356 din 15 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2007.
  1. Se aprobă Corespondența între domeniile de doctorat aprobate prin ordinele ministrului educației și cercetării nr. 4.890/1999, nr. 5.073/2001 și nr. 4.820/2002, cu domeniile de studii universitare de doctorat, reglementate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.843/2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii și metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ superior pentru aprobarea organizării studiilor universitare de doctorat, prevăzută în anexa nr. 1.2. Se aprobă nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat, prevăzut în anexa 2.3. (1) În conformitate cu corespondența între domeniile de doctorat prevăzute în anexa nr. 1, în termen de 60 de zile de la data aprobării prezentului ordin, senatele instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, precum și Prezidiul Academiei Române vor înainta Ministerului Educației și Cercetării:a) repartizarea nominală, conform modelului din anexa nr. 3, a conducătorilor de doctorat confirmați prin ordin al ministrului educației și cercetării;b) propuneri de repartizare nominală, conform modelului din anexa nr. 4, pentru cadrele didactice și cercetătorii care au obținut titlul de profesor universitar, respectiv de cercetător științific gradul I, după intrarea în vigoare a Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.098/2005 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar și a Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.100/2005 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător științific gradul I.(2) Senatele universitare transmit aceste propuneri de repartizare atât pentru cadrele didactice și cercetătorii științifici gradul I proprii, cât și pentru cele din alte instituții de învățământ superior sau unități de cercetare cu care au format consorții, potrivit legii.(3) Reconfirmarea sau confirmarea conducătorilor de doctorat se face prin ordin al ministrului educației și cercetării.(4) Repartizarea nominală a conducătorilor de doctorat prevăzuți la pct. 3 alin. (1) lit. a) sau propunerile de repartizare nominală pentru cadrele didactice și cercetătorii prevăzuți la pct. 3 alin. (1) lit. b) se vor face în conformitate cu corespondența domeniilor prevăzute în anexa nr. 1.4. Un profesor universitar sau cercetător științific gradul I poate fi propus pentru reconfirmare, potrivit prevederilor pct. 3 alin. (1) lit. a), sau pentru confirmare, potrivit prevederilor pct. 3 alin. (1) lit. b), pentru un singur domeniu de doctorat.În situația în care un conducător de doctorat dovedește competențe, recunoscute național și internațional, într-un alt domeniu de studii universitare de doctorat decât cel în care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat, poate solicita să devină conducător de doctorat în al doilea domeniu de studii universitare de doctorat, în cadrul aceleiași instituții organizatoare de studii universitare de doctorat (I.O.S.U.D.), cu avizul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.), pe baza evaluării în conformitate cu sistemul de criterii. (la 11-08-2009, Punctul 4 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 4.650 din 30 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 11 august 2009 ) Transferul unui conducător de doctorat de la o I.O.S.U.D. la alta se realizează prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, pe baza aprobării celor două instituții organizatoare implicate. (la 11-08-2009, Punctul 4 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 4.650 din 30 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 11 august 2009 ) 5. Se aprobă criteriile în baza cărora se acordă calitatea de conducător de doctorat, prezentate în anexa nr. 5 și echivalarea standardelor minime pe domenii fundamentale pentru conferirea titlului de conducător de doctorat pentru:a) cadrele didactice având titlul de profesor universitar și cercetătorii științifici cu titlul de cercetător științific gradul I, confirmați prin ordin al ministrului educației și cercetării anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.098/2005 și a Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.100/2005;b) cadrele didactice care vor obține titlul de profesor universitar și cercetătorii științifici care vor obține titlul de cercetător științific gradul I, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.6. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele precizări metodologice.  +  Anexa nr. 1la precizările metodologice
  CORESPONDENȚA
  între domeniile de studii universitare de doctorat și domeniile de doctorat
  Nr. crt Domeniile de studii universitare de doctorat Nr. crt Domeniile de doctorat
  1. Matematică 1. Matematică
  2. Fizică 2. Fizică
  3. Chimie 3. Chimie
  4. Informatică 4. Informatică
  5. Biologie 5. Biologie
  6. Geografie 6. Geografie
  7. Geologie 7. Geologie
  8. Știința mediului 8. Ecologie
  9. Filosofie 9. Filosofie
  10. Filologie 10. Filologie
  11. Istorie 11. Istorie
  12. Studii culturale*1)
  13. Teologie 12. Teologie
  14. Drept 13. Drept
  15. Ordine publică și siguranță națională 14. Ordine publică și siguranță națională
