REGULAMENT din 13 mai 2007 de organizare și funcționare a Consiliului de mediere
EMITENT
 • CONSILIUL DE MEDIERE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 27 iulie 2007  Notă
  *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 5 din 13 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliu, este organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul București, cu atribuții de reglementare în domeniul medierii, înființat în temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind organizarea și exercitarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.(2) Consiliul de mediere este autoritatea competentă din România privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementată, în conformitate cu Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 2Prezentul regulament de organizare și funcționare a Consiliului, denumit în continuare regulament, reglementează punerea în aplicare a prevederilor legale privind medierea și atribuțiile Consiliului, precum și a dispozițiilor privind organizarea profesiei de mediator.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 3(1) Prin mediator autorizat se înțelege persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 7 și art. 8 alin. (1) din Lege și care își declară o formă de exercitare a profesiei prevăzută la art. 22 din Lege, avizată de Consiliu.-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.(1^1) Mediatorul autorizat este înscris în Tabloul mediatorilor în condițiile prevăzute la art. 12 din Lege.----------Alin. (1^1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.(2) Nicio organizație sau asociație constituită în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, a art. 24 din Lege, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau alte legi speciale, nu poate pretinde exclusivitate în vreun domeniu ce privește activitățile de mediere și control al medierii.------------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.018 din 15 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 6 iunie 2011.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.(4) Abrogat.------------Alin. (4) al art. 3 a fost abrogat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 3 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 aprilie 2014.(5) Abrogat.------------Alin. (5) al art. 3 a fost abrogat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 3 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 aprilie 2014.  +  Articolul 4Consiliul își desfășoară activitatea pe baza următoarelor principii: principiul viziunii globale și unitare; principiul legalității; principiul imparțialității; principiul cooperării; principiul prevenirii; principiul parteneriatului; principiul complementarității, transparenței și dialogului social; principiul confidențialității, precum și principiul responsabilității.  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea Consiliului de mediere  +  Secţiunea 1 Funcționarea Consiliului de mediere  +  Articolul 5(1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.(2) Pot avea calitatea de membru al Consiliului persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile stabilite prin Statutul profesiei de mediator.----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.(3) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului au dreptul la o indemnizație lunară în cuantum stabilit prin bugetul anual de venituri și cheltuieli adoptat prin hotărâre a Consiliului.(4) Consiliul își exercită mandatul până la preluarea mandatului de către noul Consiliu, prin procesul-verbal de ședință care are loc în maximum 30 de zile de la data validării rezultatelor alegerilor.-----------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(5) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani și începe la data preluării acestuia în condițiile alin. (4). Preluarea mandatului se realizează prin semnarea contractului de mandat de către fiecare membru al Consiliului, ca act subsecvent procesului-verbal de ședință.----------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 6(1) Activitatea executivă a Consiliului este coordonată de un președinte și un vicepreședinte, aleși prin vot secret dintre membrii săi, pe durata prevăzută la art. 17 alin. (4) din Lege.(2) Pentru activitatea depusă, președintele și vicepreședintele au dreptul la o indemnizație lunară de conducere, în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 7(1) Lucrările Consiliului sunt pregătite de o comisie cu activitate permanentă, denumită în continuare Comisia permanentă, formată din 5 membri desemnați de Consiliu dintre membrii săi pentru o perioadă de 2 ani. Președintele și vicepreședintele sunt membri de drept ai Comisiei permanente.-------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 4.346 din 1 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 25 octombrie 2013.(2) Pentru activitatea depusă, membrii Comisiei permanente au dreptul la o indemnizație lunară în cuantum prevăzut prin bugetul anual de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului.  +  Articolul 8(1) Structura Consiliului, prevăzută în anexa nr. 1, este stabilită prin organigrama propusă de președinte și aprobată de membrii Consiliului reuniți în ședință.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.(2) Pentru buna funcționare și îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin în condițiile legii, Consiliul poate înființa și coordona comisii de specialitate formate din experți pe domenii și poate angaja contracte cu terți.(3) Pentru a asigura calitatea formării inițiale și continue a mediatorilor, Consiliul poate constitui un departament pentru calitatea formării în mediere.------------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 517 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.(3^1) Pentru implementarea Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) și a Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum), Consiliul de mediere înființează Departamentul SAL-SOL în cadrul căruia va funcționa un grup de lucru pentru transpunerea acestora și înființează Registrul Entităților SAL-SOL.------------Alin. (3^1) al art. 8 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 29 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 15 mai 2015.(4) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Consiliul constituie cel puțin următoarele comisii consultative cu caracter permanent:a) Comisia consultativă a corpului profesional;b) Comisia consultativă pentru calitatea formării;c) Comisia consultativă pentru calitatea serviciului de mediere;d) Comisia pentru promovarea medierii;e) Senatul;e^1) e^1) Comisia privind relația cu sistemul judiciar;----------Lit. e^1) a alin. (4) al art. 8 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.f) Comisia pentru relația cu autoritățile și alte organisme reprezentative;g) Comisia legislativă.-----------Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(5) a) În maximum 3 luni de la constituire, comisiile consultative cu caracter permanent elaborează și adoptă regulamente proprii de organizare și funcționare, cu respectarea atribuțiilor stabilite de Consiliu, și le supun aprobării membrilor Consiliului, reuniți în ședință.b) Consiliul poate face recomandări motivate către fiecare comisie consultativă, pentru a solicita modificarea sau completarea regulamentelor proprii.c) Regulamentele comisiilor consultative sunt publice și intră în vigoare de la data de la care se afișează pe site-ul Consiliului.d) Hotărârile Consiliului cu privire la constituirea și la regulamentele comisiilor consultative pot fi modificate doar cu acordul acestora.------------Alin. (5) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(6) Comisia consultativă a corpului profesional este constituită din președinții corpului profesional al mediatorilor autorizați din fiecare județ, a cărei consultare este necesară pentru adoptarea oricăror decizii privitoare la organizarea și reglementarea profesiei de mediator.----------Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.(7) Comisia consultativă pentru calitatea formării este constituită din reprezentanți, cel puțin de nivel formator, ai furnizorilor de formare înscriși în Lista furnizorilor de formare autorizați de Consiliu și are ca rol formularea de propuneri și recomandări privind îmbunătățirea calității formării inițiale și continue a mediatorilor, precum și avizarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului referitoare la sistemul de formare inițială și continuă, cu excepția standardelor de formare.------------Alin. (7) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(8) Comisia consultativă pentru calitatea serviciului de mediere este constituită din reprezentanți ai organizațiilor care oferă servicii de mediere și are rolul de a formula propuneri și recomandări cu privire la modul de organizare, monitorizare și control al acestor servicii.------------Alin. (8) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(9) Comisia pentru promovarea medierii este constituită din mediatori autorizați, la propunerea membrilor Consiliului, și are rolul de a propune strategii de promovare a profesiei și de a elabora programe și proiecte care să contribuie la informarea publicului larg și a unor grupuri-țintă specializate cu privire la mediere și la activitatea Consiliului.------------Alin. (9) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(10) a) Senatul este constituit din câte un reprezentant, înscris de Consiliu în Lista experților evaluatori, din partea fiecărei organizații care a contribuit direct și nemijlocit la dezvoltarea cadrului legal și operațional al profesiei de mediator și furnizează programe de formare inițială a mediatorilor, având rolul de a elabora standarde de formare și de a propune Consiliului recomandări cu privire la formarea în mediere, precum și de a analiza cererile cu privire la programe de formare, formatori și evaluatori și de a formula propuneri către Consiliul de mediere.b) Senatul se înființează prin desemnarea a câte unui reprezentant înscris de Consiliu pe lista experților evaluatori al fiecărei organizații care a făcut parte din primul Consiliu numit de Ministerul Justiției.c) Membrii Senatului pot coopta și alți membri, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. 10 lit. a) și ale Regulamentului.------------Alin. (10) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(10^1) Comisia privind relația cu sistemul judiciar este constituită din reprezentanții aleși la nivelul fiecărei Curți de apel și are rolul de a organiza activitatea de mediere pe raza curților de apel și de a reprezenta mediatorii în relația cu sistemul judiciar.----------Alin. (10^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.(11) Comisia pentru relația cu autoritățile și alte organisme reprezentative este constituită din mediatori autorizați, la propunerea membrilor Consiliului, și are rolul de a propune strategii și acțiuni în relația cu fiecare autoritate publică și organism reprezentativ cu care Consiliul a încheiat un protocol de colaborare.------------Alin. (11) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(12) Comisia legislativă este constituită din mediatori autorizați, la propunerea membrilor Consiliului, și are rolul de a identifica nevoia unor corelări legislative și de a face propuneri pentru abordarea unitară a medierii, în sensul legii.