ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 28 din 25 aprilie 2007pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituțională
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2007  Pentru a duce la îndeplinire prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, care stipulează că, în termen de 15 zile de la data intrării sale în vigoare, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind înființarea, reorganizarea, organizarea și funcționarea lor, context în care Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse se va reorganiza,se impune adoptarea, în regim de urgență, a acestui act normativ prin care se reglementează preluarea de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a atribuțiilor ministerului în domeniul protecției cetățenilor români care lucrează în străinătate, în contextul aderării la Uniunea Europeană și al colaborării Agenției cu serviciile publice de ocupare din cadrul Serviciului European de Ocupare a Forței de Muncă (EURES).Pentru a putea întreprinde cu maximă operativitate toate măsurile administrative necesare în vederea asigurării și protejării drepturilor și libertăților cetățenilor români care lucrează în străinătate, astfel încât drepturile acestei categorii de persoane să nu fie afectate de modificările instituționale ce au loc,luând în considerare că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins:g) facilitarea liberei circulații a lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene și în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, precum și în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenții și înțelegeri;h) sprijinirea cetățenilor români în vederea încadrării în muncă în statele cu care România nu are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forței de muncă.2. La articolul 6, după litera q) se introduc cinci noi litere, literele r), s), t), u) și v), cu următorul cuprins:r) promovează, în colaborare cu celelalte instituții competente, măsuri de asigurare și protejare a drepturilor și libertăților cetățenilor români care lucrează în străinătate;s) asigură servicii de informare și consiliere a persoanelor care doresc să presteze muncă în statele membre ale Uniunii Europene și în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, precum și în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenții și înțelegeri;t) asigură acordarea prestațiilor de șomaj stabilite în statele membre ale Uniunii Europene și în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European;u) colaborează cu serviciile publice de ocupare din cadrul rețelei Serviciilor Europene de Ocupare a Forței de Muncă (EURES); (la 07-10-2007, Litera u) din Articolul 6 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificată de Articolul I din LEGEA nr. 271 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 04 octombrie 2007 ) v) colaborează cu celelalte instituții competente, în vederea asigurării posibilității cetățenilor străini de a se încadra în muncă în România, în condițiile legii.  +  Articolul II(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, personalul încadrat la Direcția protecția drepturilor cetățenilor români care lucrează în străinătate și la Direcția evidență și monitorizare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse se preia de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, trece în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă și cele două direcții preluate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse se reorganizează.(4) Până la reorganizarea structurilor preluate, personalul prevăzut la alin. (1) și (2) își menține drepturile salariale.(5) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va modifica în mod corespunzător statutul propriu și îl va supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul IIISe autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să introducă, la solicitarea ordonatorului principal de credite, modificările care se impun în volumul și în structura bugetului de stat, a bugetului asigurărilor pentru șomaj, a bugetului Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, precum și în anexele la acesta.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  secretar de stat
  București, 25 aprilie 2007.Nr. 28.----