HOTĂRÂRE nr. 640 din 7 septembrie 2017pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 13 septembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 2 și art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, care cuprinde și distribuția de produse de panificație.(2) Prezenta hotărâre stabilește bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în anul școlar 2017-2018, care cuprinde și ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2017) 1.792 final de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli, pentru perioada 1 august 2017-31 iulie 2018, precum și ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2018) 1.762 din 27.03.2018 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli, pe perioada 1 august 2018- 31 iulie 2019, și de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2017) 1.792. (la 20-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 533 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 )  +  Articolul 2Programul pentru școli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri:a) acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de produse de panificație în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz;b) finanțarea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate.  +  Articolul 3(1) Pentru anul școlar 2017-2018, limita valorică zilnică/preșcolar/elev este după cum urmează:a) 0,6 lei pentru porția de fructe și legume;b) 0,88 lei pentru porția de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf;c) 0,57 lei pentru porția de produse de panificație.(2) Produsele care se pot distribui preșcolarilor și elevilor în anul școlar 2017-2018 și gramajele porțiilor sunt prevăzute în anexa nr. 1.(3) Pe parcursul săptămânii, unui preșcolar/elev i se acordă gratuit 2 porții de fructe și/sau legume, 2 porții de lapte, o porție de produse lactate și 5 porții de produse de panificație, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste destinații conform prevederilor art. 17 alin. (3) și (4).(4) Pentru asigurarea diversității, porția de fructe și/sau legume va fi însoțită de o porție de biscuiți și/sau covrigi uscați, iar porția de lapte și produse lactate va fi însoțită de corn și/sau baton, conform anexei nr. 1.(5) În cazul în care unitățile de învățământ nu dispun de spații de depozitare conform prevederilor art. 9 alin. (5), porția de produse lactate poate fi înlocuită cu o porție de lapte.(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică și pentru perioada 2018-2023. (la 20-07-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 533 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 )  +  Articolul 4(1) Măsurile educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în anii școlari din perioada Programului pentru școli al României se implementează la nivelul unui an școlar, în oricare din cele două semestre, și sunt următoarele: (la 20-07-2018, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 533 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 ) a) organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui și/sau la unități de condiționare, ambalare, depozitare și procesare a fructelor și legumelor și/sau la unități de procesare a laptelui, la sediul grupurilor și/sau organizațiilor de producători de fructe și legume și/sau la sediul cooperativelor de producători de fructe, legume și lapte, la stațiuni de cercetare pomicolă, legumicolă sau de creștere a bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele recoltei, expoziții, târguri sau alte evenimente și/sau activități similare;b) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe și legume, lapte și produse lactate, inclusiv degustarea de fructe și/sau legume proaspete și/sau alte produse lactate care nu se distribuie conform prevederilor art. 3 alin. (3) și/sau miere, cu acordarea de premii, precum și organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii;c) organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe și legume și de lapte și produse lactate sau de activități educative practice, organizarea de alte activități extracurriculare și extrașcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului național, inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opționale Educație pentru sănătate.(2) Măsurile educative prevăzute la alin. (1) se pot desfășura independent sau integrat, oricare dintre ele putând include sesiuni de degustare de fructe și/sau legume proaspete și/sau alte produse lactate care nu se distribuie conform art. 3 alin. (3) și/sau miere.(3) Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București optează, în funcție de preferințe și buget, pentru măsurile educative pe care le vor implementa pe perioada cursurilor anului școlar 2017-2018 și vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel puțin o măsură educativă care însoțește distribuția de fructe și legume și cel puțin o măsură educativă care însoțește distribuția de lapte și produse lactate.(4) În funcție de specificul măsurilor educative pe care le vor implementa, consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București vor beneficia de asistență din partea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, a direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București și din partea direcțiilor județene pentru agricultură/a municipiului București, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.(5) Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București au obligația informării Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu privire la măsurile educative realizate pentru care nu solicită rambursarea cheltuielilor efectuate, în special cu privire la desfășurarea orei de educație pentru sănătate ca materie opțională.(6) Produsele degustate cu ocazia sesiunilor de degustare prevăzute la alin. (2) respectă cerințele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5La cererea motivată a părinților, preșcolarii sau elevi care suferă de intoleranță la gluten și/sau lactoză și/sau la orice alt ingredient sau compus și/sau la orice produs distribuit conform prevederilor art. 3 alin. (3) sau degustat conform prevederilor art. 4 alin. (6) vor beneficia de produse adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la art. 3 alin. (1).  +  Articolul 6(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 2 se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru bugetele locale.(2) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăților către furnizori și prestatori sunt președinții consiliilor județene și primarii sectoarelor municipiului București.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate potrivit dispozițiilor alin. (1), rămase neutilizate la sfârșitul exercițiului bugetar, se regularizează cu bugetul din care au fost acordate.  +  Articolul 7(1) Procedurile de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de furnizare a produselor prevăzute la art. 2 lit. a) și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute la art. 4 alin. (1) se organizează la nivelul fiecărui județ, respectiv la nivelul fiecărui sector al municipiului București, și se stabilesc potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice.(2) Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București sunt responsabile de elaborarea documentațiilor de atribuire și documentelor-suport ale acestora, organizarea procedurilor de achiziție publică, desemnarea câștigătorilor, încheierea contractelor/acordurilor-cadru cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea și controlul distribuției produselor și al desfășurării măsurilor educative.(3) Documentațiile de atribuire prevăzute în acordurile-cadru de furnizare a produselor se elaborează pe baza documentației standardizate prevăzute la alin. (8), cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și ale hotărârii anuale a Guvernului adoptate în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, pentru fiecare an școlar. (la 20-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 533 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 ) (4) Furnizorii produselor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) pot fi și prestatori de măsuri educative aferente, conform prevederilor art. 4 alin. (1).(5) În elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate, ordonatorii principali de credite, în condițiile prevederilor art. 23 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, țin cont de produsele locale sau regionale și de produsele care provin din lanțul de aprovizionare scurt, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice.(6) În sensul prezentei hotărâri, prin lanț de aprovizionare scurt se înțelege relația directă dintre producător/procesator și consumator, între care nu poate exista decât maximum un intermediar, unde:a) producătorul este persoana fizică sau juridică de pe a cărei exploatație se obțin fructe și/sau legume. Grupurile și organizațiile de producători de fructe și legume recunoscute conform legislației în vigoare, precum și cooperativele de producători de fructe și legume sunt considerate producători;b) procesatorul este persoana juridică al cărei obiect principal de activitate îl reprezintă procesarea laptelui. Cooperativele de procesare a laptelui sunt considerate procesatori;c) consumatorul este preșcolarul/elevul beneficiar al Programului pentru școli al României;d) intermediar este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigură furnizarea produselor de la producător/procesator la consumator.(7) Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București nu sunt considerate intermediari.(8) În aplicarea prevederilor alin. (4), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenția Națională pentru Achiziții Publice vor emite un ordin comun privind aprobarea documentației standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor și produselor lactate în cadrul Programului pentru școli al României, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(9) Ordonatorii principali de credite au obligația urmăririi respectării contractelor/acordurilor-cadru prevăzute la alin. (1) de către furnizori, inclusiv la momentul furnizării fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în unitățile de învățământ.  +  Articolul 8(1) Produsele, transportul și distribuția acestora la unitățile de învățământ se contractează de consiliile județene și de consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate cu această destinație de la bugetul de stat, avându-se în vedere numărul de preșcolari și elevi beneficiari comunicat de inspectoratele școlare județene/al municipiului București, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.(2) Dreptul de a primi produsele prevăzute la art. 2 lit. a), pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, îl au numai preșcolarii și elevii prezenți la cursuri.(3) Prin preșcolar/elev prezent la cursuri se înțelege preșcolarul/elevul care a frecventat cel puțin o oră de curs în ziua distribuției.  +  Articolul 9(1) Ordonatorii principali de credite și directorii unităților de învățământ răspund în mod direct de buna desfășurare a Programului pentru școli al României, având următoarele obligații:a) să asigure condițiile de primire și recepție a produselor în unitățile de învățământ, precum și distribuția produselor elevilor prezenți la cursuri, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, șib) să garanteze veridicitatea datelor din documentele care atestă furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate și realizarea măsurilor educative.(2) Plata produselor și a serviciilor contractate aferente Programului pentru școli al României se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, confirmate de directorii unităților de învățământ.(3) Directorii unităților de învățământ răspund de respectarea condițiilor de igienă privind primirea, depozitarea și distribuția produselor, după caz, precum și de întocmirea evidențelor prezenței preșcolarilor/elevilor la distribuția produselor și la desfășurarea măsurilor educative.(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București primesc din partea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în termen de maximum 14 zile de la finalizarea fiecărui semestru școlar, centralizarea cantității de produse distribuite per categorie de produs, în funcție de numărul preșcolarilor și elevilor prezenți în semestrul precedent, pe care o vor corela cu situația existentă la furnizor, cu asigurarea respectării regulilor specificate în ghidul solicitantului elaborat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.