ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008:”Articolul IIFondurile necesare derulării contractului de prestări de servicii încheiat potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se suportă de la capitolul 83.01 "Agricultură și silvicultură", grupa 20, titlul II "Bunuri și servicii", articolul 30, alineatul 30 "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii".”
  În prezent Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuția financiară a Comunității Europene în condițiile stabilite prin plafoanele anuale și angajamentele bugetare încheiate sau convenite între Comisia Europeană și Guvernul României.În vederea protejării și susținerii sectorului de producție a laptelui potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 72/2006, a fost instituit sistemul de susținere financiară, regimul de intervenție și măsurile de piață, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (Agenția) fiind desemnată ca autoritate competentă pentru administrarea acestor măsuri.În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România are obligația de a finaliza procesul de acreditare a instituțiilor responsabile cu gestionarea eficientă a cotei de lapte. În acest scop, trebuie desemnat organismul competent, respectiv Agenția, care trebuie să aibă atribuții referitoare la aplicarea dispozițiilor legale privind taxele adiționale individuale, precum și atribuții privind administrarea cotei naționale de lapte, controlul producătorilor cu vânzări directe și livrări și al cumpărătorilor de lapte. Pe acestea din urmă Agenția le va delega Departamentului de administrare a cotelor de lapte din cadrul Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu".În cazul în care atribuțiile menționate nu vor reveni în sarcina Agenției, care este în prezent acreditată provizoriu, întregul sistem instituțional legat de gestionarea cotei de lapte și de taxele adiționale individuale ar trebui organizat în vederea demarării unei noi proceduri de acreditare.Aspectele menționate reprezintă o situație extraordinară a cărei reglementare nu suportă amânare, fapt pentru care se impune adoptarea prezentei ordonanțe de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:LEGEprivind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură2. La articolul 1, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se înființează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare Agenție, organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat............................................................................(3) Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului central al Agenției se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 18-04-2008, Punctul 2. din Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008 ) 3. La articolul 3, după litera t) se introduce o nouă literă, litera ț), cu următorul cuprins:ț) îndeplinește, în condițiile legii, atribuții privind gestionarea cotei de lapte și atribuții privind aplicarea dispozițiilor legale privind taxele adiționale individuale, controlul vânzărilor directe și livrărilor către procesatori, precum și colectarea contribuției la taxa datorată rezultată din depășirea cotei individuale de livrări și vânzări directe a producătorilor.4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Directorul general al Agenției are calitatea de ordonator secundar de credite și gestionează fondurile publice aprobate, inclusiv sumele reprezentând prefinanțare și cofinanțare prin schemele de plată FEGA și schemele de plată FEADR.5. La articolul 4, alineatele (2^1) și (2^2) se abrogă.6. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1(1) Agenția are în subordine 42 de centre județene, cu personalitate juridică.(2) Centrele județene sunt conduse de directori executivi, numiți prin decizie a directorului general, în conformitate cu legislația în vigoare.(3) Directorii executivi ai centrelor județene au calitatea de ordonatori terțiari de credite, pentru fondurile de la bugetul de stat, cu excepția cheltuielilor prefinanțate și cofinanțate prin schemele de plată FEGA și schemele de plată FEADR.(4) Structura organizatorică, numărul de centre locale pentru fiecare centru județean, regulamentul de organizare și funcționare, precum și statele de funcții ale centrelor județene se aprobă prin decizie a directorului general al Agenției, care stabilește și numărul de centre locale aferente centrelor județene. (la 18-04-2008, Articolul 4^1 din Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008 ) 7. La articolul 5, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Numărul de posturi al Agenției va fi de 5.390, putând fi majorat, prin redistribuire de posturi din cadrul instituțiilor sau structurilor aflate în subordinea sau structura Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale...........................................................................(4) Agenția poate angaja pentru activități sezoniere, în vederea îndeplinirii la timp a unor sarcini de care depinde accesarea în totalitate a fondurilor europene, personal pe bază de contract de prestări de servicii, pe baza unei justificări fundamentate, aprobată de ordonatorul principal de credite. (la 18-04-2008, Punctul 7. din Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008 ) 8. Articolul 6 se abrogă.9. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Centrele județene utilizează câte două autoturisme pentru transport de persoane și câte 16 autovehicule pentru activități specifice, cu un consum lunar de carburanți de 600 l/autovehicul, cu încadrarea numărului maxim de autovehicule aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.10. În cuprinsul Legii nr. 1/2004, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale", sintagma "sucursale județene" se înlocuiește cu sintagma "centre județene", sintagma "Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală" se înlocuiește cu sintagma "Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură" și sintagmele "ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului" și "ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale" se înlocuiesc cu sintagma "ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale".  +  Articolul II(1) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură preia prin protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, de la Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" un număr de 390 de posturi și fondurile aferente acestora.(2) Personalul aferent posturilor preluate se consideră transferat în interesul serviciului, respectiv preluat, fără examen sau concurs.  +  Articolul IIILegea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. (la 18-04-2008, Articolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008 )  +  Articolul IVOrdonanța Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 29 august 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 72/2006, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (4) al articolului 7 se abrogă.2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Competența administrării cotei naționale de lapte a României, a măsurilor de intervenție și a celor comerciale pentru piață este atribuită Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare autoritatea competentă, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.3. Alineatul (2) al articolului 13 se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Decebal Traian Remeș
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 11 septembrie 2007.Nr. 89.-----