ORDONANȚĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2008pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II. 1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 12 mai 2005, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3În sensul prezentei legi:a) artiștii interpreți sau executanți sunt actorii, cântăreții, muzicienii, dansatorii, artiștii de circ și alte persoane care prezintă, cântă, dansează, recită, declamă, joacă, interpretează, dirijează, exprimă ori execută în orice modalitate o operă literară sau artistică, un spectacol de orice fel;b) activitatea artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist este activitatea artiștilor interpreți sau executanți, realizată în condițiile prevăzute la art. 1 în regim de colaborare cu instituții publice de stat, cu persoane juridice de drept public sau cu persoane juridice de drept privat de profil. (la 09-05-2009, Articolul 3 din Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 123 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 06 mai 2009 ) 2. La articolul 5, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Perioada prevăzută la alin. (1) lit. b) se constituie din:a) însumarea anilor calendaristici în care s-a realizat o activitate artistic-interpretativă de cel puțin 92 de zile lucrătoare, prin echivalarea activităților stabilite conform prevederilor art. 10;b) însumarea perioadelor reprezentând vechime în specialitate, realizată prin desfășurarea de activitate artistic-interpretativă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, dar insuficientă pentru obținerea unei pensii în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale...................................................................................................(5) În cazul vechimii în specialitate, realizată conform alin. (2) lit. b), fracțiunile mai mari de 6 luni se întregesc la un an, iar cele mai mici de 6 luni nu se iau în calcul.3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Atestarea calității de beneficiar al indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți și stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativă se fac la cererea artistului liber-profesionist interesat, pe baza documentelor oficiale eliberate de către Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum și de către orice altă persoană juridică de drept public sau privat prevăzută la art. 3 lit. b), la care artiștii interpreți sau executanți liber-profesioniști au prestat activități artistic-interpretative în regim de colaborare.(2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligația de a pune la dispoziție solicitanților documentele care pot dovedi desfășurarea activității artistic-interpretative, în termen de 30 de zile de la data solicitării.(3) În lipsa sau în completarea documentelor oficiale, dovada activității artistic-interpretative sau a atestării se poate face cu orice mijloc de probă prevăzut de lege, afișe, programe, fotografii, articole, cronici, recenzii, declarații notariale.4. La articolul 7, alineatele (2) și (3) se abrogă.5. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se emite și se comunică solicitantului în termen de 60 de zile de la data solicitării.6. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) La solicitarea petentului, Comisia poate stabili prelungirea termenului prevăzut la alin. (2), pentru completarea de către solicitant a dosarului propriu, fără a se depăși însă 30 de zile de la depunerea ultimelor documente de către solicitant. (la 09-05-2009, Alineatul (2^1) din Articolul 8 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 123 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 06 mai 2009 ) 7. La articolul 8, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Solicitanții pot contesta hotărârea prevăzută la alin. (1), în termen de 15 zile de la primire, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Contestațiile se soluționează în termen de 15 zile de la data înregistrării lor.(4) Hotărârea finală a Comisiei se comunică casei teritoriale de pensii competente, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de contestare sau, după caz, de la soluționarea contestațiilor.8. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) La primirea hotărârii Comisiei, casa teritorială de pensii are următoarele obligații:a) să înregistreze hotărârea;b) să verifice perioadele de vechime care au fost valorificate pentru stabilirea pensiei în sistemul public de pensii, în vederea identificării eventualelor suprapuneri;c) să emită, în termen de 45 de zile de la primirea hotărârii, decizia administrativă în baza căreia se efectuează plata indemnizației.9. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.10. La articolul 10 alineatul (1), literele b), d) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) o participare la realizarea unui spectacol sau a unei reprezentări artistice organizate de o persoană juridică de drept public sau privat - 10 zile lucrătoare, la care se adaugă câte o zi pentru fiecare reprezentație;.................................................................................................d) o participare la realizarea unei înregistrări de teatru radiofonic, de poezii sau povestiri pentru radio, televiziune sau casă de discuri - 30 de zile lucrătoare;..................................................................................................i) un turneu artistic în țară sau în străinătate - un număr de zile lucrătoare egal cu dublul numărului de zile calendaristice din perioada în care s-a desfășurat turneul, la care se adaugă ziua plecării și cea a revenirii din turneu.11. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Cuantumul indemnizației lunare, în sumă fixă, acordată pentru activitatea artistic-interpretativă este:a) 315 lei pentru artiștii interpreți sau executanți prevăzuți la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria I, eliberat de Ministerul Culturii și Cultelor;b) 236 lei pentru artiștii interpreți sau executanți prevăzuți la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria a II-a, eliberat de Ministerul Culturii și Cultelor;c) 184 lei pentru artiștii interpreți sau executanți prevăzuți la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria a III-a, eliberat de Ministerul Culturii și Cultelor.12. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.13. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^1(1) În funcție de documentele oficiale și/sau de dovezile depuse de solicitant, Comisia va stabili nivelul indemnizației pentru activitatea artistic-interpretativă, după cum urmează:a) persoanele care au studii superioare ori medii de specialitate, care fac dovada că au prestat activitate artistic-interpretativă, în condițiile prezentei legi, vor beneficia de indemnizația corespunzătoare atestatului de categoria I;b) artiștii interpreți sau executanți care fac dovada că au prestat activități artistic-interpretative în condițiile prezentei legi, dar care nu mai dețin atestatele vor beneficia de indemnizația corespunzătoare atestatului de categoria a II-a;c) artiștii interpreți sau executanți care fac dovada că au prestat activități artistic-interpretative în condițiile prezentei legi, fără a fi obținut atestate, vor beneficia de indemnizația corespunzătoare atestatului de categoria a III-a;d) artiștii de circ, fără atestate, angajați ai Circului de Stat, care fac dovada că au prestat activitate artistic-interpretativă, în condițiile prezentei legi, beneficiază de indemnizație corespunzătoare atestatului de categoria I.(2) În funcție de notorietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), a celor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) și c), precum și de activitatea artistic-interpretativă a acestora, Comisia poate hotărî, cu unanimitate de voturi, acordarea indemnizației corespunzătoare atestatului de categoria I.14. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Pentru acordarea indemnizației prevăzute la art. 11 se iau în considerare toate veniturile realizate din activități profesionale, inclusiv pensiile, pe care le realizează beneficiarul acestui drept, cu excepția indemnizației de merit prevăzute de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare.15. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Indemnizația pentru activitatea artistic-interpretativă se plătește începând cu luna următoare celei în care s-a emis hotărârea prevăzută la art. 8 alin. (4).16. La articolul 18, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Încălcarea prevederilor art. 6 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.(2) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunii se fac de către persoanele împuternicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea solicitantului.  +  Articolul II(1) Componența Comisiei pentru atestarea calității de beneficiar al indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți, prevăzută la art. 7 din Legea nr. 109/2005, denumită în continuare Comisia, este următoarea: 2 reprezentanți ai Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, 2 reprezentanți ai Ministerului Culturii și Cultelor și un reprezentant desemnat din rândul uniunilor de artiști interpreți sau executanți legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, se modifică, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului culturii și cultelor, componența comisiei prevăzute la alin. (1).(3) Comisia va funcționa pe lângă Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, pe baza regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului culturii și cultelor.  +  Articolul IIILegea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 12 mai 2005, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 30 ianuarie 2008.Nr. 4.------