(5) Depozitarea produselor în unitățile de învățământ se face în spații special amenajate pentru depozitarea/păstrarea produselor în condiții de igienă, dotate, după caz, cu echipamente frigorifice, monitorizate din punctul de vedere al temperaturii.(6) În aplicarea prevederilor alin. (3), directorii unităților de învățământ vor nominaliza una sau mai multe persoane aparținând personalului didactic sau personalului nedidactic, după caz, care îndeplinesc și respectă normele de igienă, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 10(1) Pentru participarea la Programul pentru școli al României, consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București se constituie ca solicitanți de ajutor financiar din „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)“ pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în unitățile de învățământ și depun în acest sens la centrele județene/al municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură angajamentele scrise prevăzute la art. 6 alin. (1)-(3) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei.(2) Solicitanții de ajutor aprobați în temeiul prevederilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, și/sau ale art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.628/2008 privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare își vor actualiza angajamentele asumate în vederea respectării prevederilor alin. (1), în termen maximum de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11(1) Se desemnează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ca autoritate națională competentă pentru implementarea, controlul și acordarea de ajutoare financiare din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ și pentru realizarea măsurilor educative aferente.(2) În cazul utilizării sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1), consiliile județene și primăriile sectoarelor municipiului București au obligația depunerii cererilor de plată la centrele județene/al municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru solicitarea ajutorului financiar din FEGA.  +  Articolul 12(1) În vederea acordării ajutorului financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate și derularea măsurilor educative aferente, solicitanții de ajutor depun la centrele județene/al municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cereri de plată, la sfârșitul fiecărui semestru al anului școlar, conform structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației Naționale, în termen de două luni de la sfârșitul perioadei pe care o vizează.(2) Solicitantul de ajutor are deplina responsabilitate a declarațiilor în ceea ce privește înscrierea sau atestarea de date ori de situații nereale în angajamentele asumate și în cererile de plată și are obligația returnării sumelor încasate în mod necuvenit, constatate în urma controalelor efectuate.  +  Articolul 13(1) Valoarea ajutorului financiar solicitat nu poate să fie mai mare decât prețul de vânzare al produselor distribuite plătit furnizorului, fără TVA.(2) Plata ajutorului financiar din FEGA se face de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în termen de 3 luni de la depunerea cererilor de plată, cu încadrarea în sumele alocate cu această destinație prevăzute la art. 17 alin. (1). (la 20-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 533 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 ) (3) În cazul în care termenul prevăzut la art. 12 alin. (1) se depășește, se aplică reducerile prevăzute la art. 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ.(4) Sumele reprezentând ajutorul financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate, plătite conform prevederilor alin. (2), se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 14(1) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură elaborează metodologia de aplicare a măsurii, ghidul solicitantului, formularistica de solicitare, înregistrare, centralizare, procedurile de acordare a ajutorului financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate și pentru derularea măsurilor educative aferente, precum și cele de control în vederea aplicării acestei măsuri.(2) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin centrele județene/al municipiului București, pune la dispoziția solicitanților de ajutor formularistica și documentația necesare aplicării corecte a măsurii de acordare a ajutorului financiar din FEGA.(3) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură întocmește și raportează Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale stadiul realizării acestei măsuri, numărul de beneficiari, furnizorii, cantitățile și tipurile de produse distribuite, măsurile educative puse în aplicare, precum și valoarea totală a ajutorului financiar din FEGA acordat.  +  Articolul 15(1) Ajutorul financiar din FEGA prevăzut la art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 se acordă și pentru acoperirea costurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. (c), (d) și (e) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei.(2) Costurile prevăzute la alin. (1), cuantumul și sursa de finanțare a acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, după caz.(3) Pentru anul școlar 2017-2018, Programul pentru școli al României nu prevede acordarea de ajutor financiar din FEGA pentru costurile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 16(1) Între repartizările definitive ale ajutoarelor financiare din FEGA alocate României în baza prevederilor art. 5 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2016/795 al Consiliului din 11 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, pentru fructele și legumele destinate școlilor și pentru laptele destinat școlilor, se pot efectua transferuri până la 31 ianuarie a anului școlar în curs, în limita a 20% din una sau din cealaltă repartizare.