------------Alin. (12) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 9Consiliul își acoperă cheltuielile de organizare și funcționare din următoarele tipuri de venituri:a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor;----------Lit. a) a art. 9 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.b) taxe profesionale pentru exercitarea profesiei de mediator;---------Lit. b) a art. 9 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.c) abrogată;----------Lit. c) a art. 9 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.d) abrogată;----------Lit. d) a art. 9 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.e) abrogată;----------Lit. e) a art. 9 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.f) abrogată;----------Lit. f) a art. 9 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.g) abrogată;----------Lit. g) a art. 9 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.h) abrogată;----------Lit. h) a art. 9 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.i) abrogată;----------Lit. i) a art. 9 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.j) donații, sponsorizări, alte surse de finanțare, dobândite în condițiile legii;k) resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;l) încasări din vânzarea materialelor proprii;m) sume provenite din amenzile aplicate ca sancțiuni disciplinare;n) alte tipuri de taxe stabilite prin hotărâri ale Consiliului.----------Lit. n) a art. 9 a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 10(1) Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele situații:a) prin renunțare scrisă;b) prin deces;c) prin încetarea calității de mediator;d) prin absența nemotivată la mai mult de 3 ședințe ordinare într-un an;------------Lit. d) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.e) prin suspendarea din calitatea de mediator, la cerere;------------Lit. e) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.f) prin aplicarea unei sancțiuni disciplinare rămase definitivă.------------Lit. f) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(2) Încetarea calității de membru se constată prin hotărâre a Consiliului.(3) Absențele se consideră a fi motivate în caz de boală, din motive familiale (deces, căsătorie, botez, boala unui membru din familie), concedii, participări la evenimente ca și reprezentant al Consiliului și în alte situații aprobate de Consiliu în ședința în care se absentează.------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(4) În caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului, membrii supleanți aleși vor completa Consiliul în ordinea listei, pentru perioada de mandat rămasă vacantă.------------Alin. (4) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 11(1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 11 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.(2) Consiliul de mediere asigură organizarea și desfășurarea procedurii de revocare a membrilor săi.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 12Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul cooperează cu ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu instituțiile administrației publice locale, organizațiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum și cu persoanele fizice, în condițiile legii.  +  Articolul 13(1) Coordonarea activității executive a Consiliului este asigurată de un președinte și un vicepreședinte aleși în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1).------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(2) Președintele coordonează întreaga activitate, reprezintă Consiliul în relațiile cu terții și este ordonator de credite.(3) Președintele prezidează ședințele Consiliului și ale Comisiei permanente.(4) În exercitarea funcției sale președintele emite decizii.(5) Președintele poate delega exercitarea unor atribuții din competența sa și poate încredința mandatul de reprezentare vicepreședintelui ori altor persoane din cadrul Consiliului, în condițiile legii.(6) Vicepreședintele este înlocuitorul de drept al președintelui. Dacă președintele și vicepreședintele sunt în imposibilitate temporară de a-și exercita funcțiile, Consiliul poate delega unul dintre membrii săi pentru a îndeplini, parțial sau în totalitate, atribuțiile președintelui.(7) Mandatul președintelui sau al vicepreședintelui începe de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare a gestiunii Consiliului, întocmit de președintele sau de vicepreședintele care predă mandatul, după caz.----------Alin. (7) al art. 13 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(8) Predarea mandatului de președinte sau de vicepreședinte se face pe bază de proces-verbal la care se anexează documentele privind bunurile mobile și imobile, situația financiară a conturilor bancare și arhivele predate, respectiv preluate în gestiune.----------Alin. (8) al art. 13 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(9) Perioada de predare a documentelor gestionate de președinte și de vicepreședinte este de 15 zile calendaristice, de la data alegerii în funcție.-----------Alin. (9) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 7 din 14 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2012.  +  Articolul 14(1) Mandatul președintelui sau al vicepreședintelui încetează în următoarele situații:a) prin renunțare scrisă;b) prin deces;c) prin încetarea calității de membru al Consiliului;d) absența nemotivată pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutiv;-----------Lit. d) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.e) la împlinirea termenului mandatului prevăzut la art. 6 alin. (1).-----------Lit. e) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.f) prin revocare, cu votul a minimum 5 membri ai Consiliului.(2) Încetarea mandatului de președinte sau vicepreședinte se constată prin hotărâre a Consiliului.(3) În caz de încetare a mandatului, Consiliul va organiza noi alegeri în termen de maximum 30 de zile de la constatarea vacantării postului.  +  Articolul 15(1) Activitatea Consiliului se desfășoară pe baza planului anual de activități, aprobat prin hotărâre a Consiliului.(2) Consiliul se întrunește lunar în ședință ordinară, fixată prin hotărâre a Consiliului valabilă pe durata mandatului, la convocarea președintelui, cu propunerea ordinii de zi a ședinței.----------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.(3) Convocarea în ședință extraordinară se face ori de câte ori este necesar la propunerea președintelui sau a minimum 3 dintre membrii titulari ai Consiliului, cu propunerea ordinii de zi a ședinței.----------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.(4) Ordinea de zi pentru ședințele ordinare se afișează pe portalul web al Consiliului cu minimum 10 zile înainte de data ședinței, cu indicarea orei și locului desfășurării ședinței, iar pentru ședințele extraordinare se afișează cu minimum 3 zile înainte.-----------Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(5) Ședințele Consiliului sunt publice, cu excepția cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.(5^1) Ordinea de zi va conține și specificarea caracterului public sau nepublic al ședinței sau al unor puncte de pe ordinea de zi.-----------Alin. (5^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(6) Lucrările Consiliului se desfășoară în prezența a cel puțin 7 membri.----------Alin. (6) al art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.(7) a) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor care îl compun, exprimat direct sau prin mandat scris.b) La solicitarea membrului Consiliului, voturile împotrivă și cele de abținere se motivează și se consemnează separat în procesul-verbal de ședință.-----------Lit. b) a alin. (7) al art. 15 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 7 din 14 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2012.-----------Alin. (7) al art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(8) Hotărârile Consiliului care se referă la profesia de mediator sunt obligatorii pentru toți mediatorii, se publică pe portalul web al Consiliului în maximum 5 zile de la data adoptării lor și, după ce conținutul acestora a fost avizat de membrii consiliului, după caz, se trimit spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Alin. (8) al art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(9) Consiliul adoptă hotărâri referitor la organizarea profesiei, sistemul de formare și calitatea formării mediatorilor, precum și referitor la avizarea programelor de formare, după consultarea comisiilor cu atribuții în domeniu constituite conform art. 8 alin. (4), ale căror regulamente proprii au fost aprobate prin hotărâre a Consiliului.-----------Alin. (9) al art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.(10) Cheltuielile de deplasare și diurnă ale membrilor care participă la ședințele ordinare sau extraordinare ori reprezintă Consiliul în relația cu terții sunt suportate din bugetul anual al Consiliului, în limitele stabilite prin hotărâre a acestuia.  +  Secţiunea a 2-a Atribuțiile Consiliului de mediere  +  Articolul 16Atribuții de organizare și funcționare a Consiliului:a) adoptă regulamentul privind organizarea și funcționarea sa, precum și Statutul profesiei de mediator;----------Lit. a) a art. 16 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.b) alege și revocă președintele și vicepreședintele Consiliului și membrii Comisiei permanente;c) adoptă planul de activități anuale, bugetul anual de venituri și cheltuieli și Raportul de bilanț financiar-contabil anual;d) stabilește și actualizează cuantumul taxelor și amenzilor din care își acoperă cheltuielile de organizare și funcționare, conform art. 21 din Lege;e) organizează activitatea de redactare și editare a publicațiilor Consiliului;f) acceptă donațiile și legatele făcute Consiliului;g) aprobă achiziția de bunuri mobile sau imobile ale Consiliului, pe baza unui raport de necesitare și oportunitate;h) organizează conferința națională anuală a mediatorilor pentru a promova profesia de mediator și activitatea Consiliului;i) stabilește natura și regimul documentelor și informațiilor referitoare la activitatea Consiliului;j) organizează alegerea următorului Consiliu, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul regulament;k) exercită controlul asupra activității și asupra deciziilor Comisiei permanente, președintelui și vicepreședintelui;l) aprobă regulamentul de desfășurare a ședințelor membrilor Consiliului, modul de stabilire a ordinii de zi, condițiile de asigurare a caracterului public al ședințelor, procedura de lucru între Comisia permanentă și Consiliu, procedurile de lucru între Consiliu și organismele de consultare, precum și cu cele de specialitate;m) aprobă procedura de lucru a Comisiei permanente, precum și procedurile de lucru specifice pentru activitățile acesteia ce decurg din atribuțiile stabilite de Consiliu;n) aprobă organigrama Consiliului, propusă de președinte, și o publică pe portalul său web;----------Lit. n) a art. 16 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.o) aprobă strategiile și planurile de activități propuse de comisiile consultative și de Comisia permanentă;p) aprobă constituirea de noi comisii de specialitate, colaborările pe bază de protocol cu alte instituții publice sau organizații naționale și internaționale, precum și participarea în proiecte, la inițiativa Consiliului sau a unor terți;q) elaborează și modifică codul etic al membrilor Consiliului, cu consultarea Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor;----------Lit. q) a art. 16 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.r) abrogată;----------Lit. r) a art. 16 a fost abrogată de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.s) stabilește cazurile pentru care Consiliul emite hotărâri și cele pentru care președintele emite decizii;t) aprobă rapoartele anuale de activitate;u) adoptă hotărâri cu privire la constituirea comisiilor consultative și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora;v) solicită avizele comisiilor consultative cu caracter permanent, în conformitate cu atribuțiilor stabilite prin regulamentele proprii;w) colaborează cu instituțiile de resort pentru transpunerea legislației europene în materia medierii;x) îndeplinește orice alte atribuții care privesc organizarea Consiliului, a Comisiei permanente și a Secretariatului tehnic.y) înființează asociații, fundații sau societăți comerciale și participă la administrarea acestora.