ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 97 din 4 octombrie 2007pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007  În conformitate cu dispozițiile art. 49 alin. (2) din Constituția României, republicată, statul acordă alocații pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap, consacrându-se dreptul copiilor la ocrotire specială, sub forma alocațiilor acordate de stat, fără nicio discriminare sau condiționare. În prezent, alocația de stat pentru copii este plătită de mai mulți ordonatori de credite, ceea ce conduce la cheltuieli administrative și de gestionare nejustificat de mari. În plus, există un număr important de copii care, în funcție de participarea școlară, pot avea un parcurs variabil între sistemul de plată al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de anse și cel al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, ceea ce conduce la întârzieri ale plății alocației de stat pentru perioade mai mari de timp.Totodată, este necesară pregătirea preluării plății acestei prestații de către Agenția Națională pentru Prestații Sociale, care se înființează la începutul anului 2008, fapt pentru care este necesar a se adoptă măsuri imediate pentru preluarea de la toți ordonatorii de credite a plății alocației de stat pentru copiii cu handicap, precum și pentru cei înscriși în unitățile școlare din subordinea altor organe ale administrației publice centrale de specialitate.Neadoptarea cadrului normativ necesar, prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanței de urgență, va conduce la imposibilitatea preluării în condiții optime a plății alocației de stat și, respectiv, la neasigurarea continuității plății acestei prestații pentru un număr mare de copii. Aceste elemente constituie situații extraordinare și vizează interesul public.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2007, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se instituie alocația de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare.(2) Beneficiază de alocație de stat pentru copii toți copiii în vârstă de până la 18 ani.(3) Alocația de stat pentru copii se acordă și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora.(4) Tinerii prevăzuți la alin. (3) care repetă anul școlar nu beneficiază de alocație de stat, cu excepția celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical. (la 24-10-2008, Articolul 1 din Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008 ) 2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Cuantumul alocației de stat pentru copii este de 40 lei lunar și se majorează anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. (la 24-10-2008, Alineatul (1) din Articolul 3 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008 ) 3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, alocația de stat pentru copii se plătește numai în cont personal. (la 24-10-2008, Alineatul (2^1) din Articolul 4 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008 ) 4. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc șapte noi alineate, alineatele (4)-(10), cu următorul cuprins:(4) Pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3), plata alocației de stat se face direct acestora, pe bază de cerere. Procedura de plată se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(5) Alocația de stat pentru copiii prevăzuți la alin. (2^1) se virează în conturile personale deschise pentru aceștia de către conducătorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului din subordinea consiliului județean, respectiv din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, denumită în continuare direcție generală, inclusiv pentru copiii încredințați organismului privat acreditat și licențiat în condițiile legii. Sumele cu titlu de alocație de stat pentru copii se capitalizează până la împlinirea de către aceștia a vârstei de 14 ani. După împlinirea de către titular a vârstei de 14 ani alocația de stat poate fi plătită direct acestuia, cu încuviințarea conducătorului direcției generale, sau, în funcție de opțiunea acestuia, poate fi capitalizată în continuare în contul personal al acestuia până la împlinirea vârstei de 18 ani.(6) Alocația de stat plătită în condițiile prevăzute la alin. (5) se acordă titularului la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani.(7) În cazul decesului copilului prevăzut la alin. (2^1) sumele cu titlu de alocație de stat plătite conform alin. (5) se fac venit la bugetul de stat.(8) În cazul în care pentru copilul prevăzut la alin. (2^1) măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 încetează sau se modifică, alocația de stat se va acorda potrivit situației în care se află copilul.(9) În situația în care copiii prevăzuți la alin. (8) sunt în întreținerea familiei sau, după caz, s-a instituit măsura alternativă a tutelei ori măsura de protecție specială a plasamentului la o familie, persoană sau la asistentul maternal, suma cu titlu de alocație de stat capitalizată în condițiile alin. (5) poate fi utilizată de către reprezentantul legal al copilului în interesul acestuia, prin hotărârea comisiei pentru protecția copilului.(10) După împlinirea de către copiii prevăzuți la alin. (2^1) a vârstei de 18 ani, aceștia beneficiază de alocație de stat pentru copii în aceleași condiții ca tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3). (la 24-10-2008, Punctul 4. din Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008 ) 5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Lunar, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București comunică direcției de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare direcții teritoriale, situația privind copiii care au decedat.