(2) Transferul prevăzut la alin. (1) în cadrul Programului pentru școli al României se face pe baza gradului de utilizare a sumelor alocate pentru acordarea gratuită de fructe și legume și lapte și produse lactate și pentru derularea măsurilor educative aferente până la data de 15 decembrie a anului școlar în curs respectiv, dacă este cazul.  +  Articolul 17(1) Repartizările orientative ale ajutorului financiar FEGA pentru fiecare stat membru sunt cele care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 795/2016 al Consiliului din 11 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, iar pentru anul școlar 2017-2018, potrivit Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2018) 1.762 din 27.03.2018 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli, pe perioada 1 august 2018- 31 iulie 2019, și de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2017) 1.792, suma este de 5.493.478 euro pentru acordarea gratuită de fructe și legume și derularea măsurilor educative aferente și de 12.605.204 euro pentru acordarea gratuită de lapte și produse lactate și derularea măsurilor educative aferente. (la 20-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 533 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 ) (2) Pentru anul școlar 2017-2018 se alocă suma de 377.088 mii lei pentru Programul pentru școli al României.(3) Suma prevăzută la alin. (2) se utilizează după cum urmează:a) 70.483 mii lei pentru acordarea gratuită de fructe și legume și 41.408 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente conform anexei nr. 3;b) 109.317 mii lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și 41.408 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente conform anexei nr. 4;c) 114.472 mii lei pentru acordarea gratuită de produse de panificație conform anexei nr. 5, exclusiv din bugetul național.(4) Sumele necesare acordării gratuite de lapte și produse lactate și de produse de panificație în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2017-2018 se finanțează din sumele aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 cu această destinație.  +  Articolul 17^1(1) Ajutorul financiar alocat din FEGA pentru măsurile educative aferente nu poate depăși 15% din ajutorul financiar alocat pentru acordarea gratuită de fructe și legume, respectiv de lapte și produse lactate și pentru derularea măsurilor educative aferente.(2) În cazul în care ajutorul financiar pentru măsurile educative aferente nu este utilizat în întregime, acesta este utilizat pentru stabilirea ajutorului financiar destinat acordării gratuite de fructe și legume, respectiv de lapte și produse lactate.(3) Stabilirea plafonului ajutorului financiar semestrial pentru acordarea gratuită de fructe și legume, respectiv de lapte și produse lactate se realizează ținând seama de numărul total de zile de școală din anul școlar aferent și de numărul de zile de școală din semestrul respectiv.(4) În cazul în care valoarea totală eligibilă a cererilor de plată pentru acordarea gratuită de fructe și legume, respectiv de lapte și produse lactate depășește plafonul calculat semestrial, valoarea ajutorului financiar pentru fiecare cerere eligibilă se stabilește proporțional cu încadrarea în plafonul respectiv.(5) Plafonul ajutorului financiar al semestrului II al anului școlar se regularizează cu eventualele economii apărute ca urmare a plăților efectuate pentru semestrul I. (la 20-07-2018, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 533 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 )  +  Articolul 18(1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se constituie la nivelul județelor și al municipiului București o comisie, denumită în continuare comisie, alcătuită din: prefect, președintele consiliului județean, primarii sectoarelor municipiului București, un reprezentant al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, un reprezentant al direcției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene/a municipiului București, un reprezentant al direcției de sănătate publică județene/a municipiului București, un reprezentant al direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, un reprezentant al comisariatului județean pentru protecția consumatorilor/al municipiului București, un reprezentant al direcției agricole județene/a municipiului București și un reprezentant al oficiului fitosanitar județean.(2) Coordonatorul comisiei prevăzute la alin. (1) este prefectul, care aprobă prin ordin componența nominală a acesteia, la propunerile instituțiilor din care este constituită.(3) Comisia prevăzută la alin. (1) și instituțiile care o constituie au următoarele responsabilități:a) în funcție de specificul local și posibilitățile organizatorice și cu încadrarea în sumele alocate județului sau sectoarelor municipiului București, după caz, consiliul județean/consiliile locale ale sectoarelor municipiului București decide/decid anual asupra listei produselor, în baza art. 23 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, care vor fi distribuite conform prevederilor art. 3 alin. (3), și a măsurilor educative aferente conform prevederilor art. 4 alin. (1), cu respectarea prevederilor legale în vigoare pentru anul școlar în cauză și în urma consultării comisiei;b) comisia informează publicul larg, lunar, prin mijloacele de informare în masă adecvate, despre implementarea Programului pentru școli al României în județul și sectorul municipiului București respectiv;c) inspectoratul școlar județean/al municipiului București asistă consiliul județean și consiliul local al sectorului municipiului București, după caz, în punerea în aplicare a măsurilor educative prevăzute la art. 4 alin. (1), având responsabilitatea ca preșcolarii/elevii care nu participă la activități educative practice să beneficieze de activități curriculare, extracurriculare și extrașcolare, având ca tematică beneficiile consumului de fructe și legume proaspete și de lapte și produse lactate.(4) Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București adoptă deciziile prevăzute la alin. (3) lit. a) în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 și le aduc la cunoștința Comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare.(5) Consiliul județean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București informează comisia cu privire la câștigătorii desemnați în urma organizării procedurilor de achiziție publică prevăzute la art. 7 alin. (2), în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea acestora.  +  Articolul 19(1) Produsele distribuite care fac obiectul Programului pentru școli al României trebuie să provină numai de la furnizori autorizați/înregistrați sanitar-veterinar și trebuie să fie etichetate și ambalate conform anexei nr. 1.(2) Unitățile de procesare a laptelui trebuie să dețină autorizație sanitară veterinară, iar unitățile de panificație, depozitele de fructe și legume, precum și mijloacele de transport necesare furnizării fructelor și legumelor proaspete, laptelui și produselor lactate trebuie să dețină autorizație/înregistrare sanitară veterinară valabilă pe perioada contractului/acordului-cadru de furnizare.(3) Furnizorii de produse păstrează și prezintă organismelor de control competente documentele comerciale care atestă calitatea și siguranța produselor distribuite în unitățile de învățământ.  +  Articolul 20(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale alături de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății sunt instituțiile administrației publice centrale responsabile pentru conținutul Programului pentru școli al României.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, este responsabil de monitorizarea și evaluarea Programului pentru școli al României, în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei.(3) În conformitate cu prevederile art. 23a alin. (8) din Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013 și (UE) nr. 1.306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează publicul larg, prin comunicate de presă, despre implementarea Programului pentru școli al României, cel puțin o dată în fiecare semestru al anului școlar.(4) Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare județene/al municipiului București, are obligația de a asista consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București în realizarea măsurilor educative prevăzute la art. 4 alin. (1).  +  Articolul 21Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București au obligația transmiterii tuturor datelor solicitate referitoare la Programul pentru școli al României către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății și către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, după caz.  +  Articolul 22Controalele oficiale pentru verificarea respectării legislației în vigoare privind distribuirea fructelor, legumelor, laptelui, produselor lactate și de panificație în unitățile de învățământ, precum și stabilirea și sancționarea contravențiilor se efectuează de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății.  +  Articolul 23(1) În aplicarea prevederilor art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, contractele/acordurile-cadru încheiate pentru distribuția laptelui și produselor lactate, precum și pentru distribuția de fructe și/sau legume proaspete aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri fac excepție de la prevederile art. 3 alin. (3) în privința numărului de porții distribuite, produsele distribuindu-se în conformitate cu acordurile-cadru/contractele încheiate, până la expirarea acestora, fără posibilitatea de prelungire, cu încadrarea în sumele alocate conform prevederilor art. 17 alin. (3) și (4). (la 20-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 23 a fost modificat de Punctul 8, Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 533 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 ) (2) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, produsele care se vor distribui în baza contractelor/acordurilor-cadru încheiate pentru distribuția fructelor, laptelui și produselor lactate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt eligibile pentru plata ajutorului financiar FEGA.(3) Abrogat. (la 20-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 23 a fost abrogat de Punctul 9, Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 533 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 )  +  Articolul 24(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore și pentru aprobarea conținutului/specificațiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 8 iulie 2008, cu modificările ulterioare, și Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 243/2012 privind furnizarea fructelor proaspete în școli, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 9 noiembrie 2012.(2) Contractele/Acordurile-cadru de furnizare a merelor, a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la data expirării termenului pentru care au fost încheiate, în condițiile legii.(3) Procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică aflate în curs de desfășurare continuă a se derula potrivit legislației aplicabile la momentul inițierii lor.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 7 septembrie 2017.Nr. 640.  +  Anexa nr. 1
  Produsele distribuite
  I. Caracteristici generale:Pentru menținerea sănătății preșcolarilor și elevilor prevăzuți la art. 2 lit. a), în cadrul programului pentru școli se vor distribui numai produse alimentare care respectă cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare.Produsele distribuite vor respecta cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.II. Caracteristici specifice pentru livrare către unitățile de învățământ:A. Fructe și legume1. Se pot distribui următoarele:– mere;– pere;– struguri de masă;– prune;– morcov, păstârnac, țelină rădăcină, sfeclă roșie;– ardei grași;– castraveți proaspeți.2. Porția de fructe distribuită are cel puțin 100 grame și conține o singură specie de fructe, iar porția de legume distribuită are cel puțin 200 grame și poate fi un amestec din speciile propuse, preparate și gata de consum în stare proaspătă.3. Fructele și legumele distribuite vor fi întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin. Amestecurile vor conține legume sănătoase, spălate, curate fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin, curățate