----------Lit. y) a art. 16 a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 7 din 14 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2012.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.  +  Articolul 17Atribuții privind formarea mediatorilor:a) avizează modificarea standardului ocupațional al mediatorului;b) propune modificări ale standardelor ocupaționale existente și face propuneri de noi standarde ocupaționale care conțin denumirea de mediator, competențe de mediator sau prevederi referitoare la mediere, în aplicarea art. 12 alin. (4) și (5) din Lege;c) adoptă standardele de formare în domeniul medierii;----------Lit. c) a art. 17 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.d) autorizează cursurile și programele de formare a mediatorilor, în condițiile standardelor de formare a mediatorului, și autorizează furnizorii de formare să deruleze cursuri și programe de formare autorizate de Consiliu;e) avizează programele de nivel master în domeniul medierii, care au ca scop dobândirea competențelor de mediator, în condițiile standardului de formare inițială a mediatorului;f) acreditează formatorii, examinatorii și experții evaluatori de programe de formare a mediatorului, în condițiile standardului de formare inițială a mediatorului;g) adoptă procedurile de autorizare, avizare, acreditare din domeniul formării mediatorilor.----------Lit. g) a art. 17 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 7 din 14 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2012.h) întocmește și actualizează lista furnizorilor de formare autorizați și o pune la dispoziția celor interesați pe portalul web al Consiliului;i) întocmește și actualizează lista formatorilor, a examinatorilor și a experților evaluator acreditați și o pune la dispoziția celor interesați pe portalul web al Consiliului;j) colaborează cu organizații similare din străinătate pentru creșterea permanentă a calității formării mediatorilor și promovarea intereselor acestora;k) emite documentele care atestă calificarea profesională a mediatorilor, în condițiile prevăzute de Standardul de formare a mediatorului;l) supraveghează și ia măsuri privind respectarea standardelor de formare în domeniul medierii, în condițiile prevăzute de acestea;m) stabilește condițiile de atestare a calificării ca mediator, precum și cele de echivalare ori compensare a pregătirii în mediere, prevăzute de art. 8 alin. (5) din Lege;n) emite documentele care atestă echivalarea ori compensarea pregătirii în mediere, în condițiile prevăzute de art. 8 alin. (5) din Lege.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.  +  Articolul 18Atribuții de control:a) autorizează mediatorii, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul regulament;b) emite documentele de autorizare a mediatorilor;c) întocmește și actualizează Tabloul mediatorilor și îl pune la dispoziția celor interesați la sediul său, al instanțelor judecătorești, al autorităților administrației publice locale, precum și la sediul Ministerului Justiției și pe pagina de internet a acestuia;d) elaborează procedura de înscriere în Tabloul mediatorilor a mediatorilor autorizați;e) aprobă forma Tabloului mediatorilor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;f) ține evidența formelor de exercitare a profesiei pentru mediatorii autorizați;g) primește înștiințările depuse în scris și ține evidența cetățenilor străini care desfășoară cu caracter ocazional activitate ca mediator pe teritoriul României;h) apără și promovează interesele mediatorilor în scopul prevenirii sau eliminării practicilor discriminatorii sau monopoliste în furnizarea serviciului de mediere;i) colaborează cu alte instituții publice pentru punerea în practică în mod unitar a legislației în domeniul medierii, cu scopul de a dezvolta o practică unitară a furnizării serviciilor de mediere;j) face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislației privind medierea;k) întocmește și actualizează cel puțin semestrial Registrul organizațiilor din domeniul medierii, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, și îl publică pe portalul său web.----------Lit. k) a art. 18 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.l) abrogată;----------Lit. l) a art. 18 a fost abrogată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.m) adoptă Codul de etică și deontologie profesională a mediatorilor autorizați, precum și normele de răspundere disciplinară a acestora;n) ia măsuri pentru respectarea prevederilor conținute de Codul de etică și deontologie profesională a mediatorilor autorizați și aplicarea normelor privind răspunderea disciplinară a acestora;o) stabilește condițiile în care se poate face publicitate profesiei;p) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieței interne, cu autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;q) ia măsuri pentru aplicarea în practică a dispozițiilor art. 26 alin. (2) din Lege, în condițiile respectării legislației privind concurența;r) primește sesizările în legătură cu săvârșirea unei abateri dintre cele prevăzute la art. 38 din Lege, stabilește condițiile privind constituirea și constituie comisiile de disciplină, după caz;s) analizează și aprobă sancțiunile stabilite de Comisia de disciplină și răspunde de aplicarea acestora;t) stabilește regulile de arhivare care trebuie respectate de formele de exercitare a profesiei și modelele de registre pentru organizarea activității mediatorilor.u) abrogată;----------Lit. u) a art. 18 a fost abrogată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.----------Art. 18 a fost modificat de pct.3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.  +  Articolul 19Consiliul îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Lege și de prezentul regulament.  +  Secţiunea a 3-a Atribuțiile Comisiei permanente  +  Articolul 20Atribuțiile Comisiei permanente sunt:a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului și desfășurarea activității permanente a instituției, sub coordonarea președintelui, iar în lipsa acestuia, a vicepreședintelui Consiliului;----------Lit. a) a art. 20 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.b) elaborează proiecte de strategii, de planuri de activități și de bugete de venituri și cheltuieli;c) pregătește ședințele consiliului și stabilește prioritățile de pe ordinea de zi pe baza propunerilor membrilor Consiliului, transmise în scris și însoțite de documentația necesară, acolo unde este cazul, depuse până la începerea ședinței comisiei;----------Lit. c) a art. 20 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.d) analizează Raportul anual de venituri și cheltuieli și formulează propuneri pentru a fi discutate și adoptate de Consiliu;e) elaborează proiecte de regulamente, metodologii, standarde și proceduri privind organizarea profesiei de mediator și le propune spre adoptare Consiliului;f) formulează propuneri pentru completarea, modificarea sau, după caz, corelarea legislației privind medierea;g) formulează propuneri pentru conținutul tematic al Conferinței naționale anuale;h) verifică îndeplinirea condițiilor privind autorizarea mediatorilor sau avizarea formei de exercitare, solicitate prin cereri, analizează cererile și documentele anexate privind recunoașterea pregătirii ca mediator și înaintează Consiliului rezoluția de aprobare sau respingere a cererilor analizate;----------Lit. h) a art. 20 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 21(1) Comisia permanentă este condusă de președintele Consiliului și lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi.(2) Comisia permanentă îndeplinește și alte atribuții stabilite de Consiliu.(3) Comisia permanentă se întrunește ori de câte ori este necesar, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin.(4) Calitatea de membru în Comisia permanentă încetează în condițiile prevăzute la art. 10, care se aplică și membrilor Comisiei permanente.----------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Secţiunea a 4-a Atribuțiile președintelui și vicepreședintelui  +  Articolul 22Abrogat.----------Art. 22 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 23Abrogat.----------Art. 23 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Secţiunea a 5-a Secretariatul tehnic  +  Articolul 24(1) Secretariatul tehnic este structura de lucru executivă a Consiliului și este condus de un director executiv.----------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.(2) Secretariatul tehnic funcționează conform organigramei propuse de președinte și aprobate de membrii Consiliului, reuniți în ședință.----------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.