  16. Sociologie 15. Sociologie
  17. Științe politice 16. Științe politice
  18. Relații internaționale și studii europene 17. Relații internaționale
  19. Științe administrative 18. Științe administrative
  20. Științe ale comunicării 19. Științe ale comunicării
  21. Științe ale educației 20. Științe ale educației
  22. Psihologie 21. Psihologie
  23. Economie 22. Economie
  24. Administrarea afacerilor*2)
  25. Finanțe 23. Finanțe
  26. Contabilitate 24. Contabilitate
  27. Cibernetică și statistică 25. Cibernetică și statistică economică
  28. Informatică economică*3)
  29. Economie și afaceri internaționale 26. Relații economice internaționale
  30. Management 27. Management
  31. Marketing 28. Marketing
  32. Teatru 29. Teatru
  33. Coregrafie 30. Coregrafie
  34. Cinematografie și media 31. Cinematografie și media
  35. Muzică 32. Muzică
  36. Arte plastice și decorative 33. Arte vizuale
  37. Arhitectură 34. Arhitectură
  38. Urbanism 35. Urbanism
  39. Educație fizică și sport 36. Educație fizică și sport
  40. Agronomie 37. Agronomie
  41. Horticultură 38. Horticultură
  42. Silvicultură 39. Silvicultură
  43. Zootehnie 40. Zootehnie
  44. Biotehnologii 41. Biotehnologii
  45. Medicină veterinară 42. Medicină veterinară
  46. Calculatoare și tehnologia informației 43. Știința calculatoarelor
  47. Inginerie geodezică*4)
  48. Inginerie aerospațială 44. Inginerie aerospațială
  49. Inginerie chimică 45. Inginerie chimică
  50. Inginerie civilă 46. Inginerie civilă
  51. Inginerie electrică 47. Inginerie electrică
  52. Inginerie electronică și telecomunicații 48. Inginerie electronică și telecomunicații
  53. Inginerie electrică 49. Energetică, Inginerie electrică
  54. Inginerie geologică*5)
  55. Inginerie industrială 50. Inginerie industrială
  56. Inginerie forestieră*6)
  57. Ingineria produselor alimentare *7)
  58. Ingineria autovehiculelor*8)
  59. Ingineria materialelor 51. Știința și ingineria materialelor
  60. Ingineria mediului*9)
  61. Inginerie mecanică 52. Inginerie mecanică
  62. Inginerie navală și navigație*10)
  63. Ingineria sistemelor 53. Automatică
  64. Inginerie și management*11)
  65. Ingineria transporturilor 54. Transporturi
  66. Mecatronică și robotică*12)
  67. Mine petrol și gaze 55. Mine, petrol și gaze
  68. Științe inginerești aplicate*13)
  69. Științe militare și informații 56. Științe militare
  70. Securitate națională Științe militare
  71. Medicină 57. Medicină
  72. Medicină dentară 58. Stomatologie
  73. Farmacie 59. Farmacie
  Notă 1) Senatele instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, precum și Prezidiul Academiei Române pot repartiza conducători de doctorat din domeniile: filologie, istorie, științe ale comunicării, psihologie, filozofie.2) Senatele instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, precum și Prezidiul Academiei Române pot repartiza conducători de doctorat din domeniile: economie, management, științe administrative.3) Senatele instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, precum și Prezidiul Academiei Române pot repartiza conducători de doctorat din domeniile: cibernetică și statistică.4) Senatele instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, precum și Prezidiul Academiei Române pot repartiza conducători de doctorat din domeniul inginerie civilă.5) Senatele instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, precum și Prezidiul Academiei Române pot repartiza conducători de doctorat din domeniile: inginerie civilă, fizică.6) Senatele instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, precum și Prezidiul Academiei Române pot repartiza conducători de doctorat din domeniile: silvicultură, inginerie industrială.7) Senatele instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, precum și Prezidiul Academiei Române pot repartiza conducători de doctorat din domeniile: inginerie industrială, inginerie chimică.8) Senatele instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, precum și Prezidiul Academiei Române pot repartiza conducători de doctorat din domeniile: transporturi, inginerie mecanică.9) Senatele instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, precum și Prezidiul Academiei Române pot repartiza conducători de doctorat din domeniile: inginerie industrială, energetică, inginerie electrică.10) Senatele instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, precum și Prezidiul Academiei Române pot repartiza conducători de doctorat din domeniile: inginerie mecanică, inginerie industrială, transporturi.11) Senatele instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, precum și Prezidiul Academiei Române pot repartiza conducători de doctorat din domeniile: inginerie industrială, agronomie.12) Senatele instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, precum și Prezidiul Academiei Române pot repartiza conducători de doctorat din domeniile: inginerie mecanică, inginerie electronică și telecomunicații.13) Senatele instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, precum și Prezidiul Academiei Române pot repartiza conducători de doctorat din domeniile: matematică, fizică, chimie, inginerie electrică.