și tăiate în bucăți gata de consum și fără niciun alt ingredient.4. Fiecare porție va fi ambalată individual.5. Merele, perele, strugurii de masă și ardeii grași distribuiți întregi vor fi încadrate la categoria „Extra“ și/sau categoria I, conform standardului de comercializare specific, prevăzut în anexa I „Standardele de comercializare prevăzute la articolul 3“ - partea B „Standarde specifice de comercializare“, partea 1, partea 6, partea 8 și partea 9 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate, cu modificările și completările ulterioare.6. Prunele, morcovii, păstârnacul, țelina rădăcină și sfecla roșie distribuite vor respecta standardul de comercializare general, prevăzut în anexa I „Standardele de comercializare prevăzute la articolul 3“ - partea A „Standardul de comercializare general“.7. Amestecurile de legume vor respecta prevederile art. 4 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 543/2011.8. Data-limită de consum al fructelor și legumelor este după cum urmează:• 7 zile de la livrare pentru mere, pere, struguri, în condiții de temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat;• 2-3 zile de la livrare pentru prune, în condiții de temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat;• 14-15 zile de la livrare pentru morcovi, țelină rădăcină, păstârnac, în condiții de temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat;• 3-4 zile de la livrare pentru ardeii grași și castraveți, în condiții de temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat;• 30 de zile de la livrare pentru sfecla roșie, în condiții de temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat;• 24 de ore de la livrare pentru amestecurile de legume care conțin și ardei gras și 48 de ore de la livrare pentru amestecurile de legume fără ardei gras, în condiții de temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat.B. Lapte și produse lactate1. Se vor distribui:– lapte de consum fără adaos de lapte praf: lapte tratat termic, pasteurizat sau UHT, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de cacao;– produse lactate fermentate fără adaos de lapte praf: iaurt, lapte acru, lapte covăsit, chefir, sana și alte sortimente de lapte fermentate sau acrite, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de fructe, fără adaos de cacao.2. Porția de lapte și porția de produse lactate au un conținut de minimum 3,2% proteine și de minimum 1,8% grăsime. Porția de produse lactate conține cel puțin 90% din greutate lapte tratat termic.3. Porția de lapte distribuită are 200 ml, iar porția de produse lactate distribuită are 125 grame.4. În cadrul Programului pentru școli nu se vor distribui produse obținute în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și alimentației și al ministrului de stat, ministrul sănătății, nr. 327/166/2000 pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea laptelui de consum.5. Data-limită de consum al produselor este de:a) 8 zile de la data fabricației, în cazul laptelui pasteurizat, și 6 luni de la data fabricației, în cazul laptelui UHT;b) 5 zile pentru produsele lactate.C. Produse de panificație1. Se vor distribui:– corn sau baton din făină integrală fără adaos de zahăr sau îndulcitori și alți aditivi alimentari;– covrigi simpli sau biscuiți uscați din făină integrală fără adaos de zahăr, îndulcitori și alți aditivi alimentari.2. Porția produselor de panificație, indiferent de tipul produsului, va avea 80 grame.3. Pentru diversificare, făina integrală folosită la prepararea produselor de panificație poate conține amestecuri de semințe (floarea-soarelui, dovleac, susan, in și/sau mac).4. Data-limită de consum al produselor este de 48 de ore.III. Specificații privind etichetarea și marcareaProdusele distribuite în cadrul programului pentru școli vor avea inscripționate pe ambalaj următoarele elemente obligatorii, după caz:a) denumirea produsului: denumirea speciei și a soiului de fructe sau legume, lapte de consum, lapte UHT, lapte bătut, corn, baton etc.;b) lista legumelor în cazul amestecurilor și lista ingredientelor în cazul produselor lactate și al celor de panificație, conform legislației specifice în vigoare. În cazul laptelui și al produselor lactate, se vor menționa conținutul minim de proteine și grăsimi;c) în cazul laptelui, produselor lactate și de panificație se vor menționa și substanțele care cauzează alergii sau intoleranțe;d) declarația nutrițională;e) cantitatea netă exprimată în grame, în cazul fructelor, legumelor, produselor lactate și al celor de panificație, și exprimată în mililitri, în cazul laptelui;f) data-limită de consum, sub forma: „expiră la data de ...“ cu înscrierea necodificată a zilei, lunii și anului;g) condiții de depozitare;h) denumirea și adresa producătorului și ale distribuitorului, după caz;i) mențiune privind lotul;j) ambalajul laptelui și al produselor lactate va prezenta în mod obligatoriu marca de identificare ovală, care să ateste că laptele și produsele lactate au fost obținute într-o unitate autorizată sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare;k) mențiunea „Produs distribuit gratuit în cadrul Programului pentru școli conform Ordonanței Guvernului nr. 13/2017. Interzisă comercializarea!“
   +  Anexa nr. 2
  Produsele care pot fi degustate cu ocazia măsurilor educative