(3) Secretariatul tehnic duce la îndeplinire hotărârile Consiliului și deciziile președintelui Consiliului și are următoarele atribuții:a) primește, ia în evidență și distribuie corespondența adresată Consiliului;b) eliberează actele emise de Consiliu, precum și copii și duplicate ale acestora, pe baza unei cereri motivate și aprobate de președinte;c) asigură suportul tehnic necesar desfășurării activităților specifice Consiliului, președintelui și vicepreședintelui, precum și membrilor Comisiei permanente;d) asigură consilierea și reprezentarea juridică a Consiliului printr-un serviciu juridic înființat în cadrul Secretariatului tehnic și direct subordonat președintelui;----------Lit. d) a alin. (3) al art. 24 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.e) redactează, înregistrează, arhivează și ține evidența documentelor Consiliului;f) pregătește și desfășoară activități de relații publice pe plan intern și extern, în limitele stabilite de Consiliu;g) pregătește și asigură suportul tehnic și logistic pentru organizarea și desfășurarea conferinței anuale a mediatorilor;h) asigură consultanță cu privire la mediere și organizarea profesiei de mediator prin Oficiul de consultanță la solicitarea scrisă din partea persoanelor fizice sau juridice, altele decât mediatorii autorizați;----------Lit. h) a alin. (3) al art. 24 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.i) răspunde de realizarea și actualizarea site-ului web al Consiliului și asigură informatizarea în condiții optime a activității acestuia;j) asigură activitatea de primire, depozitare, conservare, întreținere și exploatare a materialelor, inventarului propriu și a mijloacelor fixe;k) răspunde de realizarea materialelor publicitare și a publicațiilor proprii ale Consiliului, precum și de distribuirea acestora;l) răspunde de întreținerea clădirii și a bunurilor din dotare, de buna funcționare a instalațiilor, întocmește documentațiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reparații curente;m) răspunde de respectarea normelor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și în cazul situațiilor de urgență;n) ține evidența contabilă a cheltuielilor efectuate de Consiliu și răspunde de respectarea prevederilor legale financiar-contabile;o) întocmește raportul anual de execuție bugetară al Consiliului și face propuneri privind bugetul de venituri și cheltuieli.p) ține evidența dosarelor de personal, întocmește Regulamentul de ordine interioară și desfășoară orice altă activitate specifică resurselor umane conform dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.----------Lit. p) a alin. (3) al art. 24 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.(4) Directorul executiv al Secretariatului tehnic se subordonează președintelui și colaborează în îndeplinirea atribuțiilor sale cu vicepreședintele, membrii Consiliului, comisiile consultative cu caracter permanent și alte comisii speciale înființate de Consiliu.(5) Directorul executiv duce la îndeplinire hotărârile Consiliului, deciziile președintelui sau, după caz, ale vicepreședintelui și răspunde de modul de îndeplinire a atribuțiilor Secretariatului tehnic prevăzute prin prezentul regulament și prin fișele de post ale angajaților aflați în subordine.----------Alin. (5) al art. 24 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.(6) Directorul executiv al Secretariatului tehnic mai are următoarele atribuții:a) răspunde de siguranța din punctul de vedere al securității în muncă și al situațiilor de urgență, conform legislației în vigoare;b) răspunde de dotarea cu echipamentul necesar și de efectuarea instructajului tuturor angajaților cu privire la modul de aplicare a măsurilor de prevenire și combatere a accidentelor ce pot surveni în sediul unde își desfășoară activitatea Secretariatul tehnic;c) răspunde de organizarea acordării primului ajutor în situațiile de urgență, prin constituirea unor echipe speciale în acest sens;d) răspunde de adaptarea regulilor generale stabilite prin lege pentru securitatea și sănătatea în muncă și în situații de urgență la condițiile locurilor de muncă existente;e) răspunde de respectarea și aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență de către toți angajații;f) răspunde de urmărirea modului în care se pun în practică măsurile stabilite de inspectorii de muncă cu prilejul controalelor și al cercetării accidentelor de muncă.-----------Art. 24 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Capitolul III Formele de exercitare a profesiei de mediator  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 25Abrogat.----------Art. 25 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 26Abrogat.----------Art. 26 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 26^1Abrogat.----------Art. 26^1 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 27Abrogat.----------Art. 27 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 28Abrogat.----------Art. 28 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 29Abrogat.----------Art. 29 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 30Abrogat.----------Art. 30 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Secţiunea a 2-a Societatea civilă profesională  +  Articolul 31Abrogat.----------Art. 31 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 32Abrogat.----------Art. 32 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 33Abrogat.----------Art. 33 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Secţiunea a 3-a Biroul de mediator  +  Articolul 34Abrogat.----------Art. 34 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 35Abrogat.----------Art. 35 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Secţiunea a 4-a Mediatorul angajat în interiorul profesiei prin contract individual de muncă  +  Articolul 36Abrogat.----------Art. 36 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 37Abrogat.----------Art. 37 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 38Abrogat.----------Art. 38 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Capitolul IV Procedura de autorizare a mediatorilor  +  Secţiunea 1 Autorizarea ca mediator----------Secțiunea 1 "Autorizarea ca mediator", cap. IV a fost introdusă de pct. 21 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.  +  Articolul 39(1) Procedura definește responsabilitățile Consiliului și modalitatea de autorizare a mediatorilor în România.(2) Autorizarea ca mediator se poate face doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) se face dovada că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 7 lit. a)-f) sau, după caz, condițiile art. 8 alin. (2)-(6) din Lege;b) se face dovada că a fost achitată taxa de autorizare prevăzută de Lege, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului;c) se face dovada că a fost solicitată și avizată o formă de exercitare a profesiei de mediator prevăzută de art. 22 din Lege și de Statutul profesiei de mediator;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.d) abrogată;----------Lit. d) a alin. (2) al art. 39 a fost abrogată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.----------Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.(3) Pe baza documentelor depuse conform art. 40 alin. (1), Consiliul constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a) - c) și emite o hotărâre și autorizația de mediator.----------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.(4) În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a emis hotărârea conform alin. (3) depun o cerere însoțită de documentele prevăzute la art. 40 alin. (9).----------Alin. (4) al art. 39 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.(5) Activitatea de mediator poate fi desfășurată de la data înscrierii în Tabloul mediatorilor actualizat lunar pe portalul web al Consiliului, în condițiile legii și ale Regulamentului, și emiterii autorizației de mediator de către Consiliu.----------Alin. (5) al art. 39 a fost introdus de pct. 23 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.(6) Recunoașterea pregătirii ca mediator a unui cetățean al unui stat terț se face conform prevederilor art. 8 alin. (2)-(6) din Lege, prin aplicarea condițiilor stabilite prin Procedura de echivalare sau compensare a pregătirii, aprobată de Consiliu conform Legii.----------Alin. (6) al art. 39 a fost introdus de pct. 23 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.(7) Recunoașterea pregătirii ca mediator pentru un cetățean român în condițiile art. 72 alin. (2) sau ale art. 8 alin. (2)-(6) se face prin aplicarea corespunzătoare a Procedurii de echivalare sau compensare a pregătirii prevăzute de Lege.----------Alin. (7) al art. 39 a fost introdus de pct. 23 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.------------Art. 39 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 128 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 24 decembrie 2009.  +  Articolul 40(1) În vederea constatării de către Consiliu a îndeplinirii condițiilor de autorizare ca mediator, persoanele interesate depun la secretariatul Consiliului o cerere, prevăzută în anexa nr. 2, la care se atașează următoarele documente:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.a) actul de identitate - copie certificată;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.b) certificat de căsătorie, dacă este cazul - copie certificată;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.c) diplomă de licență sau titlul de studii însoțit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - copie legalizată,----------Lit. c) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.d) certificatul de naștere - în fotocopie;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.e) documente care atestă pregătirea ca mediator, după caz, în fotocopie, respectiv:e.1) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obținut în condițiile Legii, emis de Consiliu și completat de furnizorul de formare autorizat; sau----------Lit. e.1) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.e.2) dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform Legii și avizat de Consiliu; saue.3) hotărârea Consiliului privind echivalarea pregătirii ca mediator, în cazul persoanelor care se încadrează în prevederile art. 8 și 72 din Lege;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.f) adeverință medicală cu mențiunea «Apt pentru profesia de mediator», eliberată de medicul de medicina muncii, sau, după caz, adeverință medicală eliberată de medicul de familie, cu mențiunea «Clinic sănătos» și precizarea că include și un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate la data depunerii cererii - în original;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.g) cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cetățenii români, sau declarație notarială pe propria răspundere, pentru cetățenii străini - original;h) dovada vechimii în muncă - în fotocopie;----------Lit. h) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.i) dovada plății taxei de autorizare.j) actele de înființare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare originale;----------Lit. j) a alin. (1) al art. 40 a fost introdusă de pct. 25 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.k) dovada spațiului pentru sediul profesional, în copie certificată, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participațiune etc.----------Lit. k) a alin. (1) al art. 40 a fost introdusă de pct. 25 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) primesc dovada depunerii cererii, respectiv numărul de înregistrare din registrul de intrări-ieșiri al Consiliului.(3) Cetățenii români sau străini care au absolvit cursuri înainte de apariția legii sau prin parcurgerea unor programe de formare într-un stat terț vor depune la Consiliu o cerere însoțită de documentele care atestă parcurgerea programului de formare, precum și programa acestuia, cereri care vor fi analizate în conformitate cu Procedura de echivalare sau compensare prevăzută de Lege. În toate cazurile, Consiliul va emite o hotărâre individuală cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor de echivalare sau compensare.----------Alin. (3) al art. 40 a fost modificat de pct. 26 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.(4) Hotărârea Consiliului cu privire la un program de formare ca mediator, evaluat în condițiile art. 72 alin. (2), se aplică tuturor cererilor formulate de persoane care au parcurs același program de formare.