(2) Pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3), inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București, denumit în continuare inspectorat școlar, transmite direcțiilor teritoriale până la data de 1 octombrie a fiecărui an situația centralizatoare privind elevii înscriși în anul școlar. Situația va cuprinde și elevii înscriși în unitățile de învățământ private acreditate ori autorizate în condițiile legii.(3) Pe parcursul anului școlar, inspectoratele școlare transmit lunar direcțiilor teritoriale situația privind tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care nu mai urmează cursurile învățământului liceal sau profesional organizate în condițiile legii.(4) Pentru tinerii înscriși în unitățile de învățământ din subordinea altor autorități ale administrației publice centrale de specialitate, aceste unități de învățământ au obligația de a transmite direcțiilor teritoriale situațiile prevăzute la alin. (2) și (3). (la 24-10-2008, Articolul 5 din Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008 ) 6. La articolul 6, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Cererea se face, în numele copilului, de către persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) și (2^1)..................................................................(4) Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.6^1. La articolul 6, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Dreptul la alocația de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare. (la 24-10-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008 ) 7. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) În cazul în care achitarea drepturilor de alocație de stat pentru copii se face prin mandat poștal, plata acesteia se suspendă dacă timp de 3 luni reprezentantul legal al copilului nu a încasat drepturile cu titlu de alocație de stat. Reluarea în plată, inclusiv cu plata drepturilor restante, se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului, care se înregistrează la direcția teritorială.8. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Contestațiile formulate împotriva modului de stabilire și de plată a alocației de stat pentru copii se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.9. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Fondurile pentru plata alocației de stat pentru copii, precum și pentru cheltuielile cu administrarea și transmiterea drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de anse.(2) Plata alocației de stat pentru copii se realizează prin mandat poștal, cont curent personal sau cont de card.(3) În cazul achitării drepturilor de alocație de stat în cont curent personal sau cont de card, direcțiile teritoriale efectuează plata prin unitățile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.(4) Comisionul bancar prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate și va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, între direcțiile teritoriale și unitățile bancare.10. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11În aplicarea prezentei legi, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a drepturilor se emit norme metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul II(1) În vederea efectuării de către Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de anse a plății alocației de stat pentru copii, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale care au în subordine unități de învățământ, prin structurile teritoriale deconcentrate, precum și direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, vor pune la dispoziția direcțiilor teritoriale bazele de date complete cu beneficiarii alocației de stat pentru copii și reprezentanții legali ai acestora, până la data de 1 noiembrie 2007. Răspunderea asupra corectitudinii bazelor de date revine instituțiilor care le-au întocmit și predat.(2) Elevii înscriși în unitățile de învățământ private acreditate ori autorizate în condițiile legii vor fi cuprinși în bazele de date furnizate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.(3) Sumele aferente alocațiilor de stat pentru copii achitate din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, neridicate de către persoanele în drept, se utilizează în continuare, în cadrul termenului de prescripție prevăzut de lege, pentru plata acestor drepturi.(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1)-(3) se pot elabora instrucțiuni care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului educației, cercetării și tineretului sau, după caz, al ministrului internelor și reformei administrative ori al ministrului apărării.  +  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de anse va supune aprobării prin hotărâre a Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IV(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.(2) Plata alocației de stat pentru copiii preluați de la Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, de la instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională și de la celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale care au în subordine unități de învățământ, precum și pentru copiii cu handicap se asigură din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de anse, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2008.(3) Plata alocației de stat pentru copii în anul 2007, precum și a sumelor restante, cu respectarea termenelor de prescripție prevăzute de lege, se efectuează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea și plata alocației de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VAbrogat. (la 24-10-2008, Articolul V a fost abrogat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008 )  +  Articolul VILegea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia din urmă prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul educației, cercetării și tineretului,
  Pazstor Gabriela,
  secretar de stat
  Ministrul apărării,
  Teodor Viorel Meleșcanu
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 4 octombrie 2007.Nr. 97.-------------