  Pentru a familiariza preșcolarii și elevii cu varietatea și gustul diferitelor produse agricole proaspete, măsurile educative pot include și sesiuni de degustare. În cadrul acestora, preșcolarii/elevii pot degusta orice produse care nu sunt distribuite conform art. 3 alin. (3) din hotărâre.A. Fructe și legumeSe pot degusta orice fructe și/sau legume prevăzute în anexa I partea IX la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, sub formă proaspătă sau preparate ca salate și/sau sucuri proaspete, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sare, oțet și ulei.În cazul degustării de sucuri proaspete, acestea trebuie combinate cu apă și consumate imediat, pe parcursul a 10-15 minute de la preparare.Fructele și legumele destinate degustării trebuie să fie întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin.B. Produse lactateProdusele lactate destinate degustării trebuie să respecte toate caracteristicile specifice produselor lactate distribuite conform art. 3 alin. (3) din hotărâre.C. MierePreșcolarii și elevii pot degusta o cantitate de 1-3 grame de miere pe kg/corp.Mierea degustată îndeplinește următoarele condiții:– nu trebuie produsă de albine care au fost hrănite cu zahăr sau siropuri artificiale în perioada recoltării nectarului;– provine de la stupine autorizate conform prevederilor legale în vigoare;– respectă prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile și compoziția mierii, cu modificările și completările ulterioare;– respectă declarația nutrițională prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1.999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2.000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2.002/67/CE și 2.008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 3
  Sume pentru acordarea gratuită de fructe și legume proaspete și
  pentru derularea măsurilor educative aferente în anul școlar 2017-2018
                                                                                                     mii lei
        Județ                     Distribuția fructelor și               legumelor proaspete                   Măsuri educative             
  Sume 2017     Sume 2018      Din care:  15 ianuarie - 2 februarie     2018     Sume 2017     Sume 2018      Din care:  15 ianuarie - 2 februarie     2018    
           1               2          3            4          5          6           7     
  Alba                       589        573          123        355        328           68
  Arad                       738        719          154        445        411           86
  Argeș                    1.098      1.069          229        662        611          127
  Bacău                    1.168      1.137          244        704        650          135
  Bihor                    1.082      1.054          226        653        602          126
  Bistrița-Năsăud            592        577          124        357        330           69
  Botoșani                   833        811          174        502        463           97
  Brașov                   1.017        992          213        614        567          118
  Brăila                     534        520          111        322        297           62
  Buzău                      798        778          167        482        445           93
  Caraș-Severin              475        463           99        287        265           55
  Călărași                   573        559          120        346        320           67
  Cluj                     1.060      1.033          221        639        590          123
  Constanța                1.322      1.289          276        798        737          153
  Covasna                    420        410           88        253        234           49
  Dâmbovița                  872        850          182        526        486          101
  Dolj                     1.035      1.009          216        625        577          120
  Galați                     945        920          197        570        526          110
  Giurgiu                    500        487          104        302        278           58
  Gorj                       595        579          124        358        331           69
  Harghita                   638        622          133        385        355           74
  Hunedoara                  646        628          135        389        359           75
  Ialomița                   482        471          101        291        269           56
  Iași                     1.595      1.553          333        962        887          185
  Ilfov                      686        670          144        415        383           80
  Maramureș                  849        827          177        512        473           98
  Mehedinți                  486        473          101        293        270           56
  Mureș                    1.058      1.031          221        638        589          123
  Neamț                      886        863          185        534        493          103
  Olt                        713        694          149        430        397           83
  Prahova                  1.300      1.266          271        784        723          151
  Satu Mare                  617        601          129        372        343           72
  Sălaj                      439        428           92        265        245           51
  Sibiu                      760        741          159        459        423           88
  Suceava                  1.410      1.375          295        851        785          164
  Teleorman                  538        524          112        324        299           62
  Timiș                    1.102      1.074          230        665        614          128
  Tulcea                     376        366           78        226        209           44
  Vaslui                     811        790          169        489        452           94
  Vâlcea                     611        595          127        368        340           71
  Vrancea                    644        628          135        389        359           75
  Municipiul București     2.807      2.734          586      1.691      1.561          322
  TOTAL                   35.700     34.783        7.454     21.532     19.876        4.141
   +  Anexa nr. 4
  Sume pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf
  și pentru derularea măsurilor educative aferente în anul școlar 2017-2018
                                                                                                  mii lei
        Județ                 Distribuția laptelui de consum și  a produselor lactate fără adaos           de lapte praf                    Măsuri educative              
      Sume 2018          Din care:      15 ianuarie -     2 februarie         2018       Sume 2017     Sume 2018      Din care:  15 ianuarie - 2 februarie     2018    
           1                   2               3            4          5           6     