----------Alin. (4) al art. 40 a fost introdus de pct. 27 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.(5) Persoanele interesate pot depune personal sau prin curier la Consiliu cererile de autorizare ori de echivalare a pregătirii ca mediator.----------Alin. (5) al art. 40 a fost introdus de pct. 27 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.(6) Documentele anexate cererii în copie vor fi certificate de solicitant drept conforme cu originalul și vor fi semnate de acesta.----------Alin. (6) al art. 40 a fost introdus de pct. 27 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.(7) În toate cazurile, Consiliul va analiza doar cererile care sunt însoțite de toate documentele solicitate prin formularul tipizat de cerere, iar documentele depuse la Consiliu nu se restituie.----------Alin. (7) al art. 40 a fost introdus de pct. 27 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.(8) În termen de 30 de zile de la data depunerii unei cereri, Consiliul adoptă o hotărâre privind aprobarea sau respingerea acesteia. Termenul de comunicare este de 10 zile calendaristice de la data adoptării hotărârii.----------Alin. (8) al art. 40 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 7 din 14 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2012.(9) În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 39 alin. (4) pot depune odată cu documentația de autorizare și o cerere, conform anexei nr. 2B, însoțită de următoarele documente:-----------Partea introductivă a alin. (9) al art. 40 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.a) declarație pe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidențele fiscale a activității de mediere și a formei de exercitare a profesiei de mediator, conform anexei nr. 2C - în original;-----------Lit. a) a alin. (9) al art. 40 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.b) abrogată;----------Lit. b) a alin. (9) al art. 40 a fost abrogată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.c) declarația pe propria răspundere privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor, conform anexei nr. 2A - în original;-----------Lit. c) a alin. (9) al art. 40 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.d) abrogată----------Lit. d) a alin. (9) al art. 40 a fost abrogată de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.----------Alin. (9) al art. 40 a fost introdus de pct. 27 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.(9^1) Abrogat.----------Alin. (9^1) al art. 40 a fost abrogat de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.(10) Odată cu constatarea îndeplinirii condițiilor de autorizare ca mediator și a avizării unei forme de exercitare a profesiei conform prezentului regulament, pentru solicitanții care au depus și documentația de la alin. (9), Consiliul dispune prin aceeași hotărâre și la înscrierea în Tabloul mediatorilor, în termen de 30 de zile.----------Alin. (10) al art. 40 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.(11) Abrogat.----------Alin. (11) al art. 40 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.----------Art. 40 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 128 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 24 decembrie 2009.  +  Articolul 40^1Abrogat.-----------Art. 40^1 a fost abrogat de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.  +  Articolul 41(1) Secretariatul tehnic verifică existența documentelor menționate la art. 40 în vederea constatării îndeplinirii condițiilor de autorizare și poate solicita completări sau clarificări.(2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 41 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 41 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.(4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 41 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.------------Art. 41 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 128 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 24 decembrie 2009.  +  Articolul 42Consiliul comunică în scris răspunsul motivat la orice solicitare, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acesteia.------------Art. 42 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 7 din 14 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2012.  +  Articolul 43(1) Orice formă de exercitare a profesiei de mediator poate să își modifice adresa sediului profesional, datele de contact sau numele mediatorilor înscriși în denumire, păstrându-și același număr sub care a fost înscrisă inițial în Registrul formelor de exercitare a profesiei, întocmit și actualizat de Consiliu.(2) Orice mediator poate să opteze pentru schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei de mediator și radierea acesteia din Registrul formelor de exercitare a profesiei.(3) În cazul modificării, schimbării sau încetării formei de exercitare a profesiei, mediatorul autorizat va depune la Consiliu o cerere însoțită de următoarele documente, pe care le va certifica personal pentru conformitate cu originalul:a) actul de identitate - în fotocopie;b) hotărârea prin care a primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare pentru care solicită modificare, schimbare sau încetare - în fotocopie;c) actul prin care face dovada modificării sau schimbării intervenite (dovada noului spațiu, hotărârea asociaților, procesverbal al adunării asociaților, certificat de căsătorie sau hotărârea definitivă privind desfacerea căsătoriei etc.) - în fotocopie;d) dovada plății taxei privind analiza dosarului de schimbare sau încetare a formei de exercitare a profesiei, în cuantum stabilit de Consiliu - în fotocopie;e) legitimația de mediator, vizată la zi - în fotocopie.(4) Orice modificare survenită în forma de exercitare a profesiei de mediator deja avizată de Consiliu se constată prin decizie a președintelui.(5) Schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei se aprobă prin hotărâre a Consiliului și devine aplicabilă de la data emiterii hotărârii.(6) Schimbarea formei de exercitare a profesiei atrage obligația îndeplinirii condițiilor art. 45 alin. (1) de înscriere a noii forme de exercitare a profesiei în Tabloul mediatorilor în termen de maximum 30 de zile de la data eliberării hotărârii emise de Consiliu, sub sancțiunea radierii din Tabloul mediatorilor.(7) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage radierea din Tabloul mediatorilor și retragerea autorizației ca mediator.(8) Orice mediator are dreptul să își suspende activitatea pe o perioada determinată sau nedeterminată, pe baza unei cereri adresate Consiliului, la care va anexa documentele prevăzute la alin. (3) lit. a), b) și e).(9) Suspendarea activității la cererea mediatorului se constată prin decizie a președintelui și se înscrie în Tabloul mediatorilor, conform legii.(10) Încetarea suspendării se realizează prin depunerea unei cereri însoțite de următoarele documente:a) act de identitate - în fotocopie;b) hotărârea prin care a primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare a profesiei - în fotocopie;c) declarația tip de înscriere a datelor personale în Tabloul mediatorilor - în original.(11) Încetarea cauzei de suspendare se constată prin decizie a președintelui.(12) Autorizarea ca mediator, solicitată Consiliului ulterior încetării calității de mediator, se realizează în aceleași condiții prevăzute la art. 39 și 40.----------Art. 43 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.  +  Secţiunea 2 Tabloul mediatorilor----------Secțiunea 2 "Tabloul mediatorilor", cap. IV a fost introdusă de pct. 30 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.  +  Articolul 44Abrogat.----------Art. 44 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 45Abrogat.----------Art. 45 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Capitolul V Formarea mediatorilor  +  Secţiunea 1 Programe și standarde de formare  +  Articolul 46Abrogat.----------Art. 46 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 47Abrogat.----------Art. 47 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 48Abrogat.----------Art. 48 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 49Abrogat.----------Art. 49 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea furnizorilor de formare a mediatorilor  +  Articolul 50Abrogat.----------Art. 50 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 51Abrogat.----------Art. 51 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52Abrogat.----------Art. 52 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Capitolul V^1 ------------Cap. V^1 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Secţiunea 1 Drepturile mediatorului care desfășoară activitate de mediere------------Secțiunea 1 a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^1Abrogat.----------Art. 52^1 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^2Abrogat.----------Art. 52^2 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^3Abrogat.----------Art. 52^3 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^4Abrogat.----------Art. 52^4 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Secţiunea a 2-a Obligațiile mediatorului care desfășoară activitate de mediere-----------Secțiunea a 2-a a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^5Abrogat.----------Art. 52^5 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^6Abrogat.----------Art. 52^6 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^7Abrogat.----------Art. 52^7 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^8Abrogat.----------Art. 52^8 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^9Abrogat.----------Art. 52^9 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^10Abrogat.----------Art. 52^10 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^11Abrogat.----------Art. 52^11 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^12Abrogat.----------Art. 52^12 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^13Abrogat.----------Art. 52^13 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^14Abrogat.----------Art. 52^14 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^15Abrogat.----------Art. 52^15 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^16Abrogat.----------Art. 52^16 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Secţiunea a 3-a Răspunderea mediatorilor care desfășoară activitate de mediere------------Secțiunea a 3-a a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^17Abrogat.----------Art. 52^17 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 52^18Abrogat.----------Art. 52^18 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Capitolul VI Normele de răspundere disciplinară a mediatorilor  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 53Abrogat.----------Art. 53 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 54Abrogat.----------Art. 54 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 55Abrogat.----------Art. 55 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 56Abrogat.----------Art. 56 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 57Abrogat.----------Art. 57 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 58Abrogat.----------Art. 58 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 59Abrogat.