   +  Anexa nr. 2la precizările metodologice
  NOMENCLATORUL MULTILINGV
  al domeniilor de studii universitare de doctorat
  Nr. crt Domeniile de studii universitare de doctorat Field of Study Domaine d'etudes Studienbereich
  1. Matematică Mathematics Mathematiques Mathematik
  2. Fizică Physics Physique Physik
  3. Chimie Chemistry Chimie Chemie
  4. Informatică Informatics Informatique Informatik
  5. Biologie Biology Biologie Biologie
  6. Geografie Geography Geographie Geographie
  7. Geologie Geology Geologie Geologie
  8. Știința mediului Environmental Sciences Sciences de l'environnement Umweltwissenschaft
  9. Filosofie Philosophy Philosophie Philosophie
  10. Filologie Philology Philologie Philologie
  11. Istorie History Histoire Geschichte
  12. Studii culturale Cultural Studies Etudes culturelles Kulturwissenschaften
  13. Teologie Theology Theologie Theologie
  14. Drept Law Droit Jura
  15. Ordine publică siguranță națională Public Order and Național Security Ordre public et securite naționale Offentliche Ordnung und Naționale Sicherheit
  16. Sociologie Sociology Sociologie Soziologie
  17. Științe politice Political Sciences Sciences politiques Politikwissenschaften
  18. Relații internaționale și studii europene International Relations and European Studies Relations internationales et etudes europeennes Internationale Beziehungen und Europaische Studien
  19. Științe administrative Administration Sciences Sciences de l'administration Verwaltungswissenschaften
  20. Științe ale comunicării Communication Communications Kommunikationswis- senschaften
  21. Științe ale educației Education Sciences Sciences de l'education Erziehungswis- senschaften
  22. Psihologie Psychology Psychologie Psychologie
  23. Economic Economics Economie Wirtschaftswis- senschaften
  24. Administrarea afacerilor Business Administration Gestion des Affaires Betriebswirtschafts- wissenschaft
  25. Finanțe Finance Finances Finanzwissenschaft
  26. Contabilitate Accounting Comptabilite Buchhaltung
  27. Cibernetică și statistică Cybernetics and statistics Cybemetique et statistique Kybernetik und Statistk
  28. Informatică economică Economic Informatics Infomiatique Economique Wirtschaftsinformatik
  29. Economie și afaceri internaționale Economics and International Affairs Economie et affaires internationales Wirtschaft und Internationale Handelsbeziehungen
  30. Management Management Management Management
  31. Marketing Marketing Marketing Marketing
  32. Teatru Theater Theatrologie Theater
  33. Coregrafie Choreography Choregraphie Choreographie
  34. Cinematografie și media Film and Media Cinema et Media Filmkunst und Medienwissenschoften
  35. Muzică Music Musique Musik
  36. Arte plastice și decorative Fine Arts Arts plastiques et decoratifs Bildende und Dekorative Kunste
  37. Arhitectură Architecture Architecture Architektur
  38. Urbanism City Planning Urbanisme Stadteplanung
  39. Educație fizică și sport Physical Education and Sport Education Physique et Sport Sport
  40. Agronomie Agronomy Agronomie Landwissenschaft
  41. Horticultură Horticulture Horticulture Gartenbau
  42. Silvicultură Forestry Sylviculture Forstwissenschaft
  43. Zootehnie Animal Husbandry Zootechnie Tierzucht
  44. Biotehnologii Biotechnology Biotechnologie Biotechnologie
  45. Medicină veterinară Veterinary Medicine Medecine veterinaire Veterinarmedizin
  46. Calculatoare și tehnologia informației Computers and Information Technology Ordinateurs et technologie de l'information Computer und Informationstechnik
  47. Inginerie geodezică Geodesic Engineering Ingenierie et geodesie Geodasie
  48. Inginerie aerospațială Aerospace Engineering Ingenierie aerospatiale Luft - und Raumfahrttechnik
  49. Inginerie chimică Chemical Engineering Ingenierie chimique Chemieingenieurwessen
  50. Inginerie civilă Civil Engineering Genie civil Bauingenieurwesen
  51. Inginerie electrică Electrical Engineering Ingenierie electrique Elektrotechnik
  52. Inginerie electronică și telecomunicații Electronics and Telecommunications Ingenierie electronique et telecommunications Elektronik und Telekommunikation
  53. Inginerie energetică Power Engineering Ingenierie energie Energietechnik
  54. Inginerie geologică Geological Engineering Ingemerie geologique Geoingenieurwesen