  Alba                          1.802              270        293        389           55
  Arad                          2.260              339        368        488           68
  Argeș                         3.361              504        547        726          102
  Bacău                         3.574              536        582        772          108
  Bihor                         3.313              497        540        715          100
  Bistrița-Năsăud               1.814              272        296        392           55
  Botoșani                      2.549              382        415        550           77
  Brașov                        3.117              468        508        673           94
  Brăila                        1.633              245        266        353           49
  Buzău                         2.446              367        398        528           74
  Caraș-Severin                 1.455              218        237        314           44
  Călărași                      1.757              264        286        379           53
  Cluj                          3.245              487        529        701           98
  Constanța                     4.051              608        660        875          123
  Covasna                       1.286              193        209        278           39
  Dâmbovița                     2.671              401        435        577           81
  Dolj                          3.172              476        517        685           96
  Galați                        2.891              434        471        624           88
  Giurgiu                       1.531              230        249        331           46
  Gorj                          1.820              273        296        393           55
  Harghita                      1.955              293        318        422           59
  Hunedoara                     1.973              296        321        426           60
  Ialomița                      1.479              222        241        319           45
  Iași                          4.882              732        795      1.054          148
  Ilfov                         2.107              316        343        455           64
  Maramureș                     2.600              390        423        561           79
  Mehedinți                     1.487              223        242        321           45
  Mureș                         3.240              486        528        700           98
  Neamț                         2.713              407        442        586           82
  Olt                           2.182              327        355        471           66
  Prahova                       3.979              597        648        859          121
  Satu Mare                     1.888              283        308        408           57
  Sălaj                         1.346              202        219        291           41
  Sibiu                         2.329              349        379        503           71
  Suceava                       4.321              648        704        933          131
  Teleorman                     1.647              247        268        356           50
  Timiș                         3.376              506        550        729          102
  Tulcea                        1.150              172        187        248           35
  Vaslui                        2.483              372        404        536           75
  Vâlcea                        1.869              280        304        403           57
  Vrancea                       1.973              296        321        426           60
  Municipiul București          8.590            1.289      1.403      1.853          262
  TOTAL                       109.317           16.397     17.805     23.603        3.313
   +  Anexa nr. 5
  Sume pentru acordarea gratuită de produse de panificație
  în anul școlar 2017-2018
                                           mii lei
                Județ              Sume 2018   
  Alba                                    1.887
  Arad                                    2.367
  Argeș                                   3.519
  Bacău                                   3.742
  Bihor                                   3.470
  Bistrița-Năsăud                         1.900
  Botoșani                                2.669
  Brașov                                  3.264
  Brăila                                  1.710
  Buzău                                   2.561
  Caraș-Severin                           1.524
  Călărași                                1.840
  Cluj                                    3.398
  Constanța                               4.242
  Covasna                                 1.346
  Dâmbovița                               2.796
  Dolj                                    3.321
  Galați                                  3.028
  Giurgiu                                 1.603
  Gorj                                    1.905
  Harghita                                2.047
  Hunedoara                               2.066
  Ialomița                                1.549
  Iași                                    5.113
  Ilfov                                   2.206
  Maramureș                               2.722
  Mehedinți                               1.557
  Mureș                                   3.393
  Neamț                                   2.841
  Olt                                     2.285
  Prahova                                 4.167
  Satu Mare                               1.978
  Sălaj                                   1.409
  Sibiu                                   2.438
  Suceava                                 4.525
  Teleorman                               1.724
  Timiș                                   3.535
  Tulcea                                  1.204
  Vaslui                                  2.600
  Vâlcea                                  1.957
  Vrancea                                 2.066
  Municipiul București                    8.998
  TOTAL                                 114.472
  ----