----------Art. 59 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 60Abrogat.----------Art. 60 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină  +  Articolul 61Abrogat.----------Art. 61 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 62Abrogat.----------Art. 62 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 63Abrogat.----------Art. 63 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 64Abrogat.----------Art. 64 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Secţiunea a 3-a Reguli de procedură  +  Articolul 65Abrogat.-----------Art. 65 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 66Abrogat.-----------Art. 66 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 67Abrogat.-----------Art. 67 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 68Abrogat.-----------Art. 68 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 69Abrogat.-----------Art. 69 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 70Abrogat.-----------Art. 70 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 71Abrogat.-----------Art. 71 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 72Abrogat.-----------Art. 72 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 73Abrogat.-----------Art. 73 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 74Abrogat.-----------Art. 74 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 75Abrogat.-----------Art. 75 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Secţiunea a 4-a Suspendare. Perimare. Reabilitare  +  Articolul 76Abrogat.-----------Art. 76 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 77Abrogat.-----------Art. 77 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 78Abrogat.-----------Art. 78 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 79Abrogat.-----------Art. 79 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 80Abrogat.-----------Art. 80 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 81Abrogat.-----------Art. 81 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 82Abrogat.-----------Art. 82 a fost abrogat de pct. 19 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.  +  Articolul 83Abrogat.----------Art. 83 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Capitolul VI^1Asociațiile profesionale ale mediatorilor și organizații în domeniul medierii-----------Cap. VI^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 83^1În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin și în scopul informării publice, Consiliul înființează un singur registru al organizațiilor din domeniul medierii RODM, care cuprinde o singură secțiune publicată pe site-ul Consiliului de mediere.----------Art. 83^1 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Secţiunea 1 Asociațiile profesionale ale mediatorilor-----------Secțiunea 1 a fost introdusă de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 83^2Abrogat.----------Art. 83^2 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Articolul 83^3Abrogat.----------Art. 83^3 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Articolul 83^4Abrogat.----------Art. 83^4 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Secţiunea a 2-a Asociațiile profesionale specializate-----------Secțiunea a 2-a a fost introdusă de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 83^5Abrogat.----------Art. 83^5 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Articolul 83^6Abrogat.----------Art. 83^6 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Articolul 83^7Abrogat.----------Art. 83^7 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea de servicii de mediere----------Secțiunea a 3-a a fost introdusă de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 83^8Abrogat.----------Art. 83^8 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Articolul 83^9Abrogat.----------Art. 83^9 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Secţiunea a 4-a Alte organizații----------Secțiunea a 4-a a fost introdusă de pct. 30 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.  +  Articolul 83^10Abrogat.----------Art. 83^10 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.  +  Capitolul VII Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 84(1) Fișele posturilor pentru funcțiile prevăzute în organigrama Consiliului sunt în competența de numire a președintelui și se aprobă de către acesta.(2) Fișele posturilor pentru președintele și vicepreședintele Consiliului sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului.  +  Articolul 85Fondurile Consiliului constituite conform Legii și prezentului regulament acoperă cel puțin următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuielile de întreținere: cheltuieli efectuate pentru plata utilităților la sediul Consiliului, cheltuieli de reparație curentă pentru sediu etc.;b) cheltuielile de funcționare: cheltuieli cu chiria pentru sediu, cheltuieli efectuate cu transportul, cazarea și diurna membrilor Consiliului, ai comisiilor de specialitate, comisiilor de disciplină și comisiilor consultative permanente pentru deplasarea la București, care este localitatea unde Consiliul își are sediul, cheltuieli de transport, cazare și diurnă în alte localități ale țării, cheltuieli pentru procurarea de bunuri pentru mobilarea sediului, dotarea cu tehnică de calcul, aparatură de comunicare, birotică, consumabile, literatură de specialitate, cheltuieli ocazionate de realizarea portalului web, a bazelor de date electronice și a unor programe soft specializate, actualizarea și întreținerea acestora, servicii pentru întreținerea calculatoarelor, servicii de contabilitate, servicii de consultanță financiară și specialitate, alte tipuri de servicii de consultanță, după caz, cheltuieli cu arhivarea, alte servicii care să sprijine și să îmbunătățească activitatea Consiliului etc.;c) cheltuieli de personal: salariile angajaților în cadrul Secretariatului tehnic, indemnizațiile membrilor, ale Comisiei permanente și ale președintelui și vicepreședintelui, alte cheltuieli de personal, conform legii;d) cheltuieli de editare: editarea de tipizate, broșuri, publicații în Monitorul Oficial al României, Partea I, pliante și afișe de promovare a medierii și Tabloului mediatorilor, alte publicații proprii;e) cheltuieli cu organizarea de evenimente, precum conferința națională a mediatorilor și alte conferințe, organizate direct și în parteneriat;f) cheltuieli pentru achiziții, conform hotărârilor Consiliului;g) alte tipuri de cheltuieli prevăzute de lege, aprobate prin bugetul anual al Consiliului.-----------Art. 85 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 86(1) În termen de o lună de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, începe procedura de autorizare a mediatorilor.(2) Persoanele care au absolvit până la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, un curs de formare a mediatorilor în țară ori în străinătate, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) din Lege, pot solicita autorizarea ca mediator, în condițiile legii și prezentului regulament, având obligația prezentării documentelor care atestă programa de formare parcursă. Consiliul va decide autorizarea după evaluarea conținutului documentelor care atestă programa de formare prezentată, inclusiv a duratei pregătirii pe baza criteriilor definite de Consiliu. Dispozițiile art. 8 alin. (5) din Lege se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 87În termen de o lună de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, va fi adoptat Standardul de formare al mediatorului și Programacadru în vederea autorizării furnizorilor de formare a mediatorilor.  +  Articolul 88(1) Dispozițiile prezentului regulament devin aplicabile de la data adoptării lui și se completează cu normele prevăzute în Hotărârea Consiliului de mediere nr. 39/2015 privind aprobarea Statutului profesiei de mediator.(2) Orice prevedere contrară se abrogă.----------Art. 88 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Articolul 89Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament.----------Art. 89 a fost modificat de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 13 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016.  +  Anexa nr. 1la regulament
  ORGANIGRAMA
  Consiliului de mediere
  (la 21-02-2017, Anexa 1 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 20 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017 )
   +  Anexa nr. 2la regulament
  CERERE DE AUTORIZARE MEDIATOR
  Domnule președinte,Subsemnatul/Subsemnata, .........., domiciliat/domiciliată în ........, identificat/identificată cu CI/BI seria .... nr. ...., având CNP ......., adresa de e-mail ......, tel. ........., cetățean ......., vă rog să-mi aprobați prezenta cerere prin care solicit constatarea de către Consiliul de mediere a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, și autorizarea ca mediator, urmând a-mi desfășura profesia într-o formă prevăzută de art. 22 din Legea nr. 192/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru care fac dovada spațiului.În vederea constatării îndeplinirii condițiilor și autorizării, anexez următoarele documente:- actul de identitate - copie;- certificat de naștere - copie;- certificat de căsătorie - copie (dacă este cazul);- diplomă de licență/titlu de studii - copie legalizată;- documente care atestă pregătirea ca mediator - copie;- programa de formare, eliberată de furnizorul de servicii de formare - copie;- adeverință medicală cu mențiunea "Apt pentru profesia de mediator", eliberată de medicul de medicina muncii, sau adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, cu mențiunea "Clinic sănătos", și cu precizarea că include un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere - original;- cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere - original;- dovada vechimii în muncă - copie;- dovada achitării taxei de autorizare de 880 lei în contul Consiliului de mediere - RO62 BRDE 410S V965 1163 4100, deschis la BRD-GSG, sucursala Calderon;- actele de înființare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare originale;- dovada spațiului pentru sediul profesional, în copie certificată, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participațiune etc.Totodată mă angajez să achit întocmai și la termen taxele hotărâte de Consiliul de mediere, să îmi îmbunătățesc pregătirea prin participarea la cursuri de formare continuă în domeniu și la întâlniri specifice profesiei de mediator, să respect prevederile Legii nr. 192/2006, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, cu modificările ulterioare, și Codul de etică și deontologie profesională a mediatorilor.Data Semnătura............... .................Domnului președinte al Consiliului de mediere Notă
  Cererea, însoțită de documentele solicitate, în ordinea specificată mai sus, se depune în dosar de carton alb cu șină. Toate documentele depuse în copie trebuie să fie certificate "conform cu originalul" și semnate în original de deponent. Nu se acceptă documente trimise pe fax sau e-mail.
  Actele depuse și înregistrate la Consiliul de mediere nu se returnează. Dosarele incomplete nu se înregistrează.
  ----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011, conform pct. 33 al art. unic din același act normativ.
