ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92 din 26 septembrie 2007pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007  Prezenta reglementare are un caracter urgent și este impusă de schimbările și evoluția cadrului legislativ adiacent serviciilor comunitare de utilități publice intervenite în intervalul de timp dintre data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 - 8 mai 2006 - și data prevăzută pentru intrarea acesteia în vigoare - 8 mai 2007.Urgența promovării prezentei ordonanțe de urgență rezultă din necesitatea eliminării contradicțiilor semnalate în unele prevederi ale cadrului normativ care reglementează organizarea și funcționarea serviciilor comunitare de utilități publice - Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și din necesitatea continuării procesului de descentralizare a serviciilor comunitare de utilități publice și de apropriere a acestora de consumator.În prezent, o serie de contracte de atribuire a serviciilor de salubrizare au expirat și este imperios necesar să se organizeze proceduri de atribuire a contractelor în conformitate cu prevederile legislative din actele normative sus-menționate.Ținând seama de necesitatea reglementării urgente a noului cadru funcțional al serviciilor de salubritate și a modului de organizare și funcționare a acestora la nivelul municipiilor, orașelor, comunelor și al sectoarelor municipiului București, este necesar să se introducă precizări de natură juridică și organizatorică ce vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICLegea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2006, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităților, înființat și organizat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare. (la 06-11-2008, Alineatul (2) din Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 1^1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale ori ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităților. (la 06-11-2008, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Serviciul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unități administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului București sau ale asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz. (la 06-11-2008, Alineatul (2) din Articolul 2 , Punctul 2. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 2^1. La articolul 2 alineatul (3), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală; (la 06-11-2008, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale elaborează și aprobă strategiile locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, ținând seama de prevederile legislației în vigoare, de documentațiile de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, precum și de programele de dezvoltare economico-socială a unităților administrativ-teritoriale. (la 06-11-2008, Alineatul (1) din Articolul 5 , Punctul 3. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 4. La articolul 5 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Strategiile adoptate la nivelul unităților administrativ-teritoriale și al sectoarelor municipiului București vor urmări, în principal, următoarele obiective: (la 06-11-2008, Partea introductivă a Alineatului (2) din Punctul 4. , Articolul UNIC a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 5. La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului de salubrizare a localităților, având următoarele atribuții în domeniu: (la 06-11-2008, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 6 , Punctul 5. , Articolul UNIC a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 5^1. La articolul 6 alineatul (1), litera d) a se modifică și va avea următorul cuprins:d) participarea la constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare, care se realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare; (la 06-11-2008, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 5^2. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Unitățile administrativ-teritoriale pot forma asociații de dezvoltare intercomunitară, în condițiile stabilite de Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea înființării, organizării și exploatării în interes comun a serviciului de salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investiții comune, specifice infrastructurii acestui serviciu. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară astfel înființate vor acționa în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, conform mandatului încredințat de acestea prin documentele constitutive ale asociației. (la 06-11-2008, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 5^3. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) Consiliile județene pot avea competențe cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea sistemelor de management integrat al deșeurilor, precum și a activităților specifice realizate prin intermediul acestora.(2) Bunurile aferente sistemului de management integrat al deșeurilor sau părți ale acestuia, după caz, aparțin domeniului public al județului.(3) Sistemul de management integrat al deșeurilor este destinat și asigură deservirea unităților administrativ-teritoriale membre în asociația de dezvoltare intercomunitară constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-11-2008, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 5^4. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Hotărârile autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, adoptate în aplicarea prezentei legi, pot fi atacate la instanțele de contencios administrativ de persoanele fizice sau juridice interesate, în condițiile legii. (la 06-11-2008, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 6. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) să asigure tratament egal pentru toți operatorii serviciilor de salubrizare care acționează în cadrul unității administrativteritoriale/ sectoarelor municipiului București sau al asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz; (la 06-11-2008, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Punctul 6. , Articolul UNIC a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 6^1. La articolul 9, partea introductivă și litera f) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Ministerul Internelor și Reformei Administrative are următoarele responsabilități cu privire la gestionarea deșeurilor:..................................................................................................f) elaborează reglementări specifice privind obligațiile și responsabilitățile autorităților administrației publice locale, deliberative sau executive, după caz, legate de gestionarea deșeurilor. (la 06-11-2008, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 7. La articolul 11, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, în conformitate cu strategiile și programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localități/sectoarelor municipiului București, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-11-2008, Alineatul (2) din Articolul 11 , Punctul 7. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) (3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare și caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al președintelui acesteia. (la 06-11-2008, Alineatul (3) din Articolul 11 , Punctul 7. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 8. La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale sau dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară și operatorii serviciului de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin: (la 06-11-2008, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 12 , Punctul 8. , Articolul UNIC a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 9. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se atribuie numai pe baza hotărârii privind stabilirea procedurii de delegare a gestiunii, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară. (la 06-11-2008, Alineatul (2) din Articolul 12 , Punctul 9. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 10. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Procedura de atribuire și regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităților sunt cele stabilite de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-11-2008, Alineatul (3) din Articolul 13 , Punctul 10. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 11. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prelungirea va fi decisă, în condițiile alin. (2), de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociația de dezvoltare intercomunitară. (la 06-11-2008, Alineatul (3) din Articolul 14 , Punctul 11. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 11^1. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Managementul operatorilor serviciului de salubrizare cu statut de societăți comerciale, al căror capital social majoritar aparține unităților administrativ-teritoriale, poate fi privatizat în condițiile legii, cu condiția ca operatorul să nu aibă în derulare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară managementul operatorilor poate fi privatizat, în condițiile legii, numai cu acordul tuturor asociațiilor, în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre care au și calitatea de acționari/asociați ai operatorilor respectivi.(2) Hotărârea privind privatizarea managementului operatorilor serviciului de salubrizare având statut de societăți comerciale și capital social majoritar al unităților administrativ-teritoriale, precum și alegerea metodei de privatizare aparțin autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sub a căror autoritate operatorul își desfășoară activitatea.(3) Privatizarea managementului se poate face numai cu respectarea procedurilor legale în vigoare în materie de privatizare și poate fi însoțită sau nu de vânzarea, în totalitate ori în parte, a bunurilor aparținând domeniului privat al unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului de salubrizare.(4) Simultan cu procedura de privatizare a managementului operatorului se organizează și se derulează și procedura de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în vederea selectării noului operator. (la 06-11-2008, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 11^2. La articolul 18, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Societățile comerciale de salubrizare înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, potrivit legii, pot fi de interes local sau intercomunitar, în funcție de limitele teritoriale în care își desfășoară activitatea.(2) Societățile comerciale de salubrizare înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativteritoriale își pot desfășura activitatea și în alte localități, pe baze contractuale. (la 06-11-2008, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 12. La articolul 19 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza unităților administrativ-teritoriale, acordată fie în baza hotărârii de dare în administrare, fie în baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii. (la 06-11-2008, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 19 , Punctul 12. , Articolul UNIC a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 13. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Operatorii își pot desfășura activitatea pe baza licenței eliberate de A.N.R.S.C. și a contractului de delegare a gestiunii. (la 06-11-2008, Alineatul (2) din Articolul 21 , Punctul 13. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 14. La articolul 24, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabilește prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C. și aprobat prin ordin al președintelui acesteia. (la 06-11-2008, Alineatul (2) din Articolul 24 , Punctul 14. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) ............................................................................(4) Autoritățile deliberative ale unităților administrativteritoriale, împreună cu primarii și președinții consiliilor județene, după caz, în calitate de autorități executive și de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a localităților și urmăresc respectarea de către operator a indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale și a legislației în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare. (la 06-11-2008, Alineatul (4) din Articolul 24 , Punctul 14. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 15. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Pentru stimularea colectării selective a deșeurilor municipale, autoritățile administrației publice locale au obligația de a stabili taxe/tarife diferențiate pe tipuri de deșeuri pentru colectarea și depozitarea acestora.16. La articolul 27 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de către autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului și prin contractele de delegare a gestiunii; (la 06-11-2008, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 27 , Punctul 16. , Articolul UNIC a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 17. La articolul 30, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1) și (2) care constituie contravenții în domeniul serviciilor de salubrizare. (la 06-11-2008, Alineatul (3) din Articolul 30 , Punctul 17. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 18. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32Constatarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de ministrul mediului și dezvoltării durabile, de ministrul internelor și reformei administrative, de președintele A.N.R.S.C., precum și de președinții consiliilor județene și primari sau de împuterniciții acestora. (la 06-11-2008, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 ) 19. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta lege vor fi notificate potrivit legislației privind ajutorul de stat și se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței, în condițiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislația secundară privind ajutorul de stat. (la 06-11-2008, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 03 noiembrie 2008 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Dumitru Pantea
  p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
  Lucia Ana Varga,
  secretar de stat
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 26 septembrie 2007.Nr. 92.--------