  55. Inginerie industrială Industrial Engineering Ingenierie industrielle Industrieingenieurwesen
  56. Inginerie forestieră Forest Engineering Ingenierie forestiere Lond-und Forstwirtschaft
  57. Ingineria produselor alimentare Food Engineering Ingemerie de l'alimentation Ernaherungswissenschaften
  58. Ingineria autovehiculelor Automotive Engineering Ingenierie automobile Transportingenieurwesen
  59. Ingineria materialelor Material Engineering Ingenierie des materiaux Werkstoffingenieurwesen
  60. Ingineria mediului Environmental Engineering Inginerie de l'environnement Umweltingenieurwesen
  61. Inginerie mecanică Mechanical Engineering Ingenierie mecanique Maschinenbau
  62. Inginerie navală și navigație Naval Engineering and Navigation Ingenierie navale et navigation Schiffbau und Schifffahrtstechnik
  63. Ingineria sistemelor Systems Engineering Ingenierie des systemes Systemsingenieurwesen
  64. Inginerie și management Engineering and Management Ingenierie et management Ingenieurwesen und management
  65. Ingineria transporturilor Transports Engineering Ingenierie des transports Transportingenieurwesen
  66. Mecatronică și robotică Mechatronics and Robotics Mecatronique et robotique Mekatronik und Robotik
  67. Mine petrol și gaze Mines, Oil and Gas Mines, petrole et gaz Bergbau, Erdol-und Erdgasforderung
  68. Științe inginerești aplicate Applied Engineering Sciences de l'ingenieur appliquees Angewandte Ingenieurwissenschaften
  69. Științe militare și informații Military Sciences and Intelligence Sciences militaires et renseignements Militarwissenschaft, Informationen
  70. Securitate națională Național Security Securite naționale Naționale Sicherheit
  71. Medicină Medicine Medecine Medizin
  72. Medicină dentară Dentistry Medecine dentaire Zahnmedizin
  73. Farmacie Pharmacy Pharmacie Pharmazie
   +  Anexa nr. 3la precizările metodologice
  TABEL
  cu conducătorii de doctorat confirmați prin ordin al ministrului educației și cercetării
  UNIVERSITATEA .........................................
  Nr.crt  Domeniul de studii      universitare de doctoratsolicitat pentru        reconfirmare            Numele și prenumeleconducătorului     științific         de doctorat        Universitatea sau unitateade cercetare cu care      s-a realizat consorțiu,   potrivit legii*)          Ordinul ministrului educației    și cercetării prin care a fost   confirmat și domeniul de doctoratîn care a fost confirmat        
  0      1                        2                    3                             4                   
  1.      1.1.                
  1.2.                
  2.      1.1.                
  1.2.                
  Notă
  *) Se completează numai pentru conducătorii aparținând acestor entități
   +  Anexa nr. 4la precizările metodologice
  TABEL
  cu profesorii universitari și cercetătorii științifici gradul I, atestați în aceste funcții prin ordin al ministrului educației
  și cercetării, după intrarea în vigoare a Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.098/2005,
  respectiv a Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.100/2005
  UNIVERSITATEA .........................................
  Nr.crt  Domeniul de studii      universitare de doctoratsolicitat pentru        reconfirmare            Numele și prenumele      profesorului universitar sau ale                  cercetătorului științificUniversitatea sau unitateade cercetare cu care      s-a realizat consorțiu,   potrivit legii*)          Ordinul ministrului educației     și cercetării prin care a fost    confirmat profesor universitar    sau cercetător științific gradul I
  0      1                        2                          3                             4                    
  1.      1.1.                      
  1.2.                      
  2.      1.1.                      
  1.2.                      
  Notă
  *) Se completează numai pentru conducătorii aparținând acestor entități
   +  Anexa nr. 5Abrogată. (la 27-06-2011, Anexa nr. 5 a fost abrogată de Litera b), Articolul 7 din ORDINUL nr. 4.478 din 23 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 iunie 2011 )  +  Anexa nr. 6Abrogată. (la 27-06-2011, Anexa nr. 6 a fost abrogată de Litera b), Articolul 7 din ORDINUL nr. 4.478 din 23 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 iunie 2011 ) -----