   +  Anexa nr. 2Ala regulament
  DECLARAȚIE
  În atenția: Consiliului de mediere, str. Piața Sf. Ștefan nr. 7, sectorul 2, BucureștiReferitor la: Datele cu caracter personal care vor putea fi înscrise în Tabloul mediatorilorSubsemnatul/Subsemnata, ........., având CNP ........, posesor al/a CI/BI seria .... nr. ....., emis/emisă de ........., în calitate de reprezentant legal al ......./(Birou de mediator X, Societate civilă profesională etc.)....., cunoscând dispozițiile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că datele furnizate în această declarație sunt conforme cu realitatea.Prezenta declarație reprezintă consimțământul meu expres și sunt de acord ca datele mele, menționate în rubricile de mai jos, să fie utilizate și prelucrate de către Consiliul de mediere pentru întocmirea Tabloului mediatorilor, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.Am cunoștință de faptul că Tabloul mediatorilor are regim de document public în condițiile Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare.
  1. Denumirea completă a formei de exercitare a profesiei de mediator   
  2.Sediul profesional  
  3.Pregătirea în domeniul medierii  
  4.Domenii de specializare  
  5.Experiența practică în activitatea de mediere  
  6. Limba străină în care mediatorul este capabil să desfășoare medierea (dacă este cazul)   
  7.Asociația profesională în care este membru  
  8. Organizații internaționale din domeniul medierii în care este membru (dacă este cazul)   
  9. Existența unei clauze de suspendare (dacă este cazul)   
  10.      Datele de contact ale formei de exercitare a profesiei pe care Consiliul de mediere le poate face publice (telefon, fax, e-mail, website)     Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Website:
  Data                    Semnătura....................... ..................----------Anexa 2A a fost introdusă de pct. 34 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.570 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011.
   +  Anexa nr. 2Bla regulament
  CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN TABLOUL MEDIATORILOR
  Domnule Președinte,Subsemnatul(a), ............................................, domiciliat(ă) în .............................................................., identificat(ă) cu CI/BI seria ........ nr. ........................., având CNP .............................................., adresa de e-mail ......................................................., tel. ......................................, cetățean .........................., vă rog să îmi aprobați prezenta cerere prin care solicit înscrierea în Tabloul mediatorilor, conform art. 40 alin. (9) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare.În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor depun prezenta cerere, însoțită de următoarele documente:a) Declarația-tip pe propria răspundere privind înregistrarea în evidențele fiscale a activității de mediere și a formei de exercitare a profesiei de mediator - în original sau certificatul de înregistrare fiscală - în copie;b) abrogată;----------Lit. b) din anexa 2B a fost abrogată de pct. 13 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015.c) declarația-tip pe propria răspundere (anexa nr. 2A) privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor - în original.Mă oblig să înștiințez Consiliul de mediere cu privire la orice modificare intervenită în datele de contact sau referitoare la forma de exercitare a profesiei.Data           Semnătura............... ................Domnului președinte al Consiliului de mediereIMPORTANT!Cererea, însoțită de documentele solicitate, în ordinea specificată mai sus, se depune în dosar de carton alb cu șină.Toate documentele, depuse în copie, trebuie să fie certificate "conform cu originalul" și semnate de titular.Actele, depuse și înregistrate la Consiliul de mediere, nu se returnează.-----------Anexa 2B a fost introdusă de pct. 31 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.
   +  Anexa nr. 2Cla regulament
  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidențele fiscale a activității de mediere și a formei de exercitare a profesiei de mediator
  Domnule Președinte,Subsemnatul(a), ............................................, domiciliat(ă) în .............................................................., identificat(ă) cu CI/BI seria ........ nr. ........................., având CNP ..............................................., adresa de e-mail ......................................................., tel. ......................................, cetățean .........................., în calitate de mediator, mă angajez să depun toate diligențele pentru a-mi declara activitatea de mediere la Agenția Națională de Administrare Fiscală și să înștiințez Consiliul de mediere despre obținerea certificatului de înregistrare fiscală (CIF), în cel mai scurt timp, în vederea menținerii în Tabloul mediatorilor.Data         Semnătura............... ................Domnului președinte al Consiliului de mediere----------Anexa 2C a fost introdusă de pct. 31 al art. unic din HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012.
   +  Anexa nr. 3la regulamentDomnului președinte al Consiliului de mediere
  CONTRACT
  de constituire a societății civile profesionale de mediatori
  Între:1. dl/dna .....................................;2. dl/dna .....................................;3. dl/dna .....................................;4. dl/dna .................................... .s-a convenit constituirea unei societăți civile profesionale de mediatori, supusă reglementărilor prevăzute de Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator și în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere.Art. 1. - Denumirea societățiiSocietatea civilă profesională de mediatori poartă denumirea de ........... și are sediul în ....................... .Art. 2. - Societatea se constituie pe o durată de ...................... .Art. 3. - Condițiile de asociere sunt prevăzute în statutul societății civile profesionale de mediatori, încheiat potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere și care face parte integrantă din prezentul contract.Localitatea .............. Data ...............Semnătura.................
   +  Anexa nr. 4la regulament
  STATUTUL
  societății civile profesionale de mediatori .................
  Subsemnații:- .........., domiciliat în .........., cod numeric personal ...........,născut în ............, la data de ....................................,- .........., domiciliat în .........., cod numeric personal ..........., născut în ............, la data de ....................................,- .........., domiciliat în .........., cod numeric personal ..........., născut în ............., la data de ...................................,au convenit, după cum urmează, Statutul societății civile profesionale de mediatori ................................, înființată conform art. 22 din Legea nr. 192/2006 și art. 32-34 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere.  +  Titlul I Forma, obiect, scop, denumirea (forma profesională), sediu, durata  +  Articolul 1FormaPrezenta societate este înființată ca o societate profesională de mediatori și este compusă din subsemnații:- ........................................... - asociat;- ........................................... - asociat;- ........................................... - asociat.  +  Articolul 2ObiectSocietatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de mediator conform Legii nr. 192/2006 și Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere.  +  Articolul 3Scop profesional(1) Fiecare asociat și mediator salarizat în interiorul profesiei își angajează răspunderea profesională pentru activitatea desfășurată în cadrul societății.(2) Societatea este denumită .............- societate civilă de mediatori.  +  Articolul 4Sediul(1) Sediul principal al societății este situat în ................. .(2) Societatea își poate deschide birouri de lucru în/pe raza județului/județelor .................................. .  +  Articolul 5DurataSocietatea se constituie pentru o durată de ......... ani din momentul înscrierii sale la Consiliul de mediere.  +  Titlul II Capitalul social  +  Articolul 6Compunerea capitalului social(1) Capitalul social este compus după cum urmează:- Dl ...........................................................:- aport în numerar/natură/clientelă: ......... lei (.......) lei;- Dl ...........................................................:- aport în numerar/natură/clientelă: ......... lei (.......) lei;- Dl ...........................................................:- aport în numerar/natură/clientelă: .......... lei (.......) lei.(2) Aporturile în natură/clientelă ale asociaților sunt constituite din următoarele bunuri:- .............., evaluat de către asociați/conform raportului de expertiză nr. ...... din data de .......... la valoarea de .................. lei;- .............., evaluat de către asociați/conform raportului de expertiză nr. ...... din data de .......... la valoarea de .................. lei;- .............., evaluat de către asociați/conform raportului de expertiză nr. ...... din data de .......... la valoarea de .................. lei.  +  Articolul 7RepartizareCapitalul social este divizat în .............................. părți sociale a câte ..................... lei fiecare, integral subscrise și vărsate de către asociați, potrivit aporturilor menționate la art. 6, astfel:- ................... - ................... părți sociale;- ................... - ................... părți sociale;- ................... - ................... părți sociale.  +  Titlul III Adunarea generală  +  Articolul 8Adunările generale(1) Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaților și deciziile luate sunt obligatorii pentru toți asociații.(2) Fiecare parte socială subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot.(3) Asociații nu pot fi reprezentați în adunarea generală decât de alți asociați.(4) Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociați prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ținerii lor.(5) Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societății sau cu acordul unanim al asociaților, în orice alt loc.(6) Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaților reprezentând majoritatea părților sociale.(7) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaților.  +  Articolul 9Atribuțiile adunării generalePrincipalele atribuții ale adunării generale sunt:a) aprobarea bilanțului anual;b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);c) mărirea sau reducerea capitalului social;d) fuziunea;e) schimbarea denumirii societății;f) schimbarea sediului principal, înființarea de birouri de lucru sau sedii secundare;g) crearea sau anularea părților de industrie;h) primirea de noi asociați;i) excluderea asociatului/asociaților;j) alegerea mediatorului coordonator al societății;k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;l) orice modificare a statutului societății.  +  Articolul 10Procedura adunării generale și procesele-verbale(1) Adunările generale sunt prezidate de mediatorul coordonator sau asociatul desemnat de către acesta.(2) Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării generale, desemnat dintre asociați, și va cuprinde: data, locul, prezența, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociații prezenți.(3) Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat și parafat de coordonatorul societății.  +  Titlul IV Coordonarea activității  +  Articolul 11Coordonarea(1) Societatea este coordonată de un mediator coordonator sau asociatul desemnat de acesta. El este numit prin hotărârea asociaților ce dețin împreună mai mult de 1/2 din capitalul social.(2) Mandatul mediatorului coordonator este de 2 ani.(3) Calitatea de mediator coordonator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării generale a asociaților.  +  Articolul 12Desemnarea mediatorului coordonatorDl(Dna) ............ este desemnat(ă) începând cu data de ........... mediatorul coordonator al societății.  +  Articolul 13Drepturile și obligațiile mediatorului coordonator(1) Mediatorul coordonator reprezintă societatea în raporturile cu terții.(2) Actele de înstrăinare cu privire la drepturile și bunurile societății se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaților conform art. 8. Asociații pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către mediatorul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă și fără ca această valoare să poată depăși 10% din valoarea capitalului social.(3) Raporturile dintre mediatorul coordonator și ceilalți mediatori ai societății nu implică nicio subordonare în plan profesional.  +  Articolul 14RemunerareMediatorul coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.  +  Titlul V Conturile și informarea asociaților cu privire la rezultatele obținute de societate  +  Articolul 15Exercițiul financiarExercițiul financiar începe de la 1 ianuarie și se sfârșește la data de 31 decembrie a fiecărui an, cu excepția primului an, când începe la data înființării și durează până la 31 decembrie.  +  Articolul 16Conturile și informarea asociaților(1) Operațiunile în conturile bancare ale societății sunt efectuate de mediatorul coordonator singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale. La încheierea exercițiului financiar, mediatorul coordonator întocmește bilanțul, contul de profit și pierdere și raportul de activitate, întocmite de coordonator.(2) Asociații pot lua cunoștință de bilanț, de anexele acestuia și pot consulta orice registru și document contabil al societății.(3) Societatea poate angaja cenzori și auditori pentru a verifica evidențele contabile ale societății și a întocmi raportul asupra gestiunii.  +  Articolul 17Rezultatele financiareAdunarea generală ordinară aprobă conturile, exercițiul financiar, bilanțul și hotărăște cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.  +  Articolul 18Repartizarea beneficiilor(1) Beneficiul net al societății va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat către asociați.(2) După deducerea tuturor celorlalte obligații și contribuții care pot greva profitul net al societății, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face astfel:- cotă alocată deținătorilor părților sociale ...................;- cotă alocată deținătorilor părților de industrie ..............;- alte alocări (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezervă, fond de investiții etc.) ............................................. .  +  Titlul VI Cesiunea și transmiterea părților sociale  +  Articolul 19Cesiunea părților sociale(1) Cesiunea de părți sociale poate fi făcută numai către mediatori cu drept de exercitare a profesiei, în condițiile legii.(2) Cesiunea între asociați este liberă.(3) Părțile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim și exprimat în scris al asociaților.(4) Oricare asociat își poate exercita dreptul de preempțiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociați, la preț egal, este preferat asociatul care dorește să achiziționeze numărul total de părți sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociații vor achiziționa părțile sociale proporțional cu cotele deținute la capitalul social.  +  Articolul 20Notificarea cesiunii(1) Asociatul care intenționează să cedeze părțile sociale este obligat să notifice intenția sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toți asociații.(2) În caz de neexercitare a dreptului de preempțiune, cesiunea poate fi făcută către mediator/mediatori neasociat/neasociați, fără ca ceilalți asociați să se poată opune, dispozițiile art. 19 alin. (2) nefiind aplicabile.(3) Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.  +  Articolul 21Retragerea asociaților(1) Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiția de a notifica, în scris, celorlalți asociați și Consiliului de mediere intenția de retragere cu cel puțin 3 luni înainte.(2) La împlinirea termenului prevăzut în notificare Consiliul de mediere va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidențele sale.(3) În caz de neînțelegere cu privire la desocotirea consecutivă a retragerii se aplică în mod corespunzător următoarele prevederi ale prezentului statut: ...............................................................  +  Articolul 22Încetarea calității de asociat(1) Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de mediator, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicție are la dispoziție un termen de 3 luni pentru cesionarea părților sociale, în condițiile prevăzute în prezentul titlu.(2) În cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, părțile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 23Decesul asociatului(1) La data decesului unui asociat, părțile sociale deținute de acesta se anulează.(2) Părțile semnatare convin că desocotirea dintre asociați și succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli:..................................................................................................................................................(3) În termen de maximum 3 luni de la data anulării părților sociale, asociații vor proceda după cum urmează:a) reducerea corespunzătoare a capitalului social;b) emiterea de noi părți sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului;c) încetarea formei de exercitare a profesiei.  +  Articolul 24Alte dispozițiiCesionării sunt obligați să depună la Consiliul de mediere un exemplar original al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forțată, retragerea voluntară etc.)  +  Titlul VII Exercitarea profesiei  +  Articolul 25Activitatea și răspunderea profesională(1) Asociații și mediatorii salarizați în interiorul profesiei exercită profesia de mediator în numele societății.(2) Fiecare mediator răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplinește.(3) Societatea va încheia contracte de asigurare profesională, în nume propriu și pentru fiecare mediator care își exercită profesia în cadrul acesteia.  +  Articolul 26Suspendarea asociaților..................................................................................................................................................  +  Articolul 27Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei..................................................................................................................................................  +  Titlul VIII Dizolvarea și lichidarea  +  Articolul 28DizolvareaSocietatea se dizolvă în următoarele situații:a) prin hotărârea luată în unanimitate de asociați;b) prin hotărâre judecătorească;c) prin radierea din profesie a tuturor asociaților;d) prin decesul simultan al tuturor asociaților;e) prin dobândirea tuturor părților sociale de către un singur asociat și păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni;f) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toți asociații.  +  Articolul 29Lichidarea(1) Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menționa "În lichidare".(2) Asociații vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea mediatorului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de către decan.(3) Asociații vor fi convocați pentru a decide cu privire la rezultatele obținute de lichidatori, la repartizarea activului net și pentru a constata încheierea lichidării.(4) În situațiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 3 luni, societatea intră în lichidare, cu excepția cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia.  +  Titlul IX Condiția suspensivă și publicitate  +  Articolul 30Condiția suspensivă(1) Societatea este constituită între asociați de la data semnării statutului, sub condiția suspensivă a înscrierii sale în Tabloul mediatorilor.(2) După înscrierea societății, mediatorul coordonator va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata îndeplinirea tuturor condițiilor cerute pentru începerea activității.  +  Articolul 31PublicitateÎn termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat Consiliului de mediere.Semnături:Mediator ..................................................Mediator ..................................................Mediator ..................................................Avizat în ședința Consiliului de mediere din ................. .Președinte,L.S.
   +  Anexa nr. 5la regulament
  ACT DE ÎNFIINȚARE
  a biroului de mediator(i)
  Subsemnatul/Subsemnații, ...................., persoană/persoane care îndeplinește/îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator,ÎNFIINȚEZ/ÎNFIINȚĂMbirou de mediator(i) cu:1. denumirea .......................................................;2. sediul profesional al biroului este: ............................;3. aportul la constituirea patrimoniului de afectațiune profesională necesar cabinetului constă în: (se descrie aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire) ..................................................... .Mă angajez să achit întocmai și la termen taxele hotărâte de Consiliul de mediere (se fac mențiuni suplimentare).Data ....... Semnătura ........Depus azi, ..........., la Consiliul de mediere și copiile certificate ale hotărârilor de autorizare.Secretar,...................Avizat în ședința Consiliului de mediere din .....Președinte,L.S.
   +  Anexa nr. 6la regulament
  MODELUL
  ștampilei formelor de exercitare a profesiei
  1. Ștampila are formă rotundă.2. Diametrul ștampilei este de 3 cm.3. Conținutul ștampilei:a) Consiliul de mediere;b) județul sau, după caz, municipiul București (în care își are sediul forma de exercitare a profesiei);c) denumirea formei de exercitare a profesiei.4. Mențiunile privind Consiliul de mediere și denumirea județului se inscripționează în interiorul circumferinței ștampilei, urmărind linia circumferinței.5. Mențiunea privind forma de exercitare a profesiei se inscripționează în interiorul circumferinței ștampilei.Exemple:
   +  Anexa nr. 7REGULI DE PUBLICITATE a mediatorilor și a formelor de exercitare a profesiei de mediator  +  Anexa nr. 8COD DE ETICĂși deontologie profesională a mediatorilor  +  Anexa nr. 9CODUL DE ETICĂal membrilor Consiliului de mediere  +  Anexa nr. 10REGULAMENTprivind normele de organizare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracterpersonal în conformitate cu legislația în domeniu și reglementările în domeniul medierii  +  Anexa nr. 11PROCEDURIde organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere--------